Hotărârea nr. 231/2019

Hotãrârea nr. 231 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 231

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 351/25.07.2019 al Primarului Municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 247/25.07.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

Luând act de Ordinul Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 196/11.06.2019;

Urmare adresei Partidului Național Liberal - Organizația Prahova nr.268/25.07.2019, înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 14853/25.07.2019 prin care s-a confirmat următorul supleant;

Ținând cont de prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

în temeiul art. 124 și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, în sensul înlocuirii domnului Tudor Aurelian Dumitru cu domnul Frusina Nicolae Vlad în cadrul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019


PRE

Geor                                                [NOV