Hotărârea nr. 223/2019

Hotãrârea nr. 223 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 223

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 310/10.07.2019 al domnului viceprimar Mihai Cristian Ganea și Raportul de Specialitate nr. 5418/10.07.2019 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 194/12.07.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

A

In temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a și art. 139, alineat 3, litera a;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2019 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sftrin-Niculae BOTEZ w ■ ii \                                              ■ ■

W. \


p. SECRETAR, Ioana-Geanina SERBINOV Șef Serviciu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


Anexa nr.1 la H.C.L. nr.


^^..12019


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019


MII LEI

Buget aprobat

Execuție

30.06.2019

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.500

762

1.500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.500

4.920

9.500

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.800

341

395

2.195

TOTAL VENITURI

12.800

6.023

395

13.195

TOI

AL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

12.800

5.952

395

13.195

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.000

5.611

0

11.000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.000

5.611

0

11.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.920

3.737

0

7.920

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.562

3.655

0

7.562

Salarii de baza

10.01.01

7.102

3.460

7.102

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Indemnizații de hrana

10.01.17

450

195

~45$

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

184

0

0

184

(Vouchere de vacanta

10.02.06

184

184

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

174

82

0

174

|Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

174

82'

174

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.980

1.824

0

2.980

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.948

1.283

0

1.948

Furnituri de birou

20.01.01

10

5

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

7

15

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300

218

300

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200

109

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

130

z«25$

Piese de schimb

20.01.06

30

29

Ă >30

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

34

15

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

70

25

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.039

745

F A039

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

350

217

0

Ț>'35O

| Hrana pentru animale

20.03.02

350

217

‘ ■= c350

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

55

16

0

55

| Medicamente                         • •

20.04.01

25

7

25Buget aprobat

Execuție 30.06.2019

Influente

Buget rectificat

| Materiale sanitare

20.04.02

30

9

30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

190

100

0

190

Uniforme si echipament

20.05.01

40

22

40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150

78

150

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30

0

0

30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

30

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

10

Consultanta si expertiza

20.12

22

22

Pregătire profesionala

20.13

5

5

Protecția muncii

20.14

15

12

15

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

355

196

0

355

Reclama si publicitate

20.30.01

30

30

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50

15

50

Chirii

20.30.04

25

4

25

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

250

177

250

llll

59.C

JJL X ALTE CHEL TUIELI (cod                   “

>1+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

100

50

0

100

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

100

50

100

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.800

341

395

2.195

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.800

341

395

2.195

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.800

341

395

2.195

Construcții

71.01.01

1.800

341

395

2.195

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0


SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru Liliana


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


ANEXA nr.2 la II.C.L. nr.^2019LISTA DE INVESTIȚII 2019

- mii lei -

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget

Influente

Buget rectificat

LUCRĂRI TOTAL

1.800

395

2.195

INVESTIȚII NOI

1.356

250

1.606

1

Rețea de canalizare plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

100

250

350

2

Rețea de alimentare cu apa plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

451

451

4

Parcare plaja (SF +PT)

30

30

4

Gard plaja (proiectare + execuție)

21

21

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

390

390

6

Clădire administrativa zoo

63

63

7

Lacuri păsări de apa

136

136

8

Canal apa zoo

40

40

9

Rețea de canalizare parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

89

89

10

Rețea de alimentare cu apa parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

36

36

INVESTIȚII IN CONTINUARE

444

145

589

1

Alei zona plaja - reabilitare (PT +Executie)

280

280

2

Parcare asfaltata - reabilitate

100

100

3

Aleea scriitorilor - extindere

30

145

175

4

WC Public - reamenajare

34

34

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

1.800

395

2.195