Hotărârea nr. 257/2019

Hotãrârea nr. 257 privind concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești str. Ștrandului nr. 61D


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 257 privind concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești str. Ștrandului nr. 61D

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 327/15.07.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 250/30.07.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 226/10.07.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 218/26.07.2019 la Direcția Economică, privind concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 msituat în Ploiești, str. Ștrandului nr. 61D;

Ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 305991/19.07.2019 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană;

A

In baza procesului verbal și avizului Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 10.07.2019;

Luând în considerare faptul că imobilul teren care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 535/22.11.2018 privind includerea unui imobil - teren în domeniul privat al Municipiului Ploiești;

Având în vedere solicitările S.C. Complex Europa LG S.R.L. înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 1388/18.01.2019 și nr. 13060/01.07.2019;

Luând în considerare prevederile art. 15, lit. e), art. 17 și art. 36 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b), art. 139, art. 196, art. 297, alin. (1), lit. b), art. 303, alin (5), art. 306, alin. (1), art. 362, alin. (1) și alin . (3), art.315, alin. (2) și alin. (3), art. 325, art. 326, art. 327 și art. 354 alin, (i) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se însușește raportul de evaluare nr. 38/15.04.2019, întocmit de către S.C. OPINION S.R.L, pentru terenul situat în Ploiești, str. Ștrandului nr. 61D, în suprafață totală de 179 m2, care constituie Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă concesionarea directă către S.C. Complex Europa LG S.R.L. a terenului în suprafață de 179 m2 situat în Ploiești, str. Ștrandului nr. 61D, cu nr. cadastral 144877, carte funciară nr. 144877, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - care constituie Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea extinderii construcției existente situată în Ploiești, str. Ștrandului nr. 61 (proprietate particulară a S.C. Complex Europa LG S.R.L.) în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1247 din 03.10.2018, în următoarele condiții:

 • a) S.C. Complex Europa LG S.R.L. va achita către Municipiul Ploiești, suma de 23.490,45 lei (redevență cu recuperare în 25 de ani) respectiv 939,62 lei/an, pentru concesionarea terenului situat în Ploiești, str. Ștrandului nr.61D, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, redevență prezentată în raportul de evaluare nr. 38/15.04.2019;

 • b) S.C. Complex Europa LG S.R.L. să obțină toate avizele și acordurile legale solicitate în Certificatul de Urbanism nr. 1247 din 03.10.2018, să obțină Autorizația de Construire care va fi emisă în baza acestuia și să înceapă execuția lucrărilor în termen de 12 luni de la data perfectării contractului de concesiune;

 • c) S.C. Complex Europa LG S.R.L. are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului de concesiune;

 • d) Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii.

Art. 3- Redevență stabilită la art. 2 lit. a) se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 4 - împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre, corespunzător prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 - Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Sef Serviciu


SC OPINION SRLMunicipiul Ploiești

Nr. Raport

38 /15.04.2019

TEREN INTRAVILAN, PLOIEȘTI, STR. ȘTRANDULUI, NR.61D, JUD. PRAHOVA, CF 144877 A MU N.PLOI EȘTI, SUPRAFAȚĂ DE 179 MP

v’

SC OF .MCM SSL


CĂTRE,

Municipiul Ploiești


Conform acordului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7669/15.04.2019, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, STR. ȘTRANDULUI, NR.61D, JUD. PRAHOVA, CF 144877 A MUN.PLOIESTI, SUPRAFAȚĂ DE 179 MP.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:


Cuprins

Capitolul I..............................................

 • 1.1 .Certificarea evaluatorului...............

  • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II............................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

 • 2.2 Identificarea evaluatorului.

  • 2.3. Identificarea clientului......

2.4.Identificarea utilizatorului.

 • 2.5. Scopul evaluării................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat.............

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia...................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii..........

 • 2.10. Amploarea investigației..............................

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate.........

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale..........................

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV....................

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor........................

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului......

4.2.1 Metodologia de estimare a redeventei

 • 4.2.2. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE


Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor Ia care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018. Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:


r

SC OPINION SRL • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  TEREN INTRAVILAN, NR.CAD. 144877, CF 144877, SUPRAFAȚĂ DE 179 MP

  ,LOCALIZARE

  PLOIEȘTI, STR. ȘTRANDULUI, NR.61D, JUD.

  PRAHOVA

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Municipiul Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 535/22.11.2018

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea valorii de piață a terenului

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  15.04.2019

  DATA EVALUĂRII

  15.04.2019

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.7619 LEI/EURO

  VALOAREA REDEVENȚEI

  197,32 euro/an / 939,62 lei/an ( 16,44 euro/luna - 78,29 Iei/Iuna) sau 0,09 euro/mp.

  VALOAREA DE PIAȚĂ

  4.933 Euro (23.490,45 lei) echivalent 27,56 euro/mp

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform acordului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7669/15.04.2019.

2.4.1dentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil în vederea stabilirii redevenței.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de evaluat, teren intravilan, este situata în Ploiești, str. Ștrandului, nr. 61D, jud. Prahova, nr.cad. 144877, CF 144877 a mun. Ploiești.

Terenul are suprafață totală de 179 mp, categorie de folosința curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 34409/02.04.2019 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești pe baza documentației puse la dispoziție.

V

SCOPIMION SAL

Locație:

L_J '©Strada Ștrandului 61

0

npi


GC OPIN'ON SRL


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății


Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 535/22.11.2018 furnizată de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Potrivit prevederilor ari. 4 din Legea nr. 213/1998, privind Proprietatea Publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială are un drept de proprietate privată asupra bunurilor care nu fac parte din domeniul public. Aceleași prevederi legale le găsim reiterate si în art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai deplin, conferindu-i titularului său trei atribute, si anume posesia, folosința si dispoziția. Există si excepții când unele dintre atributele recunoscute de lege proprietarului sunt desprinse din conținutul juridic al dreptului său, alcătuind un alt drept real principal constituit ori recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, inclusiv proprietarului.

Normele legislative privind concesionarea sunt prezente in Legea nr. 219/1998 care se refera Ia regimul de concesiune modificata prin O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune lucrări publica, a contractelor de achiziție publica respectiv a contracetelor de concesiune de servicii, modificata de O.U.G. nr.72/2009 împreuna cu O.U.G. nr.54/2006 referitor la regimul contractelor de concesiune de bunuri considerate proprietate publica aprobata cu modificări de Legea nr.22/2007. Insa găsim si alte precizări legate de condițiile legale ale concesionarii si in alte norme legislative si reglementari speciale.

Conform legislației in vigoare concesiunea se efectuează prin încheierea unui contract prin care o instituție publica sau o autoritate decide transmiterea dreptului si obligațiilor de efectuare a unui serviciu public de interes local sau național sau dreptul exploatării unui bun considerat proprietate publica unei alte persoane. Instituția publica numit in cazul acesta concedent renunța la obligațiile sale pentru a oferi toate drepturile asupra unui serviciu public unei alte persoane numite aici concesionar in schimbul unei redevente.

Suma redeventei se Stabilește in contractul încheiat intre concedent si concesionar. Cota redeventei poate varia sau se poate fixa la o anumita suma. Pot deveni concedenti: consiliile locale si consiliile județene sau instituțiile publice de interes local pentru bunurile proprietate privata sau publica a județului, comunei sau a orașului. De asemenea pot deveni concedenti si organele de specialitate ale administrației publice centrale dar si ministerele pentru bunurile considerate proprietate publica sau privata a statului.

Insa sfera entităților care pot dobândi aceasta calitate a fost extinsa prin completările la art. 8 din O.U.G. nr.34/2006. Prin consecința, pot deveni concesionari toate persoanele juridice sau fizice indiferent de naționalitate sau cetatenia. Persoanele juridice de drept public insa nu pot deveni concedenti.

Obiectul unei concesiuni pot fi bunurile unitarilor administrativ teritoriale sau bunurile din domeniul public al statului. Bunurile mobile dar si cele imobile pot fi concesionate potrivit legislației in vigoare. In cazul in care obiectul concesiunii il reprezintă un teren, concesionarul este obligat sa menționeze contractul de concesiune in cartea funciara si registrul de publicitate imobiliara. Concendentul poate transmite obligațiile si drepturile de exploatare a unui bun considerat proprietate


■                       ; VJ* 'jj’ljl 1 ,

publica pe o perioada de maxim 49 de ani. Insa la expirarea termenului părțile impiugițe pot. -prelung durata concesiunii pentru o perioada mai lunga.                                                       V

Sumele acordate proprietarului în considerarea dreptului de concesiune reprezință?/^c9ajM^$ttil folosinței imobilului asupra căruia dreptul a fost recunoscut. Ca atare, criteriul de determinare a! prețului concesiunii nu poate fi altul decât contravaloarea folosinței terenului și nu însăși valoarea de circulație, care ar reprezenta o contraprestație a înstrăinării terenului.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”. • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 15.04.2019, Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 15.04.2019 este : 1€ = 4.7619 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației


în ziua inspecției, 09.04.2019, evaluatorul Opinion SRL s-au deplasat la 'Wres^jrn&Mfului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești. S-a permis accesul in interior evaluatorului. Reprezentantul Primăriei Ploiești, în baza documentației și a informațiilor cunoscute, a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii.

Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -  Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • -  Extras CF 34409/02.04.2019

 • -  HCL 535/22.11.2018 cu anexe

 • -  Plan de amplasament si delimitare a imobilului

 • -  Certificat de urbanism nr.339 / 09.04.2019;

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;


 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de st/^faț^ne^cân nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului ano/posibili trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea; MjC?

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezeri ui raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

- Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitatea menționata mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari -aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului. Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 535/22.11.2018 .Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 34409/02.04.2019 nu exista sarcini intabulate.


 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul ^riy^'.ebh^brm HCL 535/22.11.2018.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va încetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.


O alta tendința, imigrația (interna si externa) va deveni din ce in ce migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Ro Timișoara si Iași, in detrimentul București ului, astfel ca marile companii vor vi înființarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai încordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii situației orașelor cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul Online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele învecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect, au fost analizate un număr de 7 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 11 euro/mp și 50 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 34 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

Aria de piața analizata (7 proprietari)

mformatîi

evaluata

medie

minim

maxim

Preț oferta/vanzai e (€)

-

59.000

15.000

44&. 15U

Preț (€/mp)

-

34

'.1.30

50

Zile piața

-

130

z,

6^9

Suprafața teren (mp)

i / y

2.5CO

4C3

8.963

Front stradal

■3

4-8

14

130

Utilitati generale

--

Curent, apa gaz. canal'zare

Curent, apa. gaz. canalizare

Curent, apa. Ș3Z. canalizareAnalizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, si are o suprafața de 179 mp. Accesul la teren se realizează direct din stradă asfaltată, conform planului de amplasament furnizat și informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Terenul este situat într-o zonă preponderent comerciala.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

- terenul dispune de utilitati complete;

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 20 lei pentru intravilanul calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.


Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă comerciala;

□'     utilizarea proprietarilor din imediata vecinătate si din zona este de proprietăți comeciale;

 • □     forma și suprafața terenului pretabile unei construcții de dimensiuni scăzute (anexa)

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație comerciala.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietari ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, demolarea parțiala sau totala, ori o combinație a acestor alternative.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea trebuie sa fie: permisibilă legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine întotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip comercial.

Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare este permisibilă legal, indeplineste condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiva.


4.2. Evaluarea terenului


Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu câ'iși^Zb^h^ț^ețil, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecerepentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

- Comparația directă;

4.2.1 Metodologia de estimare a redeventei

Normele legislative privind concesionarea sunt prezente in Legea nr. 219/1998 care se refera la regimul de concesiune înlocuita prin O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune lucrări publica, a contractelor de achiziție publica respectiv a contractelor de concesiune de servicii, modificata de O.U.G. nr.72/2009 impreuna cu O.U.G. nr.54/2006 referitor la regimul contractelor de concesiune de bunuri considerate proprietate publica aprobata cu modificări de Legea nr.22/2007. Insa găsim si alte precizări legate de condițiile legale ale concesionarii si in alte norme legislative si reglementari                                                                                     speciale.

Conform legislației in vigoare concesiunea se efectuează prin încheierea unui contract prin care o instituție publica sau o autoritate decide transmiterea dreptului si obligațiilor de efectuare a unui serviciu public de interes local sau național sau dreptul exploatării unui bun considerat proprietate publica unei alte persoane. Instituția publica numit in cazul acesta concedent renunța la obligațiile sale pentru a oferi toate drepturile asupra unui serviciu public unei alte persoane numite aici concesionar in schimbul unei redevente.


Suma redeventei se stabilește in contractul incheiat intre concedent redeventei poate varia sau se poate fixa la o anumita suma. Pot deveni consiliile județene sau instituțiile publice de interes local pentru bunurile proprietate județului, comunei sau a orașului. De asemenea pot deveni concedenti si organele de specialitate ale administrației publice centrale dar si ministerele pentru bunurile considerate proprietate publica sau privata a statului.

Insa sfera entităților care pot dobândi aceasta calitate a fost extinsa prin completările la art.8 din O.U.G. nr.34/2006. Prin consecința, pot deveni concesionari toate persoanele juridice sau fizice indiferent de naționalitate sau cetatenia. Persoanele juridice de drept public insa nu pot deveni concedenti.

Obiectul unei concesiuni pot fi bunurile unităților administrativ teritoriale sau bunurile din domeniul public al statului. Bunurile mobile dar si cele imobile pot fi concesionate potrivit legislației in vigoare. In cazul in care obiectul concesiunii il reprezintă un teren, concesionarul este obligat sa menționeze contractul de concesiune in cartea funciara si registrul de publicitate imobiliara. Concendentul poate transmite obligațiile si drepturile de exploatare a unui bun considerat proprietate publica pe o perioada de maxim 49 de ani. Insa la expirarea termenului părțile implicate pot prelungi durata concesiunii pentru o perioada mai lunga.

Sumele acordate proprietarului în considerarea dreptului de concesiune reprezintă echivalentul folosinței imobilului asupra căruia dreptul a fost recunoscut. Ca atare, criteriul de determinare al prețului concesiunii nu poate fi altul decât contravaloarea folosinței terenului și nu însăși valoarea de circulație, care ar reprezenta o contraprestație a înstrăinării terenului. Stabilirea într-un asemenea cuantum contravine conținutului raportului juridic de drept substanțial creat între părți în virtutea dreptului de concesiune, întrucât despăgubirile excesive acordate nu ar reprezenta echivalentul dreptului de folosință al terenului, drept cu caracter temporar, pe durata existenței construcțiilor, ci al însuși dreptului de proprietate asupra terenului, pe care, însă, titularul dreptului de concesiune nu l-a dobândit de la proprietar.

Prezentul raport de evaluare a proprietății imobiliare are ca scop estimarea valorii de piața a unei suprafețe de teren de 5975 mp, situat in mun.PIoiesti, T12 AI70, nr.cad. 143177 care va fi concesionat„in conformitate cu prevederile art.871 din Noul Cod Civil.

Redevența, reprezintă orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea sau dreptul de folosință a unor active.

Pentru stabilirea valorii redeventei, valoarea de piața a terenului se consideră că se recuperează în 25 de ani, conform ari 17 din Legea 50/1991 ( „Art. 17 Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin hotărârea consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente”).

4.2.2. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Joci                1 **

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță v'aioric^en^'lot^i; similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul ccrere-cfbrtă ipejăiața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -   Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietarii de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren, CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

179,00

10.452

2.500

4.500

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

20,00

27,00

25,00

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-1

-1

-1

Preț corectat (EURO/mp)

19,00

25,65

23,75

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa de 5% , in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor , reprezentând marja de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

* >CARACTERISTICI

COMPAR AfȘ.I

A

B

Si                1

Î

OFERTA

OFERTA

.<zQFFRTA>,

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

terefraîdgyjani7’'

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

Ștrandului 61D

zona Game Center

zona Di-bas Opel

Zona Restaurant Oscar House

PROPRIETAR

Mun. Ploiești

persoana fizic;

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

179,00

10.452

2.500

4.500

data inspecției

aprilie 2019

aprilie 2019

aprilie 2019

aprilie 2019

pret/mp-oferta

?

20,00

27,00

25,00

valoare oferta

?

209040

67500

112500

id anunț

X2L813095

7b016d737d6at

r175093955

contact

0733358130

727595543

799924010

alte caracteristici

iber

liber

iber


* *

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin rre

Deplin;

Ajustare (%)

0%

0%

0%'       ■5'^'

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

19,00

25,65

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condifii de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

19,00

25,65

23,75

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

19,00

25,65

23,75

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Liber

liber

liber

liber

Ajustare (EURO)

0,00

0,00

0,00

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Preț ajustat (EURO)

19,00

25,65

23,75

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de piața

aprilie 2019

aprilie 2019

aprilie 2019

aprilie 2019

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

19,00

25,65

23,75

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

Ștrandului

61D

zona Game Center

zona Di-bas

Opel

Zona

Restaurant

Oscar House

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

asfalt

Asfaltat

Asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%


F

SC OPIK ON SRl.

Ajustare (EURO/mp)

"[ o,oo

0,00 LSi

s

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustari.                ° *

-2- z,

......V

Utilitati

Electricitate, Gaz, Apa, la limita

Electricitate, Gaz, Apa, la limita

Electricitate,^ Gaz, Apa, la limita

Gaz,' Ăpa, in

zona

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

179,00

10.452

2.500

4.500

Ajustare (%)

45%

7%

15%

Ajustare (EURO/mp)

8,56

1,91

3,57

Motivație ajustare

S-a analizat diferența intre comp. A si Comp B, rezultând 6,65 euro pentru o diferența de aprox. 8000 mp.Pentru comparabila A s-a aplicat o ajustare de pozitiva de 8,56 euro, pentru comparabila B s-a aplicat o ajustare de 1,91 euro si pentru comparabila C s-a aplicat o ajustare pozitiva de 3,57 euro. Ajustările s-au determinat proporțional pentru fiecare diferența de suprafața.

Deschidere (ml)

30,41

25

74

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat,

Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

comercial

comercial

comercial

comercial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00


Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.                    f         £

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

8,56

1,91

,3,57

1            ', O '

-.....■■ ■

Preț ajustat (EURO/mp)

27,56

27,56

27,32

Ajustare totală netă (EURO)

8,56

1,91

3,57

Ajustare totală netă (%)

43%

7%

14%

Ajustare totală brută (EURO)

8,56

1,91

3,57

Ajustare totală brută (%)

42,81%

7,08%

14,29%

Suprafața teren (mp)

179,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

27,56

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA (EURO) 4.933

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

B

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 27,56 euro/mp, adică

4.933 euro / 23.490,45 lei. Valoarea nu include TVA.

Valoarea propusa pentru redeventa, cu recuperare in 25 ani este:

197,32 euro/an/939,62 lei/an (16,44 euro/luna - 78,29 iei/iuna) sau 0,09 euro/mp.
 • 4.3. Reconcilierea și opinia finala asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă :

1, Valoare de piață teren = 27,56 euro/mp, adică 4.933 euro / 23.490,45 lei.

i Valoare de piață teren 179 mp = 27,56 euro/mp, adică 4.933 euro / 23.490,45 lei.

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urinând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;


jIoP3;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicând

cerințele legale;                                                                V

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

  • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

  • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.


 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 15.04.2019.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL
Evaluator autorizat:

Andrei NistorescuSC OFWON SRLANEXEtg! ff

ANCEI

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 144877 PloieștiTEREN Intravilan


A. Partep I. Descrierea imobilului

I


Adresa: Loc. Ploiești, Str Ștrandului, Nr. 61D, Jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

144B77

179

Teren neimprejmuit;


B. Parteaf II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

120970 / 14/12/2018

Act Administrativ nr. 535, din 22/11/2018 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI;

R1 înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota | actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF:2844855, (DOMENIU PRIVAT)

i


C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șt sarcini

Referințe

NU SUNT


â

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

144877

179

♦Suprafața este determinata in planul de proiecție:Stereo 70.


Date referitoare la teren

Pagina 2 din 3


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

179

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t** (m)

1

2

10.629

2

3

3.5BȘI

3

4

1.262

4

5

1.256

5

6

1.782

6

7

3.99

Document cane conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


-

Punct început

Punct sfârșit

« Lungime segment

<•• (m)

7

8

18.2t1

8

9

1.1,461

9

10

' • 1.226

10

11

4.729

11

12

4.219

12

13

1.789

13

14

2.9Ș9

14

15

6.793

15

16

6.46

16

17

34.141

17

1

8.1?5

** Lungimii

e segmentelor sunt determinate in planul


Z                  „i

Funciară Nr. 144877 Comuna/Oraș^unicl^îi^l^ilesti


_                                        .         proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic Integrat al ANCPI conține informațiile din cartea fundară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusă în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoarfe. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității Informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verfficare, folosind codul de verificare, ontine disponitiiljîn antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul g'enerării documentului.

Data șl ora generării,

02/04/2019, 13:10

t

S' y

Pagina 3 din 3


Fcnmular vwtiunrss X.1


Document care conține date cu caracter personal, protg/ate cfe p/evederile Legii Nr. 677/2001.

tertip pentru infwmrns on-line la adresa epay.ancpl.ro

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 535


privind includerea unui imobil - teren în domeniul privat al municipiului Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 386/21.11,2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan. Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 367/14.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1788/21.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 227/21.11.2018 la Direcția Economică, prin care se propune includerea unui imobil - teren în domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare Raportul din data de 14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit prevederilor art, 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată:

în baza prevederilor art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c”, art.45 și art 115 alin.l Jit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unui imobil-teren, identificat în Anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul - teren menționat la art.l se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018


Contrasemnează:

p. SECRETAR,

Mihaela ZAHAR1A

Șef Serviciu


Situația imobilului ce urmează să fie inclus în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

*                   J

1

0

1

2

3

1.

Teren

Suprafață =179mp situat in Ploiești, str. Ștrandului

nr.61D

. i


DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florij

ȘEF SERVICIU, Gabriela Mîndruțiu

Het


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A _Ut.Ui

Scora 1 :5OO

ț Nl> -adostrol      F Suprafața mosurata I        Adresa Imobilului

i_____ j ___ i79mp Ț~ ploiești intravilan

I                   ț.                     STR. STRÂnOULUI_Nr7 610            ~

| Cartea Funeioro nr.i__j _ UAT J~ PLOIEȘTI __ ____


L î~ >” ~ <»    r 1TOmp~

i.“J ’ _..‘ZL

i T&rw. ]                ț 175nrp

1

Icd37” r onetr.

B. Dote referitoare ta conitructil

DesiînoUa* Suprafața construita ta sn! ,     - î______ __ eviL         j

Mențiuni

I

1 1

!

..... ! ... _. . . .

........... j

Suprafața totala masurata a imobilului V© 179rnp Suprafața din act --179mp


Confirm executarea nraxuratarilar J

Io tercn.cor«ctltcuilrteQ taloenirî        ,•. «boia rfp ’dțrtc

documentației cadastral. si doreapondenw, ■ \ acesteia eu realitate?.' dfn teren


V LO'

SlonToitoR^1PLAN DF AMP'ASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scoro 1 :500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adreia kncblluJuî

I79mp

PLCMEST! INTRAVILAN

5TR. ȘTRANDULUI NR. 61D

Cartea Funciara nr.

UAT ]   PLOIEȘTI

I!ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 302217 din 12-03-2019

CERTIFICAT DE

URBANISMNr.         339 Din; Q9 APR, 2015

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: VALORIFICARE TEREN

Ca urmare cererii adresate de______MUNICIPIUL PLOIEȘTI______________

cu domiciliul\sediul in județul__ ______PRAHOVA__localitatea_____PLOIEȘTI _______

satul________ 1..__, sectorul            cod postai _____________r_____________

strada___           PIAȚA EROILOR              ,nr IA hi

sc. - et           ap. -     , telJfax ________0244516699________. e-mail___       -

înregistrata la nr. ,______302217             din 12-03-2019

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul--—- ——___ sectorul - cod postai: .           

strada ______ȘTRANDULUI__anr. 6ID bl.____z

sc. ~    , et. -   . ap. -    , sau identificat prin: ,_____-______________

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.___209___j

faza      PUG       aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

In temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr._________________/____

faza_____PUZ       aprobata prin 262 / 30-09-2008 - Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul (cu nr. cadastral 144877 format din teren in suprafața de 179 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, conform HCL nr. 535/22.11.2018 si a Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat de O.C,P.I Prahova in baza cererii nr.34409/02.042019.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: teren intravilan curti-constructii.

Destinația stabilita prin PUZ:

 • - IS - instiutii si servicii de interes general;

 • - ISa - construcții complexe in domeniul agrementului;

 • - funcțiunea dominanta: instituții si servicii de interes general cu funcțiuni complexe(cu regim mixt de inaltime,instituții publice aferente zonelor de locuit);

 • - funcțiuni complementare; activitati productive nepoluante,cai de circulație pietonala,spatiiverzi,scuaruri;

 • - Cc - cai de comunicație;

Utilizări permise: instituit si servicii exclusiv in domeniul agrementului, amenajari de parcuri si scuaruri ; amenajari pentru odihna, promenada inclusiv dotări aferente; comerț, turism.

Utilizări interzise : unitari economice poluante si care generează trafic intens ; orice alta funcțiune atat in zonele verzi existente, cat si in cele prevăzute prin reglementari.


Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificările si completările ulterioare Terenul se incadreaza in zona valorica C, conform HCL nr. 553 / 21.12.2011 si H.CL. 361 / 28.09.2012

 • 3. REGIMUL TEHNIC

întocmit: ANTON MARJA FLORENTINA - CONSILIER, 05-01-2019 Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEP SERVICIUUTR-N-17;ISa/Cc/POT=61%; CUTmax =2,2;Conform PUZ:

 • - suprafața de teren = 179 mp, parcela neconstruibila;

 • - terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona in sedinda de 19.03.2019 sau solicitat următoarele avize Apa Nova, Conpet, Engie, Telekom, Transgaz;

 • - regimul de aliniere: 12.00 ml din axul str. Ștrandului;

 • - terenul are acces la str. DN1B si oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urmanismul (actualizata).

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE, MODIFICARE SAU DETALIERE A DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM Documentația urbanistica PUG si RLU a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General ai Municipiului Ploiești, conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARA - VANZARE - TEREN CU NR. CADASTRAL 144877

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE ___________ ________________CONSTRUCȚII___________

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/dc desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85Z337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modiCcala prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire Ia participarea publicului si accesul Ia justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarca/ncincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a;ecordului de mediu se desfosoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrurilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct dc vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul arc obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI INSOTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;


întocmit: ANTON MĂRIA FLORENTINA - CONSILIER., 05-04-201}

Verificai: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul deplâng cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                □ D.T.O.E.

□ D.T.A.D.


 • d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

O canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

□protecție civila


Alte avize/acorduri


□ sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si! sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (nu este cazul);

 • g) documentele de plata ale armatoarelor taxe (copie):
  DIRECTOR ADJUNCT,


întocmit:             FLORENTINA - CONSILIER, K-04-2019

Verificai: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU

MODIFICARE INDICATORI URbXmSTICI-INTRARE IN LEGALITATE-


—O- LIMITA ZONEI STUDIATE


cn


PROPRIETATEA BENEFICIARULUI


ZONA 1NSTITUTI1 SI SERVICII PUBLICE


ZONA CIRCULAȚIE


ZONA PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE ȘTRAND"PECO"


ZONEJȘI ȘUBZONE FUNCȚIONALECC zona cai de comunicație

CCr = rutiere

ÎS institut» si servicii publice

IScxr = funcțiuni complexe cu restnctiiISa = exclusiv in domeniul agrementului


paicuri. recreere

Ppr = plantație protecție


INDICATORI URBANISTICI


INITf ALtautortiat!-

POT max = 36,55%

CUT max => 1,21

Regim de inattime = S+P+2 Hmax coama = 12,80

Hmax comisa = 8,70


PROPUȘI

POT max = 61.00% CUT max = 2.2 Regim de inaltim Hmax atic =15WJM. BcTuaNTOCTUiu'

JE (SEMNĂTURĂ. SCARA I 12,000 T1

F _ __T DATA

<112006Fnugggggr                 <■ - ■ _

Etnwsn MKTEIt S PM.nMia wuiiv <HC«De<« TCU3A. WfRSJMWHe.
PLAN DE AMPLASAMENT S! DELIMITARE A IMOBILULUI Scoto 1 -.500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa fmobilulw

PLOIEȘTI INTRAVILAN

STR. ȘTRANDULUI NR. 61D

Cartea Funciara nr

UAT "| PLOIEȘTI

1

IIta terw\ewerf3«yi^eo inlocmM z t.ii «tocw’rtrtatitf’caioriiWe «I                   | -48'


Semnătura »i ttorapH»


ConFfm mlroducsm rftatrtrkn in

M*arm si <rt^>ur«o

, _ SwhiinfeîițMwW/’i s /Xaj ' •■ jMșftifcț, ! Cv -T           .


I

I

i

i

i


Stomp-a BCPt


12/13/2018

PROIECTE IMOBILIARE NOI

Teren intravilan de vanzare, zona Est, 10452 mp


Suprafața teren « 10452 mp20 EUR/mp2

PREȚ negociabil

IO OFERTA: X2L813095


Caracteristici


0733 358 130

CERE DETALII


Suprafața teren:

10452 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

30.41 m

Construcție pe teren:

-

Nr. Fronturi:

1

Suprafața construita:

Tip teren:

ConstrucțiiLocalizareDescriere

Terenul se poate parcela.

Utilitati

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de Investiție. Parcelabil, La sosea. Acces auto

Detalii zona: Străzi asfaltate, Mijloace de transport. Iluminat stradal Destinație: Industrial, comercial

Taxe notariale

Valoare preț Imobil In lei: 974.230,92 Lei

Total taxe notariale:          9.466,02 Lei

Vezi detaliat


romimo

(/)


(/mesaje)

+ (/adauga-anunturi) g


Specificații

Suprafața terenului

2500,0 m2

Front stradal

25.00

Descriere


Vând teren, vis-a-vis de Di-bas Opel!

2500mp , deschidere 25 m, preț 27€/mp negociabil!, suprafața totala: 2500, Front stradal: 25


* FA OFERTA

<®> Vizualizări: 1004 (/statistica-anunt-7b016d737d6a6455.html)

A Raportează

Cezar Adrian (Zanunturi-utilizator-7d0f64747c6c)

Vezi toate anunțurile (/anunturi-utilizator-7d0f64747c6c)

£.+ Urmărit

Distribuie anunțul pe f G* E


Telefon


Mescj


12/10/2018


Teren de vânzare. Ploiești • OLX.ro


o. Contul meu


( înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri PloieștiSal* eaza ca


25 €

NegociabilTrimite mesaj

ț. 0799 924 010


Ploiești, județ Prahova Vezi pe hartalonuț

Pe site din dec 2018


Teren de vânzare.

Ploiești, județ Prahova î? Adaugat de pe telefon La 13:08,9 decembrie 2018, Număr anunț 175093955

îmi place 0 Distribuie


Promovează anunțul


Actualizează anunțul


Anunțurile utilizatorului


Oferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila


4 500m’


La Roche-Posay:


Llpikar AP+ are grija de pielea bebelușului tau!


Se oferă spre vânzare 2 terenuri, în Ploiești, respectiv între Restaurant Plaisir și Restaurant Oscar House.

Precizez că terenurile sunt poziționate unul lângă celălalt, fiecare dintre ele având o suprafață de 2200 mp, cu deschidere de 6,8m și ieșire directă la DN IA.

De asemenea, toate utilitățile se regăsesc în apropriere, unde sunt construite și locuințe.


Anunț adaugat prin aplicația gratuita OLX.ro. disponibila pentru Android, iOSPrin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla     X

mai multe detalii

îmi place C1 ] | Or tribule |


Vizualizari:227


>aza vânzătorul

'99 924 010

Mesajul tau


0 Adăugă fișier

Ftsferele acceptate sunt* jpg, jpeg. png, doc, pdf. gîf. zip, rar, tar, txt, xls, docx, xfcx, odt

Fișierul poate aveam maxim 2 MB


FE Trimite


Aplicații mobile

Căutări frecvente

Anunțuri promovate

Harta site

Harta Județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor & Contact

Descoperă OLX.ro

OLX pentru profesioniști

Livrare cu verificare

Condiții de utilizare

Politică de confidențialitate

Cariere in OLX

Publicitate


Descarcă aplicația pentru telefonul tau


AN DE AMPLASAMENT DELIMITARE IMOBILI' Scara I :5OO

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

ȚTȚAr-r

179mp

PLOIEȘTI INTRAVILAN

STR. ȘTRANDULUI NR. 610

Cartea Funciara nr

UAT 1    PLOIEȘTI


PBIMAn-TJJL PRAHOVA."

j---ploiest

ALO* y CizRTIFlCATUI

~ tte URBANISM __  ■

....

'/piitâșiștișer.

.CW7.„


\O?


fi?

1

A. Date

referitoare la teren

Nr. arcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

1

cc ■

179mp

TOTAL

|   179mp

?•? V.


B. Date referitoare la construcții

Cod onstr.

Destinația

Suprafața construita la sol m )

•sanr        _

..... 4\


Suprafața totala Suprafața din act;Executant :SC SANTOP -STAtH«£F

Data: