Hotărârea nr. 227/2019

Hotãrârea nr. 227 privind modificarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 227 privind modificarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 336/19.07.2019 al domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și raportul de specialitate comun al Direcției Tehnic-Investiții nr.l 175/18.07.2019 si al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 242/19.07.2019 prin care se propune modificarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale, emis în ședința din data de 19.07.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, art.l;

In temeiul art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă completarea Listei bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului nr. 16768/07.10.2013, cu o poziție nouă, respectiv Tronson adiacent cursului râului Teleajen, în zona depozitului de deșeuri.

Art. 2 Se aprobă modificarea contractului nr. 16768/07.10.2013, prin act adițional, în conformitate cu prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

9

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional la contractul nr. 16768/07.10.2013.

Art. 4 Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sprin-Niculae BOTEZ


CONTRASEMNEAZĂ:

p. SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV Șef Serviciu