Hotărârea nr. 241/2019

Hotãrârea nr. 241 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 241

privind aprobarea organigramei și statului de funcții

ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 341/22.07.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești Pană George și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești nr. 60613/01.07.2019 prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.157/30.05.2019, precum și Raportul de Specialitate nr. 247/16.07.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

luând în considerare adresa nr. 5510/15.04.2019 emisă de Instituția Prefectului -9

Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 8444/23.04.2019, anexată;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 157/30.05.2019 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2019 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, actualizată;

în temeiul art. 129 alin. 2, lit. „a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu data prezentei anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.150/30.05.2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 394/27.09.2018 modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 522/22.11.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 începând cu data prezentei anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 101/24.04.2019 se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4 Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETAR,

Ioana Geanina SERBINOVA


ORGANIGRAMA SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR - PLOIEȘTITOTAL 42__ CONDUCERE EXECUȚIE


Funcționari Personal publici contractual

__36 __ 6

3

33       6


Funcționari publici


Personal contractual
SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. £4/ /


STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

T reapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

1

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

21

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

3

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

4

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

5

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

6

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

7

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

8

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

MAGAZINER

M

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

CURIER

FS

10

SERVICIUL STARE CIVILA

SEF SERVICIU Grad II

I

s

11

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

12

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

15

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

16

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

17

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

18

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

19

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

20

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

21

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

22

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

principal

s

23

SERVICIUL STARE CIVILA

REFERENT

III

superior

M

24

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

SEF SERVICIU Grad II

I

s

25

'SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA a PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

Nr.

Crt

Structura

Funcție publica de

Clasă

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

26

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

27

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

28

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

29

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

30

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

31

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

32

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

33

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

34

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

35

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

36

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

37

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

asistent

s

38

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

superior

M

39

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

principal

M

40

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

41

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

42

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

Funcția / Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții demnitari

0

0

0

Nr. total de funcții publice

36

0

36

Nr. total de funcții publice de conducere

3

0

3

Nr. total de funcții publice de execuție

33

0

33

Nr. total de funcții contractuale de conducere

0

0

0

Nr. total de funcții contractuale de execuție

6

0

6

Nr. total de posturi potrivit ari. III alin. (2) din OUG nr 63/2010 / Legea nr. 273/2006

42

Nr. total de funcții in instituție

42

0

42