Hotărârea nr. 230/2019

Hotãrârea nr. 230 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Frusina Nicolae Vlad


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 230 privind validarea mandatului de consilier local al domnului FRUSINA NICOLAE VLAD

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul Primarului Municipiului Ploiești și al Secretarului Municipiului Ploiești nr. 77/25.07.2019;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2019;

Luând act de Ordinul Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 196/11.06.2019, înregistrat la Municipiul Ploiești cu nr. 12094/14.06.2019;

Urmare adresei Partidului Național Liberal - Organizația Prahova nr.268/25.07.2019, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 14853/25.07.2019 prin care s-a confirmat următorul supleant;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Ținând cont de prevederile art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;

In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a), art. 204 alin. 2 lit. j) și art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului FRUSINA NICOLAE VLAD, supleant pe lista de consilieri a Partidului Național Liberal - Organizația Prahova.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ: p.SECRETAR, Ioana Geanina SERBINOV .         Sef Ș^rviciiU’


X.                  ’                   s