Hotărârea nr. 254/2019

Hotãrârea nr. 254 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr.5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 254

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr.5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 343/22.07.2019 al domnului Viceprimar, Mihai Cristian Ganea și al domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 8638/19.06.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr.231, strada Rafinorilor nr. 13;

luând act de Raportul de specialitate nr. 1090/26.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială, din data de 25.07.2019;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr.231, strada Rafinorilor nr. 13;

ținând cont de Dispoziția primarului nr. 7795/23.10.2003;

în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 129, alin. ( 1 ), alin. (2 ), lit. d ), alin. ( 7 ), lit. q ), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. ( 1 ), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă modificarea și completarea Art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.587/2018, care va avea următorul conținut:

”în cazul în care chiriașul nu mai locuiește efectiv în imobil si locuința socială

1 1 11

este nefolosită pe o perioadă de 3 luni consecutive, contractul de închiriere se consideră reziliat de drept. Dovada faptului că titularul contractului de închiriere împreună cu familia acestuia nu mai locuiesc efectiv în imobil și locuința socială este nefolosită neîntrerupt se face prin:

  • -  extrasele de pe listele de întreținere, precum și indexul consumului de apă rece și energie electrică,

  • - declarații scrise de la vecini.,,

Art. 2 Aprobă completarea Art. 21 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 587/2018, care va avea următorul conținut:

„Verificarea locuinței de către personalul delegat din cadrul Serviciului Locuințe Sociale se face în prezența chiriașului și va fi comunicată în prealabil, în scris, acestuia. în timpul verificării locuinței personalul poate fi însoțit de un alt chiriaș din imobil, după caz.,,

Art. 3 Aprobă completarea Art. 24 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 587/2018, care va avea următorul conținut:

»

„Degradările produse la părțile comune ale imobilului din vina chiriașilor vor fi suportate:

  • -  de chiriașul din vina căruia s-a produs degradarea, în cazul în care acesta a fost identificat.

  • - de toți cei care au acces și folosesc în comun bunul degradat, în situația în care nu s-a identificat persoana din vina căreia s-a produs degradarea.

în situațiile în care degradarea produsă nu este reparată într-un interval de 15 zile de la producere și periclitează buna funcționare a imobilului, proprietarul este în drept să stabilească măsurile pentru efectuarea reparațiilor, precum și recuperarea cheltuielilor aferente.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 587/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești, strada Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13 rămân neschimbate.

Art. 5 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV