Hotărârea nr. 239/2019

Hotãrârea nr. 239 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploieşti pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 239

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru „Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 331/15.07.2019 al viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Mihai Cristian GANEA și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 298/17.07.2019, al Direcției Economice nr. 200/17.07.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.239/18.07.2019, prin care se propune aprobarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 29.07.2019;

Având în vedere:

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 216/27.06.2018 privind aprobarea reînscrierii Municipiului Ploiești ca membru activ al „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova”;

  • - Prevederile art. 1 alin (1) și (2) și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;

  • - Adresa nr. 1428/21.01.2019 a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova prin care se solicită plata cotizației;

  • - Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova din 05.07.2018;

In temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru anul 2019 în valoare de 45.000 lei, în calitate de membru al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR,