Hotărârea nr. 248/2019

Hotãrârea nr. 248 privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecţie şi evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 248

privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 337/19.07.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun nr.95/18.07.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr.241/19.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 155/30.05.2019, prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

în baza art. 3 pct. 1 lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. 18, alin. 17, alin. 14, alin. 15 - Cap.I, art. 20, alin. (1) și (2) , art. 21 și art. 23 - secțiunea a 5-a, art. 28, art. 29, art. 30 -secțiunea a 7- a, art. 31, art. 33 - secțiunea a 8- a, art. 35 - secțiuna a 9-a din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de prevederile art. 34 lit. a) - secțiunea a 8-a, art. 36 alin. (1) -secțiunea a 9-a, din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere: Profilul consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și Matricea profilului candidatului, livrabile întocmite și transmise de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane conform contract nr.13906/11.07.2019 și înregistrate la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice sub nr. 103/17.07.2019;

în baza art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art.154 și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă Profilul consiliului de administrație, necesar în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, necesar în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Matricea profilului candidatului necesară în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 155/30.05.2019 și Compartimentul Monitorizare, întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEEțlNTE DE ȘEDINȚĂ,  George S^rin Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Sef Serviciu

-A-MexA- w.J A


Pitiri Consultmits


PROFILUL CONSILIULUI DEADMINISTRAȚIE

Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiPluri Comultants


Profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințe consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul or^nZaționaf, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.Profilul conține și matricea


Wkațipna!, \ A

administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții elirnf^a^fiqvB^5 y -trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Profilul este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea 111/2016 și ale normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

CAPITOLUL I. Prezentarea Regiei

Obiectul de activitate al R.A.S.P. Ploiești a fost stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 114/28.06.2002, 43/30.03.2004, 161/29.09.2005 și 302/18.12.2006 având la bază sarcinile ce revin autorităților publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de gospodărie comunală: servicii publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare, de colectare și epurarea apelor uzate, de salubrizare, de iluminat public la nivelul municipiului.

în relațiile cu publicul se urmăresc:

©formarea unui comportament civilizat al cetățenilor în domeniul gospodăririi și economisirii energiei, protecției mediului înconjurător și al menținerii sistemelor publice de producere-transport-distribuție energie termică, alimentare cu apă și canalizare, salubrizare, iluminat public la nivelul de funcționare optim;

©discuții cu cetățenii, în grupuri restrânse sau în cadru organizat, privind probleme și preocupări ale acestora, ca actuali sau viitori utilizatori ai serviciilor publice;

©informarea privind legislația, inclusiv modificprile și completările nou apărute; ©investigarea, analizarea și soluționarea sesizărilor primite de la cetățeni și informarea ulterioară a acestora, de termenele și modul de rezolvare a problemelor apărute, privind calitatea serviciilor publice.

CAPITOLUL II. Cerințe contextuale

11.1. Reglementari legale și recomandări de bune practici

în baza prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016:

 • 1. Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești va fi alcătuit din 7 membri după cum urmează:

• un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare, (în acest caz, numirea se face la propunerea acestei instituții);


sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persae^'^^'^0/ funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității pufet^jUî«*tfjre sau al altor instituții publice.

 • 2. în cadrul Consiliului de administrație nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

 • 3. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul ari. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.0 persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere;

 • 5. Consiliul de administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;

 • 6. Membrii consiliului de administrație dețin experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

 • 7. Mandatuî administratorilor este stabilit prin actul de înființare, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

II.2. Responsabilitățile Consiliului de Administrație

Tipul de administrare: unitar

Comitetele care funcționează în cadrul consiliului:

 • *  Comitetul de nominalizare și remunerare

 • *  Comitetul de audit

Responsabilitățile principale ale Consiliului de Administrație:

 • 1. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • 2. analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

 • 3. numește si revocă directorii si stabilește remunerația acestora;

 • 4. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică

  tutelară;


  5.


  6.

  7.


  8.


  9.


  Pluri Consiiltants  asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare cont; precum și realizarea planificării financiare;

  verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial; monitorizează și evaluează activitatea directorilor prin raportare raCfogyjedgrife contractului de mandat căt și a planului de management;

  întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

  monitorizează și gestionează potențiale conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare si conducere;


 • 10. supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • 11. aprobă prețurile și tarifele aplicate de organizație pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate;

 • 12. avizează programele de investiții;

 • 13. monitorizează eficacitatea practicilor de guvemanță corporativă ale regiei autonome;

 • 14. raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

 • 15. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și aprobă, planul de administrare, și îl prezintă autorității publice tutelare; acesta include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;

 • 16. supune spre aprobare Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a societății;

 • 17. elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;

 • 18. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • 19. aprobă componenta Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;

 • 20. aproba contractul colectiv de muncă;

 • 21. stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;

 • 22. exercită orice alte atribuții conferite prin prevederi legale speciale și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

 • a. elaborează concepția și strategia de dezvoltare a regiei;

 • b. deleagă conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; Director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul regiei.

 • c. numește directorii regiei, la recomandarea comitetului de nominalizare;

 • d. revocă directorii regiei;

 • e. stabilește remunerația directorilor încadrându-se în limitele stabilite de OUG 109/2011

 • f.  încheie contracte de mandat cu directorii regiei;

 • g. aprobă Planul de management elaborat de directorii regiei.

 • h. evaluează activitatea directorilor. Evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.


  j-

  k.


prezintă anual autorității publice tutelare, în termen de maxim 5 ( încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea regiei, de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al s bugetului pe anul următor;

pregătirea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii, prezentarea acestora autorității publice tutelare și implementarea hotărârilor acesteia;

exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către autoritatea publică tutelară;


CAPITOLUL III, Capacități, trăsături și cerințe ale membrilor Consiliului de Administrație

Luând în considerare informațiile din capitolele anterioare, fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cel puțin cerut:

 • •  să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României,

 • •  să dețină experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Cerințele de mai sus sunt obligatorii și reprezintă o condiție esențială pentru accederea în consiliul de administrație și, implicit, în procesul de selecție. Pentru constituirea Consiliului de Administrație, majoritatea membrilor trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți.

Celelalte cerințe determinate de Capitolul II, referitoare la diversificarea competențelor, a studiilor și a experienței profesionale în anumite domenii, vor fi considerate în alcătuirea Consiliului de Administrație, în etapele de recomandări și/sau numire-îrnbaza-aeestor-cerințe și, având în vedere Capitolul li, Consiliul de Administrație ar fi bine să aibă o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește genul, vârsta, etnia, precum și în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Nu este obligatoriu ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă experiență profesională în sectorul de activitate în care activează regia, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale poate oferi substanța discuțiilor și activităților consiliului. Armonizarea experienței în mediul privat cu experiență în mediul public este de dorit, fără ca tipui acesta de experiență să devină o condiție obligatorie. Referitor la pregătirea educațională, este necesar ca pe lângă formarea economică și/sau juridică din cadrul consiliului prevăzută legal, cel puțin unul dintre membrii să aibă o pregătire tehnică.

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești sunt următoarele:

 • a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;

 • b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);

 • c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior;


  Pitiri Consultmits  • d)

  • e)

  • f)

  • g)

  • h)

  • i)

  • j)

  • k)

  • l)

  • m)


au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și cel puțin 5 ani de management, consultanță în management sau coordonare proiecte de i urbană, experiență dobândită în companii din sectorul public sau priv administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora; acest criteriu candidaților cu studii și expertiză în domeniul tehnic;

au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și minim 5 ani experiență în domeniul juridic, economic, de audit sau financiar, tehnic, administrativ, științe politice, etc.; experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;

nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiunii de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției; nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;

îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor pubjice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

au capacitate deplină de exercițiu;

sunt apți din punct de vedere medical;

n) nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al

unui Consiliu de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art

7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria

răspundere.

Sinteza acestor cerințe este exprimată în criteriile prescriptive și prescriptive din Matricea consiliului.

Deoarece numai studiile absolvite și experiența profesională obținută în anumite societăți nu garantează capabilitatea unui candidat de a răspunde așteptărilor acționarilor și nici capacitatea acestuia de a obține rezultatele scontate, pe parcursul întregului proces de recrutare și selecție se vor evalua următoarele competențe și trăsături:

Pitiri Consultante


Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Pondere

1 1.1. Competențe specifice sectorului

I 1.1.1 Capacitatea de a integra specificitățile operatorilor de servicii publice

Oblig.

11

1.1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impactează activitatea operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui operator de servicii publice

Oblig.

1

I.2. Competențe profesionale de importanță strategică 1 tehnice

1.2.1 Planificare strategica

Oblig.

1

I.2.2 Leadership

Oblig.

0,8

I.2.3 Management prin bugete

Oblig.

1

I.2.4 Managementul proiectelor

Oblig.

1

I.2.5 Managementul riscurilor

Oblig.

1

I.2.6 Capacitatea de a lua decizii

Oblig.

1

I.2.7 Capacitatea de a rezolva probleme

Oblig.

1

I.3. Guvernanță corporativă

1.3.1 Management prin obiective

Oblig.

0,8

I.3.2 Organizare pe procese

Oblig.

0,7 }

I.3.3 Managementul talentelor

Oblig.

0,5 I

I.3.4 Dialogul social

Oblig.

1 |

I.3.5 Managementul performanței

Oblig

"l

' I.4. Competențe sociale și personale

I

; 1.4.1 Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor . postului

Oblig.

?

0,7

ș I.4.2 Asertivitate

Oblig.

0,7 ;

1.4.3 Capacitate de relaționare

Oblig.

1

I.4.4 Persuasiune

Oblig.

0,8 ,

I.4.5 Reprezentativitate

Oblig.

0,8

1.5. Experiența pe plan local și național

|

1.5.1 Experiența similară pe plan local

Oblig.

1 1

' I.5.2 Experiența similară pe plan național

Opt.

1

11.1. Reputație personală și profesională

11.1.1 încredere in sine

Oblig.

1

II.2. Independența

11.2.1 Spirit intraprenorial

Oblig.

1

II.2.2 Viziune

Oblig.

1

11.3 Expunere politică

11.3.1 Expunerea politică

Oblig.

1

II.4. Integritate                                                   i

11.4.1 Integritate                                                      1

Oblig.

1

11.5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

11.5.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

111.1. Număr mandate

Opt.

1
III.2.a Au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare proiecte de infrastructură urbană, experiență dobândită în companii din sectorul public sau privat, în unități administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora; acest criteriu e aplicabil candidatilor cu studii si expertiză în domeniul tehnic;

lll.2.b Au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și minim 5 ani experiență în domeniul juridic, economic, de audit sau financiar, tehnic, administrativ, științe politice, etc.;

Oblig.

IH.3 înscrieri în cazierul judiciar

ObligCAPITOLUL IV. Criterii folosite în cadrul matricei consiliului - descriere și indicatori asociați

Proiectul matricei consiliului întreprinderilor publice se elaborează în cazul regiei, de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție.

Scopul matricei este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Deciziile luate de comisia de selecție în legătură cu profilul consiliului trebuie să facă referire expresă la analiza matricei consiliului. Deciziile care nu sunt în totalitate aliniate cu rezultatele matricei trebuie justificate în scris și communicate conducerii autorității publice tutelare.

Autoritatea publică tutelară stabilește care dintre criteriile prevăzute sunt obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

Matricea consiliului de administrație este întocmită în conformitate cu prevederile HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea 111/2016 și ale normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016

IV. 1.Descrierea matricei

1.Definiții

9

Matricea consiliului - tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar.

Analizele efectuate pe baza elementelor cuprinse în matricea profilului consiliului dau posibilitatea autorității publice tutelare, comisiei sau comitetului de nominalizare și

nun ComultMs

— __ ---- ______

remunerare, după caz în consultare cu expertul independent, să stabilească, daj?

limita la acestea, următoarele:                                                  |

 • - balanța competențelor și trăsăturilor pentru consiliu, în prezent și în yîit^r, îndeplinirea cerințelor și dezvoltărilor strategice ale întreprinderii publice/regiei,

 • - caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, bunefe'prădt-tcf și politicile interne ale întreprinderii publice/regiei,

 • - identificarea zonelor în care consiliul trebuie să își îmbunătățească capacitatea prin instruire și dezvoltare profesională, asistență profesională prin contractarea serviciilor de specialitate,

 • - definitivarea profilului de candidat pentru consiliu,

 • - identificarea instrumentelor de evaluare, inclusiv prin întocmirea fișei de evaluare, ce conduc la desemnarea de candidați care vor fi numiți în calitate de membrii în consiliu de către autoritatea publica tutelară.

2.Descrierea coloanelor matricei

2.1 Criterii obligatorii sau opționale

Criterii - reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea profilului consiliului sau a fiecărui membru, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și ca organ colegial, în procedura de selecție, pentru ocuparea de poziții în consiliu. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individual a candidaților pentru posturile de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii (Oblig.) - precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu obligatoriu, competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale (Opt.) - sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Ponderea (0 -1) - indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

Administratori în funcție - Numele complet al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

Candidați nominalizați Numele complet al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

Total - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)J.

Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maximjx 100).


Pluri Coiisultants


tqarfT3îdaS\^

r* /' >


Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(num"' sau membri x punctaj maxim) x 100.                                       f

Grila de punctaj a criteriilor - îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 lap^in ; punctaj.                                                                                                 l!W:AT

3.Descrierea rândurilor matricei

Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5. Trăsături-o calitate distinctă sau caracteristică a individului.Grila de punctaj de 1 până la 5. Condiții prescriptive și proscriptive - Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

Subtotal ponderat - însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. S (punctaj criteriu*pondere criteriu)

Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate.

Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

4. Criterii folosite în cadrul matricei Consiliului de Administrație -descriere și indicatori asociați - la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

I. Competențe

1.1. Competente specifice sectorului

Nr

Criteriul de competență

Indicatori asociați

1.1.1

Capacitatea de a integra specificitățile operatorilor de servicii publice

 • •  Asigură un management eficient al producției

 • •  Asigură resursele financiare necesare

 • •   Găsește rapid soluții pentru dificultățile tehnice sau economice cu care se confruntă regia

 • •   Informează proactiv CA despre situațiile cu care se confruntă, oferă soluții alternative, aplică acțiunile indicate

Capacitatea de a asigura managementul general al regiei, de a asigura resursele și suportul necesare derulării în bune condiții a activităților regiei și a atingerii obiectivelor operaționale definite în Planul de Management și în Planul de Administrare precum și a obiectivelor strategice din Scrisoarea de Așteptări a acționarilor.

1.1.2

Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacterază activitatea operatorilor de servicii publice

 • •  Operaționalizează acțiuni de sondare a nevoilor potențiale ale clienților

 • •  Se informează despre bune practici internaționale în domeniul de activitate al regiei

Pitiri Consultanți


■ Capacitatea de a identifica nevoi potențiale ale clienților i regia_să creeze, operaționalizeze și lanseze noi servicii 1.1.3


» Incită la integrarea adaptată a^esfop”1--practici în activitatea regiei £ Jd l


I___■■■                                   Iț S^ '

regiei și de a face diligențele necescrl&pențf&dȘ^ profitabile ca răspuns la acele nevoi^^țificate


Identifică nevoi de dezvoltare ale recjjșC; Identifică și accesează surse de finan^a'r^f J’ potențiale                                 ■

Incită regia pentru a aplica cereri de finanțare Acționează pentru asigurarea trasabilității ______________t__________________ _    . produselor___ __         ______ ________ ______ Capacitatea de a identifica și accesa noi surse de finanțare care să susțină dezvoltarea regiei în sensul atingerii obiectivelor strategice stabilite.              


Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui operator de servicii publice


I.2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică| Nr

1

Ș

Criteriul de competență

Indicatori asociați

I 1.2.1

I

I

I

I

Planificare strategică

 • •   Bazându-se pe viziunea sa și pe așteptările acționarilor elaborează planuri strategice fezabile.

 • •   Inițiază și coordonează elaborarea planurilor pe termen mediu și lung în care prevede cel mai bun și cel mai puțin bun scenariu posibil.

 • •   înțelege și utilizează în întreaga sa complexitate sistemul de management prin obiective. Știe să definească obiective interdependente pentru a se asigura că părți ale regiei vor avea interesul să conlucreze în sensul atingerii acestora

 • •   Frecvent elaborează planuri de acțiune pe termen scurt pe care le corelează cu planurile pe termen mediu și lung.

Are capacitatea de a elabora, plecând de la misiunea și viziunea regiei, obiective strategice și planuri strategice care să conducă la atingerea acestora, are capacitatea. de a transforma obiectivele strategice în obiective operaționale și de a elabora planuri pe termen mediu (de ex.anuale). Are capacitatea de a elabora și implementa planuri de acțiune pe termen scurt și capacitatea de a revizui periodic planurile elaborate în funcție de evoluție.

I.2.2

• Stăpânește perfect procesul de persuasiune și îl utilizează frecvent pentru a-i inspira pe


Leadership


colaboratorii săi carora le împărtășește viziunea sa asupra regiei.

Se folosește de exemplul personal pentru a seta regulile de disciplină, pentru a seta standardele de performanță, pentru a-i inspira pe coiaboratorii săi și a-i determina să facă eforturi și mai mari pentru dezvoltarea lor.

Evaluează permanent performanța angajaților săi ținând cont de contextul în care a fost obținută și face presiuni pentru ca sistemul de remunerare să poată recompensa performerii.

Are capacitatea de a decripta cheia motivațională a colaboratorilor săi și știe să îi motiveze satisfăcând acele nevoi pe care aceștia le resimt ca fiind încă nesatisfacute.

Celebrează victoriile regiei știind că astfel își motivează colaboratorii. Este permanent implicat și deseori entuziast și știe să împărtășească entuziasmul sau colaboratorilor

Are o bună viziune pe termen luni, șț formuleze obiective și planuri strat! își folosească întreaga sa capacitate persuasiune pentru a împărtăși aceaS^ planurile strategice celorlalți membri ai _____

Nu numai că respecta strict spiritul tuturor regulilor și procedurilor regiei, dar are o contribuție importantă în adaptarea permanentă a setului de reguli și proceduri în funcție de cerințele interne și externe regiei făcând și efortul constant de a-i inspira și pe ceilalți în sensul respectării lor.


Capacitatea de a-i convinge pe membrii regiei să dorească să depună eforturile susținute necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale ale

1.2.3


regiei din al cărui consiliu de administrație face parte.


Management prin bugete


Fundamentează o analiză financiară prealabila al cărei obiectiv constă în diagnosticarea stării de performanță financiară a întreprinderii la încheierea exercițiului.

Asigurarea resurselor de finanțare , de susținere a manevrelor strategice pentru a putea crea putere economică.


Capacitatea de a înțelege si de a aplica principiile, metodele si tehnicile moderne de management pentru a obține avantaje competitive si regia sa reziste în mecanismele concurentiale.

1.2.4       ~            ..... ........ .............


 • •   Folosirea diversificării pentru maximizearea randamentului așteptat prin investiții în clase de active care ar trebui să reacționeze diferit la același eveniment.

 • •   Evaluarea corectă a factorului timp prin cunoașterea celor trei categorii: termen scurt,

,      _____ _ ____________ ______termen mediu și termen lung._____

Capacitatea de a culege informații cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele implementării politicii regiei.


Managementul proiectelor


i.2.5

Managementul riscurilor

• Deține capacitatea de a risca în mod benefic astfel

1     încât profitabilitatea companiei să crească fără a

pune în pericol situația economică.                  ;

Capacitatea deciziei de a investi pentru dezvoltarea obiectivelor existente sau realizarea unora noi, luând în ' considerare incertitudinea și riscul implicate în proiect.

1.2.6

Capacitatea de a lua decizii

 • •   Analizează modul în care resursele alocate și

serviciile furnizate și-au atins ținta, eventualele schimbări economice și concordanța acțiunilor      i

întreprinse pentru implementarea proiectului cu standardele și cerințele existente.

 • •   Colectează și analizează datele financiare și materiale (folosește metode statistice, metode calitative)

 • •   Face analiza cost-beneficiu în vederea stabilirii

profitabilității regiei.                                             :

Capacitatea de a culege informații cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele implementării ' politicii /regiei.

1.2.7

Capacitatea de a rezolva probleme

• Vizualizează toate procesele regiei, fluxurile atașate și în plus vizualizează și interacțiunile dintre acestea vizualizând punctele de intersecție ce pot genera conflicte sau scăderi ale performanței.                                           i

» Vizualizează ansamblul de proceduri ale companiei și are flexibilitatea de a le revizui periodic de îndata ce procesele aferente au fost


îmbunătățite, având grijă să activizeze interferențele

• Stăpânește și utilizează eficient m^to^fi e _                             J1L_ îmbunătățire a proceselor.____ V?

Capacitatea de a vizualiza, înțelege, evalua și îmbunătăți permanent procesele și fluxurile atașatb le coordonează.

1.3. Competențe de guvernanță corporativă

j Nr

Criteriul de competență

Indicatori asociați

1.3.1

Management prin obiective

 • •   Are o foarte bună capacitate de anticipare a nevoilor de schimbare, ceea ce îi permite să planifice în detaliu și din timp procese de schimbare pe care le implementează fără presiunea timpului.

 • •   Are calitatea de a „vinde” schimbarea în regie ca fiind o adevarată oportunitate.

Are capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a lua din timp măsurile corective ce se impun. Are capacitatea de a elabora, implementa și utiliza instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale regiei.

I.3.2

Organizare pe procese

 • •   Vizualizează toate procesele regiei, fluxurile atașate și în plus vizualizează și interacțiunile dintre acestea vizualizând punctele de intersecție ce pot genera conflicte sau scăderi ale performanței.

 • •   Vizualizează ansamblul de proceduri ale regiei și are flexibilitatea de a le revizui periodic de îndată ce procesele aferente au fost îmbunătățite, având grijă să actualizeze și toate interferențele.

 • •   Stăpânește și utilizează eficient metode eficace de îmbunătățire a proceselor.

Capacitatea de a vizualiza, înțelege, evalua și îmbunătăți permanent procesele și fluxurile atașate pe care le coordonează.

I.3.3

Managementul talentelor

• Folosirea diversificării pentru maximizearea randamentului așteptat prin investiții în clase de active care ar trebui să reacționeze diferit la același eveniment.

; Capacitatea de a formula promisiunea de valoare făcută clienților pe care se sprijină brandul, de a defini, a pune în piață, a dezvolta și valorifica optim marca companiei, crescându-i concomitent atât reputația mărcii cât și credibilitatea în piață.

I.3.4

Dialogul social

 • •  Analizează și discută modul în care resursele alocate și serviciile furnizate și-au atins ținta, eventualele schimbări economice și concordanța acțiunilor întreprinse pentru implementarea proiectului cu standardele și cerințele existante.

 • •   Inițiază întâlniri cu scopul de a colecta și analiza datele financiare și materiale (folosește metode statistice, metode calitative)

Capacitatea de a întreține dialoguri.

1.3.5

Managementul performanței


Pentru a înțelege pe deplin importanța asumării rolului de monitorizare și control, controlează periodic progresul asupra obiectivelor, monitorizează încasările și randamentul,și funcționarea proceselor și în plus incită părți ale regiei spre autocontrol responsabilizându-le astfel.
Constată existența și după caz erei optimizează sisteme eficace de mon control în care capturează periodic inf esențiale care să permită urmărirea evoluției


indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea proceselor cheie ale regiei.

• Susține implementarea și optimizarea permanentă a sistemului de management al performanței în cadrul companiei, corelându-l cu evoluția indicatorilor cheie de performanță

 • •  Este in permanentă în căutarea de metode creative de creștere a performanței atât în plan individual cât și de grup și face demersurile necesare pentru implementarea celor mai eficace dintre ele.

 • •   Elaborează și stabilește obiective de performanță intercorelate (individual-grup).

 • •  Face eforturile necesare pentru a implementa în cadrul companiei un sistem performant și echitabil de recompensare a performanței, în acord cu legislația muncii în vigoare dar și cu cele mai bune practici internaționale de management.

Este preocupat și face demersurile necesare pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și performanța în rândul valorilor, normelor și al ritualurilor companiei.

 • •   Comunică intens atât în interiorul cât și în exteriorul companiei despre performanțele de excepție


______________________________________i_________obținute și pune în lumină performerii

I Capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a lua din

! timp măsurile corective ce se impun. Capacitatea de a elabora, implementa și utiliza instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale regiei. Capacitatea de a identifica și de a lua măsurile necesare pentru a elabora, implementa și a optimiza continuu procesul de management al performanței regiei. Capacitatea de a armoniza prin decizii inspirate performanță în plan individual cu cea în , plan colectiv. Capacitatea de a identifica și recompensa performanța și performerii. Capacitatea de a instaura o cultură a calității, a dezvoltării durabile și a performanței în întreaga regie. Capacitatea de a i transmite în exterior orientarea către performanță, dezvoltare durabilă și calitate a regiei.......               ]

 • 1.4. Competențe sociale și personale

  1Nr

  t

  Criteriul de competență

  Indicatori asociați

  1.4.1

  I

  !

  Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor postului

  • Folosește corect limba română în conformitate cu subiectul dezbătut

  Capacitatea de a se exprima corect, atât în scris cât și oral.

  ; 1.4.2

  Asertivitate

  • Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau statut cu scopul de a îndeplini și a atinge interesele companiei;

  Capacitatea de a lucra în echipa pentru binele regie

  I.4.3

  Capacitate de ralaționare

  » Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, > putere, influență sau statut;

  • •   Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;

  • •   Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze:

  Este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației

Pluri Consultanți’ Relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și I _________________ .                                          .      ...

situații, promovând relațiile armonioaseW^pri^5^/^

I.4.4

|

Persuasiune

 • •   Negociază cu succes in situațîfidfe iriza

cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

 • •  Soluționează diferențele cu minimum de impact;

 • •   Poate obține concesii Iară a deteriora relațiile;

 • •   Poate fi direct/ă dar și diplomat/ă;

Capacitatea de a convinge, de a pune interesele companiei pe primul loc și de a încheia contracte benefice.

I.4.5

Reprezentativitate

 • •   Participa la conferințe și simpozioane

 • •  Poate susține prezentări pe diverse teme specific sectorului;

 • •  Ajuta consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru regie;

 • •   Asista consiliul in intelegerea politicii și contextului reglementar de la nivel European/international.

Participarea in organizații internațional/europene constituite in domeniul de activitate al regie și alte domenii

relevante.


1.5. Experiența pe plan local și național/internațional


Nr


k5


Criteriul de competență


i Indicatori asociați


II. Trăsături


Experiență pe plan local și național/internațional

i

I

Rating

1

2

3

4

Experiența

Niciun mandat de

1 mandat de

2 mandate

3 mandate

membru într-

membru

de membru

de membru

similară

un consiliu

într-un

într-un

într-un

de

consiliu de

consiliu de

consiliu de

pe plan

administrație,

administrație

administrație

administrație

local

sau

si/sau

si/sau

și național/

minimă

experiență

experiență

minimă

experiență

managerială

relevanta de

experiență la

internațional

managerială

la nivel

middle

nivel de top

la nivel

operațional

manager

management

operațional

i


4 mandat de membr intr-un consiliu d' administra' si/sau experienț ca top manager


11.1 Reputație personală și profesională


1111 i încredere în sine


* Are 0 atitudine degajată, este stăpân pe șine • 11.2. Independența

  ! Nr

  Criteriul de competență

  T.„.

  Indicatori asociați

  11.2.1

  Spirit intraprenorial

  • •   Negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

  • •  Soluționează diferențele cu minimum de impact;

  • •   Poate obține concesii fără a deteriora relațiile;

  • •   Poate fi direct/ă dar și diplomat/ă;

  Este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

  1I.2.2

  Viziune

  • •  Descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;

  • •  Poate vedea cum modificarea unei

  componente,    variabile    a    sistemului

  influențează ansamblul;

  • •  Poate modela problema în termeni abstracți;

  » Nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;

  • •   Poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;

  • •  Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

  Poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

 • 11.3. Expunere politică

  11.3.1

  Expunere politică

  Rating

  1

  2

  3

  4

  5

  Expunere politică

  Are expunere politică

  ..

  Nu are deloc expunere politică

11.4. Integritate

IntegritateRating

1

2

3


11.5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

1 11.5.1

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Rating

1

2

3

4

5

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

l

Intenția exprimată nu se aliniază deloc cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată se aliniază în mică măsura cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată se aliniază în oarecum cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată se aliniază în mare măsură cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată se aliniază complet cu scrisoarea de așteptări a acționarilor
III. Cerințe prescriptive și proscriptive

111.1. Număr mandate

fll.1

Rating

1

2

3

4

5

Număr mandate

Număr mandate

3 mandate

mai puțin de 3 mandate

0 mandate

III.2. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul tehnic, juridic, economic, contabilitate, auditsau financiar, administrativ, științe politice, etc. de cel puțin 5 ani și cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă

Au cel puțin 10 ani de vechime totală în

Rating

1

2

3

4

5

StudiiDA


muncă și cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare proiecte de infrastructură urbană, experiență dobândită în companii din sectorul public sau privat, în unități administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora; acest criteriu e aplicabil

III.3. înscrieri în cazierul judiciar

III.3

înscrieri în       I

cazierul judiciar

Rating

1 I

2

3

4

5

înscrieri în cazierul judiciar

Are

Nu are


candidaților cu studii și expertiză în domeniul tehnic;

j lll.2.b

au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și minim 5 ani experiență în domeniul juridic, economic, de audit sau financiar, tehnic, administrativ, științe politice, etc.;

Rating

1

" -

2

3

Studii

NU

I

J

I

4Tipuri de criterii: obligatorii și opționale

Criteriiie pot fi obligatorii sau opționale.

 • a) Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

 • b) Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Categorisirea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei contextuale desfășurată în Secțiunea II, luând în considerare complexitatea și specificul

Pluti Consultant!


activității regiei. Modul în care criteriile sunt categorisite în obligatorii sau opțio reflectat în matricea competențelor, în coloana “Oblig sau opțional (opt.)”

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la "expert", conform exemplului de mai jos:

Scor

Nivel de competență

Descriere

DA/NU

îndeplinirea sau nu a cerinței.

1

Novice

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.

2

Intermediar

Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.

© înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;

• Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3

Competent

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrată această aptitudine independent.

® Ați aplicat această competentă cu succes în trecut, cu minim de ajutor;

• înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul societății curente ca un (o) expert(a) în aceasta competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.

 • •  Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;

 • •  Sunteți capabil/a să interactionați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

Pitiri Consultant!

~..... _           ~     ............t 'W

Expert


Sunteți cunoscut/a ca un (o) expert/a în acest sectoX^rtșți.Jî oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme compi^'xe> referitoare la această zonă de expertiză.

 • •  Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație si/sau societăți;

 • •  Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, societatea și/sau societățile din afară.

Elaborat

Ioana Mădălina POPESCU

Pluri Consultants Romania SRL


Avizat comisia de selecție,


dl. Marcian Cosma

dl. Gheorghe Andreidl. Valentin Marcu

dl. Marius Mateescu


 • - membru

 • - membru
dl. Bogdan Hodorog - membru

JLe_ !

H <u_.

& /?;

V/ -  ^°/

s7 /./_ i n •■:.-<■'

PROFILUL PERSONALIZAT AL CANDIDATULUI

PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

Obiectul de activitate al R.A.S.P. Ploiești a fost stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 114/28.06.2002, 43/30.03.2004, 161/29.09.2005 si 302/18.12.2006 având la bază sarcinile ce revin autorităților publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de gospodărie comunală: servicii publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare, de colectare și epurarea apelor uzate, de salubrizare, de iluminat public la nivelul municipiului.

Consiliul de administrație este constituit din:

 • •  un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare, (în acest caz, numirea se face la propunerea acestei instituții);

 • •  un reprezentant al autorității publice tutelare cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

 • •  1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul regiilor autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Atribuții de baza ale Consiliului de Administrație:

 • 1. numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

 • 2. analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

 • 3. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • 4. asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

 • 5. verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

 • 6. monitorizează și evaluează performanța directorilor;

 • 7. întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;


Pluri~

 • 8. monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de           ’

organelor de administrare și conducere;

 • 9. supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • 10. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

  11.raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.


în          relațiile          cu          publicul          se          urmăresc:

□formarea unui comportament civilizat al cetățenilor în domeniul gospodăririi și economisirii energiei, protecției mediului înconjurător și al menținerii sistemelor publice de producere-transport-distributie energie termica, alimentare cu apa și canalizare, salubrizare, iluminat public la nivelul de funcționare optim; □discuții cu cetățenii, în grupuri restrânse sau în cadru organizat, privind probleme și preocupări ale acestora, ca actuali sau viitori utilizatori ai serviciilor publice; □informarea privind legislația, inclusiv modificările și completările nou apărute; □investigarea, analizarea și soluționarea sesizărilor primite de la cetățeni și informarea ulterioară a acestora, de termenele și modul de rezolvare a problemelor apărute, privind calitatea serviciilor publice

Candidații pe acest post trebuie să satisfacă următorul mix de cerințe, criterii de competență profesională, trăsături și criterii prescriptive și proscriptive:

 • a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;

 • b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);

 • c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior;

 • d) au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare proiecte de infrastructură urbană, experiență dobândită în companii din sectorul public sau privat, în unități administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora; acest criteriu e aplicabil candidaților cu studii și expertiză în domeniul tehnic;

 • e) au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și minim 5 ani experiență în domeniul juridic, economic, de audit sau financiar, tehnic, administrativ, științe politice, etc.;

 • f)  experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;

 • g) nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • h) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor înstituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

W&W & 1

i)


j)

k)


Pluri Conk^m&^> $ nu au fost condamnațî(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească°^triTs^^o^ săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau coritra^v-?‘ autorității, infracțiunii de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru înfracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției; nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;

îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 • l)  au capacitate deplină de exercițiu;

m) sunt apți din punct de vedere medical;

n) nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al unui Consiliu de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere.

Acest context impune ca membrii Consiliului de Administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

 • -  Sa aibă o bună viziune asupra rolului regiei, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă

 • -  Sa aibă capacitatea de a identifica si operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă regia

 • -  Sa aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății

 • -  Sa fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice

 • -  Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus meționate, membrii consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

 • 1. Să aiba minimum de cunoștințe, aptitidini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator.

 • 2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.

 • 3. Să aiba capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovada de independență.


 • 4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiil^cU ceilalți membri și cu regia.

 • 5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiența în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultura financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

 • 6. Să fie familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.

 • 7.  Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Facem toate aceste solicitări pentru a ne asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu.

Matricea profilului candidatului - tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia. în cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului.

Astfel, ținând cont de toate cele menționate mai sus, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea membrului Consiliului de Administrație este:

1.1.Competențe specifice sectorului ''/ ■- /A.-

1.1.1 Capacitatea de a integra specificitățile operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impactează activitatea operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui ooerator de servicii publice

Oblig.

1

I.2. Competențe profesionale de importanță strategică /  .

tehnice

 • 1.2.1 Planificare strategica_______

 • 1.2.2 Leadership________________

 • 1.2.3 Management prin bugete

 • 1.2.4 Managementul proiectelor

 • 1.2.5 Managementul riscurilor

 • 1.2.6 Capacitatea de a lua decizii

 • 1.2.7 Capacitatea de a rezolva

probleme____________

I.3. Guvernanță corporativă,

 • 1.3.1 Management prin obiective

 • 1.3.2 Organizare pe procese

 • 1.3.3 Managementul talentelor

 • 1.3.4 Dialogul social

 • 1.3.5 Managementul

performanței___

I.4; Competențe sociale și personale

 • 1.4.1 Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor postului

 • 1.4.2 Asertivitate___________________

 • 1.4.3 Capacitate de relaționare

 • 1.4.4 Persuasiune_______________

 • 1.4.5 Reprezentativitate__________

1.5. Experiența pe plan local și național >>           ___

 • 1.5.1 Experiența similară pe plan

local__________________________________

 • 1.5.2 Experiența similară pe plan

național________

______________Sub-total

Sub-total ponderat


IEI. Reputație personală și profesională ;

 • 11.1.1 încredere in sine

li.2 Independența f

 • 11.2.1 Spirit intraprenorial___________

 • 11.2.2 Viziune______________________

IL3. Expunere politică

 • 11.3.1 Expunerea politică__________

IE.4J_ințegrițațe       _^____

 • 11.4.1 Integritate______________________

ll.5.“Aliriiere cu scrisoarea, de așteptări a acționarilor /

 • 11.5.1 Aliniere cu scrisoarea de

așteptări a acționarilor____________

Sub-total


111.1 Număr mandate__

lll.2.a Au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și cel puțin 5 ani de experiență în


Oblig, Oblig. Oblig.

Oblig. Oblig.

Oblig.


0,8

1

1

1

1


Oblig. 1


Oblig.

Oblig. Oblig.

Oblig.'


0,8

0,7

0,5

1


Oblig. 1


Oblig.


Oblig.

Oblig. Oblig.

Oblig.


Oblig.


Opt.


0,7


0,7

1

0,8

0,8


Oblig. 1


Oblig. 1

Oblig. 1


Oblig. 1


Oblig. 1


Oblig. 1


Opt. 1: ? management, consultanță în

< management sau coordonare proiecte de infrastructură

; urbană, experiență dobândită în ' companii din sectorul public sau privat, în unități administrativ-'■■'/Sf;? teritoriale sau structuri asociate /- acestora; acest criteriu e

. aplicabil candidațiior cu studii și expertiză în domeniul tehnic;

 • :       lll.2.b Au cel puțin 10 ani de

vechime totală în muncă și

 • ■       minim 5 ani experiență în

’ domeniul juridic, economic, de

■ / audit sau financiar, tehnic, administrativ, științe politice, etc.;

 • III.3 înscrieri în cazierul

- ■ judiciar____

Sub-Total

__________Total Total ponderat Clasament

Oblig.


Oblig.Membrul Consiliului de Administrație ce face obiectul procedurii de recrutare și selecție trebuie să aibă următorul profil: administrator neexecutiv.

Acest cumul de competențe ale consiliului se declină la nivelul membrilor astfel:

- Membrul trebuie să aibă:

o studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul tehnic, juridic, economic, audit sau financiar, administrativ, știinte politice, etc., 5 ani experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv din domeniul privat, sa aiba cel puțin 10 ani de vechime în muncă

o dezvoltată capacitate de înțelegere a mecanismelor economice și financiare ale societății,

o bună cunoaștere a legislației în vigoare

o capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice, financiare ale deciziilor operaționale.

Elaborat

Ioana Mădălina POPESCU

Pluri Consultants Romania SRL

Avizat comisia de selecție,

dl. Marcian Cosma

- președinte

dl. Gheorghe Andrei

- membru

dl. Valentin Marcu

- membru

dl. Marius Mateescu

- membru

dl. Bogdan Hodorog

- membru

M.i?. Wc


Matricea profilului candidatului cori de administrație

al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


fluri Consultant!

 • - caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, tJOnefe practici

și politicile interne ale întreprinderii publice/regiei,                                           *\

 • - identificarea zonelor în care consiliul trebuie să își îmbunătățească capa^ttț'e^^^șfrM și dezvoltare profesională, asistență profesională prin contractractărga serviciilor âș specialitate

 • - definitivarea profilului de candidat pentru consiliu

 • - identificarea instrumentelor de evaluare, inclusiv prin întocmirea fișei d'e-evalUare ce conduc la desemnarea de candidați care vor fi numiți în calitate de membrii în consiliu de către autoritatea publica tutelară.

2.Descrierea coloanelor matricei

2.1 Criterii obligatorii sau opționale

Criterii - reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea profilului consiliului sau a fiecărui membru, în raport cu care candidați! sunt evaluați individual și ca organ colegial, în procedura de selecție, pentru ocuparea de poziții în consiliu. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individual a candidaților pentru posturile de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii - precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu obligatoriu, competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale - sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Ponderea (0-1) - indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

Administratori în funcție - Numele complet al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

Candidați nominalizați Numele complet ai administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

Total - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)j.

Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea


Proiectul matricei profilului candidatului consiliului întreprinderilor public^*s_e elaborează.în' cazul regiei, de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecți

'■ 4*?/


Scopul matricei este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței tfnef proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vederexlecjzional.

Deciziile luate de comisia de selecție în legătură cu profilul consiliului trebuie să facă referire expresă la analiza matricei de profil a candidatului. Deciziile care nu sunt în totalitate aliniate cu rezultatele matricei trebuie justificate în scris și communicate conducerii autorității publice tutelare.

Autoritatea publică tutelară stabilește care dintre criteriile prevăzute sunt obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

Matricea profilului candidatului consiliului de administrație este întocmită în conformitate cu prevederile HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea 111/2016 și ale normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

CAPITOLUL I. Descrierea matricei

1.Definiții

Matricea consiliului - tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Matricea profilului candidatului - tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia. în cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului.

Scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar.

Analizele efectuate pe baza elementelor cuprinse în matricea profilului consiliului dau posibilitatea autorității publice tutelare, comisiei sau comitetului de niminalizare și remunerare, după caz în consultare cu expertul independent, să stabilească, dar fără a se limita la acestea, următoarele;

- balanța competențelor și trăsăturilor pentru consiliu, în prezent și în viitor, pentru îndeplinirea cerințelor și dezvoltărilor strategice ale întreprinderii publice/regiei.capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maximjx 100).

Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

Grila de punctaj a criteriilor - îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

3. Descrierea rândurilor matricei

Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului.Grila de punctaj de 1 până la 5.

Condiții prescriptive și proscriptive - Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

Subtotal ponderat - însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

S (punctaj criteriu*pondere criteriu)

Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate.

Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.


Competențe, trăsături și cerințe ale membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

(.Competențe

Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau

Opțional (Opt.)

Pondere (0-1)

Curent

Nominalizați

J

Total nonderat

>

C ffl a o

E

c

E o

«

k. a.

---—— -- . 1 Pragui curent colectiv %

Administrator 1

Administrator 2

Admin istrator3

Administrator 4

Administrator 5

Administrator 1

Administrator 2

Administrator 3

Administrator 4

Administrator 5

cd «*-< O

l.,1 .Competențe specifice      ■:

sectorului

1.1.1 Capacitatea de a integra specificitățiie operatorilor de servicii publice

Oblig

1

1.1.2 Capacitatea de a integra : imperativele de mediu ce

impactează activitatea operatorilor de servicii publice

Oblig

1

1.1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui operator de servicii publice

Oblig

1

1.2. Competențe,profesjonale de;importânță:sirâtegică <     ;

■ tehnice . / * ’•        •     ■■■ •» v

•'./f <S’*

1.2.1 Planificare strategica

Oblig

1

I.2.2 Leadership

Oblig

0,8

I.2.3 Management prin bugete

Oblig

1

I.2.4 Managementul proiectelor

Oblig

1

I.2.5 Managementul riscurilor

Oblig

1

I.2.6 Capacitatea de a iua decizii

Oblig

1

I.2.7 Capacitatea de a rezolva probleme

Oblig

1

l,3. Guvernanță corporativă

1.3.1 Management prin obiective

Oblig

0,8

I.3.2 Organizare pe procese

Oblig

0,7

I.3.3 Managementul talentelor

Oblig

0,5

I.3.4 Dialogul social

Oblig

1

I.3.5 Managementul performantei

Oblig

1

I

i

1.4. Coriripetențe sociale și : personale -                  /-■

V

1.4.1 Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor postului

Oblig

0,7

I.4.2 Asertivitate

Oblig

0,7

I.4.3 Capacitate de relaționare

Oblig

1

I.4.4 Persuasiune

Oblig

0,8

I.4.5 Reprezentativitate

Oblig

0,8

1

j,5; Experiența pe plan local și -național

■■

1.5.1 Experiența similară pe plan local

Oblig

1

I.5.2 Experiența similară pe plan național

Opt.

1

Sub-total

Sub-total ponderat

ll.l. Reputație personală și : profesională ’

11.1.1 încredere in sine

Oblig

1

II.2 Independența

.;5?

11.2.1 Spirit intraprenorial

Oblig

1

I1.2.2 Viziune

Oblig

1

11.3. Expunere politică

,L \

Trăș ături

11.3.1 Expunerea politică

Oblig

1

11.4.Integritate

< 7

11.4.1 Integritate

Oblig

1

11.5. Aliniere cu scrisoarea de : așteptări a acționarilor

:?r-.  ; ’

:• ■■ •. '

11.5.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig

1

■■ ■ ■i

Sub-total

ill.1 Număr mandate

Opt.

1

■ ■;

■■

_> ;■.< .

K.

' .'C A’■ o.

JO

Q. Q

o.ă!

tflL

<5 o

O «

lll.2.a Au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare proiecte de infrastructură urbană, experiență dobândită în companii din sectorul public sau privat, în unități administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora; acest criteriu e aplicabil candldaților cu studii și expertiză în domeniul tehnic;

i

lll.2.b Au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și minim 5 ani experiență în domeniul juridic, economic, de audit sau financiar, tehnic, administrativ, științe oolitice, etc.;

Oblig

1

l—c ", <

v';'<

?AH

4-L

>v&-

5'

D-i

U/

III.3 înscrieri în cazierul judiciar

Oblig

1

Sub- Total

Total

Total ponderat

Clasament

CAPITOLUL 11. Criterii folosite în cadrul matricei profilului candidatului consiliului de administrație - descriere și indicatori asociați

 • I. Competențe

1.1. Competente specifice sectorului

 • 1.1.1 Capacitatea de a integra specificitățile operatorilor de servicii publice - Capacitatea de a asigura managementul general al societății, de a asigura resursele și suportul necesare derulării în bune condiții a activităților societății și a atingerii obiectivelor operaționale definite în Planul de Management și în Planul de Administrare precum și a obiectivelor strategice din Scrisoarea de Așteptări a acționarilor

Indicatori asociați

 • •  Asigură un management eficient al producției

 • •   Asigură resursele financiare necesare

 • •   Găsește rapid soluții pentru dificultățile tehnice sau economice cu care se confruntă societatea

 • •   Informează proactiv CA despre situațiile cu care se confruntă, oferă soluții alternative, aplică acțiunile indicate.

 • 1.1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacterază activitatea operatorilor de servicii publice- Capacitatea de a identifica nevoi potențiale ale clienților societății și de a face diligențele necesare pentru ca societatea să creeze, operaționaiizeze și lanseze noi servicii profitabile ca răspuns la acele nevoi identificate

Indicatori asociați

 • •   Operaționalizează acțiuni de sondare a nevoilor potențiale ale clienților

 • •   Se informează despre bune practici internaționale în domeniul de activitate ai societății

 • •   Incită la integrarea adaptată a acestor bune practici în activitatea societății.

 • 1.1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui operator de servicii publice - Capacitatea de a identifica și accesa noi surse de finanțare care să susțină dezvoltarea societății în sensul atingerii obiectivelor strategice stabilite.

Indicatori asociați

 • •   Identifică nevoi de dezvoltare ale societății

 • •   Identifică și accesează surse de finanțare potențiale

 • •   Incită societatea pentru a aplica cereri de finanțare

 • •   Acționează pentru asigurarea trasabilității produselor

1.2. Competențe profesionale de importanță strategică I tehnică

 • 1.2.1 Planificare strategică - Are capacitatea de a elabora, plecând de la misiunea și viziunea societății, obiective strategice și planuri strategice care să conducă la atingerea acestora, are capacitatea de a transforma obiectivele strategice în obiective operaționale și de a elabora planuri pe termen mediu (de ex. Anuale). Are capacitatea de a elabora și implementa planuri de acțiune pe termen scurt și capacitatea de a revizui periodic planurile elaborate în funcție de evoluție.


Indicatori asociați                                                              Vo^ <

 • •   Bazându-se pe viziunea sa și pe așteptările acționarilor elaborează planuri strategice fezabiie’'

 • •   Inițiază și coordonează elaborarea planurilor pe termen mediu și lung în care prevede cel mai mai puțin bun scenariu posibil.

 • •   înțelege și utilizează în întreaga sa complexitate sistemul de management prin obiective. Știe să definească obiective interdependente pentru a se asigura că părți ale societății vor avea interesul să conlucreze în sensul atingerii acestora

 • •   Frecvent elaborează planuri de acțiune pe termen scurt pe care le corelează cu planurile pe termen mediu și lung.

 • 1.2.2 Leadership - Capacitatea de a-i convinge pe membrii societății să dorească să depună eforturile susținute necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale afe societății din al cărui consiliu de administrație face parte.

Indicatori asociați

 • •   Stăpânește perfect procesul de persuasiune și îl utilizează frecvent pentru a-i inspira pe colaboratorii săi carora le împărtășește viziunea sa asupra societății.

 • •   Se folosește de exemplul personal pentru a seta regulile de disciplină, pentru a seta standardele de performanță, pentru a-i inspira pe colaboratorii săi și a-i determina să facă eforturi și mai mari pentru dezvoltarea lor.

 • •   Evaluează permanent performanța angajaților săi ținând cont de contextul în care a fost obținută și face presiuni pentru ca sistemul de remunerare să poată recompensa performerii.

 • •   Are capacitatea de a decripta cheia motivațională a colaboratorilor săi și știe să îi motiveze satisfăcând acele nevoi pe care aceștia le resimt ca fiind încă nesatisfacute.

 • •   Celebrează victoriile societății știind că astfel își motivează colaboratorii. Este permanent implicat și deseori entuziast și știe să împărtășească entuziasmul sau colaboratorilor.

 • •   Are o bună viziune pe termen lung, știe să formuleze obiective și planuri strategice și știe să își folosească întreaga sa capacitate de persuasiune pentru a împărtăși această viziune și planurile strategice celorlalți membri ai societății.

 • •   Nu numai că respecta strict spiritul tuturor regulilor și procedurilor societății, dar are o contribuție importantă în adaptarea permanentă a setului de reguli și proceduri în funcție de cerințele interne și externe societății făcând și efortul constant de a-i inspira și pe ceilalți în sensul respectării lor.

 • 1.2.3 Management prin bugete - Capacitatea de a înțelege si de a aplica principiile, metodele si tehnicile moderne de management pentru a obține avantaje competitive si compania sa reziste în mecanismele concurentiale.

Indicatori asociați

 • •   Fundamentează o analiză financiară prealabila al cărei obiectiv constă în diagnosticarea stării de performanță financiară a întreprinderii la încheierea exercițiului.

 • •   Asigurarea resurselor de finanțare , de susținere a manevrelor strategice pentru a putea crea putere economică.

 • 1.2.4 Managementul proiectelor - Capacitatea de a culege informații cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele implementării politicii societății.

Indicatori asociați

 • •   Folosirea diversificării pentru maximizearea randamentului așteptat prin investiții în clase de active care ar trebui să reacționeze diferit la același eveniment.

 • •   Evaluarea corectă a factorului timp prin cunoașterea celor trei categorii: termen scurt, termen mediu și termen lung.

 • 1.2.5 Managementul riscurilor - Capacitatea deciziei de a investi pentru dezvoltarea obiectivelor existente sau realizarea unora noi, luând în considerare incertitudinea și riscul implicate în proiect.

Indicatori asociați

 • • Deține capacitatea de a risca în mod benefic astfel încât profitabilitatea companiei să crească fără a pune în pericol situația economică.

 • 1.2.6 Capacitatea de a lua decizii - Capacitatea de a culege informații cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele implementării politicii societății.

Indicatori asociați

 • •   Analizează modul în care resursele alocate și serviciile furnizate și-au atins ținta, eventualele schimbări economice și concordanța acțiunilor întreprinse pentru implementarea proiectului cu standardele și cerințele existente.

 • •   Colectează și analizează datele financiare și materiale (folosește metode statistice, metode calitative)

 • •   Face analiza cost-beneficiu în vederea stabilirii profitabilității societății.


  Pluti Consultant!1.2.7 Capacitatea de a rezolva probleme - Capacitatea de a vizualiza, înțelege, evalaaî'și îmbunătăți permanent procesele și fluxurile atașate pe care le coordonează.             •               V ' '

Indicatori asociați

 • •   Vizualizează toate procesele societății, fluxurile atașate și în plus vizualizează și interacțiunile dintre-

acestea vizualizând punctele de intersecție ce pot genera conflicte sau scăderi ale performanței.

 • •   Vizualizează ansamblul de proceduri ale companiei și are flexibilitatea de a le revizui periodic de îndata ce procesele aferente au fost îmbunătățite, având grijă să actualizeze și toate interferențele.

 • •  Stăpânește și utilizează eficient metode eficace de îmbunătățire a proceselor.


1.3. Competențe de guvernantă corporativă

 • 1.3.1 Management prin obiective - Are capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a lua din timp măsurile corective ce se impun. Are capacitatea de a elabora, implementa și utiliza instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății.

Indicatori asociați

 • •   Are o foarte bună capacitate de anticipare a nevoilor de schimbare, ceea ce îi permite să planifice în detaliu și din timp procese de schimbare pe care le implementează fără presiunea timpului.

 • •   Are calitatea de a „vinde” schimbarea în societate ca fiind o adevarată oportunitate.

 • 1.3.2 Organizare pe procese - Capacitatea de a vizualiza, înțelege, evalua și îmbunătăți permanent procesele și fluxurile atașate pe care le coordonează.

Indicatori asociați

 • •   Vizualizează toate procesele societății, fluxurile atașate și în plus vizualizează și interacțiunile dintre acestea vizualizând punctele de intersec

ție ce pot genera conflicte sau scăderi ale performanței.

 • •   Vizualizează ansamblul de proceduri ale societății și are flexibilitatea de a le revizui periodic de îndată ce procesele aferente au fost îmbunătățite, având grijă să actualizeze și toate interferențele.

 • •   Stăpânește și utilizează eficient metode eficace de îmbunătățire a proceselor.

 • 1.3.3 Managementul talentelor - Capacitatea de a formula promisiunea de valoare făcuta clienților pe care se sprijină brandul, defini, pune în piață .dezvolta și valorifica optim marca companiei, crescându-i concomitent atât reputația mărcii cât și credibilitatea în piață.

Indicatori asociați

 • •  Folosirea diversificării pentru maximizearea randamentului așteptat prin investiții în clase de active care ar trebui să reacționeze diferit la același eveniment

 • 1.3.4 Dialogul social - Capacitatea de a întreține dialoguri.

Indicatori asociați

 • •   Analizează și discută modul în care resursele alocate și serviciile furnizate și-au atins ținta, eventualele schimbări economice și concordanța acțiunilor întreprinse pentru implementarea proiectului cu standardele și cerințele existante.

 • •   Inițiază întâlniri cu scopul de a colecta și analiza datele financiare și materiale (folosește metode statistice, metode calitative)

 • 1.3.5 Managementul performanței - Capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a lua din timp măsurile corective ce se impun. Capacitatea de a elabora, implementa și utiliza instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății. Capacitatea de a identifica și de a lua măsurile necesare pentru a elabora, implementa și a optimiza continuu procesul de management al performanței societății Capacitatea de a armoniza prin decizii inspirate performanță în plan individual cu cea în plan colectiv. Capacitatea de a identifica și recompensa performanța și performerii. Capacitatea de a instaura o cultură a calității, a dezvoltării durabile și a performanței în întreaga societate. Capacitatea de a transmite în exterior orientarea către performanță, dezvoltare durabila ș calitate a societăți.

Indicatori asociați

 • •   Pentru a înțelege pe deplin importanța asumării rolului de monitorizare și control, controlează periodic progresul asupra obiectivelor, monitorizează încasările și randamentul,și funcționarea proceselor și în plus incită părți ale societății spre autocontrol responsabilizându-le astfel.

 • •   Constată existența și după caz crează sau optimizează sisteme eficace de monitorizare și control în care capturează periodic informațiile esențiale care să permită urmărirea evoluției indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea proceselor cheie ale societății.

 • •  Susține implementarea și optimizarea permanentă a sistemului de management al performanței în cadrul companiei, corelându-l cu evoluția indicatorilor cheie de performanță


  Pluri ConsultanteEste in permanentă în căutarea de metode creative de creștere a performantei atât în pla\i și de grup și face demersurile necesare pentru implementarea celor mai eficace dintre ele. Elaborează și stabilește obiective de performanță intercorelate (individual-grup).

Face eforturile necesare pentru a implementa în cadrul companiei un sistem performant și echi recompensare a performanței, în acord cu legislația muncii în vigoare dar și cu cele mai bune practici internaționale de management.

Este preocupat și face demersurile necesare pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și performanța în rândul valorilor, normelor și al ritualurilor companiei.


Comunică intens atât în interiorul cât și în exteriorul companiei despre performanțele de excepție obținute și pune în lumină performerii.

1.4. Competențe sociale și personale

 • 1.4.1 Comunicare orală și scrisă Ia nivelul cerințelor postului - Capacitatea de a se exprima corect, atât în scris cât și orai.

Indicatori asociați

 • • Folosește corect limba română în conformitate cu subiectul dezbătut.

 • 1.4.2 Asertivitate - Capacitatea de a lucra în echipa pentru binele societății

Indicatori asociați

 • •   Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, inlluență sau statut cu scopul de a îndeplini și a atinge interesele companiei;

 • 1.4.3 Capacitate de ralaționare - Relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori asociați

 • •   Relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, inlluență sau statut;

 • •   Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;

 • •  Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze:

Este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației.

 • 1.4.4 Persuasiune - Capacitatea de a convinge, de a pune interesele companiei pe primul loc și de a încheia contracte benefice.

Indicatori asociați

 • •   Negociază cu succes in situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

 • •  Soluționează diferențele cu minimum de impact;

 • •   Poate obține concesii Iară a deteriora relațiile;

 • •   Poate fi direct/ă dar și diplomat/ă;

 • 1.4.5 Reprezentativitate - Participarea in organizații international/curopene constituite in domeniul transportului public local si alte domenii relevante.

Indicatori asociați

 • •   Participa la conferințe și simpozioane

 • •  Poate susține prezentări pe diverse teme specific sectorului;

 • •  Ajuta consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;

 • •  Asista consiliul in înțelegerea politicii și contextului reglementar de la nivel European/internațional.

1.5. Experiența pe pian loca! și național/internațional

 • 1.5.1 Experiența pe plan local și național/internațional

Indicatori asociați

Rating - Experiența similară pe plan local și național/internațional

Rating 1 - Niciun mandat de membru într-un consiliu de administrație,minimă experiență managerială la nivel operațional

Rating 2 -1 mandat de membru într-un consiliu de administrație sau experiență managerială la nivel operațional

Rating 3 - 2 mandate de membru într-un consiliu de administrație si/sau experiență relevanta de middle manager

' c;

Rating 4-3 mandate de membru într-un consiliu de administrație si/sau minimă experientă’la wvel cfetBBS® management                                                                  '

Rating 5 - 4 mandate de membru într-un consiliu de administrație si/sau experiență ca top manag^.î;J(-^"^

II.Trasături

11.1 Reputație personală și profesională

 • 11.1.1 încredere în sine - Capacitatea de a se remarca și de a crea o impresie pozitivă. Indicatori asociați

• Are o atitudine degajată, este stăpân pe sine în orice situație, nu se pierde în momente de criză.

11.2. Independența

 • 11.2.1 Spirit intraprenorial - Este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori asociați

 • •   negociază cu succes in situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

 • •  soluționează diferențele cu minimum de impact;

 • •   poate obține concesii fără a deteriora relațiile;

 • •   poate fi direct/ă dar și diplomat/ă;

 • 11.2.2 Viziune - Poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori asociați

 • •  Descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;

 • •  Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;

 • •  Poate modela problema în termeni abstracți;

 • •  Nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;

 • •   Poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;

Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

 • II.3. Expunere politică

  11.3.1

  Rating

  1

  2

  3

  4

  5

  Expunere politică

  Expunere politică

  Are expunere politică

  Nu are deloc expunere politică

 • II.4. Integritate

  11.4.1

  Integritate

  Rating

  1

  2

  3

  4

  5

  Integritate

  NU

  DA

II.5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

11.5.1

Rating

1

2

3

4 '       .

; . '5

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată nu se aliniază deloc cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată se aliniază în mică măsura cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată se aliniază în oarecum cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată se aliniază în mare măsură cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Intenția exprimată se aliniază complet cu scrisoarea de așteptări a acționarilorIII. Cerințe prescriptive și proscriptive

 • 111.1. Număr mandate

  III.1

  Rating

  1

  2

  3

  4

  5

  Număr mandate

  Număr mandate

  3 mandate

  mai puțin de 3 mandate

  0 mandate

 • III.2. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul tehnic, juridic, economic, contabilitate, auditsau financiar, administrativ, științe politice, etc de cel puțin 5 ani și cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă

  lll.2.a

  Au cel puțin 10 ani de vechime totală în

  Rating

  1

  2

  3

  4

  5

  muncă și cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare proiecte de infrastructură urbană, experiență dobândită în companii din sectorul public sau privat, în unități administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora; acest criteriu e aplicabil candidaților cu studii și expertiză în domeniul tehnic;

  Studii

  NU

  DA


au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și minim 5 ani experiență în domeniul juridic, economic, de audit sau financiar, tehnic, administrativ, științe politice, etc,;

Rating

1

2

3

4 %

Studii

NU


111.3. înscrieri în cazierul judiciar

ill.3

înscrieri în cazierul judiciar

Rating

1

2

3

4

' 5 I

înscrieri în cazierul judiciar

Are

Nu are

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la "expert", conform exemplului de mai jos:

Scor

Nivel de competență

Descriere

DA/NU

îndeplinirea sau nu a cerinței.

1

Novice

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.

2

Intermediar

Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.

 • •  înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;

 • •  Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3

Competent

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrată această aptitudine independent.

• Ați aplicat această competentă cu succes în trecut, cu minim de ajutor;


Pitiri Consultante


• înțelegeți și puteți discuta aplicarea șf^împlic^ț^ schimbărilor în procesele, politicile și procedurile- din'acest' sector.

4

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul societății curente ca un (o) expert(a) în aceasta competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.

 • •  Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;

 • •  Sunteți capabil/a să interactionați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

5

Expert

Sunteți cunoscut/a ca un (o) expert/a în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

 • •  Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație si/sau societăți;

 • •  Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, societatea și/sau societățile din afară.

Elaborat


Ioana Mădălina POPESCU


Pluri Consultants Romania SRL


Avizat comisia de selecție,


dl. Marcian Cosma


dl. Gheorghe Andrei


dl. Valentin Marcu


dl. Marius Mateescu
dl. Bogdan Hodorog - membru