Hotărârea nr. 243/2019

Hotãrârea nr. 243 privind transformarea unor posturi din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 243

privind transformarea unor posturi din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 305/10.07.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Pană George și Raportul de specialitate nr.1200/10.07.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești prin care se propune transformarea unor posturi din cadrul Filarmonicii ”Paul Constantinescu” Ploiești;

ținând cont de Raportul de specialitate nr. 256/15.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerarare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 -actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea unor posturi din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu ca urmare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale începând cu data de 01.08.2019.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.08.2019.

Art. 3 începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 3/31.01.2019 se modifică.

Art. 4 Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDțNTE DE ȘEDINȚĂ,  George SQYin Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Șef Serviciu