Hotărârea nr. 24/2019

Hotãrârea nr. 24 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă gospodărie comunală și zonă unități industriale nepoluante în zonă mixtă: locuințe colective/instituții și servicii și atribuire indicatori urbanistici” Ploieşti, str. Târgoviștei nr. 12


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă gospodărie comunală și zonă unități industriale nepoluante în zonă mixtă: locuințe colective/instituții și servicii și atribuire indicatori urbanistici” Ploiești, str. Târgoviștei nr. 12

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 51/07.02.2019 a domnului Primar Dobre Adrian Florin privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent „Schimbare destinație teren din zonă gospodărie comunală și zonă unități industriale nepoluante în zonă mixtă: locuințe colective/instituții și servicii și atribuire indicatori urbanistici”, strada Târgoviștei nr. 12, Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 300939/07.02.2019 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din zonă gospodărie comunală și zonă unități industriale nepoluante în zonă mixtă: locuințe colective/instituții și servicii și atribuire indicatori urbanistici” strada Târgoviștei nr. 12, Ploiești, întocmit de S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.- arh. Andreea Ioana ALUCHI;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 046 din 14.12.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil, cu condiții al Arhitectului Șef nr. 021/18.12.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent „Schimbare destinație teren din zonă gospodărie comunală și zonă unități industriale nepoluante în zonă mixtă: locuințe colective/institutii si servicii si atribuire indicatori urbanistici” strada Târgoviștei nr. 12, Ploiești, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent specificate la art.l sunt valabile până la aprobarea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent ale Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 februarie 2019

Contrasemnează: SECRETAR,