Hotărârea nr. 226/2019

Hotãrârea nr. 226 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 226

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019 si estimări pentru anii 2020-2022

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 333/17.07.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Sălceanu Claudia Oana, precum și Raportul de specialitate nr. 198/16.07.2019 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea la venituri a bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea la cheltuieli a bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2019 conform Anexei nr. 3 și a Notelor de fundamentare aferente.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Softn-Niculae BOTEZ,

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 220/27.06.201

Prevedere sem I

Execuție

%/SEM

%/AN

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

1

VENITURI -TOTAL

0001

391.558,17

228.422,72

204.513,00

89,53

52,23

3.265,97

394.824,14

2

VENITURI PROPRII

0101

359.867,00

206.861,70

184.353,95

89.12

51.23

781,70

360.648,70

3

I. VENITURI CURENTE

0002

382.680,00

227.680,70

203.207,11

89.25

53,10

0,00

382.680,00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

340.096,00

202.163,00

185.973,99

91.99

54,68

0,00

340.096,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

214.329,00

97.257,00

93.932,01

96,58

43,83

0,00

214.329,00

6

zii.i. iiiiutn---

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0005

3.370,00

1.698,00

1.595,88

93 99

47.36

0,00

3.370,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.370,00

1.698,00

1.595,88

93.99

47.36

0,00

3.370,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.370,00

1.698,00

1.595,88

93.99

47,36

3.370,00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

209.624,00

94.585,00

91.254,34

96,48

43,53

0,00

209.624,00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900,00

320,00

132,54

41 42

14,73

0,00

900,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

320,00

132,54

41,42

14,73

900,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208.724,00

94.265,00

91.121,80

96,67

43,66

0,00

208.724,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208.724,00

94.265,00

91.121,80

96,67

43,66

208.724,00

15

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.335,00

974,00

1.081,79

111.07

81.03

0,00

1.335,00


\ k *

___


16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1.335,00

974,00

1.081,79

111,07

81,03

,z        >

VA

/x

•o

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.335,00

974,00

1.081,79

111.07

81.03

0 N S *^TffȚ<00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81.121,00

66.861,00

58.216,29

87.07

71,76

0,00

81.121,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

81.121,00

66.861,00

58.216,29

87,07

71,76

0,00

81.121,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.000,00

56.561,00

47.557,73

84,08

72,06

0,00

66.000,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16.000,00

13.941,00

12.342,75

88.54

77,14

16.000,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50.000,00

42.620,00

35.214,98

82,63

70,43

50.000,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.021,00

8.247,00

8.601,01

104,29

78.04

0,00

11.021,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.357,00

3.450,33

102.78

76.67

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

4.871,00

5.128,87

105.29

78,91

6.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21,00

19,00

21,81

114 79

103.86

21,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.100,00

2.053,00

2.057,55

100,22

50,18

4.100,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

44.646,00

38.045,00

33.825,69

88.91

75,76

0,00

44.646,00

30

SUME DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

23.269,00

21.275,00

19.336,99

90,89

83.10

0,00

23.269,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19.137,00

19.137,00

17.198,99

89,87

89.87

19.137,00
38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

4.132,00

2.138,00

2.138,00

100,00

51.74

-

1*

\c.

Hb’

.4.132,01!

a’’’ L

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,31

0,00

iv 8

0,00

40

Taxe hoteliere

120207

0,31

0,00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105,00

52,00

69,94

134 50

66,61

0,00

105,00

42

Impozit pe spectacole

150201

105,00

52,00

69,94

134.50

66,61

105,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21.272,00

16.718,00

14.418,45

86,25

67 78

0,00

21.272,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16.945,00

13.788,00

12.102,12

87,77

71,42

0,00

16.945,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.445,00

8.744,00

7.389,81

84,51

70.75

10.445,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.500,00

5.044,00

4.712,31

93 42

72,50

6.500,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.247,00

2.884,00

2.259,20

78.34

53,20

4.247,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80,00

46,00

57,13

124 20

71,41

80,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

a?

L*0

<

1)0

52

Alte impozite si taxe

180250

N S rj!»

53

C. VENI I URI NEFISCALE

0012

42.584,00

25.517,70

17.233,12

67.53

40,47

0,00

42.584,00

54

VENITURI DIN PROPRIETA

0013

13.339,00

6.685,00

5.535,20

82,80

41.50

0,00

13.339,00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13.339,00

6.685,00

5.535,20

82 80

41 50

0,00

13.339,00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

12.000,00

6.685,00

4.196,17

62,77

34,97

12.000,00

59

Venituri din dividende

300208

1.339,00

1.339,03

100,00

1.339,00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29.245,00

18.832,70

11.697,92

62,11

40 00

0,00

29.245,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.712,00

7.772,00

5.477,53

70,48

43 09

0,00

12.712,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

12.401,00

7.638,00

5.338,62

69,90

43 05

12.401,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61,00

25,00

15,59

62.36

25,56

61,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

9,25

0,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

109,00

114,07

104.65

45.63

250,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24,00

14,00

17,11

122.21

71,29

0,00

24,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6,97

0,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24,00

14,00

10,14

72,43

42.25

---v

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15.300,00

10.600,70

5.630,04

53,11

36,80

o,ol

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.300,00

10.600,70

5.377,91

50,73

35 15

15.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252,13

0,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.209,00

446,00

573,24

128.53

47.41

0,00

1.209,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

15,65

0,00

83

Taxe speciale

360206

750,00

350,00

349,67

99.91

46.62

750,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33,00

16,00

13,12

82.00

39,76

33,00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345,00

0,00

170,82

49,51

345,00

87

Alte venituri

360250

81,00

80,00

23,98

29,98

29,60

81,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

89

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

90

varsaminte din secțiunea de ftmctionare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-)

370203

-11.346,60

-7.155,04

-1.000,00

13.98

8,81

-11.346,60

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

11.346,60

7.155,04

1.000,00

13,98

8.81

11.346,60

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

456,00

456,00

483,83

106 10

106,10

781,70

1.237,70

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

456,00

456,00

483,83

106.10

106,10

781,70

1.237,70

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

455,00

455,00

483,83

106.34

106,34

781,70

1.236,7096

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,00

1,00

0,00

0,00

/•

... #

w

JO»

A

110

IV. SUBVENȚII

0017

8.422,17

286,02

822,06

287,41

9 76

2.484,27

<iL

^Tff?ftfr>,44

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

8.422,17

286,02

822,06

287.41

9,76

2.484,27

10.906,44

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

6.218,17

60,00

777,76

1.296,27

12,51

2.089,27

8.307,44

113

A. De capital

0019

0,00

0,00

3,18

1.981,00

1.981,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,18

0,00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1.981,00

1.981,00

126

B. Curente

0020

6.218,17

60,00

774,58

1.290,97

12.46

108,27

6.326,44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,57

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243,00

60,00

99,42

165,70

40,91

243,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

5.975,17

669,84

11.21

108,27

6.083,44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0,00

3,75

0,00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

395,00

395,00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

395,00

395,00


158

Fond social FSE

48.02.02

2.204,00

226,02

44,30

19.6C

2,01

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204,00

226,02

44,30

19,60

2,01

H w

4*;. ;

/

• *"* v

%

i l o. v

v/

1

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

371.231,40

220.585,66

202.807,12

0,00

371.231,40

2

I. VENITURI

CURENTE

0002

370.988,40

220.525,66

202.036,29

0,00

370.988,40

3

A. VENITURI FISCALE

0003

340.096,00

202.163,00

185.973,99

0,00

340.096,00

4

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI rtX.*. 1311 Hl^l 1

0004

214.329,00

97.257,00

93.932,01

0,00

214.329,00

5

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0005

3.370,00

1.698,00

1.595,88

0,00

3.370,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.370,00

1.698,00

1.595,88

0,00

3.370,00

7

Impozit pe profit de la ajjenti economici

010201

3.370,00

1.698,00

1.595,88

3.370,00

8

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0006

209.624,00

94.585,00

91.254,34

0,00

209.624,00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900,00

320,00

132,54

0,00

900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

320,00

132,54

900,00

11

COTE SI SUME

DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

208.724,00

94.265,00

91.121,80

0,00

208.724,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208.724,00

94.265,00

91.121,80

208.724,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bufetelor locale

040204

0,00

14

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.335,00

974,00

1.081,79

0,00

1.335,00

15

ALTE IMPOZITE

PE VENIT,

PROFIT SI

0502

1.335,00

974,00

1.081,791

0,00

1.335,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.335,00

974,00

1.081,79

iW

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81.121,00

66.861,00

58.216,29

0,00

o a

. «o T

z 8V.12),0<

18

IMPOZITE SI

TAXE PE PROPRIETATE

0702

81.121,00

66.861,00

58.216,29

Vr—St--x

L

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.000,00

56.561,00

47.557,73

0,00

66.000,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16.000,00

13.941,00

12.342,75

16.000,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50.000,00

42.620,00

35.214,98

50.000,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.021,00

8.247,00

8.601,01

0,00

11.021,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.357,00

3.450,33

4.500,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

4.871,00

5.128,87

6.500,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21,00

19,00

21,81

21,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.100,00

2.053,00

2.057,55

4.100,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

44.646,00

38.045,00

33.825,69

0,00

44.646,00

29

SUME

DEFALCATE DIN T.V.A.

1102

23.269,00

21.275,00

19.336,99

0,00

23.269,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19.137,00

19.137,00

17.198,99

19.137,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

4.132,00

2.138,00

2.138,00

4.132,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,31

0,00

0,00

38

Taxe hoteliere

120207

0,31

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105,00

52,00

69,94

0,00

105,00

40

mpozit pe spectacole

150201

105,00

52,00

69,94

105,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

=

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21.272,00

16.718,00

14.418,45

A*

/

Jzf 0.11P

— 6»

s

>

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16.945,00

13.788,00

12.102,12

0,00

16.945,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.445,00

8.744,00

7.389,81

10.445,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane iuridice

16020202

6.500,00

5.044,00

4.712,31

6.500,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.247,00

2.884,00

2.259,20

4.247,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80,00

46,00

57,13

80,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

30.892,40

18.362,66

16.062,30

0,00

30.892,40

52

VENITURI DIN PROPRIETA

0013

13.339,00

6.685,00

5.535,20

0,00

13.339,00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13.339,00

6.685,00

5.535,20

0,00

13.339,00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.000,00

6.685,00

4.196,17

12.000,00

57

Venituri din dividende

300208

1.339,00

1.339,03

1.339,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

61

VÂNZĂRI

DE BUNURI

0014

17.553,40

11.677,66

10.527,10

0,00

17.553,40

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.712,00

7.772,00

5.477,53

0,00

12.712,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

12.401,00

7.638,00

5.338,62

12.401,00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61,00

25,00

15,59

f o

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

9,25

7-

x \f

'

> Z f'A

7 zy

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

109,00

114,07

250,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24,00

14,00

17,11

0,00

24,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6,97

0,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24,00

14,00

10,14

24,00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15.300,00

10.600,70

5.630,04

0,00

15.300,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.300,00

10.600,70

5.377,91

15.300,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252,13

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864,00

446,00

402,42

0,00

864,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

15,65

81

Taxe speciale

360206

750,00

350,00

349,67

750,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33,00

16,00

13,12

33,00

83

Taxa reabilitare termii

360223

84

Alte venituri

360250

81,00

80,00

23,98

81,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-11.346,60

-7.155,04

-1.000,00

0,00

-11.346,60

86

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarel-1

370203

-11.346,60

-7.155,04

-1.000,00

-11.346,60

90

III. OPERAȚIUNI

FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

INC AS ARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURIL OR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97

IV. SUBVENȚII

0017

243,00

60,00

770,83

0,00

243,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243,00

60,00

770,83

0,01

.r .-N    ~

243,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

243,00

60,00

770,83

cV

1

100

B. Curente

0020

243,00

60,00

770,83

«\ IÎ.1W

24>,lb«

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

V

J

. 7.

102

Subvenții primite din

Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1,57

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243,00

60,00

99,42

243,00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

669,84

109

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

0,00

0,00

0,00

0,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

20.326,77

7.837,06

1.705,88

3.265,97

23.592,74

2

I. VENITURI CURENTE

0002

11.346,60

7.155,04

1.000,00

0,00

11.346,60

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

11.346,60

7.155,04

1.000,00

0,00

11.346,60

6

VÂNZĂRI DE BUNURI

0014

11.346,60

7.155,04

1.000,00

0,00

11.346,60

DIVERSE VENITURI

3602

345,00

0,00

170,82

0,00

345,00

Taxa reabilitare termica

360223

345,00

0,00

170,82

345,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

11.346,60

7.155,04

1.000,00

0,00

11.346,60

8

Donații si sponsorizări

370201

O

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru fmantaiea secțiunii de dezvoltaret-)

370203

fc

12!

■w

■F

Ș

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

11.346,60

7.155,04

1.000,00

£ O

.^y

;;-olY34<60

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

456,00

456,00

483,83

781,70

1.237,70

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

456,00

456,00

483,83

781,70

1.237,70

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

455,00

455,00

483,83

106,34

106,34

781,70

1.236,70

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,00

1,00

1,00

19

III. OPERAȚIUNI

FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURIL OR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

IV. SUBVENȚII

0017

8.179,17

226,02

51,23

2.484,27

10.663,44

30

LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI

arau Inr

0018

5.975,17

0,00

6,93

2.484,27

8.459,44

31

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

5.975,17

0,00

6,93

2.484,27

8.459,44

32

A. De capital

0019

5.975,17

0,00

6,93

2.484,27

8.459,44

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,18

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1.981,00

1.981,00

43

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

108,27

108,27

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

5.975,17

5.975,17

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

3,75

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

395M

' *

y-.-s oo

RO^

60 Fond social FSE

48.02.02

2.204,00

226,02

44,30

*9 0,00

2.21)4,00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204,00

226,02

44,30

rO

.x i'

A ^400

wn Ktovictivi.Ruar

18 177 W

9'81

6// W

-'81 Ol

minim

—un

Bunuri si servicii (alegeri)

20

100.00

100.00

74.00

74.00

74.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1- randun-dmazan< ji

5(1

i un

---fimi

(1 (HI

-■’R ■ >i i

166 15

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functona re

51

3,510.00

1,812.00

1,812.00

100.00

51.62

3,510.00

3,510.00

3,728.00

3,728.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

0.00

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

0.00

0.00

0.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

Rambursări de credite - total din care:

81

33,900.00

21,600.00

21,530.00

99.68

63.51

0.00

33,900.00

33,900.00

33,900.00

33,900.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

#DIV/0!

Rambursare credit B.C.R.

11,310.00

8,075.00

8,040.00

99.57

71.09

11,310.00

11,310.00

11,310.00

11,310.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

9,065.00

9,030.00

99.61

71.08

12,704.00

12,704.00

12,704.00

12,704.00

Rambursare credit C.E.C.

4,136.00

3,210.00

3,210.00

100.00

77.61

4,136.00

4,136.00

4,136.00

4,136.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

1,250.00

1,250.00

100.00

21.74

5,750.00

5,750.00

5,750.00

5,750.00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DENUMIREA INDICATORILOR


] Prevedere conf. HCL ZZil.’iT.OfLin

Wd>ZL)J7


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI-

                                                                                       11111 ICI


Influente

(+/-)

3.265.97A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE


Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)


Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obl juniorii a locuințelor


cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P


Alte transferuri


Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)


Proiecte finanțate prin FSE


Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)


Șiiini- aferenle ncrsnanrlnr cu ■Arhw nnhnanciaas


Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare
\ T1 \

C'n

/ X NPlăti efectuate in anii precedent! recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

-10.15

100.00

100.00

-10.15

* /■ '

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

4,801.00

4,800.00

99.98

57.20

0.00

8,391.20

8,390.00

fcs (3

\l

’ *.....""

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

4,800.00

4,800.00 100.00    57.21]

8,390.20

8,390.00

îgrfgiJOvOj,

.     Tf.-- f ~

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,282.65

10,417.65

9,461.00

90.82

49.06

-0.91

19,281.74

46.00

46.00

46.00

Protecția civila TOTAL^din care;

122.65

106.65

102.00

95.64

83.16

-0.91

121.74

46.00

46.00

46.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

10.00

6.00

60.00

23.08

26.00

46.00

46.00

46.00

Active nefinanciare primărie

71

96.65

96.65

96.00

99.33

99.33

-0.91

95.74

Politia Locala - total, din

care:

19,160.00

10,311.00

9,359.00

90.77

48.85

0.00

19,160.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de [tersonal

10

18,370.00

9,836.50

9,044.00

91.94

49.23

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

474.50

315.00  66.39    39.87

790.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

25,496.54

15.227.58

10,828.16

71.11

42.47

11.91

25,508.45

25,996.00

26,580.00

27,164.00

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,588.00

936.58

743.00

79.33

46.79

0.00

1,588.00

1,725.00

1,735.00

1,744.00

Transport profesori

580.00

335.58

245.00

1 73.01

42.24

580.00

717.00

727.00

736.00

Cheltuieli de personal-cf.HCL84/2016

458.00

239.00

170.00

71.13

37.12

458.00

458.00

458.00

458.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

362.00

328.00

90.61

59.64

550.00

550.00

550.00

550.00

Bunuri si servicii - ari 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

15,972.00

9,857.00

7,191.00

72.95

45.02

15,972.00

16,462.00

17,002.00

17,554.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,054.00

688.52

0.00

0.00

0.00

1,054.00

1,054.00

1,054.00

1,054.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

35.00

70.00

70.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

4,197.00

2,203.00

1,989.00

90.29

47.39

4,197.00

4,197.00

4,197.00

4,197.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

115.57

115.57

0.00

115.57

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1,157.00

597.67

455.00

76.13

39.33

1,157.00

971.00

972.00

973.00

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

834.97

548.00

65.63

39.14

1,400.00

1,527.00

1,550,^0

I. 2».

r<V><562.0C / __

■ z- -

Active nefînanciare

71

98.80

80.10

8.00

9.99

8.10

11.91

110.71

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-140.83

-140.83

-140.84

100.01

100.01

-140.83

V

1

...

1

SANATATE

6602

14,414.00

8,046.55

5,633.07

70.01

39.08

1,981.00

16,395.00

14,954.00

14,954.00

l-4;is}-.oo

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12,200.00

5,966.00

5,321.00

89.19

43.61

12,200.00

12,969.00

12,969.00

12,969.00

20

163.00

87.70

9.00

10.26

5.52

163.00

172.00

172.00

172.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

87.70

9.00

10.26

5.52

0.00

163.00

172.00

172.00

172.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

0.00

111.93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

421.00

421.00

357.00

84.80

84.80

421.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

80.00

100.00

100.00

80.00

500.00

500.00

500.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

341.00

277.00

81.23

81.23

341.00

1,000.00

1,000,00

1,000.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

34.25

22.00

64.23

36.67

60.00

60.00

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

24.60

15.00

60.98

30.00

50.00

53.00

53.00

53.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

1,509.00

1,509.00

20.00

1.33

1.33

1,981.00

3,490.00

200.00

200.00

200.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

20.00

6.67

6.67

300.00

200.00

200.00

200.00

Spitalul Municipal Ploiești

1,209.00

1,209.00

0.00

0.00

0.00

1,981.00

3,190.00

Active nefinanciare Primărie

71

11.00

4.00

1.00

25.00

9.09

11.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

-111.93

100.00

100.00

-111.93

< i ! a m. incRi mi m

,?>,-■ ■ 1 XX

88.25.

î î "7

55.5W2.XX

54 5

5 ‘ -AVWW

59.4’4 nu

/Bunuri si servicii -total, din care:

20

1,517.50

1,171.50

821.00

70.08

54.10

0.00

1,517.50

1,518.00

1,518.00

1,518.00

Iluminat ornamental

501.00

421.00

288.00

68.41

57.49

501.00

501.00

501.00

501.00

Spectacole artificii

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

534.00

488.00

358.00

73.36

67.04

534.00

535.00

535.00

535.00

Acțiuni culturale

462.501

262.50

175.00

66.67

37.84

462.50

462.00

462.007

462.00

Alte transferuri curente interne

55

0.00

Susținerea cultelor

59

100.00

100.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

50,719.00

29,633.00

28,303.00

95.51

55.80

0.00

50,719.00

50,719.00

53,006.00

55,006.00

Casa de Cultura

1,506.00

683.00

683.00

100.00

45.35

1,506.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Teatrul "Toma Carai'.iu”

14,000.00

7,655.00

7,320.00

95.62

52.29

14,000.00

14,000.00

15,000.00

16,000.00

Filarmonica ''Paul Constantinescu"

12,713.00

6,577.00

5,878.00

89.37

46.24

12,713.00

12,713.00

13,000.00

13,500.00

Club Sportiv Municipal

13,000.00

9,718.00

9,502.00

97.78

73.09

13,000.00

13,000.00

14,000.00

14,500.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,500.00

5,000.00

4,920.00

98.40

51.79

9,500.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51        2,487.00

2,487.00

346.00

13.91

13.91

395.00

2,882.00

2,300.00

.7,Sk

/' '2.950.00

Teatrul "Toma Caragiu"

400.00

400.00

o.oc

0.00

400.00

■ <--ijooloc

' ! 1,150:00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

5.00

1.74

1.74

287.00

f;

A \

Administrația Parcului C-tin Stere

1,800.00

1,800.00

341.00

18.94

18.94

395.00

2,195.00

1,80348

t/A i./0000

-'1,800:6'0

-.5

Active nefinanciare

71         201.32

170.32

82.00

48.14

40.73

115.00

316.32

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85          -46.27

-46.27

-46.27

100.00

100.00

-46.27

Alte transferuri interne

55,18         14.33

14.33

0.00

0.00

14.33

Alte transferuri pentru investiții

55,13          4.20

4.20

0.00

0.00

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85            -4.20

-4.20

-4.20

100.00

100.00

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802     79,484.55

42,402.61

39,115.07

92.07

49.21

0.00

79,484.55

84,502.00

85,338.00

85,346.00

Cheltuieli de personal - total, din care:

39,288.00

19,784.80

18,166.00

91.82

46.24

0.00

39,288.00

41,446.00

42,270.00

42,270.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,735.00

8,347.00

7,518.00

90.07

44.92

16,735.00

17,573.00

17,573.00

17,573.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,500.00

6,258.70

5,799.00

92.66

46.39

12,500.00

13,109.00

13,109.00

13,109.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

459.00

354.00

77.12

43.17

820.00

861.00

861.00

861.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,633.00

3,895.70

3,781.00

97.06

49.53

7,633.00

8,436.00

9,260.00

9,260.00

Cheltuieli de personal

Căminul de batrani

1,600.00

824.40

714.00

86.61

44.63

1,600.00

1,467.00

1,467.00

1,467.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5,431.00

3,096.52

2,415.00

77.99

44.47

0.00

5,431.00

5,641.00

5,653.00

5,661.00

Reparații crese

200.00

100.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

116.00

98.00

94.00

95.92

81.03

116.00

200.00

200.00

200.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,447.00

1/187.52

1,103.00

74.15

45.08

2,447.00

2,994.00

2,994.00

2,994.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,730.00

899.00

821.00

91.32

47.46

1,730.00

1,193.00

1,193.00

1,193.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500.00

274.50

205.00

74.68

41.00

500.00

548.00

548.00

548.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Bunuri si servicii crese

375.00

215.50

192.00

89.10

51.20

375.00

443.00

455.00

463.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

20.00

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40        562.00

287.74

270.00

93.83

48.04

0.00

562.00

598.00

598.00

598.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

396.00

196.00

194.00

98.98

48.99

396.00

420.00

420.00

420.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

42.00

22.30

15.00

67.26

35.71

42.00

45.00

/CM

4\

45X

ci Cantina sociala

12.00

5.00

1.00

20.00

8.33

12.00

10.00

i 'SVw

-.ff!-»,'. IWC

d) Centrul Crese

100.00

58.44

58.00

99.25

58.00

100.00

110.00

i                   ■ i*i

dl Căminul de batrani

12.00

6.00

2.00

33.33

16.67

12.00

13.00

.    '\l\o't

1-3.Ol

Alte transferuri interne

55,18

272.47

272.47

0,00

0.00

272.47

Asistenta sociala- total din care:

57

34,160.00

19,294.00

18,547.00

96.13

54.29

0.00

34,160.00

36,817.00

’ - K

36$l7fî

OigșffV.Ojl

A

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,025.00

14,025.00

13,396.00

95.52

51.47

26,025.00

28,400.00

28,400.00

' * ■

28,400.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

125.00

25.00

5.00

20.00

4.00

125.00

131.00

131.00

131.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2,500.00

2,500,00

2,500.00

100.00

100.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,510.00

2,744.00

2,646.00

96.43

48.02

5,510.00

5,786.00

5,786.00

5,786.00

Active nefinanciare - total din

care:

71

54.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare primărie

39.00

15.00

0.00

0.00

39.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

15.00

15.00

0.00

15.00

Artivt» nrlmanciw ( PFSĂ

OTlil

Pinii rh-i-tnali- in nnn

.-,s.

-JxJsBă'

ltMl.tKl

100 00

-LV ip

□IS3ZZĂ3E V/ JS1 « 7/ M

4IMI. 7/

’rT

2T77 ’?«

68

5/ '4

1.062.27

18 A14 IUI

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe

Locale

10

14,171.00

7,019.00

6,939.00

98.86

48.97

14,171.00

15,246.00

15,627.00

16,002.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

19,090.00

14,350.00

14,216.00

99.07

74.47

965.00

20,055.00

22,179.00

22,353.00

22,460.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

771.00

657.00

85.21

42.94

1,530.00

2,344.00

2,403.00

2,460.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

17,560.00

13,579.00

13,559.00

99.85

77.22

965.00

18,525.00

19,835.00

19,950.00

20,000.00

Iluminat public

3,777.00

3,777.00

3,762.00

99.60

99.60

965.00

4,742.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

întreținere ceasuri publice

34.00

23.00

19.00

82.61

55.88

34.00

Reparații curente fond imobiliar

214.00

1 55.00

155.00

100.00

72.43

214.00

300.00

350.00

400.00

Total prestări SGU

13,535.00

9,624.00

9,623.00

99.99

71.10

13,535.00

13,535.00

13,600.00

13,600.00

Alte transferuri curente interne

55.18

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL

59.40

116.00

58.00

56.00

96.55

48.28

116.00

127.00

130.00

134.00

Active nefinanciare Primărie

71

8,072.54

SvO.OO

239.00

24.14

2.96

97.27

8,169.81

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0.00

102.00

104.00

106.00

Alte transferuri pentru investiții

55,13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-0.60

-0.60

-0.60

100.00

100.00

-0.60

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-7.20

-7.20

-7.20

100.00

100.00

-7.20

PROTECȚIA MEDIULUI

7432

24,462.99

16,617.90

14,339.90

89.52

58.62

0.00

24,462.99

24,821.00

26,921.00

28,021.00

Bunuri si servicii -total din

care:

20      22,070.00

15,020.00

13,841.00

92.15

62.71

0.00

22,070.00

24,821.00

26,921.01

28,021.00

Salubritate - total, din care:

20,599.00

13,949.00

12,886.00

92.38

62.56

0.00

20,599.00

23,350.00

25, JSO^

inf6,^o.iw.

Salubritate cai publice si dezapezire

16,000.00

12,600.00

9,440.00

74.92

59.00

16,000.00

18,750.00

A^țbso.oc

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,000.00

1,917.00

3,000.00

I

3,000.0d

>. .              c

Jg&jOOO.OQ

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

250.00

180.00

250.00

250.00

w

/■

__- A

trȘTI 2g).0ri

Contribuția de lOOlei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

1,349.00

100.00

100.00

1,349.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

.Ana mrtrn

__ZZKKH®

XO0 0(1

'VII <111

dk 75

XTHnuE

-----1OOrilhl

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

271.00

165.00

60,89

24.59

671.00

671.00

671.00

671.00

Bunuri m sffZKicjLnviind, ca

Active nefinanciare

■-S 1 X

0 0(1

71        2,610.09

1,215.00

716.00

58.93

27.43

2,610.09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217.10

-217.10

-217.10

100.00

100.00

-217.10

ALlr J r          t.v tutu

o (hi

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102     10,322.31

2,119.00

690.00

32.70

6.68

0.00

10,322.31

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

10,000.00

1,900.00

531.00

27.95

5.31

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Subvenție

10,000.00

1,900.00

531.00

27.95

5.31

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente

1 modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

71          322.31

210.00

159.00

75.71

49.33

322.31

TRANSPORTURI

8422     35,044.22    30,61,1.51

27,716.39

90.33

79.09

-115.00

34,929.22

38,431.00

41,728.00

48,121.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20        2,629.00

1,550,00

371.00

23.94

14.11

0.00

2,629.00

3,530.00

5,550.00

10,600.00

Reparații curente străzi

2,000.00

1,277.00

160.00

12.53

8.00

2,000.00

3,000.00

5,000.00

10,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

273.00

211.00

77.29

33.55

629.00

530.00

550.00

600.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18        703.12

703.12

0.00

0.00

-703.12

0.00

Subvenții/ i’ratuiî iți i S C

-i )      .. 24.OOO.iJ

___27. *72 O'J

27.021 00

112 5Q

703 r

2120111

30 000.00

3 7 ooo 00

34 000 00

TVA

4,000.00

4,000.00

Active nefinanciare

71 j      5,352.71      2,5(50.00

1,965.00

78.60

36.71

-115.00

5,237.71

4,901.00

4,178.00

3,521.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,640.61

-1,640.61

-1,640.61

100.00

100.00

-1,640.61

,/oO

% Afli®»

Of IfK

Ț* ' \ n

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

371,231.40

220,701.23

202,059.17

781.70

372,013.10

370,084.00

380,688.00

891,91 XlMif

AUTORITATIPUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5K2

40,857.24

20,7-3.80

18,747.60

0.00

40,857.24

Ir*.

40,7JUbr

i

' \4(ț U.90

lOjiuC/H

Cheltuieli de personal

10

29,500.00

14,405.00

13,753.00

29,500.00

29,500.?»

,-:J<X9^PO.oo

29$prlX)0

Bunuri si servicii

20

3,563.44

2,879.22

2,474.00

3,563.44

3,557.00

■ Îf5 W0

. '3X9.00

cheltuieli cf ctr. 1/20 R.A.S.P

6,851.00

2,627.98

2,618.00

6,851.00

6,851.00

6,85100

6,851.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

7.20

0.00

0.00

7.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

35.00

958.00

598.00

598.00

598.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.10

240.00

134.00

130.00

240.00

240.00

240.00

240.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-262.40

-262,40

-262.40

-262.40

t/ ri ri a ii pi ui i< i

S .117

iii

7i s, xs

7"

1 L Î11L1RL

7 7 ™ hh   V7J7R

Bunuri si servicii - din care:

20

100.00

100.00

74.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

100.00

100.00

74.00

100.00

100.00

100.00

100.00

/Fonduri de rezerva

50         449.45

0.00

0.00

-283.30

166.15

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

1,812.00

1,812.00

3,510.00

3,510.00

3,728.00

3,728.00

Rambursări de credite - total din care:

81

33,900.00

21,600.00

21,530.00

0.00

33,900.00

33,900.00

33,900.00

33,900.00

Rambursare credit B.C.R.

11,310.00

8,075.00

8,040.00

11,310.00

11,310.00

11,310.00

11,310.00

Rambursare credit B.R.D,

12,704.00

9,065.00

9,030.00

12,704.00

12,704.00

12,704.00

12,704.00

Rambursare credir < I '■

4 13r. i

3 - 0 01}

5.21(100

4.136 00

4 136 00

4.136 00

4 1 36 00

Rambursare credit EX1M

5,750.00

1,250.00

1,250.00

5,750.00

5,750.00

5,750.00

5,750.00

Plan eteciuaie anii precedenn

-10.15

-10.15

-10.15

-10.15

ÎRzI AZdC TII PRIVIND n-tropii pi ui   i vf

5542

8,391.20

4,801.00

4,800.00

0.00

8,391.20

8,390.00

8,390.00

8,390.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

0.00

1.00

Dobânzi

8,390.20

4,800.00

4,800.00

8,390.20

8,390.00

8,390.00

8,390.00

iiRhiM.ri iii it \i

47

DL1.X6 bb

in • mi

JUb-UlIL

UdUT.

IV 1X6 bb

J6 bb

76/7/7

JKuh

Bunuri si servicii - total, din care:

20

26.00

10.00

6.00

0.00

26.00

46.00

46.00

46.00

Bunuri si servicii (Proiecția civila)

26.00

10.00

6.00

26.00

46.00

46.00

46.00

Politia Locala - total din care:

19,160.00

10,311.00

9,359.00

0.00

19,160.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

9,836.50

9,044.00

18,370.00

Bunuri si servicii

790.00

474.50

315.00

790.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

INVATAMINT

65--’

25,397.74

15,263.05

10,820.16

0.00

25,397.74

25,996.00

26,580.00

27,164.00

K ÎIVHIHCIIIH' pui sunai-

10

1,588.00

936.58

743.00

0.00

1,588.00

1,725.00

1.735.00

1,744.00

Transport profesori

580.00

335.58

245.00

580.00

717.00

727.00

736.00

V.IIVIIUIUII MV |JVI31HI»II vi

458.00

239.00

170.00

458.00

458.00

458.00

458.00

Lîieltuie i de personal -Centrul

550.00

362.00

328.00

550.00

550.00

550.00

550.00

Bunuri si servicii -ari 104,alin

(2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

15,972.00

9,857.00

7,191.00

15,972.00

16,462.00

17,002.00

17,554.00

reparații curente mslitutu de

20

1,054.00

688.52

0.00

1,054.00

1,054.00

1,054.00

1,054.00

Transferuri către instituții.

51

50.00

50.00

35.00

50.00

60.00

70.00

80.00

v manumi particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

55

4,197.00

2,318.57

1,989.00

4,197.00

4,197.00

4,197.00

4,197.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an

55, ÎS

115.57

115.57

0.00

115.57

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG

57        1.157.0C

597,65

455.0C

l,157.0C

971.0C

972.0C

973.00

Stimulent educațional legea 24

57             5.0C

5.0C

0.00

5.0C

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59        1,400.00

834.97

548.00

1,400.00

1,527.00

lf . 1 \ -i»

--X*

Pinii efectuate anii in iwilcnti

-140.83

-I-IO8-

-140.83

___________V-IV-17 i E_______

_____6.     5 5___ .5Ti / 11T

fi un

/ T  J ilh

t>LUn

/./ j t)n

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC

12,200.00

5,966.00

5,321.00

12,200.00

12,969.00

l^or;

Bunuri si servicii

163.00

87.70

9.00

0.00

163.00

172.00

172.00

172.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

87.70

9.00

163.00

172.00

172.00

172.00

Transferuri către inșii tulii publice

51         421,00

421.00

357.00

0.00

421.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80,00

80.00

80.00

500.00

500.00

500.00

Spitalul Municipal Ploiești

3'11.00

341.00

277.00

341.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Sume aierente persoanelor cu

59.-10           50.00

24.60

15.00

50.00

53.00

53.00

53.00

Alte transferuri curente interne

55. ÎS         111.93

1 11.93

0.00

111.93

AUc cltclluidilCcn luUc___

60,00

34.25

22.00

60 00

60.00

60 00

60 00

Plăti efectuate in anii preceden

-1 11.93

-1 1 1.93

-111.93

-111.93

CULTURA, RECRUT 'ESI RELIGIE

67/. ■     52,204.56

30,772.56

29,077.73

100.00

52,304.56

52,23 7.00

54,524.00

56,524.00

Bunuri si servicii - total- din care:

20        1,517.50

1,171.50

821.00

0.00

1,517.50

1,518.00

1,518.00

1,518.00

iluminat ornamenta!

501.00

421.00

288.00

501.00

501.00

501.00

501.00

spectacole artificii

20.00

0.00

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

acțiuni culturale

462,50

262.50

175.00

462.50

462.00       462.00

462.00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploios-       534,00

488.00

358.00

534.00

535.00

535.001

535.00

Transferuri către institui ii publice, din care:

51       50,719,00

29,633.00

28,303.00

0.00

50,719.00

50,719.00

53,006.00

55,006.00

Casa de Cultura

683.00

683.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Teatrul"TomaCaragiu"                  14 i o.un

7,655.00

7,320.00

14,000.00

14,000.00

15,000.00

16,000.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,713.00

6,577.00

5,878.00

12,713.00

12,713.00

13,000.00

13,500.00

Club SportivMunicipal

13,000.00

9,718.00

9,502.00

13,000.00

13,000.00

14,000.00

14,500.00

Administrata Parcului C-tin

Stere

9,500.00

5,000.00

4,920.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

Susținerea cultelor

0.00

100.001

100.00

Alte transferuri curente interne

5'               1-1.33

14.33

14.33

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

-16.27

-46.27

-46.27

-46.27

ASIGURAI. ÎS'

ASISTENTA SUCI. .LA

6:         7 ,    .55

42,4. 1.61

39,115.07

0.00

79,430.55

84,502.00

85,338.00

85,346.00

Cheltuieli de personal - total din care:

39,278.00

19,784.80

18,166.00

0.00

39,288.00

41,446.00

42,270.00

42,270.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,735.00

8,347.00

7,518.00

16,735.00

17,573.00

17,573.00

17,573.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

I2_- o.di.

6,2   711

5,799.00

12,500.00

13,109.00

13,109.00

13,109.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

>: •o.iXi

4.->9.00

354.00

820.00

861.00

861.00

861.00

Crese

3,895.70

3,781.00

7,633.00

8,436.00

9,260.00

9,260.00

Cheltuieli de personal

Căminul de batrani

1,660.00

824.40

714.00

1,600.00

1,467.00

1,467.00

1,467.00

Bunuri si servicii - total din care:

21)         5,703.471

3,368.99

2,415.00

0.00

5,703.47

5,641.00

5,653.00

5,661.00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de inval idi tale

16.00

98.00

94.00

116.0C

200.Op

700.00

a        -. *3

Bunuri si servicii cresc

375.00

215.50

192.00

375.00

443

«. .

• 463jOf

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația

Servciciilor Sociale Comunitare

2,-147.00

1,487.52

1,103.00

2,447.00

Sc

2,994.A

(•

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,730.00

899.00

821.00

1,730.00

1,193.00

r.e “

>,-15j £0

JvlOJ.OO

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500.00

274.50

205.00

500.00

548.00

548.00

548.00

Ajutoare pentru încălzire locuinței taxe poștale)

3.00

2.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

reparații crese (pniji)

'.Ui'

100.00

0.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Lejțea 350/2005

noo

20.00

0.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Alte transferuri curei11e . nu

55 1          272.47

272.47

272.47

Asistenta sociala- testai din care:

31.160.00

26,025.00

19,294.00

18,547.00

0.00

34,160.00

36,817.00

36,817.00

36,817.00

Asistenta sociala in caz de

14,025.00

13,396.00

26,025.00

28,400.00

28,400.00

28,400.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energic electrica Primărie

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Ajutoare pentru încălzi rea

Ilfvm'rilHnr---------

125.00

25.00

5.00

125.00

131.00

131.00

131.00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,510.00

2,744.00

2,646.00

5,510.00

5,786.00

5,786.00

5,786.00

Sume aferente persanelor cu handicap neinca« > ate ,din care pentru:

59.4.1

562.00

287.74

270.00

0.00

562.00

598.00

598.00

598.00

Asistenta sociala in cu/, de                     nA/. AA

->96.00 invaliditate

196.00

194.00

396.00

420.00

420.00

420.00

Activitatea proprie

Administrația Serviciilor

Sociale Comunitare

■12.00

22.30

15.00

42.00

45.00

45.00

45.00

Cantina sociala

12.00

5 00

1.00

12.00

10.00

10.00

10.00

Centrul Crese

1'41.00

58.44

58.00

100.00

110.00

110.00

110.00

Căminul de batrani

12.00

6.00

2.00

12.00

13.00

13.00

13.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul cu:ce:

85

-282.92

-282.92

-282.93

-282.92

LOCUINȚE, SERI” ”1 SI     .

DEZV. PUBL

33.3 76.40

21,426.40

21,210.40

965.00

34,341.40

37,552.00

38,110.00

38,596.00

Cheltuieli de persv.-ial

Serviciul Public Fin.mie

Locale

10   ;     14,171.00

7,019.00

6,939.00

14,171.00

15,246.00

15,627.00

16,002.00

^Bunuri si servicii-total din        2Q

care:

14,350.00

14,216.00

965.00

20,055.00

22,179.00

22,353.00

22,460.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

771.00

657.00

1,530.00

2,344.00

2,403.00

2,460.00

Alte cheltuieli - total din care:                17,5Z 0.00

13,579.00

13,559.00

965.00

18,525.00

19,835.00

19,950.00

20,000.00

iluminat public                              3.777.00

3,777.00

3,762.00

965.00

4,742.00

6,000.00 6,000.00 6,000.00

intretincre ceasuri puK.v

34.00

214.00

23 00

19.00

34.00

Reparații curente(foiu' imobiliar)

155.00

155.00

214.00

300.00

350.00

400.00

Tnti»l nroctiri K(.|,

n mi

prestări servicii SG t 1.

'    13,535.00

9,624.00

9,623.00

13,535.00

13,535.00

13,600.00

13,600.00

Alte transferuri interne

55,18

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPI L

1 16.00

58.00

56.00

116.00

127.00

130.00

134.00

Plăti efectuate anii preced--n ti recuperate in anul curent

85

0.60

-0.60

-C.60

-0.60

PROTECȚIA M

74u?    21,852.90

14,802.90

13,622.90

0.00

21,852.90

24,821.00

26,921.00

28,021.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

22,1170.00

15,020.00

13,840.00

1-------

0.00

22,070.00

24,821.00

tei.oo

Salubritate -total din caic:

20,5‘'9.00

13,949.00

12,885.00

0.00

20,599.00

23,350. ■

K):X350.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.000.00

12,600.00

11,536.00

16,000.00

18,75o/|W

Șl "

•O . s -

750)0»

Dezinsectie,dezinfectie,du ratiz are

3.000.00

3,000.00

3?

3,000.(14

3

l ~

OOB.Oți

Colectare, transport si neutralizare cadavre

250.00

250.00

250.00

Contribuția de 100 lei/lona datorata in urma neandepl inirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate depozitare.

1,3 19.00

1,349.00

1,349.00

1,349.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

apa meteo

.0.00

800.00

790.00

800.00

800.00

900.00

i,ooo.oo

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)71ASP-Rampa Teleajen

671.00

271.00

165.00

671.00

671.00

671.00

671.00

Plăti efectuate in anul precedent recuperai c in anul curent

85

-1'17.10

-217.10

-217.10

-217.10

combustibili w

ENERGIE

8102

10,  9.00

1,900.00

531.00

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Subvenții-

40

10/ 0.00

1,900.00

531.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

TRANSPORTE. ■

8401 :

21.. 1.51

28,184.51

25,751.39

0.00

29,691.51

33,530.00

37.550.00

44,600.00

Bunuri si servicii - din cure:

20

3..U2.I2

2,253.12

371.00

-703.00

2,629.12

3,530.00

5,550.00

10,600.00

reparații curente sini zi

2,000.00

1,277.00

160.00

2,000.00

3,000.00

5,000.00

10,000.00

Servicii mobilitate si t. il’ic urban (indicatoare r miere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, ctc.)

(29.00

273.00

211.00

629.00

530.00

550.00

600.00

A Iff* trancfi-n itt i i     1'1       >'

_55 l

P

703 i

-703 00

~ Q 1.1.

?!             " I.JJj

1 !■()

7 ii

;2jL l ik>

701 0(1

?■: 7(h Qn

monutnni

37 (Ifjf) Oii

•ludo rid

Plăti efectuate an ii precedenti recuperate in anul curent

85

• 0.61

-1,640.61

-1,640.61

-1,640.61

SECȚIUNEA nr, I I , VOI

TARI

‘    <77

10,917.03

3 740.60

2.484.27

26,273.04

7.646.00

7,511.00

6,857.00

AUTORITATI PUR'. CC SI ACȚIUNIex.:.

510

2.552.55

1,204.16

120.00

0.00

2,552.55

143.00

129.00

80.00

Proiecte finanțate prin i-Slî

58

2.365.00

1,186.00

112.00

2,365.00

143.00

129.00

80.00

Active nefinanciare

71 '

1 87.55

18.16

8.00

187.55

ALTE SERVICE U.'L 11'u

GENERA E

540/

0.00

0.00

428.00

0.00

0.00

0.00

transferuri către Servic ui

--------auhlîi'jle_c^i?J1ovL-.i o

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin l-'SE

58

18.00

428.00

0.00

428.00

Active nefinanciarc

71

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDINE PUP , l . ‘.-

SIGURANȚA N.      LA

6io:

6.65

96.65

96.00

-0.91

95.74

Active nefinancia?     ie Ua

civila)

71

'■6.65

96.65

96.00

-0.91

95.74

Active nefinanciarc(Politiu Locala)

71

0.00

INVATA, !.- .UT

1 6502

■7..W

80.10

8.00

11.91

110.71

0.00

0.00

0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe 'nerambursabile post adera re

56

(3/7f

Active nefinanciarc

71

98.80

80.10

8.00

11.91

110.71

SANATATE

6602

..510.00

1,513.00

21.00

1,981.00

3,501.00

200.00

. <" 200.M

-^■j^oii.o^

Active nefinanciarc

71

11.00

4.00

1.00

11.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

1       1,509.00

1,509.00

20.00

1,981.00

3,490.00

200.00

■y

f

Spitalul de

Pediatric Ploiești

J 00.00

300.00

20.00

300.00

200.00

200.00

200.00

Spitalul Municipal Ploiești

,209.00

1,209.00

0.00

1,981.00

3,190.00

CULTURA, REC E ERE SI RELIG, :

6702

2.r :n.32

2,657.32

423.80

510.00

3,198.32

2,300.00

2,900.00

2,950.00

Transferuri către instituții publice(fînantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,187.00

2,487.00

346.00

395.00

2,882.00

2,300.00

2,900.00

2,950.00

;Teatrul"Toma Caragiu"

00 00

400.00

400.00

500.00

1.100.00

1.150.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

2.87.00

287.00

5.00

287.00

litra

0 00

Club SportivMunic-pal

0.00

Administrația Parc .. i i C-t i n Stere

1 .l’OO.OO

1,800.00

341.00

395.00

2,195.00

1,800.00

1,800.00

1.800.00

Active ne financiar

71

201.32

170.32

82.00

115.00

316.32

Alte transferuri pentru investirii

55,13

4.20

4.20

4.20

Plăti efectuate anii nreccdenti recuperate in an u 1 c1. 1 re n t

85

-4.20

-4.20

-4.20

-4.20

___H'rrrriT > <:■ ..’>m -

6802

54.00

30.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

Proiecte depuse prin

Programul Operat ic ia 1

58

0.00

Active nefinanciarc

71

54.00

30.00

0.00

0.00

54.00

Active nefinanciarc primărie

39.00

15.00

0.00

39.00

Active nefinanciarc Cantina Sociala

Active nefinanciara Căminul de batrani

Active nefinanciarc Administrația Sen ic ii lor Sociale Comunitare

15.00

15.00

0.00

15.00

Active nefinanciarc CRESA

active nefinanciarc finanțate din restituiri an pn c dent

Plăti efectuate anii nrccedenti recuperate in anul curent

85

0.00

' L17L I

_______nr/zi—m * > iz-> z

7002

3.965.34

982.80

231.80

97.27

8,162.61

102.00

104.00

106.00

Active nefinanciarc primcd 2

71

0,072.54

990.00

239.00

97.27

8,169.81

Active nefinanciarc Serviciul

Public Finanțe

71

0.00

102.00

104.00

106.00

1

Plăti efectuate anii precedent! j recuperate in anul curent

85

-7.20

-7.201

-7.20

-7.20

PROTECȚIA Ai IU LI T i

7402

10.09'

1,215.00

716.00

ftOO

2,610.09

0.00

0.00

0.00

Active nefinanciare

71

2.610.09

1,215.00

716.00

2,610.09

COMBUSTIBILI Si ENERGIE

8102

Active nefinancia re         71

TRANSPO. '! 'III

8402

Active nefinanciare


322.31


322.31


210.00


210.00


159.00


0.00


322.31

3223Î


0.00


0.00


0.00


2,500.00


1,965.00


1,965.00


-115.00

-115.00


5,237.71

5,237.71MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 3 fa (4CL nf


VIZAT, PRIMAR Adrian Florin DODRJk


LISTA

obiective de investiții pe anul 2019 Rectificare 2Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 1

Influente (+/-)

X^FiWnTAT DIN: C.

de la bugetul local

de ia bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

lOTAtCHULIUIELl

+Ș2y>57;79+

::IO.936;4T :

<5;975ilT

:+8(i;33+:

::l6.9?f;97:

. +108,27:

+10l?36;4Ț-

:+>80,33:<:-:

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

■<:+:bi66:+:+

:+:i87,55<+

::::o;pp::<:

ri,<io..

: ::I87.55:

::::<pjOO:+::

; .187,55 - :

: : (!,oo .:

1

Dotări informatica

0,00

8,16

0,00

0,00

8,16

0,00

8,16

0,00

0,00

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

3

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0,00

67,14

0,00

0,00

67,14

0,00

67,14

0,00

0,00

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0,00

21,75

0,00

0,00

21,75

0,00

21,75

0,00

0,00

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0,00

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

59,50

0,00

0,00

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

: 96.65

: : Ojiiii: :

n,00 ..

96.6S

: -:o,9i:::

.95.74-:.-.

: o.TMi :

.: : o,o(»..

B

I .ucrari noi

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

0,00

0.65

0,00

0,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,65

0,00

0,00

0,65

0,00

0,65

0,00

0,00

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

96,00

0,00

0,00

96,00

-0,91

95,09

0,00

0,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

.:. Win. ~

: :.9S:,sn

•: oioo

.11,00

< < 98,80: <

: : .1.10,71

. O.»i» .:

13

Lucrări noi

0,00

33,00

0,00

0,00

33,00

1,91

34,91

0,00

0,00

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Griitore Moisil)

0,00

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

3

Reantenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,91

1,91

0,00

0,00

4

Proicctare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul National ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.2.8, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

kC

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

°’<v


BUGET LOCAL

RECTIFICARE 2


Observații30,00


67,14


21,75


59,50


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

/    U.

RE.      ARE 1

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

;•-------, =

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 2

Observații

de la bugetul loca)        |

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,00

0,00

0,00

2,00

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pcntru"Extindcre/reabilitare/modcmizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe”

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul''Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul''Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

Platforma electronica de management educațional

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TOTAL:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

ti.bo::::

: : <1.00 ■

:: :: d;bo: :..

. i:i,oo:' :

:::::::b;bo::::<:

:: b;i>o:

:;:;:-:up)8:-:-:->

A

Lucrări in continuare

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

B

Lucrări noi

0,00

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

6,50

0,00

0,00

6,50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

6,50

0,00

0,00

6,50

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,MLrKS

XvU

«M^.1,00

V

2

PUZ Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

3

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00 /

«1

f    A

t-: W'A

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00 - ?

0.00 j     I.OOStJ

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

a

1

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

Lucrări in continuare

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

B

Lucrări noi

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

 • 3

 • 4

SF Amcnajare/reabilitare locuri de joaca

F.T lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești''

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TO1AI+                                     \   j    :

1

SF/Extinderc capacitate cazare cămin de batrani

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                 __

din care

A

Lucrări in continuare

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploicsti-Str Cosminele nr. 11A

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

B

Lucrări noi

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.


101,00


101,00


101,00


101,00


100,00


39,31


60,00


39,OO:


30,00


100,00


1,00


39,31


60,00


80,00


35,00


100,00


60,00


0,01


80,00


35,00


100,00


39,31


39.00


39:00


6.156,17


30,00


150,00


5.975,17


3;086ș37:<


083,44


&169,8I


175,00


24,00


5.975,17


5.975,17


108.27


114.27


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

F \L

RE<    ARE 1

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 2

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

I

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0,00

38,32

0,00

0,00

38,32

0,00

38,32

0,00

0,00

38,32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

0,00

81,01

0,00

0,00

81,01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

187,40

0,00

0,00

187,40

0,00

187,40

0,00

0,00

187,40

S

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

139,00

0,00

0,00

139,00

0,00

139,00

0,00

0,00

139,00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

-5,00

15,00

0,00

0,00

15,00

7

Servicii de consultanta pentru lealizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

970,00

0,00

0,00

970,00

8

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l 5 (ateliere pictori)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SI; Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Parc Industrial

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

F.T Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0,00

79,09

0,00

0,00

79,09

0,00

79,09

0,00

0,00

79,09

18

Servicii de verificare documentații tehnice faza DAI.I/PT

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

19

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

20

DAU Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

<1,0(1

2 610.0')

x-Wx)

: ifii O.iio ■

din care

A

Lucrări in continuare

4.076,20

402,00

0,00

0,00

402,00

0,00

402,00

0,00

0,00

402,00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui)

4.076,20

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Cărvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

1.345,00

0,00

0,00

1.345,00

0,00

1.345,00

0,00

<£4,ooAj

«L WV

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

b

0,00

:^300A^

7

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

573,00

0,00

0,00

573,00

0,00

573,00

0,00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

65,00

0,00

SS IV

o,oo^

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII   /

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Z ”AL

RE     ARE 1

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 2

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

0,00

95,09

0,00

0,00

95,09

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

<<<<<<<<

■: : : :o;l)o:-

: >u,9s ::

::

: 80,33: •:

322,31

: :0;0R

■ : 2 41Z>8.

0;00

. 80.33 .

::: 322.31 ::

din care

<■  JV»

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

160,65

0,00

0,00

160,65

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

T-QTAl;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-;;:::-;:-::-::-:::::-::-:

8.8.32559

<;5.352;71«

(>.<».»:

o.Od

: 51352,7 Ț i

-115,00 :

5i237;7l-

: 0.0H

.. 0,00 ...

: 5.237.71 :

din care

A

Lucrări in continuare

9.435,59

1.431,35

0,00

0.00

1.431,35

0,81

1.432,16

0,00

0,00

1.432,16

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606,33

570,00

0,00

0,00

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

570,00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

80,19

0,00

0,00

80,19

0,81

81,00

0,00

0,00

81,00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1.562,26

780,16

0,00

0,00

780,16

0,00

780,16

0,00

0,00

780,16

4

Amenajare maluri parau Danrbu, zona Polux

960,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

11.382,00

980,00

0.00

0,00

980.00

-150.81

829,19

0,0(1

0,00

829,19

1

Modernizare strada Amaradiei

459,52

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3.500,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+cxccutie)

7.422,48

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Modernizare strada Cozia

0,00

528,00

0,00

0,00

528,00

-150,81

377,19

0,00

0,00

377,19

2,97 ,3

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

698,80

0,00

0,00

698,80

0,00

698,80

0,00

o,oo. n

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

45,46

0,00

0,00

45,46

0,00

45,46

0,00

A» >

^546

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

553,00

0,00

0,00

553,00

0,00

553,00

0,00

V \ $

X 4/ >

y

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

F AL

RE^     ARE 1

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

RECTIFICARE 2

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

95,33

0,00

0,00

95,33

0,00

95,33

0,00

0,00

95,33

5

DAU, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

6

DAU, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

 • 7

 • 8

DAU, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

214,20

0,00

0,00

214,20

0,00

214,20

0,00

0,00

214,20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

233,00

0,00

0,00

233,00

0,00

233,00

0,00

0,00

233,00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

0,00

1,77

0,00

0,00

1,77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

97,00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

0,00

77,35

0,00

0,00

77,35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcaii (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectarc+executie).

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31,508,00

709,00

0,00

0,00

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

709,00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36.000,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

0,00

57,37

0,00

0,00

57,37

17

PUZ strada Ștrandului

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

0,00

38,08

0,00

0,00

38,08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

35,00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela IftMANDI

F

u


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019 -Rectificare 2

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B.Lucrari noi.

4. Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca.

Municipiul Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale, numărul acestora depășind posibilitățile municipalității de a sigura spatii locative.

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

Prin HCL nr. 615/20.12.2018 a fost aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Construire locuințe sociale cartier Bereasca”, pentru 17 unitati locative cu regim de inaltime P+l, in regim insiruit, drumuri de acces si drumuri interioare, precum si pentru rețelele de utilitati din interiorul cartierului (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze).

Valoarea totală a investiției, inclusiv rețele de utilitati aferente, este de 8.430.100,50 lei cu TVA.

Conform art. 26, alin. 1 din H.G. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 „Finanțarea construirii locuințelor sociale se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinație, din transferuri de la bugetul de stat stabilite anual cu această destinație în bugetul M.D.R.A.P. precum și din donații, contribuții de la persoane fizice și juridice efectuate conform prevederilor legale în vigoare.”

Conform HCL 22/18.02.2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA”:

- 3.843.997,50 lei cu TVA, este suma eligibilă ce poate fi decontată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform prevederilor art. 1, pct. 6 din Hotărârea nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 aprobate prin H.G. 1275/2000, in funcție de alocațiile anuale acordate programului;                             —-


- 4.586.103,OOlei cu TVA, este suma suportata integral de MupMi^iQÎ^fo^ e la bugetul local;                                                                  |           k

Obiectivul de investiții propus este în concordantă cu strategia (MveHulurîn,dohiiS|iul construcției de locuințe, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor dcAiață^ /rin asigurarea accesului la o locuința decentă.                             \          , <&

’                                                           vr hi

Clădirile sunt configurate ținând cont de suprafețele indicate în Legea locuinței 114/1996 actualizata.

Obiectivul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, conform contract de finanțare incheiat cu M.D.R.A.P. înregistrat la P.M.P. cu nr. 13544/08.07.2019, in suma de 108.268,00 lei.

Propunem modificarea listei conform contractului de finanțare cu suma de 108.268,00 lei.

Buget local 1.000,00 lei

Buget de stat 108.268,00 lei

Suma totala prevăzută in buget este de 109.270,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHSEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

nr.         / J9. (9K âofâ


NOTA DE FUNDAMENTARE


Rectificare nr.2

CAP. 61.02.71.01 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

C. Alte cheltuieli de investiții

2. Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in Municipiul Ploiești

In anul 2018, Municipiul Ploiești a incheiat contractul de prestări servicii nr.27674 avand ca obiect „Studiu de oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in Municipiul Ploiești” in valoare de 95,09 mii lei.

Avand in vedere ca serviciile au fost finalizate, se propune diminuarea cu suma de 0,91 mii lei si relocarea acesteia obiectivului de investiție Proiectare si execuție -Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B.

Suma prevăzută in buget: 95,09 mii lei.

CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

B. Lucrări noi

3. Proiectare si execuție - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B

In anul 2018, Municipiul Ploiești, a incheiat contract de prestări servicii avand ca obiect: E.T., D.A.L.I. - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr.78B in grădiniță cu program prelungit.

Pentru obținerea avizelor de la deținătorii de rețele, propunem suplimentarea cu suma de 0,91 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 1,92 mii lei.

6. RTE - Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.476/12.12.2017 s-a aprobat predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”. Cheltui$li®Ohtru\ racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip;«|^cP^^știpil/utilizat etc.) se vor finanța de către Consiliul Local al Municipiului Ploieș^Laoăta de^ 30.03.2018, a fost incheiat protocolul de predare-primire a terenului către'M:ÎLR^A^P$^ prin C.N.I.

Pentru obținerea avizelor de la deținătorii de rețele, propunem suplimentarea cu suma de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 2,00 mii lei.

C. Alte cheltuieli de investiții

14.D.A.L.I. - Centrala termica la Școala Gimnaziala „Rares Vodă” str. Rares Vodă nr.2

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 12632/25.06.2019, conducerea Scolii Gimanziale „Rares Vodă’ ’ aduce la cunoștința faptul ca, un cazan de la centrala termica care asigura apa calda menajera si incalzirea clădirii din str. Rares Vodă nr.2 (in care funcționează doua grupe de preșcolari de la Grădiniță nr.38 si ciclul primar al Scolii Gimanziale „Rares Vodă”), nu functioneza, iar celalat cazan numai funcționează la parametrii normali, acesta defectandu-se frecvent.

Având in vedere cele menționate, pentru achiziția serviciului avand ca obiect întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție - Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă” (din str. Rares Vodă nr.2), se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2019 a sumei de 10,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 10,00 mii lei.

CAP. 67.02.71.01 - CULTURA RECREERE RELIGIE

C. Alte cheltuieli de investiții

5. ET/Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători

Avand in vedere adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.702/08.07.2019 transmisa de conducerea Centrului de Excelenta In Afaceri pentru Tineri întreprinzători, se propune alocarea sumei de 35,00 mii lei pentru achiziția serviciului de intocmire expertiza tehnica.

Suma prevăzută in buget: 35,00 mii lei.

CAP. 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B. Lucrări in continuare

1. Demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2019 cu suma de 6,00 mii lei din care 1,00 mii lei se redistribuie obiectivului de investiție RTE - Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „George Cosbuc” si 5,00 mii lei obiectivului D.A.L.I. -Centrala termica la Școala Gimnaziala „Rares Vodă” str. Rares Vodă nr.2.

Suma prevăzută in buget: 24,00 mii lei.

C. Alte cheltuieli de investiții                                          //"ȚA     \

6. Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietate^hidiii^il^Bll" Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocup^ea ilegala șțj domeniului public)

La data de 10.07.2019 a fost incheiat contractul de prestări serVrdiiVrtrji^?^ avand ca obiect intocmire documentații tehnice pentru demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești in valoare de 14,27 mii lei.

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2019 cu suma de 5,00 mii lei si relocarae acesteia obiectivului D.A.L.I. - Centrala termica la Școala Gimnaziala „Rares Vodă” str. Rares Vodă nr.2

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef Serviciu, Carmen NITU


Școala Gimnazială „RAREȘ VODĂ

Str, Vornicul Boldur Nr. 3 Municipiul Ploiești

Tel/Fax: 0244-575021

E-mail: scraresvoda@yahoo.com CUI: 29168607

NR.637 / 25.06.2019

--------/----------

Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca din cele doua cazane Lamborghini care asigura incalzirea la localul din str. Rares Vodă nr.2 unde funcționează si doua grupe de la Grădiniță nr.38, nu funcționează decât unul care se defectează frecvent.

Am funcționat cu acesta in regim de avarie, cu numeroase intervenții, din luna ianuarie pana in aprilie 2019.

Cazanele funcționează din anul 2012 si anumite piese nu se mai găsesc de exemplu cablajul electric sau garnitura de la camera de ardere.

In aceste condiții nu ne mai putem asuma responsabilitatea asigurării incalzirii si a apei calde menajere pentru localul menționat mai sus, pe perioada sezonului rece 2019-2020.

Fata de cele aratate in prezenta va rugam sa dispuneți masurile pe care le considerați oportune, inlocuire cazane sau reparații si mentenanta cu firma specializata pentru astfel de cazane de incalzire si care sa garanteze funcționarea corespunzătoare a acestora pe toata perioada anului școlar.

In speranța ca veți lua in considerare solicitarea noastra va mulțumim anticipat.«

CrfdWFî         /<& /(0

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CENTRUL DE EXCELENTA IN AFACERI PTR TINERI ÎNTREPRINZĂTORI

NR. 702 / 08.07. 2019

CĂTRE,

PRIMĂRIA PLOIEȘTI

In atentia domnului Primar

In atentia doamnei Director Economic

Prin aceast document va informez următoarele :

I.

 • 1. După cum stiti Centrul de Excelenta din Parcul Municipal Ploiești Vest are de ceva timp (luna noiembrie 2018), probleme grave de funcționare a instalației HVAC

(climatizare). In perioada noiembrie 1N-U2.U1.2U19, timpde 4 luni facturile de energie electrica au crescut substanțial, chiar cu 400% in luna februarie 2019.

 • 2. In urma adreselor făcute de chiriașii CEX, Direcția Tehnic Investiții si CEX au făcut informări către proiectantul INTERGROUP București, care prin adresa 581/27.05.2019 ne-au informat ca , citez: „ o instalație HVAC pe principiul pompa de căldură plus rezistante electrice ar trebui sa duca la costuri de 1,2-1,4 euro/mp ....facturi de energie electrica lunare de circa 1.800-2100 euro”.

 • 3. Având in vedere acesta adresa a proiectantului, se pot face recalculări la facturile emise in lunile februarie-martie 2019, când facturile de enerie au fost cu 200-400% mai mari fata de ce ne spune proiectantul? Solicitam aceasta intrucat sunt cateva facturi neachitate de chiriași si aceștia sunt de acord sa achite facturile dar la un mod real de calcul.

 • 4. întrucât pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale Municipiul Ploiești a acționat in instanța SC ICIM SA, procesul fiind si acum in derulare, aceasta societate nu răspunde chemărilor noastre. Pentru ca exista o necesitate fundamentata pentru efectuarea unor lucrări de automatizare a instalației HVAC, va rugam sa aprobați suma de 50.000 Iei din bugetul Primăriei Ploiești pentru rezolvarea acestei situații. In acest sens au fost contactate diverse firme de specialitate. Va informam ca de la ultima factura de 38,000 lei am decis inchiderea HVAC, clientii nostrii fiind nevoiti sa ist procure pe cheltuiala proprie diverse aparate de climatizare pentru a nu ingheta de frig!!!, in condițiile in care prin contract trebuie sa asiguram climatiazarea spatiilor Închiriate.

II.

1. Inca din anul trecut din vara anului 2019, am solicitat renovarea biroului administrativ din cadrul aceluiași CEX, prin faptul ca se infîtreaza apa din exterior si inunda la fiecare ploaie, acest birou. Deșii anul trecut a fost o echipa a ICIM SA aceștia nu au făcut lucrările bine, ca urmare acest birou arata ca in pozele anexate. Si anul trecut in iarna si anul acesta am solicitat renovarea acestui birou dar din pacate nu am primit nici un răspuns afirmativ.3. Pe pereții exteriori a inceput sa se desprida tencuiala datorita faptului ca apa se

infiltrează din teresa de iarba, acolo unde se observa lipsa izolației aferente


plafonului.

 • 4. Aici nu pot da o soluție pentru ca din pacate lucrările sunt de un complex ridicat si nu am găsit inca o societate care sa ne evalueze .

După cum se observa din pozele pe care l-am atașat se vede ca sunt probleme grave in execuția acestui obiectiv. Asa cum solicita si proiectantul va rog sa dispuneti( daca considerați necesar) efectuarea unei expertize tehnice care sa constate toate aceste aspecte.

In atașament aveți corespondenta, poze, facturi, pentru a confirma spusele noastre.

Cu respect,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


DT 7029/18.07.2019


Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

Modernizare strada Cozia

întrucât lucrările de refacere a sistemului rutier se va executa după finalizarea lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 150.810 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi'. 528.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 377.190 lei, inclusiv TVA.

C. Alte cheltuieli de investiții

ET Proiect Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (Podul de lemn)

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri, derulează contractul de lucrări nr.21615/17.10.2018, avand ca obiect “Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului- Podul de Lemn (proiectare si execuție)”.

In cadrul contractului menționat au fost elaborate toate documentațiile tehnice necesare, a fost obtinuta autorizația de construire nr.216/15.05.2019 si a fost emis ordinul de incepere privind realizarea lucrărilor de execuție a pasajului nou.

Documentația tehnica, faza studiu de fezabilitate a fost intocmita in anul 2014 si a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014. De la data intocmirii acestei documentații si pana la aceasta data se constata următoarele:

 • - A fost modificata legislația privind modalitatea de elaborare a studiului de fezabilitate prin apariția H.G.nr.907/2016, care a inlocuit H.G.nr.28/.2OO8;

 • - Prin aprofundarea documentațiilor, respectiv trecerea la fazele D.T.A.C. si P.T., echipa de proiectare a analizat si intocmit o documentație tehnica cu grad sporit de detaliere si- In perioada 2014-2018 a fost demarat proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud șfițfiara de^fist (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al pldțelorfi&tâior ”, astfel incat condițiile de așezare a pasajului, pe rampa dinspre strada Depoului, au fost modificate. Prin crearea noii străzi se va mari fluxul de circulație pe pasajul CF;

- Inaltimea de montare a tablierului metalic s-a modificat (prin inaltare) cu circa 0,5 m fata de intradosul grinzii vechiului pasaj, fapt ce a generat modificări longitudinale ale rampelor de acces;

Ținând cont de cele expuse mai sus, echipa de proiectare a analizat si intocmit proiectele conform configurației amplasamentului construcției si normativelor aflate in vigoare, rezultând documentația tehnica si majorarea valorii.

Având in vedere cele menționate propunem introducerea unei noi poziții bugetare, privind servicii de expertizare proiect, si alocarea sumei de 35.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 0 lei

Buget rectificat: 35.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela 1AMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU
NOTA DE FUNDAMENTARE

In scopul creșterii fluentei traficului rutier si pietonal in Municipiul Ploiești si pentru reducerea numărului de accidente si ambuteiaje, dar si pentru scăderea poluării datorate staționarii prelungite a vehiculelor la traversarea intersecțiilor, in baza studiului de fezabilitate elaborat de Search Corporation, este necesara continuarea lucrărilor de modernizare a 12 instalații de semaforizare si lucrări de semaforizare a 5 treceri pietonale nesemaforizate in prezent

In anul 2018, au fost incheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 20.204/02.10.2018, avand ca obiect “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, cu valoarea totala de 5.299.995 lei exclusiv TVA (respectiv 6.307.000 lei inclusiv TVA)

In intersecțiile existente si modernizate, s-au utilizat automate de dirijare a circulației SWARCO ITC 2, integrabile in sistemul de management de trafic OMNIA/UTOPIA.

In anul 2018 intersecția str. C. D. Gherea cu str. Ștefan Greceanu si str. Neagoe Basarab, a fost modernizata cu sistem de semaforizare identic cu cele din intersecțiile deja modernizate.

In vederea autorizării lucrărilor de modernizare sisteme de semaforizare din municipiul Ploiești (cu excepția intersecției str. C. D. Gherea cu str. Ștefan Greceanu si str. Neagoe Basarab), a fost necesara solicitarea avizului tehnic de la S.C. TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.

Pentru continuarea proiectului privind “Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale in Municipiul Ploiești”, solicitam rectificarea valorii inițiale (80.190,00 lei inclusiv TVA), cu suma de 810 lei inclusiv TVA, suma necesara decontării contravalorii avizului tehnic al TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela lamandi
APR’ VICEP CRISTIAN N

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2019 RECTIFICARE 2

Capitolul 67.02.71.01 - CULTURA RECREERE RELIGIE

C - ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII/ POZ. 4

DATE GENERALE: EXPERTIZA TEHNICA PENTRU LUCRĂRI REALIZATE IN CADRUL PROIECTULUI “MODERNIZAREA/EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI”

Complexul Hipodrom Ploiești prin proiectul “Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești” cod SMIS 47690 a fost pus in funcțiune in iulie 2016 si transmis in administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform HCL 256/19.08.2016.

începând de la debutul activitatii, administratorul Hipodromului Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești a sesizat o serie de neconformitati, disfunctionalitati, defecte, deficiente in legătură cu lucrările executate la obiectivul sus menționat, drept pentru care se solicita efectuarea unei expertize tehnice la lucrările executate pentru determinarea stării tehnice a lucrărilor care sa evalueze capacitatea de satisfacere a cerințelor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cat si de atingere a scopului proiectului stabilit prin cererea de finanțare aprobata.

Obiectele care au făcut parte din proiectul sus menționat, pentru care se dorește expertiza tehnica sunt următoarele:

 • >    PISTA DE TRAP - in urma modernizării, Complexul Hipodrom Ploiești deține o pista de alergare de trap in suprafața de 36.594 mp, executata dintr-un strat necoeziv format dintr-un strat superior format din nisip in grosime de 5 cm, un strat inferior format din piatra sparta in grosime de 10 cm, o fundație de balast in grosime de 15 cm, geotextil, sistem drenuri.

Pe parcursul exploatării pistei de trap s-a constatat ca pe o suprafața de 80% ies la suprafața pietre din straturile inferiare de piatra sparta si balast al pistei care au diferite mărimi (5-15 cm) si forme neregulate (suprafețe ascuțite), contaminând stratul de nisip superior al pistei punând in pericol caii si driverii, chira daca s-au făcut lucrări de mentenanta, compactare, uniformizare strat nisip, udarea pistei.

Prin expertiza tehnica se vor avea in vedere determinarea cauzelor pentru care apare contaminarea stratului superior cu pietre antrenate din straturile inferioare, evidențierea calitatatii si caracteristicilor materialelor folosite, verificarea eficientei condițiilor de exploatare și întreținere impuse de antreprenorul general.

 • >    CLĂDIREA TRIBUNE - este prevăzută cu spatii destinate publicului, cat si cu spatii tehnice necesare pregătirii curselor, monitorizare, jurizare curse, spatii cafenea si restaurant.

Pe parcursul exploatării s-au constatat o serie de neconformitati, deficiente, defecte, si anume: la arhitectura - infiltrații de ape ca urmare a ploilor in spatiile amenajate, lipsa ușilor de ieșire de la cafenea si restaurant, lipsa scurgerilor in zona restaurantului^instalatie detecție si semnalizare incendiu defecta, instalații electrice cu vicii aspj^fS^^TS^tetii ventilație cu senzori defecti, etc;

> GRAJDURI - acestea sunt in număr de 7 si sunt prevăzute fiecare iîi cate TJ baxe.^ Pe parcursul exploatării s-au constatat o serie de neconformitati, dențfente, defect^^U boxele grajdurilor si anume: structura de lemn deteriorata, ușile prev.$zt££e cuzabrele accidentează caii, vopsea exterioara a grajdurilor deterioarata, etc;

> REȚEA CANALIZARE PLUVIALA - rețeaua de canalizare pluviala totalizează 2170 ml. Pe parcursul exploatării rețelei de canalizare puviala s-au constatat diferite neconformitati si deficiente in funcționarea rețelei (cheson nefunctional, infundarea rețelei, etc);

>    SISTEM TICHETING SI CONTROL ACCES - nefunctional;

 • >    HANGAR FURAJE SI DEPOZITARE TEMPORARA DEȘEURI - zona de acces pentru incarcarea deșeurilor afectata;

 • >    AMENAJARE PEISAGISTICA - depreciere vegetație (arbuști THUYA uscati);

>    STATIA DE POMPARE SI SEPARARE LICHIDE - funcționează cu o pompa in loc de doua.

Pentru efectuarea expertizei tehnice la acest obiectiv de investiții, propunem alocarea prin bugetul local al Municipiului Ploiești a sumei de 80.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAAAANDI

Nume,prenume

Funcția publica

.Șenniqtura

Data

Elaborat

Farcas Razvan

Responsabil tehnic

■ / J

Verificat

Nicolescu Irina

Manager Proiect

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

Anexa____

/\7.¥0Sh! /^oi^oG

NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2019 Buget Local-Rectificare 2

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Cap.70.02.71.01

C.20.Alte cheltuieli de investiții

Având in vedere specificul lucrărilor ce urmeaza a se realiza in prima etapa, propunem: - schimbarea denumirii obiectivului de investiții, “SF PT DE Realizarea zidului de sprijin din gabioane, împotriva inundațiilor a depozitului de deșeuri neconform Ploiești si lucrări in albia majora a râului Teleajen” in ” DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen”.

Suma totala prevăzută in buget: 40.000 lei.


Director Executiv, Miha


ela IAMANDI

r