Hotărârea nr. 259/2019

Hotãrârea nr. 259 privind aprobarea completării Procedurii de modificare a componenţei unor locuinţe, proprietatea municipiului Ploieşti, prin extinderea acestora pe spaţii locative, proprietatea municipiului Ploieşti, eliberate pe parcursul exploatării, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 74/2016, cu modificările și completările ulterioare


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 259

privind aprobarea completării Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 323/15.07.2019 al consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan și Mateescu Marius și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 245/24.07.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 234/15.07.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 205/22.07.2019 la Direcția Economică, prin care se propune completarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Avizul din data de 10.07.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c și d, alin. (6) lit. b, alin. (7) lit.q, art. 139, art. 196 și art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă completarea punctului nr. 6 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.74/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat care va avea următorul cuprins:

“De asemenea, vor fi supuse analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, cererile de extindere pe spații locative libere, formulate și de persoane care dețin în prezent în baza unor contracte de închiriere valabile spații proprietatea municipiului Ploiești care au în componență dependințe de strictă necesitate (Baie și/sau Bucătărie) în indiviziune cu alte persoane din același imobil, urmând ca în aceste situații comisia sus menționată, în funcție de toate aspectele tehnico-juridice, va aviza solicitarea si va propune Consiliului Local aprobarea extinderii, după caz”.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘE George


UNTE DE ȘEDINȚĂ, orin Mculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR,

Ioana Geanina SERBINOVSef Serviciu