Hotărârea nr. 25/2019

Hotãrârea nr. 25 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă mixtă instituții, servicii, locuințe colective și reglementare indicatori urbanistici maximali” Str.Târgoviștei nr. 4A, Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă mixtă instituții, servicii, locuințe colective și reglementare indicatori urbanistici maximali” Str.Târgoviștei nr. 4A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 52/07.02.2019 a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism „Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă mixtă instituții, servicii, locuințe colective și reglementare indicatori urbanistici maximali”, str. Târgoviștei nr. 4A, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 300940/07.02.2019 si văzând documentația Plan Urbanistic 3                                                                   9

Zonal „Schimbare destinație din zonă unităti industriale în zonă mixtă instituții, servicii, locuințe colective și reglementare indicatori urbanistici maximali”, întocmit de arh. Bogdan GEORGESCU;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 048 din 14.12.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr. 023 din data de 14.12.2018;

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în conformitate cu ari. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent „Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă mixtă instituții, servicii, locuințe colective și reglementare indicatori urbanistici maximali”, Str.Târgoviștei nr. 4A, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism specificate la art.l sunt valabile pană la aprobarea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 februarie 2019

Contrasemnează:


rin-Niculae BOTEZ