Hotărârea nr. 26/2019

Hotãrârea nr. 26 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiţii Fond prioritar obligație concesionar pentru anul 2019 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2019 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 26/25.01.2019 a domnilor consilieri George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu, Iulian Bolocan, Bogdan Hodorog și Marius Nicolae Mateescu, precum și Raportul de specialitate nr. 524/25.01.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2019 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru lucrările ce revin Societății Comerciale Apa Nova Ploiești S.R.L. potrivit Contractului de Concesiune;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 21/29.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și de raportul de specialitate nr. 1040/30.01.2019 al Direcției Tehnic Investiții;

Luând act de avizul Comitetului de Coordonare exprimat în ședințele din 10.10.2018 și 23.01.2019;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 28.01.2019;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat cu operatorul S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. în 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în municipiul Ploiești;

Având în vedere art. 10 alin. 1 lit. b și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2006 - a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și actualizată;

In conformitate cu prevederile art. 8 si art. 44 alin. 1, alin. 2 lit. a din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, punctul 14, art. 45 alin (1), art. 115 alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de lucrările de investiții din Programul de investiții finanțat Fond lucrări, realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. în anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 9 104 844 lei.

Art. 2 Aprobă programul de investiții Fond lucrări pe anul 2019, în valoare estimată de 8 940 641 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, compus din valoarea estimată de 7 653 500 lei, la care se adaugă reportul din 2018 în valoare de 1 287 141 lei.

Art. 3 Ia act de lucrările de investiții realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar în anul 2018, în valoare de 1 210 084 lei, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă programul de investiții prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare estimată de 4 518 850 lei, ce vor fi realizate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. din Fondul prioritar obligație concesionar în anul 2019.

Art. 5 Angajarea și executarea lucrărilor de investiții prevăzute în Anexele nr.2 și nr.4 din prezenta, vor respecta prevederile Contractului de concesiune și legislația în vigoare.

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești ca, în cazul unor economii valorice rezultate pe parcursul realizării programului, să aprobe, la propunerea fundamentată a Comitetului de Coordonare, lucrări de investiții neprevăzute, cu caracter urgent.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 februarie 2019Contrasemnează: SECRETAR, ' Laurentiu DITU


Anexa nr. 1

REALIZARE PROGRAM DE INVESTIȚII FOND LUCRĂRI AN 2018.^         %

Nr.crt.

Obiective investiții

UM

PROGRAM aprobat

HCL 110/29.03.2018

V 7 , —-    ------

'v^l^MEiZAitl 2018

Cantit

Valoare estimata (lei)

Cantit.

Valoare lei

1

Producție apa potabila

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

Reinnoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

ml

9.535

5.986.000

5 160ml+214 brans inloc+187 brans report+19

sep th+49 HI

4.421.280

2.2

Reinnoire branșamente apa

buc

105

372.500

125

493.506

2.3

Punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

50

235.000

50

249.047

2.4

Accesorii rețea apa potabila /sectorizare /vane

buc

31

286.000

18

168.129

2.5

Extindere rețea canalizare (inclusiv racord aferent)

ml

0

0

0

0

2.6

Reinnoire/ reabilitări rețele canalizare (inclusiv racorduri aferente)

ml

2.090

2.652.000

1373 ml+22 racorduri+9 g scurgere

3.381.178

2.7

Guri de scurgere

buc

10

30.000

30

143.576

2.8

Racorduri canalizare (inlocuire +sociale / noi)

buc

15

85.000

9

48.301

2.9

Accesorii rețea canalizare /sectorizare

buc

7

97.500

7

78.629

2.10

Conformitate capace

buc

224

420.000

65

66.674

2.11

Proiect Habitat for Humanity-extindere rețea apa (invest suplim aprobata prin CC)

ml

24

8.294

2.12

Proiect Habitat for Humanity-bransament apa (invest suplim aprobata prin CC)

buc

1

2.914

2.13

Proiect Habitat for Humanity-extindere rețea canalizare (invest suplim aprobata prin CC)

ml

36

39.855

2.14

Proiect Habitat for Humanity-racord canalizare (invest suplim aprobata prin CC)

buc

1

3.463

Total

10.164.000

9.104.844


Director Tehnic


Ing. Vasile ZoNESCU fz

Anexa         ^^z^ o|0

PROGRAM DE INVESTIȚII FOND LUCRĂRI AN 2019

Nr.crt.

Obiective investiții

UM

Cantitate

c’Valșare' estimată (î^i)'.

1

Producție apa potabila

2

Distribuție apa potabila si colectare ape uzate

2.1

Reinoire rețele apa potabila (inclusiv branșamentele aferente)

ml

7.255

5.472.650

2.2

Reînnoire branșamente apa

buc

95

429.000

2.3

Punere in conformitate a protecției contra incendiilor (sistemul de hidranti incendiu)

buc

50

250.000

2.4

Accesorii rețea apa potabila /sectorizare/vane

buc

43.500

2.5

Extindere rețea canalizare

ml

75

123.750

2.6

Reinoire/ reabilitări rețele canalizare (inclusiv racorduri aferente)

ml

1.290

2.193.250

2.7

Guri de scurgere

buc

10

42.000

2.8

Racorduri canalizare

buc

10

78.500

2.9

Accesorii rețea Canalizare /sectorizare/sisteme de pompare apa uzata

buc

84.000

2.10

Conformitate capace

buc

70

224.000

Total propuneri Fond Lucrări 2019

8.940.650Director Tehnic


Ing. Vasile IONESCU


Sef Birou Apa Canal

Ing. Gabriela POPESCU
Anexa nr3^AAAAA ■

:' Q .«A \& ' A &4

REALIZARE PROGRAM DE INVESTIȚII FOND PRIORITAR-OBLIGAȚIE CONCESIONAR ÎNANUL201M I^H¥ A.

Nr. crt.

Destinația investițiilor

Natura investiției

UM

Programat conf.HCL

110/29.03.2018

•                      v/Sr

f i, J

Realizat 2018

cantitate

valoare estimata (lei)

cantitate

valoare (lei)

1

Producție

pompe submersibile foraje

buc

4

156.400

11

160.941

rezervoare - refacere fațade

buc

2

162.000

2

191.603

2

Diverse

sisteme periferice/accesorii

2

170.000

159.502

sisteme de citire la distanta

2.600

683.100

0

0

reabilitare clădiri

1

1.442.000

1

23.250

reinoire parc auto

buc

2

173.080

2

183.515

echipamente laborator

buc

2

207.000

2

88.043

diverse dotări:                                    placa

compactor-accesorii buldoexcavator - 2 buc; detectoare cabluri electrice - 4 buc; nivela laser cu autocalare - 1 buc; mașina susura electrofuziune - 4 buc; trepied cu troliu si sistem anticadere -1 buc; mașina de găurit in presiune pentru diametre mari si mici - 2 buc; blindaje aluminiu 2X2 M - 2 buc; blindaje aluminiu 2X3M -2 buc; blindaje de aluminiu 3X3M- lbuc; aparat portabil masurare/inregistrare presiune - 2 buc; pompa injecție rășini pentru etansare - 1 buc; motopompa 20 mc/h - 3buc;

motodebitator - TS420 -3 buc; motogenerator iluminat nocturn -1 buc; camera termoviziune instalații electrice - 1 buc; camera video manuala rețea canalizare -1 buc; gaz -cromatograf -1 buc; echipamente laborator cuptor de grafit - 1 buc.

buc

31

447.420

29

403.230

4

TOTAL Fond Prioritar 2018

3.441.000

1.210.084


Director

rwipk^s^

> #O        m Ovț

r

țsE«V/C//Director Tehnic

Ing. Vasile/ONESCU A

JAnexa nr. 4' c ;; '   '/T'    '..

■-      ■ ,.■        ■ >■. îE<-s

> <>        '         ' :'"' A’ ’

PROGRAM DE INVESTIȚII FOND PRIORITAR- OBLIGAȚIE CONCESIONAR5IN ANUL 2019^

Nr. crt.

Destinația investițiilor

Natura investiției

UM

Cant.

Valoare estimată (lei)

1

Producție apa potabila

pompe submersibile foraje

buc

4

156.000

protecție zone sanitare foraje

buc

1

100.000

rezervoare - reabilitare

buc

1

800.000

2

Diverse

sisteme de citire la distanta-contorizare

1.065.250

licențe si echipamente

160.000

clădiri, dotări ISU

1.352.000

3

Utilaje,instalații,e chipamente, aparatura laborator

reînnoire parc auto

715.000

echipamente de laborator

7.000

miniexcavator - lbuc; autoturisme-5 buc; autobasculante 91

1 buc; minitractor întreținere spatii verzi-1 buc; pompa electrica ridicat pres-2 buc; maicompactor-2 buc; aparat sudura electrofuziune-1 buc; motocositoare-2 buc; mașina găurit pt diametre mici-1 buc; blindaje aluminiu-4 buc; obturator canalizare-10 buc; blindaje modulare-2 buc; motopompa-1 buc; motodebitator sabie-1 buc; motogenerator sudura-lbuc; locator cablu electrice-1 buc; turbidimetru-lbuc

buc

163.600

TOTAL Fond Prioritar 2019

4.518.850

Fonduri estimate pentru 2019

2.033.400

Report 2018

2.485.450

TOTAL FOND PRIORITAR ESTIMAT DISPONIBIL 2019

4.518.850

Director

Râul PElOsSUGU °A Aul./ 6ma Ț-servicii

NWAUBLtCE R.A. X

Director Tehnic

Ing. Vasile IONESCU p

Sef Birou Apa Canal

Ing. Gabriela POPE SCU