Hotărârea nr. 23/2019

Hotãrârea nr. 23 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/31.07.2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 23 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

«Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/31.07.2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 71/15.02.2019 a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a Viceprimarului Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de Specialitate comun al Direcției Tehnic-Investiții nr. 1673/15.02.2019, al Direcției Economice nr. 27/15.02.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 41/15.02.2019 prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte»;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 292/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte»;

având în vedere prevederile art. 42 alin.(l) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

ținând cont de prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

9                    S                                                                                      9

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit.b) și ale art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte», aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/31.07.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 februarie 2019

Contrasemnează: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR,

George-Sorin-Niculae BOTEZ               Laurentiu DIȚU

SC AXDESIGN GROUP SRL

Str Grigore Alexandrescu nr.96 sector 1

DEVIZ GENERAL

AXDESIGN GR yp V X

Grigore Atev^ârescu nr.96-x ,4el:.075Șf28r25? \c

e-mall: axdes^n xjrauaâXțri^kwV V&ț fj        jo

Ciț ■oh ■•.î'rW<X*V.

S / J. 1


București, sector 1, str.


LABORATOR DE RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE

4.745 curs euro BNR lei/euro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

12,000.00

2,280.00

14,280.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

20,000.00

3,800.00

23,800.00

Total CAPITOLUL 1

32,000.00

6,080.00

38,080.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli alimentare energie electrica

65,000.00

12,350.00

77,350.00

Total capitol 2

65,000.00

12,350.00

77,350.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

20,000.00

3,800.00

23,800

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.3. Alte studii specifice Studiu radioprotectie

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

6,800.00

1,292.00

8,092.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

6,500.00

1,235.00

7,735.00

3.5

Proiectare

243,000.00

46,170.00

289,170.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

42,000.00

7,980.00

49,980.00


București, sector 1, str. Grigore Atexandrescu nr.96 / «0756.281.252 e-mail: axdesign.grou|j@gțail.com ir' wKSP'i-

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor Scenariu Securitate la incendiu

81,000.00

@

4

15,390.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

108,000.00

20,520.00

128,520.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.7.2. Auditul financiar

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8

Asistență tehnică

92,000.00

17,480.00

109,480.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

46,000.00

8,740.00

54,740.00

3.8.I.I. Asistență pe perioada de execuție a lucrărilor

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.8.I.2. Asistență pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

14,000.00

2,660.00

16,660.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

46,000.00

8,740.00

54,740.00

Total capitol 3

386,300.00

73,397.00

459,697.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8,750,000.00

1,662,500.00

10,412,500.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

360,000.00

68,400.00

428,400.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,695,000.00

322,050.00

2,017,050.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări- lift targa

94,349.00

17,926.31

112,275.31

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

10,899,349.00

2,070,876.31

12,970,225.31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

26,600.00

5,054.00

31,654.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

20,000.00

3,800.00

23,800.00


București, sector 1, str.'Grigore Alexândrescu nr.96 Tel:0756.281.252 \

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6,600.00

e-mail: axdesign.group@gniail.com ,

1,254'00

i;854.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

55,362.00

0.00

^J55;362.OO

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.1%

9,227.00

0.00

9,227.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,5%

46,135.00

0.00

46,135.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

922.700,00

175.313,00

1.098.013,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL Capitolul 5

1,004,662.00

180,367.00

1,185,029.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol

6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

12,387,311.00

2,343,070.31

14,730,381.31

Din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

9,227,000.00

1,753,130.00

10,980,130.00

Data:15.02.2019