Hotărârea nr. 247/2019

Hotãrârea nr. 247 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Transport Călători Express SA Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 247

privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A.

Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 302/08.07.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun A

nr.80/05.07.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr.235/08.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

Urmare a Ordinului Prefectului județului Prahova nr. 195/11.06.2019 prin care se constată încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Neagu Puiu Daniel, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești și se declară vacant locul acestuia în Consiliul Local al municipiului Ploiești, județul Prahova, înregistrat la registratura Primăriei municipiului Ploiești sub nr. 12095/14.06.2019 iar la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice sub nr. 88/28.06.2019;

Luând în considerare prevederile art. 3, pct. 2 lit. a) și art. 64A3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

în baza art. 129, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 131, art. 139 alin. (1), art.154 și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Neagu Puiu Daniel, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești, urmare a Ordinului Prefectului județului Prahova nr. 195/11.06.2019.

Art. 2 Se numește domnul Frusina Nicolae Vlad membru al Consiliului Local al municipiului Ploiești ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 3 Se aprobă contractul de mandat al domnului Frusina Nicolae Vlad, reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de mandat aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile art. 1 și art. 3 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 192/26.06.2017 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George^Șorjn Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERB1NOV
CONTRACT DE MANDAT

CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar, domnul Adrian - Florin Dobre;

Societatea Comercială Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Găgeni nr. 88, Județul Prahova, reprezentată prin director general Nicolae Alexandri;

Și

Domnul/doamna_____________________________, reprezentant al

Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. _____/2019, cu

domiciliul în__________ ________________ _____. județul Prahova, posesor C.I.,

seria___, nr.______, eliberată de___în calitate de mandatar,

au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar la Societatea Comercială Transport Călători Express S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa acționar unic, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI


ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transport Călători Express S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului Ploiești, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandatului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale:

 • d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.


ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata cont și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.

CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART. 9

Răspunderea mandatarului:

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. In acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART. 10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8


ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către administratori a contractului.

Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi________________________.

MANDANT,

MANDATAR,


Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar,

Adrian Florin Dobre


Dna./Dl.


Transport Călători Express S.A. Ploiești Director general, Nicoiae Alexandri


ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL NR /DATA

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSON^OX

Art. I.Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • •  capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

 • •  informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore si, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

 • •  îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • •  vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

 • •  vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

 • •  se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare


 • •  se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

 • •  se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

 • •  se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți

 • •  se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

 • •  se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar, Adrian Florin Dobre

MANDATAR,

Dna./Dl.


Transport Călători Express S.A. Ploiești Director general, Nicolae Alexandri