Hotărârea nr. 255/2019

Hotãrârea nr. 255 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 255

privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 313/11.07.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 228/11.07.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.238/12.07.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 191/11.07.2019 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea alipirii unor imobile-terenuri;

Având în vedere Avizul din data de 10.07.2019 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că imobilele ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești și sunt înscrise în Cartea Funciară nr. 135481 a UAT Ploiești având număr cadastral 135481 si Cartea

9                                                                                              9

Funciară nr. 135482 a UAT Ploiești având număr cadastral 135482 fiind loturile 1 si

9                                                                                                                                       3

2 ale imobilului Parc Andrei Mureșanu ce figurează în Anexa FI a Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Luând act că imobilele-terenuri ce vor face obiectul operațiunii de alipire sunt situate în Ploiești și se identifică după cum urmează:

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, PARC ORĂȘENESC Str. Andrei Mureșanu - Sos. Nordului - Str. Găgeni - Cartier Polux - Biserica "Nașterea Domnului și Sf. Andrei” cu număr cadastral 135481, înscris în cartea funciară nr. 135481 a UAT Ploiești, cu suprafață de 33007 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, Str. Andrei Mureșanu, nr. 76, cu număr cadastral 135482, înscris în cartea funciară nr. 135482 a UAT Ploiești, cu suprafață de 5219 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de admitere nr. C6426/10.06.2019 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

în baza prevederilor art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

în conformitate cu prevederile art. 132, art. 133, art. 134 și art. 135 din Ordinul Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

în temeiul art. 879 din Codul Civil;

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c), art. 139 și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1(1) Se aprobă alipirea imobilelor-terenuri situate în Ploiești, după cum urmează:

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, PARC ORĂȘENESC Str. Andrei Mureșanu - Sos. Nordului - Str. Găgeni - Cartier Polux - Biserica ”Nașterea Domnului și Sf. Andrei” cu număr cadastral 135481, înscris în cartea funciară nr. 135481 a UAT Ploiești, cu suprafață de 33007 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, Str. Andrei Mureșanu, nr. 76, cu număr cadastral 135482, înscris în cartea funciară nr. 135482 a UAT Ploiești, cu suprafață de 5219 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

Imobilul - teren rezultat în urma alipirii, în suprafață de 38226 mp are număr cadastral 145298 și va figura cu denumirea PARC ANDREI MUREȘANU și cu elemente de identificare PARC ORĂȘENESC Str. Andrei Mureșanu - Șos. Nordului - Str. Găgeni - Cartier Polux - Biserica “Nașterea Domnului și Sf. Andrei”.

(2) Imobilul - teren rezultat în urma alipirii se identifică potrivit documentației de alipire cu nr. 55863/2019 ce constituie Anexa nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre (compusă din 7 file: Referatul de Admitere nr.C6426/10.06.2019, Extrasul de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru imobilul cu număr cadastral 145298/UAT Ploiești cu nr. 55863/07.06.2019, Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire și Planul de amplasament și delimitare a imobilului recepționate la data de 11.06.2019 de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova).

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

A

r*

r

ancei

;>** ■ -f • i -?•'< : - -.4 r v ..?-•< .. i.* ■ ...Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, (0244) 59 22 95

REFERAT DE ADMITERE

(Alipire imobile)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Piața Eroilor, Nr. IA, Jud. Prahova


Referitor la cererea inregistrată sub numărul 55863 din data 27-05-2019, vă informăm:

Imobilele:

  • 1) 135481 situat in Loc. Ploiești, Jud. Prahova, PARC ORĂȘENESC STR.ANDREI MURESANU-SOS. NORDULUI-STR.GAGENI-CARTIER POLUX—BISERICA"NASTEREA DOMNULUI SI SF.ANDREI", UAT Ploiești avand suprafața măsurată 33007 mp;

  • 2) 135482 situat in Loc. Ploiești, Str ANDREI MURESANU, Nr. 76, Jud. Prahova, UAT Ploiești avand suprafața măsurată 5219 mp;

Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 145298, situat in Loc. Ploiești, Jud. Prahova, PARC ANDREI MUREȘANU.Parc Orășenesc,str.Andrei Mureșanu.Șos.Nordului, str.Găgeni,Cartier Polux,Biserica "Nașterea Domnului și Sf.Andrei" - intravilan, UAT Ploiești având suprafața măsurată 38226 mp

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 07-06-2019.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

Amalia-Claudia Stan

?,dastni si Publici!:ste Imobiliara PrarrZl ,

! STANAMAUA ■ CLAUDIfrjfa

L.....CONSILIER GR, /j-n'1


ancei


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiesțj

PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (02Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil număr cadastral 145298 / UAT Ploiești

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Jud. Prahova, PARC ANDREI MUREȘANU,

Parc Orășenesc.str.Andrei Mureșanu.Șos.Nordului, str.Găgeni,

Cartier Polux,Biserica "Nașterea Domnului și Sf.Andrei" - intravilan

Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

145298

38226

Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

38.226

TOTAL:

38.226

Date referitoai

re la construcțiiNumăr


construcție Supraf.(mp)


Imobilul nu are in componență construcțiiLungime Segmente

1) Valorile Iun

qimilor sec; mente Io

r sunt

îbtinute din proiecție în

Pi

an.

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment

r (m)

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

1

2

14.517

2

3

0.001

3

4

9.351

4

5

4.107

S

6

2.0

6

7

2.366

7

8

8.109

8

9

7.443

9

10

39.404

10

11

7.418

11

12

4.898

12

13

7.543

13

14

2.093

14

15

38.254

15

16

8.831

16

17

41.575

17

18

10.234^

18

19

1.284

19

20

27.982

20

21

16.859

21

22

2.271

22

23

15.452

23

24

1.961

24

25

6.262

25

26

4.972

26

27

7.907

27

28

7.035

28

29

20.904

29

30

16.303

30

31

1.424

31

32

1.298

32

33

0.917

33

34

2.95

34

35

47.702

35

36

3.096

36

37

1.096

37

38

1.388

38

39

1.575

39

40

38.779

40

41

25.752

41

42

1.588

42

43

1.831

43

44

21.029

44

45

1.55

45

46

1.515

46

47

5.252

47

48

5.971

48

49

33.825

49

50

0.939

50

51

21.07

51

52

1.401

52

53

44.476

53

54

1.385

54

55

68.777

55

56

0.827

56

57

21.898

57

58

1.83

58

59

59.085

59

60

16.031

60

61

28.885

61

62

47.975

62

63

1.945

63

64

112.488

64

65

5.087

65

66

8.725

66

67

2.025

67

68

2.353

68

69

11.227

69

70

1.968

70

71

9.5

71

72

2.292

72

73

29.317

73

74

19.02

74

75

16.969

75

76

17.201

76

77

1.683

77

78

33.194

78

79

1.194

79

1

13.101

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

Nr Crt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

55863

27.05.2019

10.06.2019

Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 55863 inregistrată la data de 27.05.2019, s-a propus înscrierea mobilului in urma alipirii următoarelor imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

135481

33007

Loc. Ploiești, Jud. Prahova, PARC ORĂȘENESC STR.ANDREI MURESANU—SOS. NORDULUI-STR.GAGENI-CARTIER POLUX-BISERICA"NASTEREA DOMNULUI SI SF.ANDREI"

2

135482

5219

Loc. Ploiești, Str Andrei Muresanu, Nr. 76, Jud. Prahova

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 07-06-2019

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului'și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

Amalia-Claudia Stan


i__QQNșjljergr. /jj