Hotărârea nr. 221/2019

Hotãrârea nr. 221 privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii “Retea de canalizare plajă” în cadrul Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 221

privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Rețea de canalizare plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 289/26.06.2019 și Referatul de aprobare ale domnului viceprimar Cristian Mihail Ganea precum și Raportul de specialitate nr.4940/25.06.2019 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova, în vederea finanțării executării obiectivului de investiții “Rețea de canalizare plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 202/17.07.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2019 și de avizul comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.07.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. 4, lit. a) și art. 129 alin. 9, litera c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova, în vederea realizării obiectivului de investiții “Rețea de canalizare plajă” în cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere, contribuția Județului Prahova fiind de 603.000 lei.

Art. 2. Aprobă contribuția Municipiului Ploiești în sumă de 100.000 lei.

Art. 3. Aprobă încheierea contractului de asociere, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de asociere.

Art. 5. Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 iulie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN Nr............/............

Dosar nr. IV/G/4CONTRACT DE ASOCIERE

CAPITOLUL I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre județul Prahova, reprezentat prin domnul Bogdan-Andrei Toader -președinte al Consiliului Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, pe de o parte și Municipiul Ploiești, reprezentată prin domnul Adrian - Florin Dobre-primar, pe de altă parte;

In baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.84/05.07.2019 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public și a Hotărârii Consiliului Local al comuna/oraș/municipiu        , nr./_____2019 privind

CAPITOLUL II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l-Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea lucrării:

“ Rețea de canalizare - plajă.”

Art.2-Obiectivul care se va realiza face parte din domeniul public al localității, potrivit prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CAPITOLUL III.

TERMENUL

Art.3-Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii și durează până ia data de 31 decembrie 2019.

Art.4-Contractul de asociere încetează în următoarele cazuri:

  • a) la expirarea termenului prevăzut la art. 3;

  • b) cu acordul părților contractante;

  • c) prin nerespectarea clauzelor contractuale, constatarea facându-se de organele de control abilitate prin lege.

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A

Art.5 - In anul 2019 părțile vor aloca următoarele sume:

  • -  Județul Prahova :               603.000 lei

  • -  Municipiul Ploiești:               100.000 lei

Art.6- Președintele Consiliului Județean Prahova se obligă:

  • a) să asigure transmiterea fondurilor în contul deschis la Trezorerie de Municipiul Ploiești;

  • b) să desemneze un reprezentant al Consiliului Județean Prahova, care să verifice corespondența între suma alocată, documentele solicitate la decontare și lucrările realizate în teren, conform art.l și art.5 din contractul de asociere.

Art.7- Primarul Municipiului Ploiești, în calitatea sa de reprezentant al unității administrațiv-teritoriale și de ordonator principal de credite se obligă:

  • a) să deruleze, să urmărească și să verifice lucrările prin personal calificat și autorizat și să efectueze recepția la terminarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare;

  • b) să utilizeze sumele virate de parteneri conform destinației. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe bază de documente legale și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

  • c) să gestioneze sumele totale destinate finanțării acestui obiectiv potrivit normelor în vigoare. Decontarea facturilor se va face proporțional cu sumele stabilite prin prezentul contract.


Art.9-Derularea proiectului în cadrul acestui parteneriat se supune regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin Legea nr.98/2016 - privind achizițiile publice.

Art.lO-Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Art.ll-Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAPITOLUL VI.

DISPOZIȚII FINALE

Art.l2-Modificarea prevederilor cuprinse în prezentul contract se face numai cu acordul părților, prin act adițional.

Art.l3-Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă și, în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art.l4-Dispozițiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art.l5-Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

PRIMAR,


Bogdan-Andrei Toader


Adrian - Florin Dobre


DIRECȚIA ECONOMICĂ


DIRECȚIA ECONOMICĂ


DIRECTOR EXECUTIV,

Mana Dovîncă

DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Adrian-Corneliu Ioniță


DIRECTOR EXECUTIV, M Z'X.

/      ypK

Nicollța Craciun^V

tT V*l


DIRECȚIA ADMINISgm^;f UH|CA V'a ., , T J .


JURIDIC-d0|ȚMNf(|

ACHIZIȚII PUBLICE,

CONTRACTE,

Director Executiv,

DIRECȚIA JURIDIC

CONTENCIOS și ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina-Georgiana Tincă

VIZAT PENTRU LEGALITATE