Hotărârea nr. 236/2019

Hotãrârea nr. 236 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 236

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 306/10.07.12019 al domnului viceprimar Pană George și al comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr.1202/10.07.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 193/12.07.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.07.2019;

A

In temeiul art. 19, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129, alin. 4, litera „ a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETAR,

ina Geanina SERBINOV

Sef ServiciuJUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUPILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Prevederi conform HCL nr,133/07.05.2019

Execuție la

30.06.2019

Influente +1

Prevedere conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

13.473,00

6.110,00

0,00

13.473,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care;

13.186,00

6.105,00

0,00

13.186,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.30

3500

26 00

35 00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

30,00

14,00

30,00

Venituri din serbări sl spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

400,00

178,00

400,00

Alte venituri

36.50.00

1,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

8,00

8,00

8,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.713,00

5.878,00

12.713,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

287,00

5,00

0,00

287,00

Subvenții pentru Instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

287,00

5,00

0.00

287,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13473,00

5755,00

0,00

13473,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13186,00

5750,00

0,00

13186,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59J

01

13186,00

5750,00

0.00

13186,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10715,00

5018,00

0,00

10715,00

Cheltuieli salariate in bani cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9971,00

4632,00

-7,00

9954,00

Salarii de baza

10.01.01

8764,00

4.108,00

-28,00

8736,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

684,00

299,00

684,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0 00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

O.OOl

Alocații penlru locuințe

10.01.16

000

Indemnizații de hrană

10.01.17

523.00

225.00

523 00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2100

21 00

Cheltuieli salariate in natura cod 10.02.01 la 10.02.06+10,02.30)

10.02

199 00

187 00

0 00

199 00

Țjchete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

187 00

Vouchere de vacanta

10.02.06

199 00

199 00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

545.00

199,00

7,00

552.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

343 00

95,00

3 00

346,00

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

1,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1 00

1 00

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

1,00

Prime de asigurare de viai.ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1 00

1,00

Contribuția asiquratorie de munca

10.03.07

202 00

104 00

202 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 2fl.2Z*.2a.3£ll

20

2341,00

667,00

0,00

2341,00

Bunuri si servicii (Cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.301

20.01

1739 00

499,00

■1000

1729.00

Furnituri de birou

20,01.01

10.00

1.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13,00

1,00

13,00

încălzit, Iluminat si forța motrlca

20.01.03

75,00

40,00

75,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,00

3,00

5,00

Carburant! sl lubrifiant!

20.01.05

14,00

10,00

14,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta telecomunicații, radio tv internet

20.01.08

22.00

1000

22 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200 00

42 00

+10 00

190 00

Alte bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1400 00

392 00

1400,00

Reparații curente

20.02

10 00

10 00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

I Hrana pentru oameni

20.03.01

| Hrana pentru animale

20.03.02

C7

Medicamente si materiale sanitare i'cod 20.04,01 la 20.04.04)

20.04

ooc

d.oo        o oc

Medicamente

20.04.0-

r

Materiale sanitare

20.04.02

c. ik:

-.'ii

I Reactivi

20.04.03

\

' Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

200,0C

23,00

<200>DC

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

200,0C

23,00

200,0C

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

208,00

89,00

0,00

208,0C

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

14,00

2,00

14,0C

[Deplasări în străinătate

20.06.02

194,00

87,00

194.0C

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5,00

1,00

5,00

Protecția muncii

20.14

21 00

6 00

21 00

Muniție furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0 00

000

0 00

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imorumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.301

20 30

166 00

49 00

0 00

166 00

Reclama si: ublicitate

20.30.01

46 00

9 00

46 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

12 00

1 00

12 00

Prime de asiuurare non-viata

20.30.03

15.00

3 00

15,00

Chirii

20.30.04

12 00

3 00

12 00

Prestări servicii entru transmiterea drepturilor

20.30.06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0 00

Executarea silita a creanțelor bu jetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

81 00

33 00

81 00

59

130,00

65 00

0 00

130,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130 00

65 00

130 00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

1,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

100

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

287,00

5,00

0,00

287,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Lezul&lJ131

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.011

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

287 00

5.00

0,00

287 00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

287 00

5 00

0,00

287 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

287,00

5,00

0.00

287 00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mi'loace de transț ort

71.01.02

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

264 00

0,00

264 00

Alte active fixe

71.01.30

23 00

5 00

0 00

23 00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0 00

0 00

0 00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

I

Reparații capitale aferente activelor fixe

71,03

0 00

0 00

0 00

0,00

I

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0 00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0 00

0.00

0 00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

B4

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent                  I

B5.01

1 00

r

I
CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA