Hotărârea nr. 262/2019

Hotãrârea nr. 262 privind virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 262 privind virările de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 353/26.07.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 216/25.07.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea virărilor de credite ale bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și ale bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și aprobarea contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă virările de credite bugetare și lista obiectivelor de investiții a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar se stat, conform anexelor:

 • -  Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu“ Ploiești, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești, conform Anexei nr. 2

 • -  Grădinița cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr.3

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 4

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 5

 • -  Școala Gimnazială ”Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 6

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 8

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2019, conform Anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Șef Serviciu


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE I PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 143/ 07.05.2019

Influente (+/-)

ET--

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

22.00

0.00

22.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

22.00

0.00

22.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

20.00

0.00

20.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

2.00

0.00

2.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

22.00

0.00

22.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

22.00

-5.00

17.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+60+51SF+55SF+57+50)

01

22.00

-5.00

17.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

22.00

-5.00

17.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

16.00

11.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

Carburanți si lubrifianti

20,01 05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL143/ 07.05.2019

Influrtrte’

ZÎWJAn

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet

20.01.08

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

DS.

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

16.00

V A-5.00

/mo

Reparații curente

20.02

xO-OO

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

i ^^,^00

Hrana pentru oameni

20 03.01

0.00

?TUf>

--0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente el materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6.00

0.00

6.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

0.00

6.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrâri șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere'

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autorltatl publice locale

20.20I

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane sl alte costuri aferente imoramuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara                                           /

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli |cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

000

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 65.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0 00

0.00

0.00

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedentl sl recuperate in anul curent

85.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 143/ 07.05.2019

Influente (+/-)

Buget rectificat

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

51.02)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursablle (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

-/EȘTfe.Oa

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

5.00

-5.-00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

5.00

5.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

~n

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

±

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedentl sl recuperate In anul curent

85.01

J
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


Adm.financiar,DIRECTORxfoMÂ/G Prof.


Roșea ElenaȘCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BALCESCU” PLOIEȘTI


Str. Aleea Scolii, Nr. 2

CIF 29170372

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Serviciul buget, împrumuturi

Conform art. 49, din Legea 273/2006,Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, alin.(5) virările de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecărui ordonator de credite, pentru bugetul propriu si bugetele instituțiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor”, va rugam sa ne aprobați virarea de credite bugetare, în suma de 5.000 lei la titlul II *’ bunuri si servicii ° articol 20.01.30 la titlul XII active nefinanciare, articolul 71.01.30 alte active fixe (pentru achiziționarea unei cabine de paza.

Acestea sunt detaliate in Anexa 2.


CONTABIL, Roșea ElenaJUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

CUI 2845508


ANEXAI C Q-


BUGETUL PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL nr.

143/ 07.05.2019

Realizat

23.07.2019

c OI

InflU'rtre (♦/-)

liș-n

conf.

Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

603.00

326.23

0.00

603.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

603.00

326.23

0.00

603.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

603.00

326.23

0.00

603.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

5.67

0.00

13.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.00

5.67

0.00

13.00

| Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

5.67

0.00

13.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

o.ool

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

542.00

298.96

0.00

542.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

433.00

274.83

6.00

439.00

Furnituri de birou

20.01.01

35.00

16.22

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.00

11.04

32.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180.00

165.15

15.00

195.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

29.47

1.00

41.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8.00

0.00

8.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

5.20

10.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.00

11.98

19.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.00

14.10

34.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75.00

21.67

-10.00

65.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.00

0.15

0.00

5.00

Dezinfectanti

20.04.04

5.00

0.15

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

54.00

15.94

0.00

54.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

0.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.00

15.94

34.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.45

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.45

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.01

2.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

0.86

0.00

7.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

13.00

2.26

13.00

Protecția muncii

20.14

7.00

0.47

7.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.:

20.30

18.00

3.99

-6.00

12.00

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

2.77

5.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

1.22

5.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.00

0.00

-6.00

2.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL nr.

143/ 07.05.2019

Realizat

23.07.2019

Influente

(+^

Prevederi ^conf. •n? A*

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

Pq

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

-<

Vi

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

V

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

6.54

tE04

L ' 15^6

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15.00

6.54

0.00

15.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

6.54

0.00

15.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

33.00

15.06

0.00

33.00

Burse

59.01

33.00

15.06

0.00

33.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

o.ool

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax 0244/^37/^ e-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com; site: http://www.cevmpl^^^-^"

ti                                                   •—- — —r-


pZ

V :•         /

APROBAT, -----


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

REFERAT,

Având in vedere necesitatea efectuării unor plăti si in conformitate cu Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare, art.49, care permite virări de credite in cadrul aceluiași capitol bugetar, solicitam aprobarea următoarelor virări de credite in cadrul aceluiași titlu conform Anexei nr. 1 pe care o anexam.


CONTABltSEF,

Alexand/escu/Dorina

Grădiniță cu program prelungit si program normal "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REFERAT


In urma efectuării unei execuții preliminare a cheltuielilor aferente titlului II "Bunuri si servicii" s-a constatat necesitatea unor virări de credite.

Aceste virări vor fi făcute in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Conform virărilor solicitate va fi majorata prevederea la aliniatul 20.01.04 cu suma de 3 000 lei, la aliniatul 20.01.01 cu suma de 1 000 lei si diminuata prevederea la aliniatul 20.01.03 cu suma de 2 000 lei,la aliniatul 20.01.03 cu 1000 lei din cadrul aceluias titlu II.

"Bunuri si servicii" (prevederi cf. HCL 145/07.05.2019).

mii lei

Titlul articol, alineat

Total an

influente (+/-)

Buget final

20

138.00

0.00

138.00

20.01

129.00

0.00

129.00

20.01.01

3.00

-1.00

2.00

20.01.02

19.00

0.00

19.00

20.01.03

80.00

-2.00

78.00

20.01.04

9.00l

3.00

12.00

20.01.08

8.00

0.00

8.00

20.01.30

10.00

0.00

10.00

Menționam ca prin virările ce urmeaza a se efectua nu se modifica prevederea bugetara anuala.

DIRECTOR,
JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP Si PN "LICURICI” PLOIEȘTI

Str. Arinului, nr.2

CIF 29169955


BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cont. HCL 141/ 07.05.2019

Influente (+/-)

--\

ProptWr-1 buget'M: rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

183.00

0.00

183.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

183.00

0.00

183.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

183.00

0.00

183.00

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

w

1.00

0.00

1.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.00

0.00

1.00

Salarii de baza

io.oi.oi

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

1.00

1.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de via(ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

179.00

0.00

179.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

131.00

31.00

162.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

1.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

28.00

2.00

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

68.00

10.00

78.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

6.00

15.00

Carburanți si iubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

2.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

18.00'

10.00

28.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

I Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cont. HCL 141/ 07.05.2019

Influente (+/-)

Propuneți buge^o rect'jwte

_

1 2:

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

-<Ș\OQ

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

44.00

-32.00

Uniforme si echipament

,20.05.01

4.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.0T

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.00

-34.00

6.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.00

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loc.

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

20.30

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii centru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3.00

0.00

3.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

l

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.16)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

[Construcții

71.01.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 141/ 07.05.2019

Influente (+/-)

Propunere buget rectificat

-. o

?      v - z .

Mașini, echipamente si mi'loace de transport

71.01.02

olou

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

i 0 00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

fM* K

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

i .0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

/‘Ș

X , ■

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

o.oo

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

000

0 0&

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1-

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,Roșea ElenaGRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN „LICURICI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str .Arinului, Nr.2

CIF 29169955


REFERAT PRIVIND PROPUNERI

DE VIRĂRI DE CREDITE

Bugetul de cheltuieli pe anul 2019, avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr.141/07.05.2019 si este in valoare de 183,00 mii lei, structurat astfel:

 • -  Cheltuieli de personal: 1,00 mii lei;

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii: 179,00 mii lei;

 • -  Cheltuieli cu ajutoare sociale (CES): 3,00 mii lei

Avand in vedere:

• prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”,

propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite, fara a se influenta valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.

CONTABIL,


GRĂDINIȚĂ CU PP SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CUI:29171017


H C<L

Ordonator Wicipal de Credite)?1 -'

Mi/,-. « 7 M . hvw

VIZA^y

Direcția Economica^’

2 2 r r 2019

REFERAT VIRĂRI CREDITE

In urma efectuării unei execuții preliminare a cheltuielilor aferente titlului I "Cheltuieli de personal" s-a constatat necesitatea unor virări de credite.

Aceste virări vor fi făcute in conformitate cu art.49 din Legea 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Conform virărilor solicitate va fi majorata prevederea trimestrului III cu suma de 4.35 mii lei, suma cu care va fi diminuata prevederea trimestrului IV (prevederi cf. HCL 143/07.05.2019).

Titlul articol, alineat

prevederi trim III

influente (+/-)

prevederi trim III

10

36,00

4,35

40,35

10.01

35,00

0,00

35,00

10.01.01

29,00

0,00

29,00

10.01.15

2,00

0,00

2,00

10.01.17

4,00

0,00

4,00

10.01.30

0,00

0,00

0,00

10.02

0,00

4,35

4,35

10.02.06

0,00

4,35

4,35

10.03

1,00

0,00

1,00

10.03.07

1,00

0,00

1,00


prevederi trim IV

influente (+/-)

prevederi trim IV

33,00

-4,35

28,65

32,00

-3,35

28,65

28,01

-1,35

26,66

1,00

0,00

1,00

2,99

0,00

2,99

0,00

-2,00

-2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

-1,00

0,00

1,00

-1,00

0,00


Menționam ca prin virările ce urmeaza a se efectua nu se modifica prevederea bugetara anuala.

DIRECTOR,

prof LAZAR LUC/A^^-'--^Școala Gimnazială ‘’Henri Mathias Bcrthelot,,

Str. Arinului nr.2- Ploiești, Jud. Prahova

Cod fiscal 29169998

Telefon/fax 0244 567394

e-mail:henri berthelot@yahoo.comREFERAT

PRIVIND VIRAREA DE CREDITE

Pentru buna desfășurare a activităților planificate în cadrul Școlii Gimnaziale H.M. Berthelot, este necesară suplimentarea prevederii la titlul 11- bunuri si sevicii, la articolul 20.01.03- încălzit, iluminat și forță motrică. Vă solicităm respectuos să aprobați redistribuirea sumelor în cadrul aceleiași clasificări bugetare, conform articolului 49 din legea 273 din 29.06.2006 cu modificările si completările ulterioare, fără a modifica titlul 11 „ Bunuri și servicii”, conform tabelului anexat:

Mii lei

Denumire indicator

Cod

Prevedere aprobată     cf

HCL 143/07.05.2019

Influență +/-    din

prevedere trimltf

Influență +/-     din

prevedere trimIV

Prevedere finală

Total

407,00

0,00

0,00

407,00

Cheltuieli de personal

10.01

6.00

0.00

0,00

6,00

Cheltuieli de personal

10.01.15

6,00

0,00

0,00

6,00

Total titlu 20

20.01

258,00

0,00

0,00

258,00

Bunuri si servicii

20.01

258,00

0,00

0.00

258.00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

0

0

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

0

0

15,00

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

100,00

+10,00

-10,00

100,00

Apa, canal, salubritate

20.01.04

20,00

0,00

0,00

20,00

Transport

20.01.07

35,00

0,00

0,00

35,00

Poștă, telecomunicații, radio , tv internet

20.01.08

3,00

0,00

0,00

3,00

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,00

0

0

15,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

60,00

0,00

0,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

53,00

0,00

0,00

53,00

Uniforme și echipament

20.05.01

2,00

0,00

0,00

2,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

51,00

0,00

0,00

51,00

Deplasări, detașări, transferări

20.06

2,00

0,00

0,00

2,00

Deplasări     interne,     detașări,

transferări

20.06.01

2,00

0,00

0,00

2,00

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

2,00

0,00

0,00

2,00

Pregătire profesională

20.13

10,00

0,00

0,00

10,00

Protecția muncii

20.14

7,00

0,00

0,00

7,00

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

27,00

0,00

0,00

27,00

Burse

59.01

42,00

-10,00

+10,00

42,00

Față de cele solicitate, vă rog să dispuneți.întocmit, Administrator financiar, Maria-Magdalena Chelu

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHN. ADM. SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU

CUI 11065838

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2019

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 145/07.05.2 019

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

496.00

0.00

496.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

496.00

-15.00

481.00

ELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-<

01

496.00

-15.00

481.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

19.00

0.00

19.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

19.00

0.00

19.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

19.00

19.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.0C

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL // BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 ia 20.27+20.30)

20

422.00

-15.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30

20.01

300.00

-15.00

7^285^

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

■' . ♦•■.40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

70.00

70.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

^0©0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

72.00

-15.00

57.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționari

20.01.30

68.00

68.00

Reparații curente

20.02

45.00

45.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

dicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2i

20.04

4.00

4.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

4.00

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

51.00

51.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

i

l

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

r"

Alte obiecte de inventar

20.05.30

48.00

48.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

3.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2.00

'isultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

12.00

12.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anima

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru ai

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor £

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ii

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0.00
Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.

20.30

0.00

Xw

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

.W

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

■J? IJQO

Chirii

20.30.04

L \ w

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituth

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

"■oad

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

15.00

|Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

15.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

>1 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

40.00

40.00

Burse

59.01

40.00

40.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadr.

59.40

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +1

81

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

0.00

15.00

15.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la ' 05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

15.00

15.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

0.00

15.00

15.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

15.00

15.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

15.00

15.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

I

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comercis

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01

1


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,               CONTABIL SEF,

SEVASTlAh! NICOLETA                              BURDUCEL
LICEUL TEHN. ADM. SERV. VICTOR SLAVESCU

APROBAT,

Adresa PRAHOVA, PLOIEȘTI,

STR. TELEAJEN, NR. 11

Tel/fax 0244578259


ORDONATOR PRINCIPAL


VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU VIRĂRI DE CREDITE

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform

H.C.L. nr. 145/07,05,2019 si este in valoare de 496 mii lei, structurat astfel:

 • -  Cheltuieli de personal

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • -  Asistenta sociala

 • -  Alte cheltuieli

 • -  Active nefinanciare

19 mii lei

422 mii lei

15 mii lei

40 mii lei

Avand in vedere:

 • •  necesitățile privind execuția, până la finele anului

 • •  prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”,

propunem diminuarea/majorarea sumelor pe titluri, articole si alineate, prin virări de credite, fara a se influenta valoarea totala a bugetului, conform anexei atașate, rezultând următorul buget in suma de 496 lei.

 • -  Cheltuieli de personal

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii

 • -  Asistenta sociala

 • -  Alte cheltuieli

 • -  Active nefinanciare

19 mii lei

407 mii lei

15 mii lei

40 mii lei

15 mii lei

DIRECTOR,

Nicoleta Sevastian

CONTABIL SEF,

Burducel Letitia

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV Șl DE SERVICII "VICTOR SLĂVESCU" MUNICIPIUL

STR. TELEAJEN NR.ll, COD POȘTAL 100540

TEL. 0344.801.706/0244.578.259; FAX: 0244.578.259; E-mail : gsasi

http: Z/www. victorslavescu.ro/


Nr.<W/ 18.07.2019


Notă justificativă


Prin prezenta vă facem cunoscută decizia de a vira suma de 15000 lei de la Titlul II „Bunuri și servicii”, Secțiunea de funcționare la Titlul XII “Active nefinanciare”, Secțiunea de dezvoltare.

Menționăm că această decizie are la bază nevoia stringentă a instituției de a achiziționa un copiator și un video - proiector necesare pentru buna desfășurare a activității instructiv-educative si a examenelor naționale.

Cele două mijloace fixe de aceeași natură aflate în prezent în inventarul instituției noastre au o durată de funcționare care nu mai permite utilizarea lor în parametri normali.

Precizăm faptul că în prezent instituția deține doua aparate Xerox care au un grad foarte ridicat de uzură fizică, ele fiind achiziționate de aproximativ 15 ani (ca produse second hand).

Video-proiectorul necesar va înlocui aparatul defect care intră în componența echipamentului tablă interactivă SMART BOARD achiziționat prin finanțare Timken. Acest echipament intră in dotarea laboratorului de informatică și este foarte necesar derulării activității în cadrul acestei discipline. Aparatul existent este deteriorat și nu mai poate fi reparat. Lipsa lui indisponibilizează intreg echipamentul.


Administrator financiar,

Burducel Letiția

.^44

COLEGIUL NATIONAL ” NICHITA STANESCU"

STR.NALBEI, NR.3, PLOIEȘTI

COD FISCAL 2843949

LISTA

obiectivelor de investiții- venituri proprii

iA-

Hei ih.f2.e2/tomNr.

DENUMIREA

crt.

OBIECTIVELOR

venituri

DE INVESTIȚII

proprii

2019

0

1

2

TOTAL GENERAL

111.00

Cap.65.10

INVATAMANT

IVlAL.

din care:

A

Alte cheltuieli de investiții

111.00

Servicii consultanta si proiectare amplasare containere

50.00

Execuție racordare rețele tehnico-edilitare

61.00JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


t             anexaV'

CONT DE EXECUȚIE                            W&L fa 26 2/&}/&]

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII-VENITURI      Z
la data de 30.06.2019
- RON -

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL VENITURI

194.593.330,00

118.325.830,00

108.648.090,00

10.241.892,00

98.406.198,00

101.808.793,00

154,00

6.839.143,00

I. VENITURI CURENTE

93.279.330,00

59.928.830,00

53.168.117,00

10.241.892,00

42.926.225,00

46.328.820,00

154,00

6.839.143,00

C. VENITURI NEFISCALE

93.279.330,00

59.928.830,00

53.168.117,00

10.241.892,00

42.926.225,00

46.328.820,00

154,00

6.839.143,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.170.030,00

983.530,00

1.501.319,00

569.199,00

932.120,00

848.610,00

0,00

652.709,00

Venituri din proprietate

30.10

2.170.030,00

983.530,00

1.501.319,00

569.199,00

932.120,00

848.610,00

0,00

652.709,Ooj

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10.05        2.170.030,00

983.530,00

1.501.319,00

569.199,00

932.120,00

848.610,00

0,00

652.709,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

2.170.030,00

983.530,00

1.501.319,00

569.199,00

932.120,00

848.610,00

0,00

652.709,00

J

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

91.109.300,00

58.945.300,00

61.666.798,00

9.672.693,00

41.994.105,00

45.480.210,00

154,00

6.186.434,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

84.551.500,00

54.537.500,00

47.433.907,00

9.660.582,00

37.773.325,00

41.248.659,00

154,00

6.185.094,00

. 4

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

770.500,00

521.500,00

416.012,00

41.303,00

374.709,00

381.812,00

0,00

34.200,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.414.000,00

1.275.000,00

1.184.480,00

96.584,00

1.087.896,00

1.057.957,00

0,00

126.523,001

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

1.805.000,00

1.047.000,00

976.955,00

17.195,00

959.760,00

964.650,00

0,00

12.305,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

262.000,00

159.000,00

150.492.00

0,00

150.492,00

150.492,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

15.000,00

8.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

400.000,00

200.000,00

178.410,00

0,00

178.410,00

178.410,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

74.123.000,00

48.706.000,00

41.993.820,00

9.460.784,00

32.533.036,00

36.020.694,00

0,00

5.973.126,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2.718.000,00

1.703.000,00

1.558.289,00

0,00

1.558.289,00

1.558.085,00

0,00

204,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

154,00

154,00

0,00

0,00

154,00

0.00

0,00

Șt/ 38.736,0ol

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.044.000,00

918.000,00

968.295,00

44.562,00

923.733,00

929.559,00

Diverse venituri

36.10

5.015.000,00

2.865.000,00

2.649.480,00

12.111,00

2.637.369,00

2.648.140,00

w

ș/i, 340,06

Alte venituri

36.10.50

5.015.000,00

2.865.000.00

2.649 480,00

12.111.00

2.637.369,00

2.648.140,00

Z ’ 13*0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1.542.800,00

1.542.800,00

1.583.411,00

0,00

1.583.411,00

1.583.411,00

* ■ 0,09

S 0.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.542.800,00

1.542.800,00

1.583.411,00

0,00

1.583.411,00

1.583.411,00

■W

•s,   ^0,00

Vărsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secpunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-1.638.000,00

-1.581.000,00

-1.139,00

0,00

-1.139,00

-1.139,00

Sz o od

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.638.000,00

1.581.000,00

1.139,00

0.00

1.139,00

1.139,00

’■ 0.0.0

o,od

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

4.446.503,00

0,00

4.446.503,00

4.446.503,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0,00

0,00

4.283.044,00

0,00

4.283.044,00

4.283.044,00

0,00

I

0,00

Denumirea indicatorilor

c/ indicator

Prevederi bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare

41.10

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

101.314.000,00

58.397.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

518.000,00

518.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

518.000,00

518.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parpal sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014

42.10.70

518.000,00

518.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

100.796.000,00

57.879.000,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

54.279.000,00

32.070.000.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

421.000,00

421.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

1.509.000,00

1.509.000,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.487.000,00

2.487.000,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cre° terilor salariale

43.10.33

42.100.000,00

21.392.000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

188.441.330,00

112.230.830,00

I. VENITURI CURENTE

r--------------

91.641.330,00

58.347.830,00

C. VENITURI NEFISCALE

91.641.330,00

58.347.830,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.170.030,00

983.530,00

Venituri din proprietate

30.10

2.170.030,00

983.530,00

Venituri din concesiuni si 'închirieri

30.10.05

2.170.030,00

983.530,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

2.170.030,00

983.530,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

L

89.471.300,00

57.364.300,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

84.551.500,00

54.537.500,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

770.500,00

521.500,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.414.000,00

1.275.000,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10714“

t-1.805.000,00

1.047.000,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

262.000,00

159.000,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

15.000,00

8.000,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

400.000,00

200.000,00

Drepturi constatate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

I

Total, din care:

j anii precedenti

din anul curent

încasări realizate

4.283.044,00

0,00

4.283.044,00

4.283.044,00

0,00

0,00|

3.010.619,00

0,00

3.010.619,00

3.010.619,00

0,00

0,00

1.272.425,00

0,00

1.272.425,00

1.272.425,00

0,00

o.ooi

163.459,00

0,00

163.459,00

163.459,00

0,00

0,00

163.459,00

0,00

163.459,00

163.459,00

0,00

0,00

51.033.470,00

0,00

51.033.470,00

51.033.470,00

0,00

0,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

o.ooj

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00-

50.515.484,00

0,00

50.515.484,00

50.515.484,00

0,00

o^q

30.150.100,00

0,00

30.150.100,00

30.150.100,00

0,00

0,00

356.830,00

0,00

356.830,00

356.830,00

0,00

o.ooj

20.000,00

0.00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

345.489,00

0,00

345.489,00

345.489,00

0,00

0,00

-

19 643.065,00

0,00

19.643.065,00

19.643.065,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Ci indicator

Prevederi bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

74.123.000,00

48.706.000,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2.718.000,00

1.703.000,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.044.000,00

918.000,00

Diverse venituri

36.10

5.015.000,00

2.865.000,00

Alte venituri

36.10.50

5.015.000,00

2.865.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-95.200,00

-38.200,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.542.800,00

1.542.800,00

Vărsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-1.638.000,00

-1.581.000,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare

41.10

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

96.800.000,00

53.883.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

96.800.000,00

53.883.000,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

54.279.000,00

32.070.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

421.000,00

421.000,00

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea ere0 terilor salariale

43.10.33

42.100.000,00

21.392.000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

6.152.000,00

6.095.000,00

1. VENITURI CURENTE

1.638.000,00

1.581.000,00

C. VENITURI NEFISCALE

1.638.000,00

1.581.000,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.638.000,00

1.581.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

1.638.000,00

1.581.000,00

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.638.000,00

1.581.000,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

4.514.000,00

4.514.000,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

518.000,00

518.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

518.000,00

518.000,00

106.491.051,00

53.T66.978,00

53.166.978,00

1.501.319,00

T501.319,00

1.501.319,00


10.241.892,00

10.241.892,00

569.199,00

569.199,00

569.199,00


-l.


96.249.159,00

42.925.086,00

42.925.086,00

932.120,00

932.120,00

932.120,00


99.651.754,00


46.327.681,00

46.327.681,00

848.610,00

848.610,00

848.610,00


154,00


1.501.319,00


51.665.659,00

47.433.907,00

416.012,00

1.184.480,00

976.955,00


150.492,00


7.000,00


178.410,00


569.199,00


932.120,00


41.992.966,00

37.773.325,00

374.709,00


96.584,00

17.195,00


0,00


0,00


7.000,00


150.492,00

1.057.957,0/"

964.650,(1

£7

150.492,□

A


0,00


178.410,00Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

i anii precedenti

din anul curent

41.993.820,00

9.460.784,00

32.533.036,00

36.020.694,00

0,00

5.973.126,00

1.558.289,00

0,00

1.558.289,00

1.558.085,00

0,00

204,00

154,00

154,00

0,00

0,00

154.00

0,00

968.295,00

44.562,00

923.733,00

929.559,00

0,00

38.736,00

2.649.480,00

12.111,00

2.637.369,00

2.648.140,00

0,00

1.340,00

2.649.480,00

12.111.00

2.637.369,00

2.648.140,00

0,00

1.340,00

1.582.272,00

0,00

1.582.272,00

1.582.272,00

0,00

0,00

1.583.411,00

0,00

1.583.411,00

1.583.411,00

0,00

0,00

-1.139,00

0,00

-1.139,00

-1.139,00

0,00

0,00

3.174.078,00

0,00

3.174.078,00

3.174.078,00

0,00

0,00

3.010.619,00

0,00

3.010.619,00

3.010.619,00

0,00

0,00

3.010.619,00

0,00

3.010.619,00

3.010.619,00

0,00

0,00

3.010.619,00

0,00

3.010.619.00

3.010.619,00

0,00

0,00

163.459,00

0,00

163.459,00

163.459,00

0,00

0,00

163.459,00

0,00

163.459,00

163.459,00

0,00

0,00

50.149.995,00

0,00

50.149.995,00

50.149.995,00

0,00

0,00

50.149.995,00

0,00

50.149.995,00

50.149.995,00

0,00

0,00

30.150.100,00

0,00

30.150.100,00

30.150.100,00

0,00

0,oJ

356.830,00

0,00

356.830,00

356.830,00

0,00

0,00

19.643.065,00

0,00   19.643.065,00

19.643.065,00

0,00

0,002.157.039,00


1.139,00

1.139,00

1.139,00


1.139,00

1.139,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


2.157.039,00


1.139,00


1.139,00

1.139,00


1.139,00

1.139,00


1.272.425,00

0,00

1.272.425,00

1.272.425,00

0,00

1.272.425,00

1.272.425,00

0,00

1.272.425,00

1.272.425,00

0,00

1.272.425,00

883.475,00

0,00

883.475,00

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

517.986,00

1.272.425,00            0;00


883.475,00

517.986,00Denumirea indicatorilor

C< indicaior

Prevederi bugetare

anuale aprobatei trimestriale la finele       cumulate

perioadei de raportare

Subven|ii de la bugetul de stat către institufii publice finanțate parpal sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanjate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014

42.10.70

518.000,00

518.000,00

SUBVENȚII DE La ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

3.396.000,00

3.996.000,00

1.509.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

1.509.000,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.487.000,00

2.487.000,00

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

i anii precedent!

din anul curent

517.986,00

0,00

517.986,00

517.986,00

0,00

0,00

365.489,00

0,00

365.489,00

365.489,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20 000,00

20.000,00

0,00

0,00

345.489,00

0,00

345.489,00

345.489,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,

7

JUDt I UL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAU

CONT DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII-CHELTUIEL1 la data de 30.06.2019

- RON-

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL CHELTUIELI

0,00

0,00

216.571.300,00

138.200.390,00

216.534.290,00

104.094.462,00

91.536.558,00

12.557.904,00

95.528.655,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

4.294.000,00

2.157.000,00

4.294.000,00

2.137.000,00

1.841.374,00

295.626,00

1.932.312,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

4.294.000,00

2.157.000,00

4.294.000,00

2.137.000,00

1.841.374,00

295.626,00

1.932.312,00

Servicii publice comunitare de eviden|a a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

4.294.000,00

2.157.000,00

4.294.000,00

2.137.000,00

1.841.374,00

295.626,00

1.932.312,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

212.277.300,00

136.043.390,00

212.240.290,00

101.957.462,00

89.695.184,00

12.262.278,00

93.596.343,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

9.842.000,00

6.046.090,00

9.842.280,00

3.571.683,00

3.500.749,00

70.934,00

3.248.732,00

învățământ preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

4.965.000,00

2.934.980,00

4.965.000,00

2.113.840,00

2.104.857,00

8.983,00

1.906.406,00

învățământ preșcolar

65.10.03.01

o.oo

0,00

4.599.000,00

2.711.900,00

4.599.000,00

2.011.627,00

2.011.627,00

0,00

1.817.014,00

învățământ primar

65.10.03.02

0,00

0,00

366.000,00

223.080,00

366.000,00

102.213,00

93.230,00

8.983,00

89.392,00

învățământ secundar

65.10.04

0,00

0,00

2.858.000,00

1.854.110,00

2.858.280,00

551.287,00

517.587,00

33.700,00

492.051,00

învățământ secundar inferior

65.10 04.01

0,00

0,00

671.000,00

432.840,00

671.000,00

116.474,00

82.774,00

33.700,00

85.972,00

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

1.900.000,00

1.264.770,00

1.900.280,00

315.632,00

315.632,00

0,00

213.484,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

287.000,00

156.500,00

287.000,00

119.181,00

119.181,00

0,00

192.595,00

învățământ postliceal

65.10.05

0,00

0,00

458.000,00

267.000,00

458.000,00

180.531,00

152.280,00

28.251,00

108.844,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

1.561.000,00

990.000,00

1.561.000,00

726.025,00

726.025,00

0,00

741.431,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

1.561.000,00

990.000,00

1.561.000,00

726.025,00

• 726.025,00

0,00

741.431,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

144.649.000,00

95.306.000,00

144.613.110,00

69.049.227,00

57.418.206,00

11.631.021,00

60.450.068,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

144.649.000,00

95.306.000,00

144.613.110,00

69.049.227,00

57.418.206,00

11.631.021,00

60.450.068,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

144.649.000,00

95.306.000,00

144.613.110,00

69.049.227,00

57.418.206,00

11.631.021,00

60.450.068,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

56.914.300,00

34.215.300,00

56.912.900,00

28.876.633,00

28.316.310,00

560.323,00

29.393.869,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

30.183.300,00

16.317.300,00

30.181.900,00

13.632.531,00

13.632.531,00

0,00

13.971.095,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

28.643.000,00

15.607.000,00

28.641.600,00

13.061.572,00

13.061.572,00

0,00

t_13.405.060,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

1.540.300,00

710.300,00

1.540.300,00

570.959,00

570.959,00

Vl.ob.;, 7 Ș§6.035,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

13.931.000,00

9.911.000,00

13.931.000,00

8.998.396,00

8.731.210,00

267.186,00

,   8.998.^96,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

13.931.000,00

9.911.000,00

13.931.000,00

8.998.396,00

8.731.210,00

-pr267.186.0.Q

r.'^8.99Ș.39^,00

■^24^8,00


Asigurări si asistenta sociala

Crese


Excedent

Excedentul secțiunii de funcponare
Denumirea indicatorilor

Cod

c

Credite angajament

robate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

fnvatamânt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

invatamânt preșcolar

65.10.03.01

0,00

0,00

invatamânt primar

65.10.03 02

0,00

0,00

Invatamânt secundar

65.10.04

0,00

0,00

invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

Invatamânt postliceal

65.10.05

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive

67.10.05

0,00

0,00

Sport

67.10.05.01

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0,00

0,00

Crese

68.10.11

0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

54.10

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0,00

0,00

Invatamant

65.10

0,00

0,00

invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente b'—°tare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

0,00

0,00

0,00

0,00

528.229,00

0,00

0,00

197.688.300,00

119.384.390,00

197.651.290,00

102.434.791,00

89.907.748,00

12.527.043,00

93.659.637,00

4.262.000,00

2.125.000,00

4.262.000,00

2.105.000,00

1.840.235,00

264.765,00

1.920.572,00

4.262.000,00

2.125.000,00

4.262.000,00

2.105.000,00

1.840.235,00

264.765,00

1.920.572,00

4.262.000,00

2.125.000,00

4.262.000,00

2.105.000,00

1.840.235,00

264.765,00

T.920572,00"

193.426.300,00

117.259.390,00

193.389.290,00

100.329.791,00

88.067.513,00

12.262.278,00

91.739.065,00

9.544.000,00

5.815.090,00

9.544.280,00

3.557.684,00

3.486.750,00

70.934,00

3.226.716,00

4.933.000,00

2.902.980,00

4.933.000,00

2.113.840,00

2.104.857,00

8.983,00

1.905.632,00

4.599.000,00

2.711.900,00

4.599.000,00

2.011.627,00

2.011.627,00

cToo

1.817.014,00

334.000,00

191.080,00

334.000,00

102.213,00

93.230,00

8.983,00

88.618,00

2.602.000,00

1.665.110,00

2.602.280,00

537.288,00

503.588,00

33.700,00

474.813,00

671.000,00

432.840,00

671.000,00

116.474,00

82.774,00

33.700,00

84.494,00

1.669.000,00

1.075.770,00

1.669.280,00

301.633,00

301.633,00

0,00

202.985,00

262.000,00

156.500,00

262.000,00

119.181,00

119.181,00

0,00

187.334,00

448.000,00

257.000,00

448.000,00

180.531,00     152.280,00

28.251,00

105.963,00

1.561.000,00

990.000,00

1.561.000,00

726.025,00

726.025,00

0,00

740.308,00

1.561.000,00

990.000,00

1.561.000,00

726.025,00

726.025,00

0,00

^740.308,00

128.583.000,00

79.240.000,00

128.547.110,00

67.781.044,00

56.150.023,00

11.631.021,00

59.430.556,00

128.583.000,00

79^240.000,00

128.547.110,00

67.781.044,00

56.150.023,00

11.631.021,00

59.430.556,00

128.583.000,00

79.240.000,00

128.547.110,00

67.781.044,00

56.150.023,00

11.631.021,00

59.430.556,00

54.427.300,00

31,728.300,00

54.425.900,00

28.531.144,00   27.970.821,00

560.323,00

28.578.119,00

29.496.300,00

15.630.300,00

29.494.900,00

13.627.731,00

13.627.731,00

0,00

13.690.334,00

0,00


1.540.300,00

13.931.000,00

13.931.000,00

' Ti.ooo.ooo.oo

872.000,00


872.000,00


0,00


18.883.000,00


32.000,00

32.000,00

32.000.00


18.851.000,00


476.000,00

476.000,00


0,00


0,00


18.816.000,00


32.000,00

32.000,00

32.000,00


18.784.000,00


570.959,00

8.998.396,00


570.959,00

8.731.210,00


8.731.210,00

5.611.880,00

459.919,00


0,00


1.659.671,00

32.000,00

32.000,00

3Z000,00


1.627.671,00


13.999,00

0,00


0,00


267.186,00


267.186,00

293.137^00


13.124.299,00

566.035,00

8.998.396,00


8.9987396,00

5.889.389,00

503.674,00

503.674.00Denumirea indicatorilor

Cod

1

Credite angajament

'robate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

învățământ primar

65.10.03.02

0,00

0,00

invatamânt secundar

65.10.04

0,00

0,00

Tnvatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0,00

0,00

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0,00

0,00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0,00

0,00

Invatamânt postliceal

65.10.05

0,00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0,00

0,00

Sanatate

66.10

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0,00

0,00

Spitale generale

66.10.06.01

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.10

0,00

0,00

Servicii culturale

67.10.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Excedent

98.10

0,00

0,00

Credite bugetare

Angajamente b’-etare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

32.000,00

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

774,00

256.000,00

189.000,00

256.000,00

13.999,00

13.999,00

0,00

17.238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.478,00

231.000,00

189.000,00

231.000,00

13.999,00

13.999,00

0,00

10.499,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

5.261,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

2.881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.123,00

16.066.000,00

16.066.000,00

16.066.000,00

1.268.183,00

1.268.183,00

0,00

T.019.512,00

16.066.000,00

16.066.000,00

16.066.000,00

1.268.183,00

1.268.183,00

0,00

1.019.512,00

16.066.000,00

16.066.000,00

16.066.000,00

1.268.183,00

1.268.183,00

0,00

1.019.512,00

2.487.000,00

2.487.000,00

2.487.000,00

345.489,00

345.489,00

0,00

815.750,00

687.000,00

687.000,00

687.000,00

4.800,00

4.800,00

0,00

280.761,00

687.000,00

687.000,00

687.000,00

4.800,00

4.800,00

0,00

280.761,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

340.689,00

340.689,00

0,00

~ 534.989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528.229,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,