Hotărârea nr. 234/2019

Hotãrârea nr. 234 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – domnul Petrescu Nicolae


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 234

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - domnul PETRESCU NICOLAE

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 321/15.07.2019 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea, Valentin Marcu și Constantin Grigore și Raportul de specialitate nr. 5889/22 aprilie 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflată în situație de extremă dificultate;

luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 211/24.07.2019 al Direcției Economice;

în conformitate cu avizul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 15.07.2019 și cu avizul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 31.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

având în vedere cererea nr. 5889/22 aprilie 2019, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 5889/2019 și alte documente doveditoare;

în temeiul art. 129, alin. 7, lit. b, pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 1.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Petrescu Nicolae, în vederea achitării costurilor protezei definitive de gambă.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               p.SECRETAR,

George Sorin Niculae BOTEZ            Ioana Geanina SERBINOV

11     || i                                                        ......r'i r* o        •   •