Hotărârea nr. 240/2019

Hotãrârea nr. 240 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 572/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 240

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești

nr. 572/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 339/19.07.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.243/23.07.2019, al Direcției Economice nr. 208/23.07.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 240/23.07.2019 la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 572/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

Luând în considerare Procesul verbal și avizul din data de 17.07.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.572/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2, alin. (1) lit. h), precum și cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c), art. 139 și art. 196, alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei nr. 1, litera h) ”alte taxe locale”, punctul I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 572/20.12.2018, în sensul modificării denumirii taxei prevăzute la pct. 10 din tabelul nr. 18, care va avea următorul conținut: „Ocuparea terenului cu corturi/pavilioane/standuri cu aspect promoțional, în cadrul unor acțiuni/campanii de informare sau promovare, împărțire pliante promoționale, activități socio-medicale/culturale/educative/sportive/ promoționale care nu au caracter politic”.

Art. 2 Corespunzător art. 1 se va modifica denumirea taxei în tot conținutul Anexei nr. 1, lit. h), pct. I din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.572/20.12.2018, celelalte prevederi ale acesteia rămânând neschimbate.

Art. 3 Instituțiile cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, George Șorin Niculae BOTEZ

CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Sef Șerviciu