Hotărârea nr. 253/2019

Hotãrârea nr. 253 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 253

privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 330/15.07.2019 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 10083/15.07.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45;

luând act de Raportul de specialitate nr. 1091/26.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 15.07.2019;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362/28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinței;

în temeiul art. 129, alin. ( 1 ), alin. ( 2 ), lit. c) și alin. ( 7 ), lit. q ), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. ( 1 ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 15.08.2019 până în data de 14.11.2019, pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ