Hotărârea nr. 252/2019

Hotãrârea nr. 252 privind repartizarea unei locuințe sociale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 252

privind repartizarea unei locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 329/15.07.2019 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.10085/15.07.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

luând act de Raportul de specialitate nr. 1092/26.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 15.07.2019;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 542/03 decembrie 2018, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 39/27 februarie 2019, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 129, alin. ( 1 ), alin. ( 2 ), lit. d ), alin. ( 7 ), lit. q ), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. ( 1 ), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

- locuința socială, situată în Ploiești, str. Aleea Cătinei nr. 3, bl. 27A, cam. 3, d-nei Ivan Aurelia Monica, ocupantă a poziției 27 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

A

CONTRASEMNEAZĂ:

PREȘEDINȚIE DE ȘEDINȚĂ,              p.SECRETAR,

George Sorin Niculae BOTEZ < \       Ioana Geanina SERBINOV

t\                                    Șef Serviciu/