Hotărârea nr. 249/2019

Hotãrârea nr. 249 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 214/2015 privind reglementarea unor activități desfășurate de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 249

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.214/2015 privind reglementarea unor activități desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 317/15.07.2019 al Viceprimarului Municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 14325/09.07.2019, prin care se propune aprobarea modificării art. 13 din anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2015 privind activitatea de blocări a vehiculelor/autovehiculelor care ocupă neregulamentar domeniul public și privat al Municipiului Ploiești;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale, din data de 17.07.2019;

Față de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 306/2010, prin care s-a aprobat înființarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;

Conform art. 7 lit. h) și lit. k) din Legea nr. 155/2010 - a Poliției Locale(r);

Față de dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2001;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

In conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

A

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.3/2003;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009 - privind unele măsuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2009;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2018 pentru aprobarea tarifelor si prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2018, privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

In temeiul dispozițiilor art. 74 și art. 129 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Articolul 13 din anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2015 privind activitatea de blocare a autovehiculelor care ocupă illegal drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, se modifică și va avea următorul conținut: “Odată cu întocmirea Notei de Constatare se va proceda la blocarea vehiculului/auto vehiculului.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 214/2015 rămân neschimbate.

Art. 3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

v

CONTRASEMNEAZĂ:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               p.SECRETAR,

George Sorin Niculae BOTEZ           Ioana Geanina SERBINOV