Hotărârea nr. 261/2019

Hotãrârea nr. 261 referitoare la exprimarea opţiunii privind preluarea unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale care funcţionează pe raza Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 261

referitoare la exprimarea opțiunii privind preluarea unităților conexe ale Ministerului Educației Naționale care funcționează pe raza Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 350/25.07.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 215/24.07.2019 la Direcția Economică, sub nr. 7244/24.07.2019 la Direcția Tehnic Investiții, sub nr.246/25.07.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 242/24.07.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, referitor la exprimarea opțiunii privind preluarea unităților conexe ale Ministerului Educației Naționale care funcționează pe raza Municipiului Ploiești;

Ținând cont de Avizul din data de 24.07.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare adresa nr. 2346/18.07.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 14471/22.07.2019 și adresa nr. 10/15.07.2019 a Ministerului Educației Naționale;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 286, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă preluarea unităților conexe ale Ministerului Educației Naționale, care funcționeză pe raza Municipiului Ploiești, respectiv a Palatului Copiilor cu sediul în Ploiești, str. Mărășești, nr. 239 și a Clubului Sportiv Școlar cu sediul în Ploiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 5.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV


Sef Serviciu