Hotărârea nr. 228/2019

Hotãrârea nr. 228 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 228

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 328/15.07.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și raportul de specialitate nr.5758/10.07.2019 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 203/17.07.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • •  Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

  • •  Legii nr. 47/2019 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

  • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , art. 19 și art. 49;

în temeiul art. 129 alin (4) lit (a) și art. 139 alin (3) lit (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2B (sursa venituri proprii), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2C (sursa buget local), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019

\                  CONTRASEMNEAZĂ:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ,        p. SECRETAR,

George-Sorkiyficulae BOTEZ;'-j.     Ioana-Geanina SERBINOV

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI

PROPRII PE ANUL 2019


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT 2019 CONFORM H.C.L. 138/07,05,201!

Execuție I:

30,06,2019

Influenta

+/-

Buget rectificat Iulie 2019

TOTAL VENITURI - din care:

79355,0C

37753,0

7981,0

87336,00

VEI

121

NIlURILc SEU HUNII De rUNUlIUNAHt • il - din care:

78146,00

37753,0

6000,0(

84146,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

19,00

1C

19,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

845,00

39C

845 00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

54123,00

2679S

600C

60123,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la buaetul de stat

33.10.30

718,00

297

718,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0,00

0

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

341,00

277

341,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

22100,00

9980

22100,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

1209,00

0,00

1981,00

3190,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

Subvenții din bugetele locale peniru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

1209,00

1981

3190,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In sanatate

43.10.16.01

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

oiJtittz um wiiuuinc (jiLJfJiii aiv itrmuiui Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta in

43.10.17.01

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

86791,00

38622,00

7981,00

94772,00

SECȚIUNEA 6E'FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

83012,00

37364,00

6000,00

89012,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+t

01

83012,00

37436,00

6000,00

89012,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.<

10

39633,00

16909,00

0,00

39633,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

38087,00

15978,00

0,00

38087,00

Salarii de baza

10.01.01

28000 00

11929

28000,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5500,00

2238

5500,00

Alte sporuri

10.01.06

750,00

302

750,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

0.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

0.01.11

2050,00

834

2050,00

ndemnizatii plătite unor persoane din afara un

0.01.12

9,00

3

9,00

ndemnizatii de delegare

0.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

0.01.14

0,00

Mocatii pentru transportul la si de la locul de n

0.01.15

0,00

Mocatii pentru locuințe

0.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

0,01,17

1706,00

662

1706,00

Mte drepturi salariale in bani

0.01.30

72,00

10

72,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10

0.02

609,00

528,00

0,00

609,00

richete de masa •)

0.02.01

0,00

0,00

forme de hrana

0.02.02

I

0,00
BUGET APROBAT 2019 CONFORM H.C.L. 138/07,05,2019


Uniforme si echipament obligatoriu


10.02.03


Locuința de serviciu folosita de salariat si fami 10.02.04


Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura


Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj___________

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale_____________

Prime de asîgurare de viață plătite de anoalator pentru anoaiali


Contribuții pentru concedii si indemnizații


10.03.04


10.03.05


10.03.0610.03.07


TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.27*20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.C
609,00

0,00

937,00


43139,00


20380,00Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional_____

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl fund


20.01.09


Reparații curente_____________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


Hrana pentru oameni Hrana pentru animale


20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20.03.02


Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0' 20.04


Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti


Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 2<


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04_ 20.05 20.05.01 20.05.03 20.05.30


Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+2C 20.06

Deplasări interne, detașări, transferări


Deplasări în străinătate


Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații sl materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala___________________

Protecția muncii______________________________

Muniție, furnituri si armament de natura actlvelo Studii sl cercetări________________

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al a UorttrlDUiii aie aomihisitătiel publice IOC3IS 13 realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracta de asociere_______________________

Reabilitare Infrastructura program inundații pen Meteorologie___

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl Inghetu


Comisioane si alte costuri aferente Imprumutur 20.24


Comisioane si alte costuri aferente imprumutu 20.24.01


Comisioane si alte costuri aferente imprumutu 20.24.02


Stabilirea riscului de tara _________ _

tuieiîjudiciare si extrajudiciare derivate din


CRe

acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor leoale


1280,00

__39

57

622


280,00

20.


20049139,00 2665 00 90,00 150,00 1100,00 130,00 30,00 100,00 40,00 65,00


400,00 900,00 650,00 650,00

0,00 37878,00 35988 00 600,00 1200,00 90,0C

570,00


18257,00

17464'

271

476


5720,00

5700


530,00 430,00 900 00 650,00 650,00

0,00 43598,00 41688,00 600,00 1200,00 110,00 570,00 20,00 50,00 500,0020.24.03


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2019 CONFORM H.C.L. 138/07,05,201!

Execuție la 30,06,2019

Influenta +/-

Buget rectificat Iulie 2019

Tlchete cadou

20.27

.0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

(20.30

521 0C

222,0C

0.00

52T-O0

Reclama si publicitate

20.30.01

j'®oa

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

21.0C

14

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilo

20.30.06

o'bo

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in

§20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

500,00

208

500,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30,

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS TRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 5.

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

240

111

0

240,00

Burse

59.01

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

240 00

111

240,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

Î79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80

8(

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

0,00

IIILUL XVII PLA n tFtL lUAIt IN A Nil-------

PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plat

efectuate in anii precedenti si recuperate ir

85.01

-36

0,00

0,00

SECȚIUNE A DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3779,00

1258,00

1981,00

5760,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

iitiui viii Proiecta cu finanțare din i-onduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+58.18+56.17+66.181

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3779,00

1258,00

1981,00

5760,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 I

71

3779.00

1258,00

1981r00

5760,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30!

71.01

3779,00

1258,00

1981,00

5760,00

Construcții

71.01.01

ocol

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2222,00

1258

1981

4203,00

Mobilier aparatură birotică și alte active corpo

71.01.03

89,00

89,00

Alte active fixe

71.01.30

1468,00

1468,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

—L

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților cor

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

lilLUL XVll PLAII tl-ECIUAIE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

34

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate ir

35.01

IPentru buget 2019: Excedentul din anii precedenti de 7436 mii lei va fi directionat astfel: 2570 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuieli investiții, iar diferența de 4866 mii lei, pentru acoperirea golurilo casa.

Sponsorizări din anii precedenti:261447,22 lei


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, EC. IORDANESCU MARIA MIHAELADIRECTOR FINANCIAR CONTABIL EC. MUSCArMARILENA
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA2C

iței

LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli,

cu finanțare de la BUGETUL LOCAL

Anul 2019

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitat

e

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.3

0 -ALTE A<

l’TIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

1.Anvelopare Corp E ( continuare execuție)

140

0

140

Se urmărește imbunatatirea eficientei incalzirii acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice. O mare parte a lucrărilor a fost realizata in 2018 si trebuie finalizate.

2.Consolidare si reparație acoperiș corp E (inlocuire invelitoare metalica si lemnărie) -continuare execuție

40

0

40

Clădirea trebuie consolidata, iar invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa prin ea. O mare parte a lucrărilor a fost realizata in 2018 si trebuie finalizate.

3. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie - etaj, corp L — faza de execuție

248

0

248

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientii mtepnato^^ (spitalizare continua si catul medical si aparținătorii aproximativ 1^A\ persoane/zi in secția Oncology-etaj n^pot fi evacuați pe singura cale ^aceesy cxi: ura in cazul unor calamita^'fiijvertâii, cutremure). A fost intodft^;)da(a    x

documentația, efectuate expertizele tehnice, obtinuta autorizația de construcție, a fost realizata procedura de atribuire si contractul de execuție a fost semnat. Urmeaza faza de execuție a lucrărilor.

4. Reabilitare Secția

Interne si

Hematologie etaj

410

0

410

Este necesara aceasta reabilitare care consta in inlocuirea faianței si gresiei, tavanelor false, invechite si igienizarea tuturor încăperilor Secției Interne si Compartimentului Hematologie. S-a început aceasta investiție in anul 2018, cu modernizarea parterului, urmând etajul.

ART.71.01.02-MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

5. Aparat radiologie -cofinantare

1

150

0

150

Se impune dotarea spitalului cu un aparat modem, cu doua posturi (grafie si scopie), avand un nivel scăzut de radiații.

â.Mamograf digital -cofinantare

1

221

0

1981

2202

Este necesara achiziționarea unui aparat modem, performant si fiabil,cu un nivel scăzut de radiatii.Cofinantarea de 10% a mamografului este asigurata de bugetul local, iar diferența de 90% va fi finanțata de Ministerul Sanatatii care va distribui suma prin intermediul bugetului local.

TOTAL

1209

0

1981

3190

MANAGER

Ec. Iordanescu MarwMihacla

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Mateescu Veronica Angi z


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Muica Marilena


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2B

ia //CC

LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli,

cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT)

Anul 2019

Mii Iei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1.Aparat radiologie

1

1259

0

0

1

1259

Acest aparat a fost achiziționat la sfârșitul anului 2018, fiind necesara plata acestuia in acest an.

2.Banca de sânge

1

35

0

0

1

35

Este necesara la Compartimentul Transfuzii, pentru monitorizarea temperaturii la care se pastreaza sângele pentru efectuarea transfuziilor.

3. Aparat de electroterapie cu 2 canale, curenti HUFSCHMIDT

2

50

0

0

2

50

Aparatul de electroterapie va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

4.Electrocardiograf

12 canale

2

24

0

0

2

24

Aparatele vor fi utilizate in Radioterapie si Secția          ^x

5.Defibrilator

1

20

0

0

1

20

/$

Aparatul este necesa&Compartirh^nțulUi

Hematologie.

--------------- A? /

6.Monitor cardiac

1

7

25

0

0

1

25

s

Aparatul va fi utilizat in Compartimentul Hematologie.

7.Echipament preparare parafina 63x63x77, capacitate 85kg

1

35

0

0

1

35

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

8.Masa ginecologica cu acțiune electrica

2

20

0

0

2

20

Mesele vor fi utilizate la Cabinetele de chirurgie si dermatologie.

9.Negatoscop

1

7

0

0

1

7

Aparatul va fi utilizat la Cabinetul Radiologie.

10.Pompe tip infuzomat

8

80

0

-20

8

60

Sunt necesare la Secția Oncologie.

H.Termostat seruri

3

75

0

0

3

75

Aparatele vor fi utilizate in Compartimentul Hematologie si Secția Interne.

12.lnjectomat

1

5

0

0

1

5

Aparatul va fi utilizat in Compartimentul Hematologie.

13.Analizor automat pentru detecție markeri cardiaci-troponina+teste

1

15

0

0

1

15

Aparatul va fi utilizat Compartimentul Cardiologie.

14. Aparat terapie laser cu sonda

1

24

0

0

1

24

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

15. Aparat de electroterapie cu 4 canale

3

75

0

0

3

75

Aparatele sunt necesare la Labprajprul de Fizioterapie si Recupexșpș^

16.Monitor profesional monitorizare funcții vitale

1

35

0

0

1

35

Aparatul va fi utilizat la Sectiât^M' Fizioterapie.           'i*


z w o*

- -h


17. Elevator mobilizare pacienti imobilizați

2

-------;—r

20

0

0

2

20

Elevatoarele sunt necesare Secției Fizioterapie.

18. Aparat mobilizare pasiva a genunchiului, acționat electric

1

5

0

0

1

5

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

19. Pat masaj cu acționare electrica

1

7

0

0

1

7

Este necesar la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

20.Suport targa cu acționare electrica

1

20

0

0

1

20

Suportul vechi pentru targa utilizata de ambulanta spitalului s-a deteriorat,fiind necesara achiziționarea unui suport nou.

21.Centrifuga laborator cu 24 -32 locuri

1

15

0

0

1

15

Este necesara Laboratorului de analize al spitalului.

ART.71.01.03 - MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

22.Server si inlocuire rețea calculatoare

1

85

0

0

1

85

Este necesara imbunatatirea instalației IT a spitalului.

23.Licența Windows Server

1

4

0

0

1

4

Este necesara pentru utilizarea serverului la contabilitate.

ART.71.01.30- ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

24. Proiectare rezervor apa potabila

20

0

0

20

Este necesara proiectarea unui rezervor de apa potabila care sa asigure necesarul de apa potabila pentru trei zile.

25.Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Secția Oncologie-etaj

140

0

0

140

Numărul de toalete existe^^W^ X insuficient pentru număra de pacienti'"-' deservit.              J

--------

26.Reconfigurare si refacere instalație termica care deservește Spalatoria, Blocul alimentar si Secția Reumatologie (proiectare si execuție)

300

0

0

300

Instalația veche nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

27.Realizare statie de clorinare a apelor uzate

1

50

1

-25

2

25

Este necesara o dezinfectare a apelor uzate din spital, înainte de deversarea lor in rețeaua de canalizare a orașului.De aceea este nevoie de realizarea a doua statii de clorinare a apelor uzate, pentru ambele curți ale spitalului.

28. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie

120

0

0

0

120

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

29.Realizare a doua rezervoare cu apa potabila

0

0

45

0

45

Este necesara realizarea a doua rezervoare de apa potabila care sa asigure necesarul de apa potabila pentru trei zile.

TOTAL

2570

0

0

2570

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena