Hotărârea nr. 250/2019

Hotãrârea nr. 250 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 250 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 318/15.07.2019 al Viceprimarului Cristian Mihai Ganea, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 7 din data de 09.05.2019 a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiști S.R.L., precum și Raportul de specialitate nr. 14057/04.07.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L;

luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 7428/29.07.2019 al Direcției Tehnic Investiții și Raportul de Specialitate nr. 1109/31.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 7, Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Reclamații din data de 30.07.2019;

ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003;

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes public;

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010;

în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul dispozițiilor art. 74 și art. 129 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010, cu activitățile prevăzute în Actul adițional, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Șef Serviciu


MUNICIPIUL PLOIEȘTIACT ADIȚIONAL NR--------

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești

nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.....................

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit în continuare concendent, pe de o parte

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentată prin domnul Alin Dănilă, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional:

Art.l. Se completează pct. 2.1 din Cap. II - Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 - cu următoarele activități:

  • - întreținere și mentenanță spații verzi, locuri de joacă din cartierele Mitică Apostol, Tineretului, Pictor Rosenthal;

  • - întreținere și mentenanță parcarea A.S.S.C., situată în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, în suprafață de 392,50 mp, sediul Primăriei Municipiului Ploiești;

  • - confecționarea, montarea și demontarea de mobilier urban;^

  • - confecționare, montare și demontare de mobilier urban.           .■ A®,

Art.2. Restul clauzelor prevăzute în contractul de delega^)

14782/25.08.2010, rămân neschimbate.                   ț

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contfă


RKNumroni.

5 î a -1 */ e dele&are


a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de^^WwSiț^re a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.O&ZOlO și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


Concendent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Adrian Florin Dobre


Direcția Economică,


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Director General,

Alin Dănilă

Director adjunct,

Cristinel Șchiopu

Director Economic,

Mihaela Dumitrescu

Birou Juridic- Contencios,

Simona Albulescu


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Serviciul Spații Verzi, Sere, Pepiniere și Tăieri Arbori Constantin Iorga


Direcția Tehnic-Investitii

9                                               9


Birou Administrare Parcări,

Toalete publice

Luminița Hainărosie

9                             9


Serviciul Tehnic

Marius Panainte