Hotărârea nr. 225/2019

Hotãrârea nr. 225 privind exprimarea opțiunii referitoare la rezilierea Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 – Boldești -Scăeni și 6 – Valea Doftanei


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 225

privind exprimarea opțiunii referitoare la rezilierea “Contractului nr.1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești -Scăeni și 6 - Valea Doftanei”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 335/18.07.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul tehnic de specialitate nr. 5021/18.07.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune exprimarea opțiunii referitoare la rezilierea/nerezilierea “Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei”;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 18.07.2019;

luând în considerare adresa nr. 969/25.06.2019, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, înregistrată la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr. 4394/27.06.2019;

în baza prevederilor adresei nr. 945/21.06.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 12654/25.06.2019 și la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr. 4305/25.06.2019;

având în vedere prevederile articolului 5, alineatul 2, litera q, articolul 17, alineatele 2 și 3, articolul 22, alineatul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.228/29.07.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

în conformitate cu prevederile articolului 8, literele a, b și w, articolul 11, alineatul 4, articolul 16, articolul 37, alineatul 1, litera c și articolul 38, alineatul 38.1.1, litera a) din Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei”, atribuit în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova;

în baza articolului 3, alin. 1, art. 10, alineatele 4 și 5 și articolului 32 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor articolului 129, alineatul 2, litera d), articolului 139 alineatul 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

•>

Art 1 Ia act de Notificarea nr. 969/25.06.2019 de reziliere a Contractului nr.1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6 — Valea Doftanei”, încheiat în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A.

Art. 2 Aprobarea opțiunii de reziliere a Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei”, cu condiția ca, după reziliere, să nu se contracteze servicii de salubritate la un preț superior celui existent la data prezentei hotărâri până la realizarea procedurii de achiziție publică prin licitație.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, opțiunea stabilită la articolul 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Municipiului Ploiești, reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019