Hotărârea nr. 237/2019

Hotãrârea nr. 237 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 237

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 307/10.07.2019 al consilierilor din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr.9791/08.07.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 195/12.07.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 29.07.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă Bugetul de cheltuieli pe anul 2019, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, conform Anexei nr. 1, Buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Lista de investiții pe anul 2019, pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019


CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV Sef Serviciu


JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚI A SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚI


BUGETUL DE CHELTUIELI A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 PROPUS SPR RECTIFICARE

MII LEI

D

E N U M1R E A INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI

E

30.06.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE +/-

PROPUNERI RECTIFICARE

~i ț j i \r < htt i i irm ima i rtnvE7\ i/r

FL'NCȚIONARE+SECȚIUNEA DE hC7\ III 1 i DL'l

21,207.00

43,272.00

0.00

43,272.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

21,207.00

43,272.00

0.00

43,272.00

CHELTUIELI CURENTE

01

21,207.00

43,272.00

0.00

43,272.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,523.00

16.735.00

0.00

16,735.00

Cheltuieli salariate in bani

,10.01

7,358.00

15,663.00

0.00

15,663.00

Salarii de baza

10.01.01

6,599.00

13,662.00

0.00

13,662.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

759.00

2,001.00

0.00

2.001.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

698.00

0.00

698.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

698.00

0.00

698.00

Contribuții

10.03

165.00

374.00

0.00

374.00

Contribuție asiguralorie de munca

10.03.07

165.00

374.00

0.00

374.00

'TITLUL II BUNURI SI SERUICH

20

94.00

116.00

20.00

136.00

Bunuri si servicii

20.01

94.00

116.00

20.00

136.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

94.00

116.00

20.00

136.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

13,396.00

26,025.00

-20.00

26,005.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

13,396.00

26,025.00

-20.00

26,005.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13,396.00

26,025.00

-20.00

26,005.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59.00

194.00

396.00

0.00

396.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

194.00

396.00

0.00

396.00

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.S0 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE

ANEXA NR. 2


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE1

D E N U M 1 R EA 1 N D 1 C A T O R 1 L O R

Cod indicator

EXECUȚI E 30.06.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-

Pt .Al'tfNERE RE< ȚIFIpaS^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN'CI IONARE+SEC11UNEA DE DEZVOLTARE)

9,575.00

20,514.00

0.00

20,514.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

9,575.00

20,499.00

-180.00

20,319.00

CHELTUIELI CURENTE

01

9,575.00

20,499.00

-180.00

20,319.00

| TITLUL / CHEL TUI ELI DE PERSONAL

10

5,812.00

12,500.00

0.00

12,500.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

5,685.00

11,999.00

0.00

11,999.00

Salarii de baza

10,01.01

5,394.00

11,045.00

0.00

11,045.00

1

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

44.00

102.00

0.00

102.00

Alte sporuri

10.01.06

28.00

301.00

0.00

301.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

219.00

551.00

0.00

551.00

|Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

218.00

0.00

218.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

218.00

0.00

218.00

Contribuții

10.03

127.00

283.00

0.00

283.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03,07

127.00

283.00

0.00

283.00

■ TITLUL H BUNURI SI SERi'ICII

20

1,103.00

2,447.00

-173.00

2,274.00

Bunuri si servicii

20.01

936.00

1,830.00

27.00

1.857.00

Furnituri de birou

20.01.01

29.00

35.00

27.00

62.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța inotrica

20.01.03

579.00

800.00

0.00

800.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45.00

70.00

0.00

70.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8.00

20.00

0.00

20.00

_

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

36.00

65.00

0.00

65.00

Materiale si restari de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

20.00

0.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01,30

229 00

800.00

0.00

800.00

Reparații curente

20.02

119.00

453.00

-200.00

253.00

Hrana

20.03

27.00

50.00

0.00

50.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

27.00

50.00

0.00

50.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

6.00

25.00

0.00

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

2.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

000

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

25.00

-2.00

23.00

Deplasări, detasari, transferuri

20.06

2.00

5.00

0.00

5.00

1      Deplasări interne, det.ișfi'1, transferări

20.06.01

2.00

5.00

0.00

5.00

11 arii, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

< onsultanta si expertiza

20.12

1.00

10.00

0.00

10.00

regatire profesionala

20.13

1.00

10.00

-2.00

8.00

Protecția muncii

20.14

2.00

25.00

0.00

25.00

Alte cheltuieli

20.30

9.00

39.00

2.00

41.00

Reclama si ublicitate

20.30.01

1.00

3.00

~ 0.00’

3.00

Protocol si re, rezemate

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asiaurare non-viata

20.30.03

8.00

35.00

2.00

37.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,646.00

5,510.00

0.00

5,510.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2,646.00

5,510.00

0.00

5,510.00

1

1 —I

Ajutoare sociale in numenir

57.02.01

4.00

200.00

0.00

200.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2,642.00

5,310.00

0.00

5,310.00

1 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

14.00

42.00

-7.00

35.00

Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate

59.40

14.00

42.00

-7.00

35.00

SEC

CHE

ȚIUNEA DE DEZVOLTARE

5.00

15.00

180.00

195.00

LTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

15.00

180.00

195.00

TIT

Acti

JJLXII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

15.00

180.00

195.00

re fixe

71.01

0.00

15.00

180.00

195.00

Mașini, echiramente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte acrite corporale

71.01.03

0.00

7.00

-7.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

8.00

187.00

195.00

DIRECT

RAL,

SEF SERVICIU

\ W IAR CONTABILITATE,FLORENTINADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE         ANEXA NR. 3 , „o/

LA HCL

NXLkT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLETA CRACIUNOIU LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții,

defalcarea pe categorii de bunuri an 2019

ACTIVITATEA PROPRIE


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor

U/

Cantitatea

Valoarea

lnfluente+/-

Valoarea

cheltuieli de Investiții

M

inițiala

finala

0

1

2

3

2

3

I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

15,000

177,000

192,000

1. SEIF-CASA DE BANI

1

7,000

-7000

0

2, APLICAȚIE CALCUL UTILITATI LOCUINȚE SOCIALE

1

6,000

0

6,000

3. ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

SEDIU A.S.S.C. , STR. VĂLENI, NR. 32

1

2,000

-1000

1,000

4, SISTEM ANTIEFRĂCTIE COMPUS DIN SUBSISTEM CONTROL ACCES, SUBSISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS SI SUBSISTEM DE ALARMA ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI IMOBIL PIAȚA EROILOR, NR. 1A

0

140000

140,000

5. REȚEA STRUCTURATA DE DATE IMOBIL ASSC, STR. VA;ENI, NR. 32, CORP CLĂDIRE C2

1

0

45000

45,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare pentru evaluarea sudiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitte aferente obiectivului

TOTAL 4

0

3,000

3,000

0

Realizare proiect tehnic sistem securitate compus din subsistm antiefractie, subsistem control acces, subsistem supraveghere video imobil str. Văleni, nr. 32

1

0

3000

3,000

V. Investiție noua

TOTAL 5

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5

15,000

180000

195,000

/

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA TUTOIU