Hotărârea nr. 242/2019

Hotãrârea nr. 242 privind transformarea gradului profesional a cinci funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 242

privind transformarea gradului profesional a cinci funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 303/10.07.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr.73226/02.07.2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune transformarea gradului profesional a trei funcții publice de execuție pentru funcționarii publici care au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut și pentru încă două funcții publice, pentru care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent a funcției publice de consilier, clasa I, pentru doi funcționari publici de execuție care au absolvit perioada de stagiu la Serviciul Stabilire Taxe și Impozite Persoane Fizice - Vest și la Biroul Evidență Auto din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

având în vedere Raportul de Specialitate nr. 272/25.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

în conformitate cu prevederile art. 388, alin. (3), lit. a, ale art. 474, art. 475 lit.a), art. 476, alin. 2 și art. 478 din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art. 129 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional a trei funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pentru funcționarii publici care au fost declarați “admis“ la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, începând cu data prezentei hotărâri, după cum urmează :

din consilier clasa I grad profesional principal, în consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Financiar-Contabilitate, Compartimentul încasări și Plăți - 2 posturi;

- din consilier clasa I grad profesional asistent, în consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Stabilire Impozite și Taxe Persoane Juridice - 1 post.

Art. 2 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent a două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Stabilire Taxe și Impozite Persoane Fizice - Vest și Biroului Evidență Auto din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Art. 3 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 începând cu aceeași dată, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.521/22.11.2018 se modifică potrivit prezentei.

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 521/22.11.2018 rămân în vigoare.

Art 6 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019