Hotărârea nr. 246/2019

Hotãrârea nr. 246 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 246

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 352/25.07.2019 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 286/29.07.2019 completat cu Raportul de speicialitate nr. 289/31.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Ploiești ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 157/30.05.2019;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

în conformitate cu adresa nr. 5510/15.04.2019 emisă de Instituția Prefectului -Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 8444/23.04.2019, anexată;

luând în considerare adresa Municipiului Ploiești nr. 12852/27.06.2019 și adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 31490/2019;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 157/30.05.2019 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2019 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, actualizată;

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. „a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții al Primăriei Municipiului Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2019.

A

Art. 2 începând cu data prezentei anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.431/21.12.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 409/04.10.2018 modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 422/12.10.2018 și cu Hotărârea Consiliului Local nr. 540/22.11.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 In termen de maximum 90 de zile se va propune spre aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Ploiești.

Art. 4 Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George Sorin Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Sef Serviciu


O R GAN IG RAMACONSILIUL LOCAL


ANEXA nr. 1

La Hotărârea nr. ^7^/2019DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Director 1

1 Director |

Director 1

executiv |

( executiv 1

I executiv |


1 7

1 B

1 7

3

I

a

d

g H

i

ii

p

I

i1 8

1 7

s

4

i

o « y

60 ti

I

1

09


Personal contractual


SECRETAR___

GENERAL3

1 48

e

f-> Q fia

pP

Hal

ih

98

co MANA

!|_       . Funcționari Pcraonal

Demnitari puWIci contractual


TOTAL 379 CONDUCERE EXECUȚIE


0

d

UJ

co

—i

co

d

<

Ol ai


PRINIARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. _____/2019

-r i .                                                STAT DE FUNCȚII

-X-------1,.

l*o

V $

®tructura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /T reapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

v

PRIMAR

"V

VICEPRIMAR

3

iM

VICEPRIMAR

4

SECRETAR GENERAL Grad II

I

S

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

6

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

8

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

9

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

10

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

11

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

12

CABINET VICEPRIMAR 1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

13

CABINET VICEPRIMAR 1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

14

CABINET VICEPRIMAR 2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

15

CABINET VICEPRIMAR 2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

16

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

s

17

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

18

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

19

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

20

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

21

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

22

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

23

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

.perior

s

24

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

Nr. crt

Structura

• a' ' 3 ' s    .

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /T reapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

25

CQftf^RTJMR'HT^^NERIE

CASIER

M

26

SpV/'Q<pL fț^ANI^Ă- CONTABILITATE

SEF SERVICIU Grad II

1

S

1 îi 1 IHIIi ÎM

CONSILIER.

1

superior

s

28

- CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

29

SEKypfct^N^MClXl - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

superior

s

30

SERV1SO WrANClAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

superior

s

31

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

superior

s

32

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

superior

s

33

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

superior

s

34

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

superior

s

35

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

superior

s

36

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

superior

s

37

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

principal

s

38

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

1

asistent

s

39

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF Grad II

1

s

40

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV

ADJ. Grad II

1

s

41

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU Grad II

1

s

42

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

1

superior

s

43

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

1

superior

s

44

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

1

superior

s

45

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

1

superior

s

46

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

1

superior

s

47

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

1

superior

s

48

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

s

49

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

asistent

s

50

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER.

1

superior

s

51

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M

52

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

1

superior

s

53

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

1

superior

s

54

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

1

superior

s

55

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

1

asistent.

s

56

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU Grad II

1

s

57

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

1

Țierior

s

Nr. crt

Structura

c\ l J 9

A     4\

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

/e

^EBy^+WH'V^WCARE SI CONTROL

CONSILIER.

I

superior

S

?

SERVlC^^ERi^llARE SI CONTROL ^OCWWWH F^PLICE

CONSILIER

I

superior

S

6&

S^VtJ^WfltycARE SI CONTROL mOJMENTM'MjBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

61

s&sj£cM)^ ^RIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

62

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

63

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

64

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

65

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

66

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

67

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

68

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

asistent

s

69

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

asistent.

s

70

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

debutant

s

71

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU Grad II

I

s

72

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

73

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

74

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

75

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

76

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

77

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

78

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

79

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

80

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

81

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

s

82

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

I

s

Nr. crt

Structura

T 11 > VAr,,.' /Xx

Funcția de demnitate publica

Funcție

conducere

83

seâVic'

IțJ^wflkpTE

84

’fâ0W$«lTE

85

feviO

(ULB&NffeiTE

87

SERVlt^kOStM/RAiTE

88

IUL QQf^Ufi/tTE

89

S EWS1 t^L      ACTE

90

SERVICIUL CONTRACTE

91

SERVICIUL CONTRACTE

92

SERVICIUL CONTRACTE

93

SERVICIUL CONTRACTE

94

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

95

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

96

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

97

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

SEF SERVICIU

Grad II

98

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

99

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

100

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

101

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

102

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

103

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

104

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

105

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ. Grad II

106

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU Grad II

107

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

108

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

109

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

execuție

CONSILIER

1

superior

S

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

asistent.

s

CONSILIER

1

asistent

s

CONSILIER.

1

asistent.

s

CONSILIER

1

debutant

s

REFERENT

III

superior

M

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER

1

superior.

s

CONSILIER.

1

asistent.

s

1

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

principal

s

CONSILIER.

1

asistent

s

CONSILIER

1

debutant

s

CONSILIER

1

debutant

s

1

s

1

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

Nr. crt

/

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

1 f 0

SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

principal

S

1V

â.E^fe^^Nvj^NjARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

principal

S

112'

^^VtCuît^^WTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

113

SERVlCltlL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

114

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

III

superior

M

115

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU Grad II

I

s

116

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

117

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

118

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

119

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

120

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

121

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

122

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

123

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

124

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

125

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

126

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

127

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

128

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

129

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

130

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

principal

s

131

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent.

s

132

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

asistent.

s

133

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU Grad II

I

s

134

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

135

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

perior

s

136

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

l

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție

conducere

weMS^ptXAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

ZSEF

J^O-WlAaREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SE$

«/A^KKREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

W

A»HFREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

S£LEGILOR PROPRIETĂȚII

AQPCAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

143

INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

144

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV

ADJ. Grad II

145

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU Grad II

146

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

147

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

148

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

149

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

150

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

151

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

152

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

153

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

154

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

155

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

156

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU Grad II

157

SERVICIUL INVESTIȚII

158

SERVICIUL INVESTIȚII

159

SERVICIUL INVESTIȚII

160

SERVICIUL INVESTIȚII

161

SERVICIUL INVESTIȚII

162

SERVICIUL INVESTIȚII

publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

execuție

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER.

1

principal

s

CONSILIER.

1

principal

s

REFERENT

III

superior

M

REFERENT

III

superior

M

1

S

1

S

1

S

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

principal

s

CONSILIER.

1

asistent.

s

CONSILIER

1

asistent.

s

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER

1

principal

S

CONSILIER.

1

asistent.

s

1

s

CONSILIER

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

"'{perior

s

CONSILIER.

1

..perior

s

CONSILIER.

1

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție

conducere

16$

1® /■*

QraBfejTAȚE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU Grad II

W

E SI TRAFIC URBAN

1B«

br

kM0Bl}4CrME SI TRAFIC URBAN

fij'RQU

rbWQB^TZTE SI TRAFIC URBAN

168’

<LfWU§>'MOBlA/fATE SI TRAFIC URBAN

169

Bira*i&M€®UTATE SI TRAFIC URBAN

170

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

171

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU Grad II

172

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

173

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

174

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

175

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

176

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

177

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

178

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

179

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

180

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

181

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

182

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

183

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

184

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

185

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

186

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

187

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

188

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

189

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU Grad II

190

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

191

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

192

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

193

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

194

COMPARTIMENT O.N.G.

195

COMPARTIMENT O.N.G.

publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

execuție

CONSILIER.

1

superior

S

1

S

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER

1

superior

s

CONSILIER

1

superior

s

CONSILIER.

1

asistent.

s

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

REFERENT

III

superior

M

1

S

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER

1

superior

S

CONSILIER

1

superior

S

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

asistent.

s

CONSILIER.

1

asistent.

s

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

REFERENT

III

superior

M

REFERENT

III

superior

M

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER.

1

superior

S

CONSILIER

1

principal

s

1

s

1

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

superior

s

CONSILIER.

1

’ 'stent.

s

CONSILIER.

1

«sistent.

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

19&

'COMPARTIME^T^N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

igk

CO^^RTlj^NT^ĂNAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

196.

CQWfe^NWANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

19^

Q^IFWriME^Ă^ANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

200

^^PAFTRJț^h^MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

201

CC?M@A»TlM6«T MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

202

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

203

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

204

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

205

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU (S) Grad II

grad II

s

206

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

207

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

208

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

209

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

210

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

211

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

212

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

ȘOFER

I

213

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

214

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

215

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

216

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

I.

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție

conducere

217

SEF|yl®IL^W^Kte4RARE PARC MUNICIPAL PL^S$TÎVESf^^\

UI       IH

218

SJa/lClQ^^IWlȘfgARE PARC MUNICIPAL

219

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

220

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

221

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

222

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

223

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

224

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

225

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

226

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

227

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

228

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

229

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /T reapta profesio nala

Nivel Studii

execuție

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

1.

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

1.

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

1.

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

1.

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

1.

Muncitor calif, plantații si amenajare zona verde

1.

MUNCITOR

CAL1FICAT-ELECTRICIAN

1.

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

1.

MUNCITOR

CALIFICAT

LACATUS MECANIC

1.

MUNCITOR CALIFICAT -ELECTROMECANIC

1.

Muncitor calificat peisaqist floricultor

1

Muncitor calificat peisagist floricultor

1

Muncitor calificat peisagist floricultor

1

Nr. cri

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

230

SERVICIUL ADMlWf&ARE PARC MUNICIPAL

P^ESTI?^'    :

PAZNIC

231

SSg^lClMt/'SMiNJS^ARE PARC MUNICIPAL pu^STI$est./

PAZNIC

232

SEf^lUL ĂDMfNfSTftARE PARC MUNICIPAL

PLOf^Țiy^^.y

PAZNIC

233

SERViaUk-AQMÎNTSTRARE PARC MUNICIPAL

PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

234

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

235

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

236

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

237

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

238

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

239

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

240

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

241

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

242

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

243

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

244

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

245

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

246

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

247

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

248

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

249

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

250

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

251

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

252

SERVIClQL'^MINt^^^E PARC MUNICIPAL

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

253

SERVIL APtO^t^A^lPARC MUNICIPAL

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

254

EXCELENTA IN

AFACEWg^TRUjHSmi^NTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR

1

.M

255

COMPARW&4țR^30O DE EXCELENTA IN

AFACERI PEmfW-fl^ERII INTEPRINZATORI

REFERENT pc

IA

M

256

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT pc

1 A

M

257

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

258

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

259

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

260

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

261

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

l

S

262

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

263

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER.

I

superior

s

264

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER.

I

superior

s

265

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER.

I

superior

s

266

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

superior

s

267

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER.

I

superior

s

268

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER.

I

superior

s

269

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

principal

s

270

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER

I

principal

s

271

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CONSILIER.

I

asistent.

s

272

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

^iperior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad

Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

273

prw^t/esivila^A

CTIA MUNCII SI

CONSILIER.

I

superior

S

274

cdWARmâfewrfi

R-

DTIA MUNCII SI

CONSILIER.

I

superior

S

275

COVIfiĂRflra^W^Ai

IZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

276

COI^Af^Ehn^G^IZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

277

COMPHepWffWLWăANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

278

COMPAlTfrufcfi FQRGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

s

279

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

s

280

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU Grad II

I

s

281

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

282

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

283

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

284

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

285

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

principal

s

286

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

287

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

288

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT.

I.

289

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

290

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

291

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

292

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

293

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /T reapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

294

Ca^^JlME^^^IINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

295

^^'Al^Ml^ rAUrv^.lSTRATIV - ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

296

cqMXQM£at^Administrativ - ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

297

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

298

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

299

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

300

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

301

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

302

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

303

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

304

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

305

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU Grad II

I

S

306

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

S

307

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

308

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

309

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

310

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

s

311

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

principal

s

312

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

313

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent

s

314

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU Grad II

I

s

315

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

316

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

317

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

318

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

319

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

320

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

321

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

322

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

323

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

324

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

325

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU Grad II

I

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

326

SERVipiWMAIJIATS^ME

CIRjXwtETST^Re^l

NTUL CALITATII, A TEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

1

superior

S

327

CII|<jLa®'^WSW>^N

NTUL CALITATII, A TEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

1

superior

S

328

SEțOlCtCC^^^Ete

NTUL CALITATII, A ȚEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

1

superior

s

329

SER^l^EMANA^M

CIRCUl^jT^’gl'^^EN

NTUL CALITATII, A TEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

1

superior

s

330

SERVICIUnVIAlWTGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

1

superior

s

331

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

1

superior

s

332

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

1

superior

s

333

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

1

superior

s

334

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

1

asistent

s

335

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

336

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

337

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

338

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

339

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER

340

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC -CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

1

S

341

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU Grad II

1

s

342

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

1

superior

s

343

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

1

superior

s

344

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

1

superior

s

345

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

1

superior

s

346

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

1

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

347

SERVlpfOț^LAThA CU CONSILIUL LOCAL, RE(/WmTÂR^/>

CONSILIER

1

superior

S

348

^CViCONSlUUL LOCAL,

CONSILIER.

1

asistent

s

349

C^^^fek.ZARE AS0CIATI1 DE

CONSILIER.

1

superior

s

350

CO^SțtME^A&WORIZARE ASOCIAȚII DE pR0pK£t^yi^sTV7

CONSILIER.

1

superior

s

351

COMPARhffiWTMONITORIZARE ASOCIAȚII DE

PROPRIETARI

CONSILIER

1

superior

s

352

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

1

principal

s

353

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

1

asistent

s

354

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

1

s

355

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

superior

s

356

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

superior

s

357

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

superior

s

358

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

superior

s

359

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

superior

s

360

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

superior

s

361

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

superior

s

362

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

superior

s

363

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

principal

s

364

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

asistent.

s

365

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

asistent.

s

366

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC.

1

asistent.

s

367

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

s

368

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

D1R. EXECUTIV

ADJ. Grad II

1

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Clasa

Grad Profesional

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /T reapta profesio nala

Nivel Studii

conducere

execuție

369

SERVICJtflk teHlZLTpXJBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU Grad II

I

S

370

SERWlWLĂ^^g{Kj6ț.lCE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

S

371

SERfellX^^^fc^Q^LICE SI CONTRACTE

coti-

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

372

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

373

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

ACHIZIȚII

PUBLICE

I

superior

s

374

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

375

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

376

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

377

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

378

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

principal

s

379

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

REFERENT

III

principal

M

Funcția / Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții demnitari

3

0

3

Nr. total de funcții publice

237

44

281

Nr. total de funcții publice de conducere

25

10

35

Nr. total de funcții publice de execuție

212

34

246

Nr. total de funcții contractuale de conducere

2

0

2

Nr. total de funcții contractuale de execuție

74

19

93

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din OUG nr. 63/2010 / Legea nr. 273/2006

0

0

379

Nr. total de funcții in instituție

316

63

379