Hotărârea nr. 260/2019

Hotãrârea nr. 260 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Asociația Euro Spirit pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, parter


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 260

privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Euro Spirit pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, parter

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 308/10.07.2019 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Gheorghe Popa și Valentin Marcu precum și Raportul comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 249/29.07.2019, al Direcției Economice nr.209/23.07.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 241/23.07.2019 la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Euro Spirit pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter;

Ținând cont de Procesul verbal din data de 26.06.2019 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Avizul și Procesul verbal din data de 10.07.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr.25931/05.12.2018, nr. 3037/11.02.2019 și nr. 3037/25.06.2019 înaintate de către Fundația Județeană pentru Tineret Prahova și Asociația Euro Spirit;

în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, art. 49, alin.l, lit a) cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 246/04.10.2001 privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință partidelor politice, fundațiilor și asociațiilor non-profit, art. 2;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, parter, în suprafață de 92,95 mp, din care suprafață locativă principală 56,86 mp și suprafață dependințe aferente 36,09 mp, către Asociația Euro Spirit cu sediul în Ploiești, str. Clujului nr. 6, cod de înregistrare fiscală 26435823.

Art. 2 Aprobă încheierea contractului de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Euro Spirit pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, parter, în următoarele condiții:

9

 • a) Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru destinația de sediu;

 • b) Chiria pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter, se calculează în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.7/2007, anexa nr. 2.

 • c) Durata contractului de închiriere este de 1 (un) an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.

Art. 3 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Euro Spirit în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV

Șef Serviciu


Anexa Ia HCL nr. 2.Q>O /CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuințl4^ O 8 situat in Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter încheiat astazi

A

In baza Hotărârii nr. ____/____a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primar, in calitate de locator, pe de o parte,

si

Asociația Euro Spirit cu sediul în Ploiești, strada Clujului nr. 6, cod de înregistrare fiscală 26435823 reprezentată prin________in calitate de

locatar sau chiriaș, pe de alta parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului de inchiriere il constituie spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat in Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, in suprafață totala de 92,95 mp. din care suprafață principală 56,86 mp. și suprafață dependințe în suprafață de 36,09 mp.

Art. 2. - Bunul închiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația: ________________________SEDIU__________________________

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

, T         X

Art. 3. - Termenul de inchiriere este de 1 (un) an, cu ince^ere^3fc£|a^d$ta\ de ...................pana la data de.................., cu drept de prelungiipdu ajdordul ambelor părți, în condițiile legii.


La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conve'^sâ'pfi© contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locaWfcu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4. - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de 531,73 lei/luna.

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului.

Chiria este calculata conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de inchiriere, asociere si concesiune, anexa nr. 2.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, tariful lunar de baza pe mp. pentru inchirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai incheia un act adițional.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5. - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii de 1% pe luna sau fracțiune de luna, aplicat asupra cuantumului obligațiilor principale neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după incheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

 • VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI


  Art. 6.


- Locatorul se obliga :                                 /

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința siri®Ai Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, in baza unui proces verbal de predare-pripine^

 • - sa stabilească destinația spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta d^câEre chiriaș suprafața inchiriata si sa controleze periodic respectarea destinației stabilită la art. 2 al prezentului contract.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7. - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract, in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) beneficiarul contractului Asociația Euro Spirit are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • e) locatarul se obliga sa nu faca nici o modificare constructiva aupra bunului inchiriat, fara acordul proprietarului ;

 • f) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • g) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • k) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • l) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

  Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum


si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută* in^e^itiactul de inchiriere.


n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinuț^inai termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 30 de daibtim


Încheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data intocmirii procesului verbal, acesta are obligația^ ^^i^^^yitiria si obligațiile de plata accesorii calculate conform prevederilor legale in vigoare.

o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

p) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași starea in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

r)  sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

s) locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenției condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in;un Halea șa irî\h^p de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa particip^ |a eîe^Șitiilfe^i aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;             @

sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararS^mUloai^^^ae aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor Jiin-.îzate de proiectant;

sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții;

 • - spoieli, zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare inclusiv reparații si refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor cu respectarea legislației in vigoare, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; intretinerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente d£-^^âî?ik si

tencuieli;                                                                                 A:,-,'

 • - repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzeldldr'sijafdiriierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:                           \     ____

 • - inlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de le^tiftâ^si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin indepartarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente incalzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat.

La instalațiile electrice:

- repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, intrerupatoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - intretinerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;


VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. - Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. - Contractul inceteaza prin:

 • -  expirarea termenului prevăzut in contract;

 • -  acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • -  desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefîind in drept sa pretindă niciun fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a clauzelor din contract;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • - in cazul intarzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului acesta nu isi indeplineste obligațiile cu privire la plata chiriei

  Spirit.


 • - desfiintarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectiv a Asociației Euro

Art. 9.1. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria si eventualele obligații de plata accesorii pana la data predării spațiului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 10. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 11. - Pact comisoriu :                                       /* /

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificata s^j de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Asociația executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin (e),(g),(h). Prin unnaj^Bzilivrea intervine de drept, fara intervenția instanțelor de judecata, după notificarea scrisa de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 12. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 13. - Orice modificări in statutul juridic, act de infiintare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea imobilelor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14 - Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care va face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 15 - La incetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 16 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.


Art. 17 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii ac

Art. 18 - Prezentul contract de închiriere s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești

PRIMAR, Adrian Florin Dobre


Chiriaș, Asociația Euro Spirit


Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Direcția Gestiune Patrimoniu

p. Director Executiv,

Amedeo Florin Tăbîrcă

Director Executiv Adjunct

Serviciul Contracte,

Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

întocmit,

Toma Georgeta Daniela