Hotărârea nr. 224/2019

Hotãrârea nr. 224 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al SC Transport Călători Express SA Ploieşti şi estimările pe 2020-2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 224

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 315/15.07.2019 al primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate nr.l 1752/28.06.2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, cu estimările pe 2020-2021;

având în vedere raportul de specialitate nr. 201/17.07.2019 al Direcției Economice;

ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2019;

având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/01.07.2019 si

9                                                             9

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/05.07.2019;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și nr.21644/04.11.2013;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane: pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 84 și art. 205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) - (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) și art. 29 alin. (2) din Legea nr.329/noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

ținând cont de prevederile Legii nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a și art. 139, alineat 3, litera a;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019


CONTRASEMNEAZĂ:


p. SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV Șef Serviciu


Anexa „r. 1 !■«    L


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

70.892,0

81.623,0

115,1

83.500,0

85.350,0

102,3

102,2

1

Venituri totale din exploatare, din

care:

2

70.892,0

81.623,0

115,1

83.500,0

85.350,0

102,3

102,2

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

47.215,0

29.760,0

63,0

47.661,5

48.710,0

160,2

102,2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA

39.677,0

25.008,0

63,0

40.051,3

40.932,4

160,2

102,2

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

41.512,0

24.000,0

57,8

41.769,0

42.687,9

174,0

102,2

a.l

TVA

6.628,0

3.832,0

57,8

6.669,0

6.815,7

174,0

102,2

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

3

34.884,0

20.168,0

57,8

35.100,0

35.872,2

174,0

102,2

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.347,0

5.310,0

99,3

5.432,1

5.551,6

102,3

102,2

a.2

TVA

853,0

848,0

99,4

867,5

886,6

102,3

102,2

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.494,0

4.462,0

99,3

4.564,6

4.665,0

102,3

102,2INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

356,0

450,0

126,4

460,4

470,5

102,3

102,2

TVA

57,0

72,0

126,3

73,7

75,3

102,3

102,2

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

299,0

378,0

126,4

386,7

395,2

102,3

102,2

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

75.974,0

81.623,0

107,4

83.500,0

85.350,0

102,3

102,2

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

75.974,0

81.623,0

107,4

83.500,0

85.350,0

102,3

102,2

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

17.421,0

18.375,0

105,5

18.798,0

19.212,0

102,3

102,2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.221,0

1.260,0

103,2

1.289,0

1.317,0

102,3

102,2

cheltuieli cu personalul, din care:

11

51.379,0

56.510,0

110,0

57.810,0

59.082,0

102,3

102,2

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13+rd. 14)

12

49.735,0

54.769,0

110,1

56.029,0

57.262,0

102,3

102,2

CI

ch. cu salariile

13

49.009,0

52.907,0

108,0

54.124,0

55.315,0

102,3

102,2

C2

bonusuri

14

726,0

1.862,0

256,5

1.905,0

1.947,0

102,3

102,2

C3

alte cheltuieli cu personalul, din

care:

15

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

530,0

539,0

101,7

551,0

563,0

102,2

102,2

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.114,0

1.202,0

107,9

1.230,0

1.257,0

102,3

102,2

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.953,0

5.478,0

92,0

5.603,0

5.739,0

102,3

102,4

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-5.082,0

0,0

0,0

0,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL, CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2 ‘

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

4,0

2.624,0

1.912,0

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

2

Surse proprii

4,0

2.624,0

1.912,0

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

4,0

712,0

432,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

899,0

930,0

930,0

920,0

2

Nr. mediu de salariați total

919,0

914,0

925,0

912,0

Nr. mediu de salariați fara conducere

49

916,0

911,0

922,0

909,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.524,7

4.991,7

5.040,1

5.225,2

101,0

103,7

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.506,6

4.320,2

4.362,0

4.522,3

101,0

103,7

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

77,1

89,3

90,3

93,6

101,1

103,7INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

1.071,7

1.000,0

1.000,0

1.000,0

9

Plăți restante

56

3.908,0

3.900,0

10

Creanțe restante      j f)

57.

486,0

500,0
Șef serv. BTV ec. Camelia Cerc
Anexa nr. 2 Z? l/C'L

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

/

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

63.731,0

73.368,0

70.892,0

20.406,0

20.635,0

21.273,0

19.309,0

81.623,0

115,1

111,2

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd.

8 + rd. 9 + rd.llb + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

63.731,0

73.368,0

70.892,'0

20.406,0

20.635,0

21.273,0

19.309,0

81.623,0

115,1

111,2

a)

din producția vândută

(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

30.147,0

34.335,0

31.215,0

10.575,0

10.625,0

17.328,0

18.087,0

56.615,0

181,4

103,5

al)

din vânzarea produselor

4

<■

a2)

din servicii prestate

5

25.054,0

29.245,0

25.553,0

9.150,0

9.200,0

15.903,0

16.662,0

50.915,0

199,3

102,0

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

5.093,0

5.090,0

5.662,0

1.425,0

1.425,0

1.425,0

1.425,0

5.700,0

100,7

111,2

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

33.584,0

39.033,0

39.677,0

9.831,0

10.010,0

3.945,0

1.222,0

25.008,0

z-

Ă

«■; o

/ 118,1

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

.-

A.-

cl.l

subvenții cu TVA

39.964,0

46.450,0

47.215,0

11.699,0

11.912,0

4.695,0

1.454,0

29.760,0

63,0

118,1

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

'conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

cl.2

subvenții fara TVA

33.584,0

39.033,0

39.677,0

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

34.716,0

40.667,0

41.512,0

cl.3

TVA

5.543,0

6.493,0

6.628,0

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

10

29.173,0

34.174,0

34.884,0

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

4.908,0

5.359,0

5.347,0

cl.4

TVA

783,0

856,0

853,0

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.125,0

4.503,0

4.494,0

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

340,0

424,0

356,0

TVA

54,0

68,0

57,0

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

286,0

356,0

299,0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

Propuneri an curent 2019

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6d

6

7

8

9.831,0

10.010,0

3.945,0

1.222,0

25.008,0

63,0

118,1

10.265,0

10.472,0

3.263,0

0,0

24.000,0

57,8

119,6

1.639,0

1.672,0

521,0

0,0

3.832,0

57,8

119,6

8.626,0

8.800,0

2.742,0

0,0

20.168,0

57,8

119,6

1.321,0

1.327,0

1.319,0

1.343,0

5.310,0

99,3

108,9

211,0

212,0

211,0

214,0

848,0

99,4

108,9

1.110,0

1.115,0

1.108,0

1.129,0

4.462,0

99,3

108,9

113,0

113,0

113,0

111,0

450,0

126,4

104,7

18,0

18,0

18,0

18,0

72,0

126,3

105,6

95,0

95,0

95,0

93,0

378,0

126,4

104,5

0

,■      ,.ț

4INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 4- rd.

25 -i- rd. 26 + rd. 27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24'

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

75.895,0

73.368,0

75.974,0

1

Cheltuieli de exploatare

(rd. 31 i rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

75.895,0

73.368,0

75.974,0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

15.796,0

16.497,0

17.421,0

Al

Cheltuieli privind stocurile

(rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd.

39), din care:

32

12.343,0

13.177,0

13.849,0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

8.634,0

9.031,0

10.055,0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.204,0

1.371,0

1.687,0

Propuneri an curent 2019

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6d

6

7

8

20.308,0

20.581,0

20.307,0

20.427,0

81.623,0

107,4

100,1

20.308,0

20.581,0

20.307,0

20.427,0

81.623,0

107,4

100,1

4.597,0

4.596,0

4.597,0

4.585,0

18.375,0

105,5

110,3

3.619,0

3.619,0

3.619,0

3.616,0

14.473,0

104,5

112,2

ți

2.633,0

2.633,0

2.633,0

2.629,0

10.528,0

.......o

V 116,5

438,0

438,0

438,0

436,0

1.750,0

103/7

• 140,1

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

7.209,0

7.432,0

8.121,0

2.125,0

2.125,0

2.125,0

2.125,0

8.500,0

104,7

112,7

b 3)

alte cheltuieli materiale consumabile

36.1

221,0

228,0

247,0

70,0

70,0

70,0

68,0

278,0

112,6

111,8

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

102,0

105,0

112,0

31,0

31,0

31,0

32,0

125,0

111,6

109,8

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

3.581,0

3.981,0

3.624,0

940,0

940,0

940,0

940,0

3.760,0

103,8

101,2

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

26,0

60,0

58,0

15,0

15,0

15,0

15,0

60,0

103,4

223,1

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți                              (rd.

41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

1.048,0

897,0

1.025,0

284,0

284,0

284,0

283,0

1.135,0

110,7

97,8

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

231,0

347,0

334,0

88,0

88,0

88,0

86,0

350,0

104,8

144,6

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

817,0

550,0

691,0

196,0

196,0

196,0

197,0

785,ol

113,6

84,6

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2.405,0

2.423,0

2.547,0

694,0

693,0

694,0

686,0

2.767,0

108,6

105,9

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

314,0

287,0

361,0

113,0

113,0

113,0

111,0

450,0

/■!

124'7

115,0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

V

  • V

  • V

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun IICL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

150,0

200,0

ol)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

150,0

200,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 i rd. 59 + rd. 61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

z

<O C'țșgINDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 =-- 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

$

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

3,0

11,0

12,0

4,0

4,0

4,0

3,0

15,0

125,0

400,0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

129,0

110,0

108,0

29,0

29,0

29,0

28,0

115,0

106,5

83,7

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

12,0

12,0

4,0

4,0

4,0

3,0

15,0

125,0

75,0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.438,0

1.483,0

1.237,0

339,0

339,0

339,0

337,0

1.354,0

109,5

.86,0

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

666,0

550,0

462,0

125,0

125,0

125,0

126,0

501,0

108,4

'   69,4

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

• J

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

11,0

95,0

25,0

26,0

26,0

26,0

26,0

104,0

416,0

227,3


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

13,0

13,0

0,0

5,0

5,0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

504,0

519,0

815,0

204,0

204,0

204,0

203,0

815,0

100,0

161,7

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd.

82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85),

din care:

79

1.527,0

1.704,0

1.221,0

315,0

315,0

315,0

315,0

1.260,0

103,2

80,0

a)

eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

5,0

2,0

3,0

5,0

100,0

c)

ch. cu taxa de licență

82

44,0

44,0

• -V

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

23,0

23,0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1,0

2,0

8,0

8,0

8,0

100 0

800,0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

475,0

335,0

478,0

175,0

175,0

175,0

174,0

699,0

146,?

..1.00,6INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

48.866,0

49.792,0

51.379,0

14.026,0

14.300,0

14.025,0

14.159,0

56.510,0

110,0

105,1

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

40.061,0

48.197,0

49.735,0

13.593,0

13.867,0

13.587,0

13.722,0

54.769,0

110,1

124,1

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

39.259,0

47.413,0

49.009,0

13.227,0

13.227,0

13.227,0

13.226,0

52.907,0

108,0

124,8

a) salarii de bază

89

36.838,0

27.056,0

26.327,0

6.699,0

6.699,0

6.699,0

6.699,0

26.796,0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

20.357,0

22.682,0

6.528,0

6.528,0

6.528,0

6.527,0

26.111,0

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată

91,1

10,0

0,0

e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului, cf. legislației in vigoare

91,2

2.411,0

C2

Bonusuri

(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.

99), din care:

92

802,0

784,0

726,0

366,0

640,0

360,0

496,0

1.862,0

256,5

90,5

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

144,0

250,0

199,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

100,5

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 = 6/5

8 - 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm liotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

- tichcte cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

143,0

419,0

412,0

274,0

136,0

410,0

99,5

288,1

b) tichete de masă;

96

515,0

115,0

115,0

316,0

316,0

310,0

310,0

1.252,0

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 10S + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

335,0

527,0

530,0

132,0

132,0

137,0

138,0

539,0

101,7

158,2

a) pentru directori/directorat

105

250,0

345,0

345,0

86,0

86,0

92,0

93,0

357,0

103,5

138,0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

L

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

b) pentru consiliul dc administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

85,0

168,0

171,0

42,0

42,0

42,0

42,0

168,0

98,2

201,2

- componenta fixă

109

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori (secretar)

111

14,0

14,0

4,0

4,0

3,0

3,0

14,0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

8.470,0

1.068,0

1.114,0

301,0

301,0

301,0

299,0

1.202,0

107,9

13,2

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

9.706,0

5.375,0

5.953,0

1.370,0

1.370,0

1.370,0

1.368,0

5.478,0

92,0

61,3

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

2.065,0

687,0

1.293,0

173,0

173,0

173,0

171,0

690,0

53,4

62,6

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

7.641,0

4.688,0

4.660,0

1.197,0

1.197,0

1.197,0

1.197,0

4.788,0

102,7

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

ti

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fi. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd. 128+ rd. 129+ rd. 1 30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

(Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

-12.164,0

0,0

-5.082,0

98,0

54,0

966,0

-1.118,0

0,0

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibilc fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V t

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87), din care: **)

147

40.061,0

48.197,0

49.735,0

54.769,0

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

, oINDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform

HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

243,0

243,0

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

7.298,0

7.298,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

39.259,0

47.413,0

49.009,0

52.907,0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

960,0

927,0

899,0

930,0

5

Nr. mediu de salariați

153

993,0

939,0

919,0

914,0

Nr. mediu de salariați fără conducere

990,0

936,0

916,0

911,0

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 rd. 93* - rd. 98)/rd. 153J/12* 1000

154

3.304,6

4.268,8

4.506,6

X

X

X

4.991,7

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155'

3.372,1

3.597,4

4.506,6

X

X

X

4.320,2

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

64,2

78,1

77,1

X

X

X

89,3

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

X

el)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

■} 'f'

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

3.216,0

•    3.216,0

3.908,0

3.900,0

9

Creanțe restante, din care:

165

3.040,0

3.000,0

486,0

500,0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

A U*

......-

- de la bugetul local

169

£

**» / /

- de la alte entități

170

r

te

> î 'Ă ■ y \
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

10

Credite pentru finanțarea activității curente (sdlduAămas de rambursat)         /

171

Di

ing. (AlexandriS-C. Transport Oalâtori Expres^ S.A. Ploiești

str. Găgeni. nr. 88, cod 100137. Ploiești, Prahova

Tr»lefon; 0244 543751. Fax: 0244 513228. o-mail offlcet®ratph.ro, www.ratph.roAnexa nr. 3 fa


Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

%     4

= 3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

41.709,0

30.147,0

72,3

34.335,0

31.215,0

90,9

1

Venituri din exploatare*)

41.709,0

30.147,0

72,3

34.335,0

31.215,0

90,9

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraprdițiare

de stat.

11i ile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul


*) Veniturile totale și veniiDirector Financiar, ec. Monica TănaseProgramul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2.628,0

4,0

2.624,0

1.912,0

1

Surse proprii, din care:

2.628,0

4,0

2.624,0

1.912,0

a) - amortizare

1.296,0

1.296,0

sursă neconsumată 2017, 2018 ( cota de dezvoltare de 15%)

1.332,0

4,0

1.328,0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2.628,0

4,0

712,0

432/0

.. • • • o *.

...y

1

Investiții în curs, din care:

H" ■ :

|L«

’î                  ■■ ■ <

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

O *     __

Q         ,-rp

i--------------INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2.490,0

712,0

432,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare rețea contact troleibuz (zona centrala)

116,0

0,0

116,0

Automate de bilete

140,0

0,0

245,0

Racordare rețea centralizata

930,0

Stand reglat direcție autobuze

47,0

0,0

47,0

Modernizare statie inspecție tehnica

125,0

A

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Modernizare si contorizare utilitati

37,0

Mașina de jantat D=22,5 toii

47,0

Mașina de echilibrat roti D=22,5 toii

SH

70,0

Stand frânare pentru Stația ITP

117,0

Mijloace fixe

150,0

Achiziționare sistem supraveghere video vehicule transport public în salon și habitat șofer (180 buc.)

432,0

Stand probat si reglat electro injectoare Diesel

23,0

Strung prelucrare bandaje

50,0

Choper tracțiune tramvaie

500,0

Sursa statica 15 KW

100,0

Autotum SH pentru rețeaua de tramvaie si troleibuze

250,0

Tclelift SH

46,0

Motostivuitor 1,5 t SH

46,0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat $1 statului sau al unității administrativ teritoriale:

țî
INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare drum incinta

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

138,0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - exțemc


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 (>43751, Fax: 0244 513228, e-maihnffiee@ratph.ro; www.ratph.Anexa nr.4,1 ta Z4X /ic. <

PROGRAM

Investiții din surse proprii pentru anul 2019 - 2020 -propunere


Nr. crt

OBIECTV

UM

Cantitate

PREȚ lei /buc fara TVA

VALOARE lei fara TVA

VALOARE euro fara TVA

A.

Pentru anul 2019

1.

Modernizare rețea contact troleibuz (zona centrala)

buc.

-

116.250

25.000

2.

Automate de bilete

buc.

20

12.245

244.900

52.554

3.

Stand reglat direcție autobuze

buc.

1

46.600

46.600

10.000

4.

Modernizare si contorizare utilitati

buc.

-

-

37.600

8.000

5.

Stand franare pentru Statia ITP

buc.

1

116.500

116.500

25.000

6.

Mijloace fixe cuprinse in programul de achiziții anual (diverse)

buc.

-

>

150.000

32.189

TOTAL LUCRĂRI NOI DIN SURSE

PROPRII

711.850

152.743

B.

Pentru anul 2020

1.

Achiziționare sistem supraveghere video vehicule transport public in salon si habitat șofer (180 buc)

/ / ■

1 / '

-

-

432.000

92,903DIRE
ec, Camelia C


SE'F


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Programul de investiții din surse proprii pentru anul 20


A. F întru a» ul 2019:

1. Modernizare rețea contact troleibuz i zona centrală!

Are ca principal scop intenția de scurtare a traseului 44, la sfârșit de săptămânii, coroborat cu faptul că în perioada de vară circulația este întreruptă pe bulevardul Independenței fapt ce impune modernizarea zonei prin schimbare a direcției de mers, spre stânga, prin montarea unui macaz electric de comandă, și reconfîgurarea traseului rețelei fir contact.

2. Automate de bilete - 20 buc.

Propunerea de achiziționare a unui număr de 20 automate de vânzare bilete, în completarea celor 30 de automate de bilete aflate deja în exploatare, este bazată pe următoarele elemente:

-se vine în întâmpinarea clientului, prin oferta permanentă de bilete;

-scade numărul călătorilor neplătitori:

-sunt evitate cheltuielile cu personalul și de întreținere, față de varianta deschiderii de tonete noi pentru vânzarea de bilete. Iar privind alimentarea cu energie electrică, se pot avea în vedere sisteme de “energie verde’’, care să elimine cheltuielile de conectare și funcționare pe baza energiei electrice din rețeaua națională.

3. Stand reglat direcție autobuze.Stand franare pentru Statia ITP

Achiziționarea acestora se impune datorită legislației in vigoare, pentru obținerea autorizației de funcționare RAR, cat si din punct de vedere economic. Orice intervenție in sistemul de direcție și frânare al autobuzelor este verificată prin listing-ul de verificare. SC TCE SA riscă suspendarea sau anularea autorizației și amendă pentru lipsa acestor dovezi de verificare.

4. Modernizare și contorizare utilități

peoarece aparatele de măsură utilități (apă, canal) sunt vechi și nu se mai poate identifica o firmă care să asigure mentenanța și metrologizarea se impune schimbarea acestora. Totodată pentru reducerea costurilor cu energia electrică, Ia instalațiile^ele pompare apă caldă menajeră și agent termic, în punctele unde acestea funcționează non-stop și prezintă uzuri avansate-se impune schimbarea cu agregate noi, mult mai fiabile, cu reducere de consum de până la cinci ori mai mică.

5. Mijloace fixe

Suma este prevăzută achiziționării de echipamente noi necesare imbunatatirii activitatii in diferite sectoare de activitate si pentru a evita eventuale întreruperi ale proceselor tehnologice.

B. Pentru anul 2020:

1. Achiziționare sistem supraveghere video vehicule transport public

Pentru anul 2020, societatea are prevăzut in programul de investiții achiziționarea din surse proprii a unui sistem de supraveghere video pentru 180 de vehicule, care vizeaza monitorizarea persoanelor din salonul vehicolului cat si din habitatul șoferului.


Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1. Acoperirea pierderii anului 2018, conform clauzelor din contractul de delegare a gestiunii.

iul. 19

X

X

5.082

3.900

5.000

3.600

4.000

3.500

2

Măsură 2 Diminuarea plăților restante prin incasarea parțiala a TVA 2010 conform BVC local aprobat prin HCL nr. 145/2019.

4.000

3

Măsură 3

Ajustarea tarifului pentru abonament nenominal valabil pe toate traseele o zi

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1. neaplicarea clauzelor din contractul de delegarea a gestiunii

L

X

X

TOTAL pct. II

X

4

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

1
Director Financiar, ec. Monica TănasePage 1


Șef seijf]

ec. Camelia Cercel

/
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: officegraîph.ro; wwwjr^phjo                 '

EXECUȚIE BUGETARA 12 LUNI 2018

X- ■   12^

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12 LUNI 2018

0

1

2

3

4

5

Realizat

%

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

73.368,0

70.892,0

96,6

1

Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd. 1 lb+rd. 12+rd. 13+ rd.14), din care:

2

73.368,0

70.892,0

96,6

a)

din producția vândută

(rd.4+rd.5+rd.6+rd.7),din care:

3

34.335,0

31.215,0

90,9

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

29.245,0

25.553,0

87,4

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

5.090,0

5.662,0

111,2

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.lO+ rd.l 1 subvenții fără TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:

9

39.033,0

39.677,0

101,6

cl.l

Subvenții cu TVA de la CLM + ASSC + CNPAS si UPG

46.450,0

47.215,0

101,6

cl.2

fără TVA de la CLM +ASSC

38.677,0

39.378,0

101,8

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

40.667,0

41.512,0

102,1

cl.3

TVA

6.493,0

6.628,0

102,1

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

34.174,0

34.884,0

102,1

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

10

5.359,0

5.347,0

99,8

cl.4

TVA

856,0

853,0

99,6

subvenții pt. persoane cu dizabilitati cf. Legii nr. 448/2006

4.503,0

4.494,0

99,8

subvenții de Ia CNPAS și UPG Ploiești, cu TVA din care:

424,0

356,0

84,0

cl.5

TVA

68,0

57,0

83,8

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

356,0

299,0

84,0

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12 LUNI 2018

0

1

2

3

4

5

Realizat

%.

c2)

transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(rd. 15+rd. 16+rd. 19+rd.20+rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(rd.l8+rd.l9), din

16

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27),di n care:

22

0,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

0,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd.30+rd.l36+rd.l44)

29

73.368,0

75.974,0

103,6

1

Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd,120),din care:

30

73.368,0

75.974,0

103,6

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:

31

16.497,0

17.421,0

105,6

Al)

Cheltuieli privind stocurile

(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:

32

13.177,0

13.849,0

105,1

a)cheltuieli cu materiile prime

33

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

34

9.031,0

10.055,0

111,3

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

1.371,0

1.687,0

123,0

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

7.432,0

8.121,0

109,3

b3)alte cheltuieli materiale consumabile

36,1

228,0

247,0

108,3

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

105,0

112,0

106,7

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.981,0

3.624,0

91,0

e)cheltuieli privind mărfurile

39

60,0

58,0

96,7

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12<Wl1oi/7% .....

ti.' :■                       ■.'

of'?!     •/         .

0

1

2

3

4

oc*.      c. ■   ;•     '<

\ReâiizăU-"...

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41+rd.42+rd.45), din care:

40

897,0

1.025,0

«vx

114,3

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

347,0

334,0

96,3

b) cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:

42

bl)către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

550,0

691,0

125,6

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+r d.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:

46

2.423,0

2.547,0

105,1

a)cheltuieli cu colaboratorii

47

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

287,0

361,0

125,8

bl)cheltuieli privind consultanța

49

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(rd.51+rd.53), din care:

50

1,0

2,0

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

1,0

2,0

tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

_tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea je piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările

55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3)pentru cluburile sportive

60

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12 LUNI 2018 f

0

1

2

3

4

5-    -.......

Realizat

%>

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

11,0

12,0

109,1

_cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66),din care:

64

internă

65

externă

66

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

110,0

108,0

98,2

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

12,0

12,0

100,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.483,0

1.237,0

83,4

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

550,0

462,0

84,0

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

95,0

25,0

26,3

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

13,0

_aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)alte cheltuieli

78

519,0

815,0

157,0

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+r d.85), din care:

79

1.704,0

1.221,0

71,7

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

))ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

2,0

8,0

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12 LDNMOSgpt

0

1

2

3

4

Rdalî^at

f)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

335,0

>478„0

C)

Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd. 100+rd. 104+rd. 113), din care:

86

49.792,0

51.379,0

103,2

CO)

Cheltuieli de natură salarială (rd.88+rd.92)

87

48.197,0

49.735,0

103,2

CI)

Cheltuieli cu salariile

(rd.89+rd.90+rd.91),din care:

88

47.413,0

49.009,0

103,4

a)salarii de bază

89

27.056,0

26.327,0

97,3

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

20.357,0

22.682,0

111,4

c)alte bonificații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. legislației

91,2

C2)

Bonusuri

(rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:

92

784,0

726,0

92,6

a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

250,0

199,0

79,6

tichete de creșă, cf. Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

419,0

412,0

r)tichete de masă

96

115,0

115,0

100,0

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la irofitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

rd.l01+rd.l02+rd.l03),din care:

100

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

î)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12ptJNI2018

/ 1

,-’s t             /-’

0

1

2

3

4

Realizat

>7

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(rd.lO5+rd.lO8+rd.lll+rd.H2), din care:

104

527,0

530,0

100,6

a)pentru directori/directorat

105

345,0

345,0

100,0

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

168,0

171,0

101,8

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)pentru AGA și cenzori(secretar)

111

14,0

14,0

100,0

d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5)

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1.068,0

1.114,0

104,3

D)

Alte cheltuieli de exploatare (rd.ll5+rd.H8+rd.H9+rd.l20+rd.l 21+122).din care:

114

5.375,0

5.953,0

110,8

a)cheltuieli cu majorări și penalități (rd.l22+rd,123),din care:

115

687,0

1.293,0

către bugetul general consolidat

116

către alți creditori

117

bjcheltuieli privind activele imobilizate

118

cjcheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)alte cheltuieli

120

e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

4.688,0

4.660,0

99,4

fjajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(rd.l23-rd. 126),din care:

122

f 1 )cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

fl.l)provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fl ,2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12 LUNI 2018

/

0

1

2

3

4

.Realizat ;

; l

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

X,*S.     4

f2.1)din anularea provizioanelor (rd. 128+rd. 129+rd. 130),din care:

127

_din participarea salariaților la profit

128

_din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare

(rd,132+rd.l35+rd.l38),din care:

131

a)cheltuieli privind dobânzile, din

care:

132

al)aferente creditelor pentru investiții

133

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar,din care:

135

bl)aferente creditelor pentru investiții

136

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) țrd.l-rd.29)

140

0.0

-5.082,0

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

144

2.628,0

4,0

1

Alocații de la buget

145

2

Surse proprii

146

2.628,0

4,0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

146bis

VI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

147

2.628,0

4,0

VII

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)

148

a)

venituri din subvenții si transferuri

149

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat

150

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12 LUNT2O18- ; .

0

1

2

3

4

'5

Realizat

%■

2

Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care:**)

151

48.197,0

49.735,0

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incinta acestor reglementari;

152

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

153

243,0

0,0

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

154

7.298,0

0,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

155

47.413,0

49.009,0

4

Nr.de personal prognozat la finele anului

156

927,0

899,0

5

Nr.mediu de salariați

157

939,0

919,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

936,0

916,0

"6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor denatuta salariala [(rd.151-rd.93*-rd.98)/rd,157)/12*1000

158

4.268,8

4.506,6

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

159

3.597,4

4.506,6

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.2/rd. 157)

160

78,1

77,1

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

161

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l57

162

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018

12 LUMI 2t) 18 ■

if

0

1

2

3

4

■■

Realizat^

■ %

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

163

L Q

cantitate de produse finite (QPF)

164

preț mediu (p)

165

valoare=QPF*p

166

_pondere în venituri totale de exploatare=rd. 163/rd.2

167

8

Plăti restante

168

3.216,0

3.908,0

9

Creanțe restante,din care:

169

3.000,0

486,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

170

de la operatori cu capital privat

171

de la bugetul de stat

172

de la bugetul local

173

de la alte entități

174

3.000,0

486,0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

175

NOTA:

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli - sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), reduceri comerciale primite (609), che.cu transp.de bunuri si persoane (624),alte cheltuieli de exploatare (6588), regularizări: contrb. asig.sociale (6451), contrb. ajutor șomaj (6452), contrb. angaj.asig.sanatate (6453), celtuieli de exploatare - provizioane pentru riscuri si cheltuieli (6812).


întocmit,

ec.Daniela Moise