Hotărârea nr. 245/2019

Hotãrârea nr. 245 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 245

privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 314/11.07.2019 al Viceprimarului municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr.258/16.07.2019 al Centrului Creșe din Municipiul Ploiești prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții pentru anul școlar 2019 - 2020 având la bază situația copiilor înscriși pe categorii de vârstă, precum și Raportul de Specialitate nr. 686/10.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 31.07.2019, al comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii și prognoze din data de 29.07.2019 și al comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

având în vedere prevederile art. 18, alin. 1 din anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară prin care se stabilește că: "Structura anului școlar pentru serviciile de educație timpurie nivel antepreșcolar din creșe este aceeași cu cea stabilită pentru învățământul preuniversitar”;

în baza prevederilor art. 12, alin. 1 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, actualizată, care reglementează: "Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru creșe se aprobă prin hotărâre a consiliului local”;

în temeiul art. 129 alin. 2, lit. ”a” și alin. (3) lit.”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă numărul maxim de posturi 175 posturi bugetate și 134 posturi nebugetate (din care: 67 posturi de educator puericultor și 67 posturi de îngrijitor), organigrama și statul de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești, pentru anul școlar 2019 - 2020 conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 262 din 31.07.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Centrul Creșe din Municipiul Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Șef Serviciu


CRESA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI PERSONALITATE JURIDICA ORGANIGRAMA


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR,.


./2019


CONDUCERE - SEF CENTRU : Contabil sef EXECUȚIE - din care:

- Contabil :

1 1

173 1


- Inspector de specialitate 1

1 2

20 6

6 6

63

49

18


  • - Muncitor calificat :

  • - Medici :

  • - Asistent medical:

  • - Administrator :

  • - Bucatar :

  • - Ajutor bucatar :

  • - îngrijitor :

DIDACTIC - Educator puericultor:

  • - Educator specializat:CENTRU CRESE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumire funcție

Conducere

îl

Personal contractual de conducere

Sef centru (director)

2

Personal contractual de conducere

Contabil sef

Personal comun

3

Personal contractual de execuție

Inspector de specialitate

4

Personal contractual de execuție

Contabil

5

Personal contractual de execuție

Medic

6

Personal contractual de execuție

Medic

7

Personal contractual de execuție

Muncitor calificat

Cresa UPETROM

8

1

Personal contractual de execuție

Administrator

9

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

10

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

11

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

12

5

Personal contractual de execuție

Buca tar

13

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

14

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

15

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

16

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

17

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

18

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

19

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

20

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

21

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

22

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

23

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

24

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

25

18

Personal contractual de execuție

Educator specializat

26

19

Personal contractual de execuție

Educator specializat

27

20

Personal contractual de execuție

Educator specializat

28

21

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

29

22

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

30

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

31

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

32

25

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

33

26

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

34

27

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

35

28

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.23

36

1

Personal contractual de execuție

Administrator

37

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

38

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

39

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

40

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

41

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

42

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

43

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

44

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

45

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

46

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

47

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

48

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

49

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

50

15

Personal contractual de execuție

Educator specializat

51

16

Personal contractual de execuție

Educator specializat

52

17

Personal contractual de execuție

Educator specializat

53

18

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

54

19

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

55

20

Personal contractual de execuție

Educator puericultorNr. crt.

Denumire funcție

56

21

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

57

22

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

58

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa Nord nr.49

59

1

Personal contractual de execuție

Administrator

60

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

61

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

62

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

63

5

Personal contractual de execuție

Asistent medical

64

6

Personal contractual de execuție

Bucatar

65

7

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

66

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

67

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

68

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

69

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

70

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

71

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

72

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

73

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

74

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

75

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

76

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

77

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

78

20

Personal contractual de execuție

Educator specializat

79

21

Personal contractual de execuție

Educator specializat

80

22

Personal contractual de execuție

Educator specializat

81

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

82

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

83

25

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

84

26

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

85

27

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

86

28

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

87

29

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

88

30

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

89

31

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

90

32

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.10

91

1

Personal contractual de execuție

Administrator

92

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

93

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

94

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

95

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

96

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

97

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

98

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

99

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

100

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

101

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

102

12

Personal contractual de execuție

Educator specializat

103

13

Personal contractual de execuție

Educator specializat

104

14

Personal contractual de execuție

Educator specializat

105

15

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

106

16

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

107

17

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.39

108

1

Personal contractual de execuție

Administrator

109

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

110

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

111

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

112

5

Personal contractual de execuție

Asistent medical

113

6

Personal contractual de execuție

Bucatar

114

7

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

115

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

116

9

Personal contractual de execuție

îngrijitorNr. crt.

Denumire funcție

117

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

118

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

119

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

120

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

121

r~i4

Personal contractual de execuție

îngrijitor

122

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

123

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

124

17

Personal contractual de execuție

îngrijitor

125

18

Personal contractual de execuție

îngrijitor

126

19

Personal contractual de execuție

îngrijitor

127

20

Personal contractual de execuție

îngrijitor

128

21

Personal contractual de execuție

îngrijitor

129

22

Personal contractual de execuție

îngrijitor

130

23

Personal contractual de execuție

îngrijitor

131

24

Personal contractual de execuție

îngrijitor

132

25

Personal contractual de execuție

Educator specializat

133

26

Personal contractual de execuție

Educator specializat

134

27

Personal contractual de execuție

Educator specializat

135

28

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

136

29

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

137

30

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

138

31

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

139

32

Personal contractual de execuție

'Educator puericultor

140

33

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

141

34

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

142

35

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

143

36

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

144

37

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

145

38

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

146

39

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

147

40

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

148

41

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

149

42

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

Cresa nr.40

150

1

Personal contractual de execuție

Administrator

151

2

Personal contractual de execuție

Asistent medical

152

3

Personal contractual de execuție

Asistent medical

153

4

Personal contractual de execuție

Asistent medical

154

5

Personal contractual de execuție

Bucatar

155

6

Personal contractual de execuție

Ajutor bucatar

156

7

Personal contractual de execuție

îngrijitor

157

8

Personal contractual de execuție

îngrijitor

158

9

Personal contractual de execuție

îngrijitor

159

10

Personal contractual de execuție

îngrijitor

160

11

Personal contractual de execuție

îngrijitor

161

12

Personal contractual de execuție

îngrijitor

162

13

Personal contractual de execuție

îngrijitor

163

14

Personal contractual de execuție

îngrijitor

164

15

Personal contractual de execuție

îngrijitor

165

16

Personal contractual de execuție

îngrijitor

166

17

Personal contractual de execuție

Educator specializat

167

18

Personal contractual de execuție

Educator specializat

168

19

Personal contractual de execuție

Educator specializat

169

20

Personai contractual de execuție

Educator puericultor

170

21

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

171

22

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

172

23

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

173

24

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

174

25

Personal contractual de execuție

Educator puericultor

175

26

Personal contractual de execuție

Educator puericultorAnexa nr.3 la H.C.L.nr.

Normativ

Propus

Cresa UPETROM

Cresa nr.23

Cresa Nord nr.49

Cresa nr.10

Cresa nr.39

Cresa nr.40

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent Copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

S ug a ri (gru pa i

7/grupa

10-12/grupa

35

3

25

2

32

3

22

1

60

5

30

3

Copjj^^2>^Wțpa mij/oete^șJ/țj JJ

9/grupa

10-15/grupa

95

6

55

4

85

6

42

3

120

9

85

6

Copii de 2-3 aț^gwpa mare) .

9/grupa

10-15/grupa

25

2

32

3

48

4

30

2

65

4

15

1

Prezență coglț -medie zilnica^"*5^

Total copii inscrisi

901

155

11

112

9

165

13

94

6

245

18

130

10

Normare conform art.l

I6 si anexa nr.1a la Metodologie

Educator-puericultor

Grupe

Raport adult/copii pe tura

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

grupa mica

1/4.

35,00

4,38

25,00

3,13

32,00

8,00

22,00

5,50

60,00

15,00

30,00

7,50

grupa mijlocie

1/5.

95,00

19,00

55,00

11,00

85,00

17,00

42,00

8,40

120,00

24,00

85,00

17,00

grupa mare

1/6.

25,00

4,17

32,00

5,33

48,00

8,00

30,00

5,00

65,00

10,83

15,00

2,50

Total

175,73

155,00

27,54

112,00

19,46

165,00

33,00

94,00

18,90

245,00

49,83

130,00

27,00

Normare conform artJ

17 si anexa nr.1b la Metodologie

Director/ sef centru

1/unitate

1

Contabil sef

1

Contabil

1

Inspector de specialitate

1

Muncitor calificat

1

Administrator

6

1

1

1

1

1

1

Medic*

1/4 unitate

2

Asistent medical

1/tura ia nivel de unitate*

20

3

3

4

3

4

3

Bucatar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Ajutor bucatar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Total personal normat/unitate

45

6

6

7

6

7

6

Educator din care:

1/tura la nivel de grupa

134

22

18

26

12

36

20

Educator puericultor

116

19

15

23

9

33

17

Educator specializat

18

3

3

3

3

3

3

îngrijitor

130

22

17

25

11

35

20

Total personal normat/grupa

264

44

35

51

23

71

40

Total normat din care:

309

50

41

58

29

78

46

Educator-puericultor - posturi nebugetate

67

11

9

13

6

18

10

îngrijitor - posturi nebugetate

67

11

9

13

6

18

10

Total normate

175

28

23

32

17

42

26

CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

TABEL CU COPII DIN CENTRUL CRESA IN ANUL 2019 - 2020

CRESA UPETROM

0 -1 AN - 35 COPII

1- 2ANI - 95 COPII

peste 2 ANI - 25 COPII

TOTAL - 155 COPIICRESA Nr. 49

0 -1 AN - 32 COPII

1- 2ANI -85 COPII

peste 2 ANI -48 COPII

TOTAL    - 165 COPII

CRESA Nr. 40

0 -1 AN - 30 COPII

1- 2ANI -85 COPII

peste ANI - 15 COPII

TOTAL - 130 COPII

CRESA Nr. 39

0 -1 AN - 60 COPII

1- 2 ANI -120 COPII

peste 2 ANI - 65 COPII

TOTAL - 245 COPII

CRESA Nr. 10

0-1 AN -22 COPII

1-2 ANI    -42 COPII

peste 2 ani - 30 COPII

TOTAL - 94 COPII

CRESA Nr. 23

0 -1 AN - 25 COPII

1- 2ANI -55 COPII

PESTE 2 ANII -32 COPII

TOTAL -112 COPII