Hotărârea nr. 238/2019

Hotãrârea nr. 238 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Şcolii Gimnaziale Radu Stanian a Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 238

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale ”Radu Stanian” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 338/19.07.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 2300/15.07.2019 al Școlii Gimnaziale ”Radu Stanian” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale ”Radu Stanian” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 204/18.07.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019;

A

In conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

în temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a” și art. 139 alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale ”Radu Stanian” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Școala Gimnazială ”Radu Stanian” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sori


JUDEȚUL: PRAHOVA

Școala Gimnaziala RADU STANIANBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-29 21   N /'

Xo


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET INIȚIAL HCL 143/07.05.2

REALIZAT LA 31.05.2019

iNm

^ȘPPNER

,WW,<3ET

3

TOTAL VENITURI - din care:

10.00

5.12

w

-

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

10,00

5.12

AHOVjdl l. i U J*00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

10.00

5.12

10.00

Donații si sponsorizări

37.10,01

15.00

15.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

Subvenții de la bugetele locale pentru instltutii publice

43.10.09

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

18.00

0.00

15.00

33.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

18.00

0.00

15.00

33.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

18.00

0.00

15.00

33.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

18.00

0.00

15.00

33.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4.00

0.00

5.00

9.00

Furnituri de birou

20.01,01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.00

0.00

5.00

9.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

14.00

10.00

24.00

I

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14.00

0.00

10.00

24.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

Prof Baiițiii l^nCONTABIL SEF,

Ec Barbu Irina