Hotărârea nr. 244/2019

Hotãrârea nr. 244 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 244

privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 309/10.07.2019 al Primarului Municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian - Florin și Raportul de Specialitate nr. 5434/02.07.2019 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri privind activitatea de resurse umane;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 264/16.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul art. 129, alin. (3), lit. ”c” și art. 139, alin. (3) lit. „i” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare, începând cu data de 01.08.2019.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 186/27.06.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTE PE ȘEDINȚA,  George SoftinfNipulae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Geanina SERBINOV


I

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

”T"

~~7~

~3“

“F"

“5“

COMITETUL DIRECTOR

1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

S

1,00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE =10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI. Nr.paturi = 6 ^eraonalmedicaLșugerior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

s

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic primar

Medicină internă

s

1,00

Personal mediu sanitar

9

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1,00

10

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

11

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

21

asist, med.

Medicală

PL

1,00

22

asist, med.

Medicală

PL

1,00

23

asist, med.

Medicală

PL

1,00

24

asist, med.

Medicală

PL

1,00

25

asist, med.

Medicală

PL

1,00

26

asist, med.

Medicală

M

1,00

27

asistmed.

Medicală

PL

1,00

28

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

29

infirmieră

G

1,00

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

infirmieră

G

1,00

33

infirmieră

G

1,00

34

infirmieră

G

1,00

PereonaHnedica^sugerior______________________________________________________

48

medic specialist

Cardiologie

s

1,00

l

Personal mediu sanitar

49

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

50

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

51

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

52

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

53

infirmieră

G

1,00

54

infirmieră

G

1,00

55

îngrijitoare

G

1,00

35

infirmieră

G

1,00

36

infirmieră

G

1,00

37

infirmieră

G

1,00

38

infirmieră

G

1,00

39

infirmieră

G

1,00

40

infirmieră

G

1,00

41

îngrijitoare

G

1,00

42

îngrijitoare

G

1,00

43

îngrijitoare

G

1,00

44

îngrijitoare

G

1,00

45

îngrijitoare

G

1,00

46

îngrijitoare

G

1,00

47

îngrijitoare

G

1,00Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)


COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

JPereonal_medical=șugerior__________________________________________________________

56

medic primar

Hematologie

S

1,00

57

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

. =-

58

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

60

asiștmed.pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

64

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

65

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

66

infirmieră

G

1,00

67

infirmieră

G

1,00

68

infirmieră

G

1,00

69

infirmieră

G

1,00

70

îngrijitoare

G

1,00

71

îngrijitoare

G

1,00

72

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

73

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

74

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

75

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

Amb. integrat

76

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

Amb. integrat

Personal mediu sanitar

77

asistmed.pr. - șefă

Medicală

S

1,00

78

asist.med.pr.

Medicală

S

1,00

79

asist, med. pr.

Medicală

S

1,00

80

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

81

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

82

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00 ./

83

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

85

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

86

asist, med

Medicală

PL

1,00

87

asist.med.

Medicală

PL

1,00

I

88

asist.med.

Medicală

PL

1,00

89

asist.med.

Medicală

PL

1,00

90

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

91

infirmieră

G

1,00

92

infirmieră

G

1,00

93

infirmieră

G

1,00

94

infirmieră

G

1,00

95

infirmieră

G

1,00

96

îngrijitoare

G

1,00

97

îngrijitoare

G

1,00

98

îngrijitoare

G

1,00

99

îngrijitoare

G

1,00

100

îngrijitoare

G

1,00

101

îngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

103

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

104

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

105 ;

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

106

medic specialist

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

Personal mediu sanitar

107

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1,00

108

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

109

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

110

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

111

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

112

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

114

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

116

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1,00

117

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

118

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

119

asist.med.

Medicală

PL

1,00

120

asist.med.

Medicală

PL

1,00

121

asiștmed.

Medicală

PL

1,00

122

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

123

infirmieră

G

1,00

124

infirmieră

G

1,00

125

infirmieră

G

1,00

126

infirmieră

G

1,00

127

infirmieră

G

1,00

128

infirmieră

G

1,00

129

infirmieră

G

1,00


130

infirmieră

G

1,00

131

infirmieră

G

1,00

132

infirmieră

G

1,00

<

133

îngrijitoare

G

1,00

j* i

134

îngrijitoare

G

1,00

135

îngrijitoare

G

1,00

v>., ■ '

136

îngrijitoare

G

1,00

V A pSA?

137

îngrijitoare

G

1,00

L

\\ X><

A


SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8 Perșonalmedica^șugerior

138

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1,00

139

medic primar

Oncologie

S

1,00

140

medic specialist

Oncologie

S

1,00

141

medic specialist

Oncologie

S

1,00

Ak_geraonal^ugerior_____________________________________________________________

142 Psiholog spec.                           | Psihologie | S |     1,00

Personal mediu sanitar

143

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

144

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

145

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

146

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

147

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

161

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

163

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

164

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.

Medicală

PL

1,00

166

asist.med.

Medicală

PL

1,00

167

asist.med.

Medicală

PL

1,00

168

asistmed.

Medicală

PL

1,00

169

asist.med.

Medicală

PL

1,00

170

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

171

infirmieră

G

1,00

172

infirmieră

G

1,00

173

infirmieră

G

1,00

174

infirmieră

G

1,00

175

infirmieră

G

1,00

176

infirmieră

G

1,00

177

infirmieră

G

1,00

178

infirmieră

G

1,00

179

infirmieră

G

1,00

180

infirmieră

G

1,00

181

îngrijitoare

G

1,00


182

îngrijitoare

G

1,00

183

îngrijitoare

G

1,00

184

îngrijitoare

G

1,00

185

îngrijitoare

G

1,00

■V

186

îngrijitoare

G

1,00

187

îngrijitoare

G

1,00

188

îngrijitoare

G

1,00

189

îngrijitoare

G

1,00

190

îngrijitoare

G

1,00

191

îngrijitoare

G

1,00


COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

PereonalmedicaLșugerior___________________________________________________________

192  | medic rezident ~                    | Radioterapie | S |     1,00     |

Personal mediu sanitar

193

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

194

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

195

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

196

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

197

asist.med.

Medicală

PL

1,00

198

asist.med.

Medicală

PL

1,00

199

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

200

infirmieră

G

1,00

201

infirmieră

G

1,00

202

infirmieră

G

1,00

203

îngrijitoare

G

1,00

204

îngrijitoare

G

1,00

205

îngrijitoare

G

1,00

  • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

  • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și

  • * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Perșonalmedicalișugerior

206 [medic primar

Radioterapie

S

1,00

207 J medic specialist

Radioterapie

S

1,00

Alț£ereonal_șugerior

208

Fizician medical debutant

Medicală

S

1,00

Personal mediu sanitar

209

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

210

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

211

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

212

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

213

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

214

asist.med.

Medicaiă

PL

1,00

215

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

216

îngrijitoare

G

1,00

I

FARMACIE

217

farmacist sef

Farmacie

S

1,00

218

farmacist

Farmacie

S

1,00


Personal mediu sanitar

219

asistmed.pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

220

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1,00

221

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1,00

rZSs

222

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1,00

I ?! rWii

223

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1,00

Persona

auxiliar

224 :

îngrijitoare

G

1,00 j


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

225

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

226

medic specialist

Laborator

S

1,00

227

medic specialist

Laborator

S

1,00

228

medic primar

Laborator

S

1,00

Alt personal superior

229

chimist pr.

Laborator

S

1,00

230

biolog spec.

Laborator

S

1,00

231

biolog pr.

Laborator

s

1,00

232

biolog pr.

Laborator

s

1,00

Persona

mediu sanitar

233

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1,00

234

asist, med.pr.

Laborator

PL

1,00

235

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

236

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

237

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

238

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

239

asist.med.

Laborator

PL

1,00

240

asist, med.

Laborator

PL

1,00

241

asist, med.

Laborator

PL

1,00

242

laborant pr.

Laborator

M

1,00

Persona

auxiliar

243

îngrijitoare

G

1,00

244 :

îngrijitoare

G

1,00

245

îngrijitoare

G

1,00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

246

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

247

medic specialist

Radiologie

S

1,00

248

medic specialist

Radiologie

S

1,00

249

medic primar

Radiologie

S

1,00

Persona

mediu sanitar

250

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

251

asist, med.pr.

Radiologie

PL

1,00

252

asist, med.pr.

Radiologie

PL

1,00

253

asist, med.pr.

Radiologie

PL

1,00

254

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

255

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

256

asistmed.

Radiologie

PL

1,00

257

asistmed.

Radiologie

PL

1,00

Persona

auxiliar

258

îngrijitoare

G

1,00

259

îngrijitoare

G

1,00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior


; 260


medic primar


| Anatomie patologică | S j 1,00


LABORATOR E>

(PLORĂRI FUNCȚIONALE

265

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

266

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

267

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

268

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00


261

biolog principal

Laborator

s

1,00 |

' I

Personal mediu sanitar

262

asist, med. pr.

Laborator

PL

1,00 |

263

asist, med. pr.

Laborator

M

1,00

1 ? '

Personal auxiliar

Lsv aaw

264

îngrijitoare

G

1,00

j-O/EȘTI


LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ SI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT!

Pereonal_medical_șugerior_________________________________________________________

269

kinetoterapeut pr.

CFM

S

1,00

270

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1,00

271

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

s

1,00

Persona

mediu sanitar

272

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

273

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

274

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

275

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

276

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

277

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

278

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

279

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

280

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

281

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

282

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

283

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

284

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

285

asist.med.pr.

Masaj

PL

1,00

286

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

287

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

288

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

Persona

auxiliar

289

îngrijitoare

G

1,00

290

îngrijitoare

G

1,00

291

îngrijitoare

G

1,00

292

îngrijitoare

G

1,00

293

îngrijitoare

G

1,00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE SI BOLI METABOLICE

Personal medical superior

294

medic specialist

Diabet

S

1,00

295 1

medic primar

Diabet

S

1,00

Persona

mediu sanitar

296

asist.med.debutant

Medicală

PL

1,00

_

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

297

medic primar

Oncologie

S

1,00

298

medic primar

Oncologie

S

1,00

Personal mediu sanitar


  • 299

  • 300

  • 301

  • 302


asist.med.pr. asist.med.pr. asist, med, pr. asist, med .pr.


Medicală Medicală Medicală Medicală


PL PL PL PL


Personal medical superior

303  | medic primar

Personal mediu sanitar |~ 304 asist, med.debutant


CABINET MEDICINA MUNCII


Medicina muncii | S |

| Medicală | PL


1,00COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

PerșonaljnedicaLșugerior____________________________________________________________

305

medic primar

Epidemiologie

S

1,00

306

medic specialist

Boli Infectioase

S

1,00

Persona

mediu sanitar

; 307

asist.med.pr.

Igiena

PL

1,00

I

Persona

auxiliar

308

agent DDD

G

1,00

3

__________________STERILIZARE

309 |asist.med.pr.                       ~~ [        Igiena ~ | PL |     1,00

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

310

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

311

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

SERVICIUL EVALUARE SI STATISTICĂ MEDICALĂ

312

economist -sef serviciu

S

1,00

313

asist.med.

Medicală

PL

1,00

314

statistician medical

M

1,00

315

statistician medical

M

1,00

316

registrator med.pr.

M

1,00

317

registrator med.pr.

M

1,00

318

registrator med.

M

1,00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou managementul calitatii serviciilor medicale

319

Sef Birou

S

1,00

320

medic spec.

S

1,00

321

economist IA

s

1,00

322

referent de specialitate I

s

1,00

Dietetica

323

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

I

Culte _______________________________________________________________

|~ 324   | preot definitiv                           |                        | S |     1,00

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă Personal mediu sanitar

325 | asist, med.pr.

Medicală

--PL---

----TȚTO----

Cabinet Reumatologie Personal mediu sanitar


326

asist.med.pr.

Medicală

--PT~

1,00

Cabinet O.R.L.

v* '\—V.

Personal medical superior

[

327

medic specialist

O.R.L.

1 s

I 1.00

Personal mediu sanitar

328

asist.med.pr.

Medicală

1PL.

—mo—

E

Cabinet Oftalmologie

1 li

Persona

medical superior

329

medic primar

Oftalmologie

1 s

I 100

1

Persona

mediu sanitar

■ 330

asist, med.pr.

Medicală

--100—

Cabinet Chirurgie generală

Personal sanitar superior

331

1 medic primar

Chirurgie

S

1,00

332

| medic primar

Chirurgie

S

1,00

Person.

ii mediu sanitar

333

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

: 334

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Recuperare, medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

335

asist.med.pr.

Medicală

-

---100---

Cabinet Obstetrică-ginecologie

Personal medical superior

336

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1,00

: 337

|medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1,00

Personal mediu sanitar

338 .

asist. med?pn

Medicala

PL

roo

Cabinet Hematologie

Personal mediu sanitar

339

asist.med.pr.

Medicală

PL

---100---

Cabinet Dermato-venerologie

Personal medical superior

340

medic specialist

Dermatologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

341

asist.med.pr.

Medicală

loo

Cabinet Endocrinologie

Persona

1 medical superior

342

medic specialist

Endocrinologie

S

1,00

343

medic specialist

Endocrinologie

s

1,00

Persona

mediu sanitar

344

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

345

asist.med.pr.

Medicală

PL

---100---

Cabinet

Psihiatrie

Personal medical superior

346

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

■ 347

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

348

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

349

asist.med.pr.

Medicală

“PE--

---100---

Cabinet

Neurologie

Personal medical superior

350

medic specialist

Neurologie

S

1,00

■ 351 ■

medic primar

Neurologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

352   '

asist.med.pr.

Medicală

“PT"

---100---

Cabinet Cardiologie

Personal medical superior

353

medic specialist

Cardiologie

S L

Too r

Personal mediu sanitar


Personal auxiliar

359

îngrijitoare

M

1,00

360

îngrijitoare

M

1,00

361

îngrijitoare

M

1,00

362

îngrijitoare

M

1,00

363

îngrijitoare

G

1,00

364

îngrijitoare

G

1,00

365

îngrijitoare

G

1,00


354

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Persona

Pediatrie

1 medical superior

i / r.-f •-/

355

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

----1“ e: /------ 77.'    ;•

1

356

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

Tl L                 ' r

Personal mediu sanitar

357

asist, med.

Medicală

PL

“TUU—

---V/’/'ovi

Cabinet

Radioterapie

Medicală

Personal mediu sanitar : 358 Iasist.med.


APARAT FUNCȚIONAL PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. RUNOS

366

economist IA

S

1,00

367

economist IA

S

1,00

368

economist IA

S

1,00

Compartimentul Financiar -Contabilitate

369

economist IA

S

1,00

370

economist IA

S

1,00

371

economist IA

s

1,00

372

economist IA

s

1,00

Biroul A

provizionare , Ad-tiv , Transport

373

inginer IA - șef birou Aprovizionare

s

1,00

374

secretar

M

1,00

. 375

arhivar

M

1,00

376

magaziner

M

1,00

377

magaziner

M

1,00

Comp.Achiziții publice, contractare

378

subinginer I

SSD

1,00

Comgartjmen^Juridic

379

consilier juridic IA

s

1,00

Compari

timent securitatea muncii, PSI, protecție civilă si situati

de urgentă

380

referent IA

M

1,00

Compari

timent informatică

381

economist I

s

1,00

MUNCITORI

întreținere clădiri si instalații, apă , lumină .încălzire , frigorifice

382

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1,00

383

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1,00

384

muncitor I

Instalator

Sc, prf.

1,00

385

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1,00

386

muncitor IV

Electrician

M

1,00

387

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1,00

Posturi

fixe ( centr. termice cu până la 10 cazane j - 3 CT sedii

j spital x 3 ture ;

388

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

389

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

390

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

391

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1,00

392

muncitor IV

Fochist

Sc. prf.

1,00

Centrala telefonică

393 muncitor IIITelefonistă

■ 394

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1,00

395

muncitor I

cond.auto

M

1,00

396

șofer autosanitara III

cond.auto

G

1,00

X/ «3VAPregătirea hranei în blocurile alimentare ( deservește până la 700 paturi

397

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1,00

398

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

399

muncitor IV

Bucătar

M

1,00

400

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

401

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

402

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

403

muncit.necalificat 1 - bucătărie

G

1,00

404

muncit.necalificat 1 - bucătărie

G

1,00

405

muncit.necalificat 1 - bucătărie

G

1,00

406

muncit.necalificat 1 - bucătărie

G

1,00

407

muncit.necalificat 1 - bucătărie

G

1,00

Compari

timent ad-tiv, pază

408

portar

G

1,00

409

portar

G

1,00

410

portar

G

1,00

411

portar

G

1,00

412

portar

G

1,00

413

portar

G

1,00Alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

414

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

415

muncitor III

achizitor

M

1,00

416

îngrijit, curățenie

M

1,00

417

îngrijit, curățenie curte

G

1,00


S£alațori£

418

spălătoreasă

G

1,00

419

spălătoreasă

G

1,00

420

spălătoreasă

G

1,00

421

spălătoreasă

G

1,00

422

spălătoreasă

G

1,00

Medici rezidenti

423

medic rezident

S

1,00

424

medic rezident

S

1,00

425

medic rezident

S

1,00

426

medic rezident

S

1,00

TOTAL

426,00

TOTAL POSTURI = 426 , din care funcții de conducere = 19


MANAGER,

Ec. lordanescu Maria - MihaelaCompartiment RUNOS, Ec. Mladin Alina -^Nicoleta