Hotărârea nr. 256/2019

Hotãrârea nr. 256 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 256 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 304/10.07.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 753/08.07.2019 și nr. 237/10.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2019 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;

în conformitate cu Avizul din data de 10.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 8, alin. (4) din Ordinul nr. 437/2018, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, care prevede ca "semestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități ”;

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 437/2018, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 și ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a analizării stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2019.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOVPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

ANEXA LA HCLProgramul de măsuri

pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricoV^X—


Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Informatică în vederea publicării pe pagina de internet a prevederilor legale specifice, a termenelor de înregistare în registrele agricole și a formularului tipizat al declarației privind inscrierea în registrul agricol și actele necesare.

Semestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentm persoanele decedate înscrise în Registrul agricol.

Semestrial se va înainta adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol.

Semestrial se vor înainta invitații proprietarilor terenurilor agricole în vederea declarării terenurilor la registrul agricol.

Se vor introduce gospodăriile în aplicația RAN și în cazul apariției unor erori se vor transmite adrese la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova în vederea remedierii problemelor constatate în aplicația RAN.

p.DIRECTOR EXECUTIV,


Amedeo Florin Tăbîrca Director Adjunct—


Șef Serviciu Aplicarea Legilor Proprietății


Oana Lairra Constantinîntocmit:

Despa Luminița