Hotărârea nr. 251/2019

Hotãrârea nr. 251 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 251 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 319/15.07.2019 al Viceprimarului Cristian Mihai Ganea, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 7 din data de 09.05.2019, a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., precum și Raportul de specialitate nr. 14092/04.072019, al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L;

luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 1609/30.07.2019 al Direcției Tehnic Investiții și Raportul de Specialitate nr. 1110/31.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 7, Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Reclamații din data de 30.07.2019;

ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003;

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes public;

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010;

în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul dispozițiilor art. 74 și art. 129 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE :

1

Art. 1 Se aprobă modificarea obiectului contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010, cu activitățile prevăzute în Actul adițional, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

9

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la îndeplinire publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George-S^rin-l^icuIae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p. SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR--------------------./—-------------


Anexa la H.C.L. Nr. 251/31.07.2019


ACT ADIȚIONAL NR.

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

A

In

A

Intre:


baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.....................

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit în continuare concendent, pe de o parte

si

5

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentată prin domnul Alin Mihael Dănilă, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional.

Art. 1. Se completează pct. 2.1 din Cap. Il-Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010- cu următoarele activitati:

 • a) achiziția, instalarea, repararea indicatoarelor rutiere;

 • - indicatoare rutiere si stâlpi de susținere - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - indicatoare ansambluri reflectorizante - furnizare si instalare, conform SR1848 - 1: 2011, Art. 5.3.6., demontare, reparare;

 • - panouri rutiere si structuri metalice tip consola - furnizare , instalare, demontare, reparare (panouri rutiere de orientare);

 • - indicatoare rutiere reflectorizante “TRECERE PENTRU PIETONI” echipate cu lămpi cu led-uri, furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - stâlpi metalici de limitare acces - confecționare, instalare, demontare, reparare; -limitatoare de viteza, sistem liniar - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - limitatoare de viteza, sistem punctiform - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - stâlpi flexibili pentru delimitare si direcționare - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - oglinda stradala reglabila - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - parapeti lestabili - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - butoni rutieri reflectorizanti aplicați - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - butoni rutieri reflectorizanti (ingropati in carosabil) - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - confecționare, montare , demontare, reparare, bolarzi de orice tip;

 • - separatori de sens - furnizare si instalare;

 • -  garduri metalice pentru dirijare si protecție pietoni in vecinătatea unităților de invatamant - furnizare si instalare.

 • b) Executare marcaje rutiere.

 • c) Proiectare, obținere de avize, servicii a căror comanda poate fi data direct de către Direcția Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești.

Art. 2. In scopul asigurării siguranței circulației rutiere, Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții (Biroul Mobilitate si Trafic Urban) va monitoriza activitatea. Totodată va transmite comenzi si material pentru realizarea serviciilor de montare, demontare si de reparare si va asigura verificarea situațiilor de lucrări si a facturilor, pe baza preturilor unitare aprobate prin hotarare de Consiliul Local si a realitatii din teren.

Art. 3. Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractual de delegare a gestiunii nr. 14782/25.08.2010, raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractual de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploieăti nr. 14782/25.08.2010 și s-a incheiat in 2 (doua ) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Concendent,

Municipiul Ploiești Primar,

Adrian Florin Dobre

Direcția Economica,

Direcția Gestiune Patrimoniu

Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Alin Mihael Dănilă

Director Economic,

Birou Juridic- Contencios,

Simona Albulescu

Direcția Tehnic-Investitii

9                                               9


Serviciul Tehnic,

Marius Panainte