Hotărârea nr. 229/2019

Hotãrârea nr. 229 privind aprobarea Regulamentului de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploieşti 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 229

privind aprobarea Regulamentului de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 332/15.07.2019 al viceprimarilor municipiului Ploiești, domnii George Pană și Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate nr. 893/29.05.2019 al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare al Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală „Muzeul de Artă Contemporană în aer liber”, Ploiești 2019;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 206/22.07.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 22.07.2019;

în temeiul art. 129, alin. 7, lit. d și art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV % Șef Serviciu
Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Piața Eroilor nr. IA

Tel/Fax: 0244/578.148/578.149

www.casadecultura.ro secretariat@casadecultura.ro


Regulamentul

Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală

Ploiești 2019

Motto: „Nu există patriotism fără patrimoniu.”

Tabăra de sculptură este organizată în contextul realizării în viitor a Muzeului în aer liber de Artă Contemporană Ploiești

Tema: Modernitate europeană 2019

Perioada de desfășurare: 17 august -15 septembrie 2019

Locația: Parcul Municipal Vest Ploiești

Organizatori: Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, la inițiativa Asociației Culturale 24PHArte, în parteneriat cu: UAP Ploiești, Asociația 24PHArte, Parc Municipal Vest, TCE, SGU, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești va pune la dispoziție către Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești și către Asociația 24PHArte, ca organizatori principali ai Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019, un spațiu în incinta Centrului de Excelență din cadrul Parcului Municipal Vest, adecvat desfășurării activităților de comunicare și relații cu publicul, necesare bunei organizări și desfășurări a proiectului. Acest spațiu va putea fi folosit pe durată nedeterminată, programul fiind stabilit de către organizatori, în funcție de necesitățile derulării proiectului și de solicitările publicului, și comunicat administrației Parcului Municipal Vest.

Condiții de organizare a taberei:

Comisarul de tabără, membru UAP filiala Ploiești, va fi desemnat de către ’Ujiiun^^îșțiUr. Plastici filiala Ploiești.

Uniunea Artiștilor Plastici filiala Ploiești, împreună cu comisarul de tabără, vor de’semna comisia de selecție a artiștilor prezenți în Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019.

Uniunea Artiștilor Plastici filiala Ploiești, împreună cu comisarul de tabără, va desemna comisia de evaluare a lucrărilor realizate în Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a stabilit ca materialul cu care se va lucra în tabără să fie marmura românească de Rușchița, datorită durabilității, a faptului că se sculptează ușor și că rezistă ruperii, fiind potrivită pentru sculptura decorativă.

Comitetul de organizare al taberei trebuie să fie informat despre schița de montare, o scurtă descriere a lucrării, o scurtă explicație a cantității și a tipului de material suplimentar care va fi folosit în lucrarea de artă propusă.

Condițiile de participare la Tabără:

Sculptorii care doresc să participe la Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019, trebuie să trimită acest regulament semnat (în limbile română și engleză), la adresa de e-mail a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești: secretariat@casadecultura.ro/ euartpe@yahoo.com, până la data de 25 Iulie 2019 (în atenția domnului Eugen Petri, persoană desemnată de UAP Ploiești pentru organizarea procesului de selecție).

Documente necesare înscrierii pentru selecție:

  • 1. 3 schițe și fotografii ale machetei ale modelelor propuse pentru lucrarea de artă realizată în tabără, arătând unghiuri diferite, dimensiunile blocului sau blocurilor de marmură care urmează să fie utilizate, însoțite de proiectul schiței bazei (soclului) din beton armat pentru instalarea definitivă.

  • 2. CV-ul artistului cu fotografia artistului (din care să reiasă participarea la minimum cinci tabere internaționale de sculptură cât și calitatea de artist sculptor profesionist, membru al unei asociații profesionale).

  • 3. 5 (cinci) fotografii ale lucrărilor recente de artă monumentală din alte tabere.

  • 4. Formularul de înscriere completat și semnat. (Anexă la prezentul Regulament)

Selecția ofertelor de participare:

In urma evaluării portofoliilor primite din partea artiștilor, comisia ide. selecție va alege

artiștii înscriși. Artiștii selectați vor primi din partea organizatorilor invitația^)ficială.


Artiștii invitați în tabără trebuie să confirme participarea și locația din care vor fi preluați de organizatori. In cazul artiștilor din afara țării confirmarea se va face cu specificarea datei și orei sosirii pe Aeroportul „Henri Coandă”, Confirmarea se va face prin e-mail, la adresele: euartpe@yahoo.com/ secretariat@casadecultura.ro, în atenția d-lui Eugen Petri, până la data de 5 august 2019. Tel. dl. Eugen Petri.: 0722646263.

Asigurarea medicală pe toată perioada desfășurării taberei este obligatorie și intră în responsabilitatea sculptorilor participanți.

Calendarul de organizare al taberei: 26 iulie - 5 august 2019- jurizarea ofertelor de participare, comunicarea rezultatelor, lansarea invitațiilor oficiale către sculptorii selectați.

5 august 2019 - confirmarea participării la tabără.

17-18 august 2019 - sosirea sculptorilor, cazarea (preluarea de la Aeroportul „Henri Coandă”/ din locațiile în care îi vor lăsa mijloacele de transport cu care vor veni).

18 august 2019, ora 19.00 - ceremonia de deschidere oficială a Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019.

18 august - 12 septembrie 2019 - realizarea lucrărilor, conform proiectului propus de fiecare artist, selectat de comisie pentru fiecare artist invitat.

15 septembrie, ora 11.00 - ceremonia de închidere, dezvelirea lucrărilor și acordarea de diplome participanților.

15-16 septembrie 2019 - plecarea participanților.

Obligațiile participanților:

Să respecte clauzele prevăzute în regulamentul Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019.

Să aducă uneltele lor, respectând specificitatea lucrării propuse.


Să cedeze atat drepturile de autor cât și opera în materialitatea ei, realizată în Municipiului Ploiești, astfel încât opera urmează să devină proprietatea uni teritoriale. Prin acceptarea participării la Tabăra Internațională de Sculptur realizarea operei, artistul este de acord cu condiția de la prezentul alineat câK^fc documentelor în sensul celor de mai sus. Cedarea operelor cât și a drepturilor de ai titlu gratuit.

Să prezinte, în prima zi a taberei, asigurarea de sănătate și de accidente de muncă, în caz contrar, să semneze pe propria răspundere acordul privind renunțarea la orice pretenții din partea organizatorilor, în acest sens.

Să lucreze pe amplasamentul stabilit, fiind responsabil pentru propria securitate.

Să finalizeze sculptura la locul de lucru, conform proiectului/ modelului prezentat la înscriere, până la 12 septembrie 2019.

Sculptorilor care nu finalizează lucrarea până la închiderea oficială a taberei nu li se acordă onorariul.

însoțitorii artiștilor își vor suporta singuri cheltuielile de cazare.

Obligațiile Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești:

Asigură plata materiei prime (marmură de Rușchița), a transportului acesteia până la locul desfășurării taberei și descărcarea la fața locului (Parcul Municipal Vest).Asigură fiecărui artist aproximativ 2,5 - 3 metri cubi de marmură românească de Rușchița.

Asigură onorariul sculptorilor reprezentând contravaloarea drepturilor de autor, impozabil, conform legislației române în vigoare.

Asigură cazarea la hotel 4 * * * * (cameră single) pentru artiștii prezenți în tabără, și cioplitori care nu au domiciliul în Ploiești.

Asigură patru (4) cioplitori pe toată perioada desfășurării taberei, care vor fi aduși prin . Asociația 24 PHArte.

Asigură accesoriile de lucru (16-18 dulapi de lemn).

Asigură remunerarea comisarului de tabără.

Asigură remunerarea regizorului desemnat de Asociația 24 PHArte, care va realiza un film documentar al taberei, acesta cedând Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești drepturile de autor pentru acest film.


Asigură remunerația coordonatorului tehnic desemnat de UAP filiala Ploieși

Obligațiile Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Ploiești:

Să aleagă un comisar de tabără.

Să numească comisia de selecție a artiștilor prezenți în Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019.

Să numească comisia de evaluare a lucrărilor realizate în Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019.

Va organiza o expoziție de artă plastică în sala multifuncțională a Centrului de Excelență din Parcul Municipal Vest pe toată perioada desfășurării taberei.

Desemnează coordonatorul tehnic al taberei.

Obligațiile Parcului Municipal Vest și ale SGU Ploiești:

Să asigure sursă de energie electrică, sursă de apă, compresor de aer, un rotopercutor SDS MAX, un buldoexcavator pentru manipularea blocurilor de marmură, precum și 5 muncitori necalificați manipulanți. Pentru amenajarea spațiului de lucru și instalarea facilităților de lucru răspunde conducerea Parcului Municipal Vest. Să asigure siguranța în perimetrul de lucru pe toată desfășurarea taberei.

>

Obligațiile Primăriei Municipiului Ploiești:

Să asigure corturi pentru fiecare sculptor în spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest.

Să preia în gestiune la finalizarea taberei lucrările realizate în cadrul acesteia și să asigure proiectarea soclurilor, materialele pentru realizarea soclurilor, realizarea soclurilor autorizarea și montarea pe soclu a lucrărilor.

Să asigure mediatizarea evenimentului (comunicate de presă, conferințe de presă, parteneriate, meshuri - sediul Primăriei Ploiești, sediul Consiliului Județean Prahova, în parteneriat cu Asociația 24 PHArte.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești va pune la dispoziție către Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești și către Asociația 24PHArte, ca organizatori principali ai


Taberei Internaționale de Sculptură Monumentală, Ploiești 2019, Centrului de Excelență din cadrul Parcului Municipal Vest, adecvat desfa comunicare și relații cu publicul, necesare bunei organizări și desfașurăr spațiu va putea fi folosit pe durată nedeterminată, programul fiind stabilit în funcție de necesitățile derulării proiectului și de solicitările publ administrației Parcului Municipal Vest.

Obligațiile S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRES S.A. PLOIEȘTI;

Să asigure macaraua, macaragiu și combustibilul necesar pe toată perioada desfășurării taberei din Parcul Municipal Vest Ploiești, deplasare, rotire, descărcare, instalare pe socluri;

Să numească o persoană din cadrul instituției, care va ține legătura în permanență cu organizatorii.

Să asigure un mijloc de transport pentru mutarea sculpturilor de la locul de executare până la zona soclurilor.

Să asigure cheltuielile (transport) pentru organizarea a trei excursii documentare pentru artiști și staff, în scopul promovării valorilor culturale și turistice ploieștene și prahovene.

Obligațiile Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești:

Să asigure cheltuielile (transport) pentru organizarea a trei excursii documentare pentru artiști și staff, în scopul promovării valorilor culturale și turistice ploieștene și prahovene.

Să asigure sonorizarea la festivitățile de deschidere și de închidere ale taberei, în cazul în care va fi nevoie;

Să asigure transportul artiștilor în fiecare zi de la hotel la spațiul de lucru amenajat în Parcul Municipal Vest și retur;

Să asigure, dacă va fi necesar, un program artistic la festivitățile de deschidere și de închidere a taberei.

Obligațiile Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești:

Să asigure sonorizarea la festivitățile de deschidere și de închidere ale taberei;

Să asigure, dacă va fi necesar, un program artistic la festivitățile de deschideri ^ue’închi^df& ale taberei;                                                                                  >'\

Să asigure cheltuielile (transport) pentru organizarea a trei excursii documentâie-pmti^artișți și staff, în scopul promovării valorilor culturale și turistice ploieștene și prahovene. Ț>'' j

Obligațiile Asociației 24 PHArte:

Să asigure publicitatea taberei de sculptură prin intermediul ziarului „24PHarte” și a altor canale mass-media;

Să desemneze regizorul filmului documentar despre tabără.

Atribuțiile Comisarului de tabără:

Va intermedia când este cazul comunicarea dintre artiști și organizatori;

Va superviza spațiul de lucru pe toată perioada desfășurării taberei;

Va semnala organizatorilor orice problemă apărută legată de buna desfășurare a taberei;

Se va asigura că activitatea artiștilor se desfășoară în parametrii optimi;

Va superviza si va fi răspunzător pentru selectarea și transportul materiei prime.

Alte precizări:

Participanții sunt rugați să aducă materiale vizuale ale lucrărilor lor pentru a împărtăși activitatea lor și publicului prin proiecții și prelegeri.

Comisarul de tabără împreună cu comitetul de organizare are dreptul de a lua decizii în cazul realizării incomplete a sculpturilor, la final, conform contractului. Comisarul de tabără poate delega un membru al UAP, filiala Ploiești, să preia din atribuțiile lui, în cazul în care acesta nu poate exercita una dintre ele.

Artiștii care participă la tabără vor aduce sau vor crea și 1-3 sculpturi de dimensiuni mici pentru o expoziție în sala multifuncțională a Parcului Vest, începând cu 18 august până la finalul taberei.

Se consideră că prin înscriere artiștii participanți au acceptat prezentulregulam’e^kși sunt obligați să îl semneze.

Promovarea cu materiale specifice se va face de către organizatori și parten?ri.<;

Comitetul de organizare al taberei este format din:

Viceprimar Cristian Ganea Mihai

Viceprimar George Pană

Consilieri locali: Sorin Văduva, Paul Palaș-Alexandru, Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport (Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Dinu Marius Andrei și Sorescu Alina Florina)

Gelu Nicolae Ionescu, directorul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

Florin Sicoie, Directorul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”

Prof. artist plastic Eugen Petri

Florin Manole, jurnalist, vicepreședinte Asociația culturală 24 PH Arte

Valter Paraschivescu, Președinte UAP filiala Ploiești

"           9                                                                  9

Director,

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești