Hotărârea nr. 258/2019

Hotãrârea nr. 258 privind includerea în patrimoniul municipiului Ploieşti a imobilului-teren situat in Ploiești, str. Ecaterina Teodoroiu nr.14C


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 258 privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului-teren situat in Ploiești, str. Ecaterina Teodoroiu nr.l4C

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 324/15.07.2019 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 244/24.07.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 229/11.07.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 207/23.07.2019 la Direcția Economică, referitor la includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului-teren situat în Ploiești, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 14C;

Luând în considerare Avizul din data de 10.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 354 și art.355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ” a imobilului-teren situat în str. Ecaterina Teodoroiu nr. 14C, identificat în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Imobilul menționat la art. 1 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Georgeteorih Niculae BOTE^


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV c* r         •.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Situația imobilului ce urmează să fie inclus în « Inventarul bunurilor alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafața = 257 mp situat in Ploiești, str. Ecaterina Teodoroiu nr.l4C

Șef Serviciu S.I.E.B. Gabriela MÎNDRUTIU 9Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200
Nr. cadastral

X-


\ din strada

Ecaterina Teodoroiu nr./adastral 120618

Costin Zoe

X

%

3 *

1.50    7

511 v <

1

/"""X

7%

13 094

K

XF

[384180

o

0

3841BO-

cd -

12 ~

CO cn

Teren domeniu privat           c?

cn

CP

r-tn

al Municipiului Ploiești

$

S teren = 257 mp

/

11 /

1Cc

/

/


A: Date referitoare la teren

384160 |

I

384160_|_

Nr.

Categorie

Suprafața

rcela

de folosința

(mp)

1

Cc

257

Total

257

B: Date referitoare la construcții

Suprafața construita la sol ( mp )Suprafața totala masurata a imobilului = 257 mp Suprafața din acte = 257 mp


Executant: PFA ION ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

„,ie lucrart T

Semnătură si stampila .

Data:


2019


strada ECATERINA TEODOROIU n J,4O- PLOIEȘTI

Unitatea Administrativ Te rkv.rj&'ă 6’ _____________ (___ M

din strada Ecatenna Teodoroiu nr.cadastral 142637

Mențiuni


Teren intravilan imprejmuit parțial cu gard de lemn si beton

Mențiuni

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:


Stampila BCfI