Hotărârea nr. 220/2019

Hotãrârea nr. 220 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 220 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 295/27.06.2019 a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 189/27.06.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.06.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019 ;

 • -  prevederile art. 19, art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexa nr. 1.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2019, conform Anexei nr.2 și a Notelor de Fundamentare, Anexa nr. 3.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019


VENITURI -


f.-J

■■ c

3


mii lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 145/07.05.201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

384.244,00

7.314,17

391.558 17

1

VENITURI -TOTAL

0001

384.244,00

7.314,17

391.558,17

2

VENITURI PROPRII

0101

358.528,00

1.339,00

359.867,00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

381.341,00

1.339,00

382.680,00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

340.096,00

0,00

340.096,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

214.329,00

0,00

214.329,00

6

H I.JX iivir wLi i PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0005

3.370,00

0,00

3.370,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.370,00

0,00

3.370,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.370,00

3.370,00

9

A1.2. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

209.624,00

0,00

209.624,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208.724,00

0,00

208.724,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208.724,00

208.724,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din mpozitul pe venit Jtr. echilibrarea îujietelor locale

040204

0,00

0,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.335,00

0,00

1.335,00

16

ALTE IMPOZITE

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1.335,00

0,00

1.335,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.335,00

1.335,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81.121,00

0,00

81.121,00

19

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81.121,00

0,00

81.121,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.000,00

0,00

66.000,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16.000,00

16.000,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50.000,00

50.000,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.021,00

0,00

11.021,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21,00

21,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.100,00

4.100,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

44.646,00

0,00

44.646,00

30

SUME

DEFALCATE DIN T.V.A.

1102

23.269,00

0,00

23.269,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19.137,00

19.137,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

4.132,00

4.132,00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,00

40

Taxe hoteliere

120207

0,00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105,00

0,00

105,00

42

Impozit pe spectacole

150201

105,00

105,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21.272,00

0,00

21.272,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16.945,00

0,00

16.945,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de tersoane fizice

16020201

10.445,00

10.445,00

47

Impozitul pe mijloacele de ransport deținute de persoane juridice

16020202

6.500,00

6.500,00

48

Taxe si tarife ptr, eliberarea de licențe si autorizații de unctionare

160203

4.247,00

4.247,0049

Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80,0C

80,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

0,00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41.245,00

1.339,00

42.584,00

54

VENITURI DIN PROPRIETA

0013

12.000,00

1.339,00

13.339,00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

12.000,00

1.339,00

13.339,00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

12.000,00

12.000,00

59

Venituri din dividende

300208

1.339,00

1.339,00

63

C2. VÂNZĂRI

DE BUNURI SI SERVICII

0014

29.245,00

0,00

29.245,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.712,00

0,00

12.712,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

12.401,00

12.401,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61,00

61,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de udecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,0071

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

72

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI

PERMISE

3402

24,00

0,00

24,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24,00

24,00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15.300,00

0,00

15.300,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.300,00

15.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.209,00

0,00

1.209,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

83

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33,00

33,00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345,00

345,00

87

Alte venituri

360250

81,00

81,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0,00

89

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,0090

varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10.329,80

-629,00

-10.958,80

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10.329,80

629,00

10.958,80

92

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

456,00

0,00

456,00

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

456,00

0,00

456,00

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

455,00

455,00

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,00

1,00

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

101

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURIL OR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

2.447,00

5.975,17

8.422,17

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.447,00

5.975,17

8.422,17

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

243,00

5.975,17

6.218,17

113

4. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor jrivind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

0,00

126

B. Curente

0020

243,00

5.975,17

6.218,17

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243,00

243,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

5.975,17

5.975,17

137

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

0,00

138

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0,00

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0,00

0,00

158

Fond social FSE

48.02.02

2.204,00

0,00

2.204,00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204,00

2.204,00

_

__1

1

VENITURILE SECȚIUNII      „„„ A„„ „„         „       .....

DE FUNCȚIONARE            370.909,20        710,00     371.619,20

2

I. VENITURI CURENTE

0002

370.666,20

710,00

371.376,20

3

A. VENITURI FISCALE

0003

340.096,00

0,00

340.096,00

4

IMPOZIT PE

VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI

0004

214.329,00

0,00

214.329,00

5

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA nrnc—tt mi

0005

3.370,00

0,00

3.370,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.370,00

0,00

3.370,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.370,00

3.370,00

8

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0006

209.624,00

0,00

209.624,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208.724,00

0,00

208.724,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208.724,00

208.724,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.335,00

0,00

1.335,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, 'PROFIT SI

0502

1.335,00

0,00

1.335,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.335,00

1.335,00

17

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81.121,00

0,00

81.121,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

81.121,00

0,00

81.121,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66.000,00

0,00

66.000,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16.000,00

16.000,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane iuridice

07020102

50.000,00

50.000,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.021,00

0,00

11.021,00

23

impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.500,00

24

impozitul si taxa pe teren de la pers.

iuridice

07020202

6.500,00

6.500,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21,00

21,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.100,00

4.100,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

44.646,00

0,00

44.646,00

29

SUME DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

23.269,00

0,00

23.269,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. iudetelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19.137,00

19.137,00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume Jelalcate din

TV A nir

110206

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

4.132,00

4.132,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE

SERVICII SPECIFICE

1502

105,00

0,00

105,00

40

Impozit pe spectacole

150201

105,00

105,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21.272,00

0,00

21,272,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16.945,00

0,00

16.945,00

44

mpozitul pe mijloacele de ransport deținute de rersoane fizice

16020201

10.445,00

10.445,00
45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.500,00

6.500,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.247,00

4.247,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80,00

80,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

30.570,20

710,00

31.280,20

52

VENITURI DIN PROPRIETA

0013

12.000,00

1.339,00

13.339,00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

12.000,00

1.339,00

13.339,00

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

0,00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.000,00

12.000,00

57

Venituri din dividende

300208

1.339,00

1.339,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

61

VÂNZĂRI DE BUNURI

0014

18.570,20

-629,00

17.941,20

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.712,00

0,00

12.712,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

12.401,00

12.401,00

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerca copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61,00

61,00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

250,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24,00

0,00

24,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24,00

24,00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15.300,00

0,00

15.300,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.300,00

15.300,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE VENITURI

3602

864,00

0,00

864,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33,00

33,00

83

Taxa reabilitare termii

360223

84

Alte venituri

360250

81,00

81,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-10.329,80

-629,00

-10.958,80

86

Donații si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-1

370203

-10.329,80

-629,00

-10.958,80

88

varsaminte din secțiunea de "unctionare

370204

0,00

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

91

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURIL OR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

97

IV. SUBVENȚII

0017

243,00

0,00

243,0098

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243,00

0,00

243,00

99

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243,00

0,00

243,00

100

B. Curente

0020

243,00

0,00

243,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243,00

243,00

110

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

1

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE            13.334,80       6.604,17      19.938,97

2

I. VENITURI CURENTE

0002

10.329,80

629,00

10.958,80

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

10.329,80

629,00

10.958,80

6

VÂNZĂRI DE BUNURI

0014

10.329,80

629,00

10.958,80

DIVERSE VENITURI

3602

345,00

0,00

345,00

Taxa reabilitare termica

360223

345,00

345,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

10.329,80

629,00

10.958,80

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarei -

370203

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10.329,80

629,00

10.958,80

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

456,00

0,00

456,00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

456,00

0,00

456,00

14

Venituri din valorificarea unor runuri ale instituțiilor publice

390201

455,00

455,0015

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,00

1,00

16

Venituri din privatizare

390204

0,00

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

0,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURIL OR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

29

IV, SUBVENȚII

0017

2.204,00

5.975,17

8.179,17

30

.■* v KSViiTț 1 11 17'E

LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI

0018

0,00

5.975,17

5.975,17

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

0,00

5.975,17

5.975,17

32

A, De capital

0019

0,00

5.975,17

5.975,17

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

5.975,17

5.975,17

60 Fond social FSE

48.02.02

2.204,00

0,00

2.204,00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

2.204,00

2.204,00JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI-

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

--1 IVM'Ul'IV conf. HCL 145/07.05.201

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

387.706,00

7.314,17

395.020,17

CHELTUIELI - TOTAL

5002

387.706,00

7.314,17

395.020,17

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUN1

5102

43.702.59

-292.80

43.409,79

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29.500,00

29.500,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de uerformantk energetica, etc.l

20

3.563,44

3.563,44

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

6.851,00

6.851,00

Alte transferuri

55,18

0,00

Aiutor social i sprijin persoana fizica in extrema

57

7.20

7 20

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.365.00

2.365.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958,00

958,00

Sume aferente nersoanrlor cu handicap

59 40

240 00

240.00

Active nclinanciarc

71

487 55

-KiO 00

187 55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-262,40

-262,40ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

<402

38.162,30

215.00

38.377.30

Bunuri si servicii ialegeri <

20

100,00

100,00

Fonduri dexezerva

50

234.45

215.00

449.45

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanei or-functo na re

51

3.510,00

3.510,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

Active nefinanciare

71

0,00

Humbursari <le credite - totul diri cure:

81

33.900.00

O,QU

33.900.00

Rambursare credil B.C.R.

1.31000

11.310.00

Rambutsare credit H.R.D.

i 2 714.00

12.704.01!

Rambursare credit C.I..C

4 1 16,00

4 136.01)

Rambursare credit EX1M

5.750.00

5. "51 00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10,15

-10,15

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0,00


TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.391,20

0,00

8.391,20

Bunuri si servicii 1 eumisioane)

20

1 00

1 00

Dobânzi

0

S 391120

8.390 20

ORDISE PUBLICA SI SIGUR iNTA

6102

19.282 65

0.00

19.282.65

Protecția civila TO I A L-din caret

122.65

0.00

122.65

Bonuri si servicii t Proiecția civila)

20

26.00

2600

Active nefinanciare i Protecția civila i

71

96,65

96,65

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

Politia Locala - total, din care:

19.160.00

0.00

19.160.00

Cheltuieli de personal

10

18.370 00

18.370 00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00

Active nefmancîare i Protecția civila■

71

0.00


INVATAMINT

6502

25.496.54

0.00

25.496.54

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

1.588.00

0,00

1.588.00

Transport profesori

580,00

580,00

Cheltuieli de personal- cf.HCL84/2016

458,00

458,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

--f             v

conf. HCL

145/07.05.201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550,00

550,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

15.972,00

15.972,00

Reparații curente instituții de invatamant p reuni vers itar de stat -Primărie

20

1.054,00

1.054,00

Transferuri către instituții publice i internate si

51

50.00

50 00

TltfafiCirea invaiarnaniuiut par(iculhr sau

1 confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art, 1 alin

55

4.197,00

4.197,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

1.157,00

1.157,00

Șt ii 11 ulmi educaliona 1 1 e ■ ■ e ; i 2'-18/2 015f A SS (’ l

57

5.00

5.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural

59

1.400,00

1.400,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

Active nefinanciare

71

98,80

98,80

Active nefinanciare Radu Stanian

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,26

-25,26

SAV ITATE

6602

14.414 00

0 00

14.414.00

l.r I IUHUIVI1 UV | d.1 NI HliSt - dT-i1.l iî i i i i :  ' .    |   .

10

12.200,00

12.200.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

163,00

163,00

Bunuri si servicii cabinete medicale scol ire

163 00

0 00

163 00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

421,00

421,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80,00

80,00

Spitalul Municipal Ploiești

341,00

341,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50,00

50,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare i - total, din care:

51

1.509,00

0,00

1.509,00

Spitalul de Pediatric Ploiești

300.00

3<hL(.)0]

■Spitalul Municipal Ploiești

1 209.00

1.209.00

Active nefînanciare Primărie

71

11,00

11,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00CILTURA RECREERE SI RELIGIE

6702

54.892.88

0.00

54.892.88

Hunurj si servicii -total, din care

20

1.517.50

0.00

1.517.50

,Iluminai nniatncntal

501 00

501.00

Spectacole artificii

20 00

20 00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

534 00

534.0!)

Acțiuni cultul ale

462 50

462,50

Alte transferuri curente interne

55

0,00

Susținerea cultelor

59

0.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

50.719,00

0,00

50.719,00

Casa de Cultura

1.506,00

1.506,00

Teatrul "Toma Caraciu"

14.000,00

14.000,00

Filarmonica "Paul Cnnstiintinescu"

12.711.00

P. 711.00

Club Sportiv Municipal

13.000,00

13.000,00

Administrația Parcului C-tin Slcre

950LL0IJ

9.500.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare' - total, din care:

51

2.487,00

0,00

2.487,00

Teatrul "Toma Carayiu"

400,00

400,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287,00

287,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.800,00

1.800,00

Active nefinanciare

71

201,32

201,32

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-31,94

-31,94


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

—rrrmirir conf. HCL 145/07.05.201

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Alte transferuri pentru investiții

55,13

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

A SIGl RARI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

79.484.55

0.00

79.484.55

Cheltuieli de personal -total din cart-

10

39.288,00

0.00

39.288.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16.735,00

16.735,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.500,00

12.500,00

Cheltuieli de |>ersonal Cantina sociala

820,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7.633,00

7.633,00

Cheltuieli de ccisonal Căminul de batrani

1.600 00

1.600 00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.431.00

0 00

5.431 00

Reparații crese

200,00

200,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

116,00

116,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.447,00

2.447,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.730,00

1.730,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500,00

500,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe taxe poștalei

3,00

3,00

Bunuri si servicii crese

375,00

375,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne in cad rate, din care pentru:

59.40

562,00

0,00

562,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

396,00

396,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

42,00

42,00

ci Cantina sociala

12,00

12,00

d) Centrul Crese

100,00

100,00

d i' Căminul de batrani

12,00

12,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

Asistenta sociala-total din cure:

57

34.160.00

0.00

34.160.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26.025,00

26.025,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

AiulU.ii c ticnii u inc.it/ii c Incu-iulu

125 00

125.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.500,00

2.500,00

Asistenta sociala asieurata de Administrația

5.510 00

5.510 00

Active ncfinanciare - imul din c.uv:

71

54.00

000

54 00

Active nefinanciare primărie

39,00

39,00

Active nefinanciare Cantina sociala

0,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

15,00

15,00

Active n c li nane i are C R1; S A

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in

85

-10 45

-10 45

LOCUINȚE. SERI ICIISI OEZV. PUBLICA

7002

35.352.77

6.088,97

41.441.74

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.171,00

14.171,00

Bunuri si servicii- lotul din cure:

20

19.090.00

O0

Bunuri si servicii - Serviciul Public finanțe

0 00

1.530.011

Bunuri si servicii - Primărie, din :

17.560,00

0,00

17.560,00

Iluminat nubile

3.777.00

1.777.00

hitrcîiriLirc ceasuri nubltce

34.00

34.00

Reparații curente fond imobiliar

214,00

214,00

Total prestări SGU

13.535,00

13.535,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

116,00

116,00

Activ, nelmanciare Primărie

71

1.983 57

6.088 97

8.072 54

Active nefinanciare Serviciul Public Finam;

71

0 00

Alte transferuri jrentru investiții

55.13

0,00

Plăti efectuate in anii orecedcmi si recuncrale in

85

-0.60

-0.60

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-7,20

-7,20

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24.457,99

5,00

24.462,99

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

10.322.31

0 00

10.322,31

Subvenții- dii. de nret si tari1 la en. termica

40

10.000.00

0 00

10.000.00

Subvenție

10.000 00

10.000 00

Suma aprobata conform HCL

nr. 421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

0,00

Active nefinanciare

71

322,31

322,31

TRANSPORTURI

8402

33.746,22

1.298,00

35.044,22

Bunuri .si servicii -total din cure:

20

2.529.00

100.00

2,629.001

Reparații curente străzi

2.000,00

2.000,00]

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

529,00

100,00

629,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

Subvenții/ jiratuitati (S.C. Transport Calatori

40

24.000 00

24.000.00

TVA

4.000,00

4.000,00

Active nefinanciare

71

4.154,71

1.198,00

5.352,71

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-937,49

-937,49

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

370.909 20

322.20

371.231.40

.4 /' 7*0A‘ / 7’4 77 77 7/ L K 7; 57 ■ 1CT71/ >57

5102

40,850.04

720

40.857.24

Cheltuieli de i>ersonal

10

29.500 00

29.500 00

■ Bunuri si sen1 icii_________

20

3.563.44

3.563.44

0.00

ențltuieu tlulr .1 ?0 R.A.S P

6.851.00

6.851.001

Ajutor social tsnriiin persoana fizica in extrema

57

1 20

7 20

Alte cheltuieli

59

958 00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240 00l

240.00

J11 .1 1 i. ■_' 1 Ct. 11. i .:l £i' 3 E '■ i i |i l         ~; 1; 11' î           11 i        | j : I .pilii

85

-262.401

-262.41’

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

37,754J0

215.00

37.949.30

Bunuri si servicii - din care:

20

100,00

100,00

Bunuri si servidi.(aJ.cucuJ

20

100.00

100.00

Pom duri de rezei

50

234 45

215.00

449.45

Serviciul nubile de evidenta a

51

3.510.00

3 510.00

|Rarnhui'Sâi i dc<

re di le - total din cJirtr

81

33.900.00

110(1

33.900.00

O.QO

0.00

Rambursare credit BCR.

11.310.00

11.310.00

12 KU.Oil

12.704.00

Rambursare credit C.E.C.

4.136 00

4.136 00

Rambursare credit EXIM

5.750 00

5.750 00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10,15

-10,15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.391,20

0,00

8.391,20

Bunuri si servit

Hcomisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

X.390.20

8 390 20

6102

19.186,00

05/0

19 186,00

- lotul il'i n care*

20

26.00

CKOO

26.00

Bunuri si servicii < Protecția civila)

26 00

2600

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

Polii ia 1,

ii tal din care:

19,160,00

0.00

IQ.lbOîH

Cbchiiieli de nei

10

18 370.00

18.370.001

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

—rt uituci r conf. HCL

145/07.05.201

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Bunuri si servicii -total din care:

20

22.070,00

0,00

22.070,00

Salubritate - total din care-

20.599.00

0 00

20.599.00

Salubritate cai nublîce si dezanezire

16.000.00

16.000.00

Dezinscclie. deziit lecție deratizare

3,000,00

3.000.00

Colectare. transnbrt si neutralizare cadavre

250 00

'50 00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.349,00

1.349,00

Ana meteo

80 '

SdO.OO

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

671,00

671,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare

55.18

0.00

Active nefinanciare

71

2.605,09

5,00

2.610,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217,10

-217,10

Alte transferuri neutru invcstÎLÎi

55 I

0 00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00DENUMIREA INDICATORILOR


Plmi cfct:tuaiv anii prudenți recuperate in unul


Cheltuieli de personal-TOTAL


Transport profesori


Cheltuieli de personal cf HCL 84/2016


Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta


Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din

Lecea educației naționale nr . 1/201 j__


reparații curente instituții de invatamant p reuni versitar de stat-Primarie___________


Transferuri către instituții i mblice


Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.I alin c.


Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.25.397.74


...


Influente

(+/-)


Oj/O


0,00
Prevederi rectificate25,397.74


1.588,00


580,00


550,00


15.972,00


1.054,00


50,00


4.197,00


1.157,00Simulent educațional leuca 248/2015CASSC1

57

5.00

5.00

Alte chvliLiidi i burse sculare acțiuni cu caracter

59

1.400.00

1.400.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul

85

-25.26

-25.26

SANATATE

6602

I2.894M

O.On

1 12.89A.00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala

10

12.200 00

12.200 00

Bunuri si servicii

20

163.OC

0 00

16 1 00

163.00

16 .

1 rans Ieruri cal re institui ii n oblice

51

421.01

0.0(1

421.01

S oi la 1 li 1 de Pud i a trie Plo iești

8" mi

80.00

341.00

341.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50,00

50,00

Alte chcllmch (Centrii 1 de I ruris-liiziiH

57

60.00

60.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in ai

85

0,00

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

52.204.56

o.oo

52.204.56

Bunuri si servicii - total- din care

20

1 517.50

0.00

1.517.50

501.00

501.00

1 spectacole arii Hei i

20.00

20.00

462.50

462.50

bunuri si sumai l’;ir; Municiniil Ploiești Vest

534.00

514 001

bunuri si servicii finanțate din resti: iri ani

1 miisieriui catrc mstiluln mihlice diii cate

51

50.719.00

0.00

50.719.QO

Casa de Ci 11 t-nr;i

1 506 00

1.506.11(1

Teatrul " Fuma Uarauiu"

14,000.00

14.000.00

FtInrmonica " Puu 1 Coti slamutescu"

12 IJM

12 713.06

Club Snortiv Munkinal

B 000.00

13.000.00

9.500.00

9.500.00

Susținerea cultelor

59

0.00

0.00

85

-31.94

-31 ‘>4

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

79.430.55

O.Oll

"W0.55

IU

39.288.00

0.1)0

39.288.00

'ii"j s/iJiala in ca/ de invalMtâte

16.735.00

16.735.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.500,00

12.500,00

Cheltuieli de j>ersonal Cantina sociala

820,00

820,00

'Cresc

7.633.00

633.00

1 600.00

1.606 00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.431,00

0,00

5.431,00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

116,00

116,00

Bunuri si servicii crese

375,00

375,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.447,00

2.447,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.730,00

1.730,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500,00

500,00

Aiutoare pentru încălzire locuinței taxe poștale i

3,00

3,00

reparații crese i pmp)

200.00

200,00

Lenea 350/2005

60.06

60.00 f

bunuri si servicii finanțate* din restituiri ani

0.00

Asistenta sociala- total din care:

57

34.160,00

0,00|

34.160,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26.025,00

26.025,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

I r i cviuvi i» conf. HCL

145/07.05.201

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.500,00

2.500,00

Ajutoare inemru încălzirea liicumielnr

125.01

125.00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.510,00

5.510,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate .din care pentru:

59.40

562,00

0,00

562,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

396,00

396,00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

42,00

42,00

Cantina sociala

12,00

12,001

< entrul Cresc

100 00

100 00

jGiniiiiul de babani

12 00

12 00

Plăti deetuate anii nrecedcnii rvviitNrute in anul__

85

-10 45

-1045

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZA PI BUC 1 Cheltuieli de nersmial Serviciul Public Finanțe

7002

33.376.40 1       0.00

33.376.40

10

14 171,00

14.171 00

Bunuri A sen-icii- total din care:

20

19.090.00

0.00

19,090 Un

i Bunuri si servicii -Serviciu] nublicJunnnte

1 ^0.0-

1 530.00

50

17.560.00

0.00

17.560.00

iluminai puhlk--------

06

3.777.00

j.777.991

Ren^atncm^k’H^imobiliar l

21'4'00

214.00

i rr.eslari ac fa ic i i S l U1 11 'I

13.535.00

13.535.00

bunuri si servicii finantate din restituiri ani

"00

Sume aferente persoanelor cu handicap nyincadru le- SPFL

59.40

116,00

116,00

Plăti efectuate anii orecedenli recunt-raie in imul

85

-0.60

-0.60

PROTECȚIA MEDIULt7

7402

0.00

21.852.90

20

22,P7L».OO

ti, 00

• 0 00

Siduhntațc -total din.care:

20.59'1 i.J

0 00

20.599.00

•Salubritate cai nubltcesi dezanezire

16.00(1.00

16.000.00

D ezi nscc li e.dezi n fee tie.dcra t i zare

3.000.1)6

3.000 0(1

250.00

250.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.349,00

1.349,00

4pa meteo              ,              ,

800.00

800.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa

671,00

671,00

Pluli efectuate îra anul, precedent rec unora El- in

85

-217J0

-217.U>

COMBl S TI Bl 11 SI EATRGfF

8102

10.000.00

0.00

10.0110.00

Subvenții-

40

__1000.00

10.000.001

TRANSPO R TI R I

8402

29.591.5/

100.00

29.691.5!

JîUltutijjiservicii - din căra:

20

2 ^'*9 00

100.00

2 629.00

2.000.00

2.0011.00

rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum

529,00

100,00

629,00

Plăti electimle anii nreectlenli recuoeraiL’ in anul

0.00

Subventii/uratui .iii (S.C. Transport Calatori

40

24.000 00

24.000 00

rvA

4.000 00

4.000 00

Pinii efectuate anii nrcccdcnti re.uneratc in anul

85

-937.49

-937 49
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

16.796.80

6.991.97

23.788.77

-1L 'TORIT4 T! PI-fi[ ICL S7ACT/l V/

5/02

2.552.55

-300.00

2.552.55

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.365,00

2.365,00

Active ne financiare

71

487.55

-300.00

187.55

nclivc nclinanciare 1 mantale din restitui'1 tini

___MU

Plâfi efecmalc anii orecedenli recimemtc .in anul

85

0.00

ti. TE SER 11CII PUHI.K E GENERALE

5402

428.00

0.0(1

428.61)

51

0.00

000

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

Active nci'tnanciare

71

0J?u

ORDINE PI BLICA SI SIGl RA VT4

6102

___9E.6L

0.00

96,65 ,

Ac livc nellniu u i ar c t Pro le c 1 ii 1   ■ 1L1i

71

‘>6.65

96.651

0.00

INVATAMANT

6502

98.80

0.00

98.80

Acli vii nu fina n c im c

71

98.80

98.801

Pkiti efectuate anii nrcc ede1 1 Li recuperate in aiun

85

0 ooi

SANATATE

6602

1.520.00

0.00

1.520.00

Active nefinanciarc

71

11.00

11.00

Active.iidînanciare cabinele școlare - ASSC

0.00

aclivc iiefiiirmciarr finalitate din restituiri an

0.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltareJ-total, din care:

51

1.509,00

0,00

1.509,00

Soita.llLairie Ploiești

300.00

300.00

Sni'ailul Municipal Ploiești

1 209.00

1 209.00

i'Lj                                        l. j"id .

85

000
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

rirvenrrr-conf. HCL 145/07.05.201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

___CILII RA. RECREERE SI RELIGIE

6702

2.688.32

0.00

2.688.32

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare Mulai, din care:

51

2.487,00

0,00

2.487,00

Teatru P'Toma Caragiu"

400,00

400,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287,00

287,00

1'a.sa tiu culi ura__________________________________________

000

Club Sportiv Municipal

0 00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.800,00

1.800.00

Active ncfinanciare

71

201.32

201.32

X5

0.00

AS1GL'RARI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

54.00

o.oo

54.00

Proiecte depuse prin Pro ramul Operațional

58

000

Active nefin an dare

71

54 00

0 00

54 00

Active nefinanciare primărie

39.00

39.00

Active n financiare Cantina Sociala

Acti c nefinunciara ( aminul de batrani

A. iv nclinanciare Administrația Serviciilor

15.00

15.00

Active nefinanciasc CRESA

,‘.icti\u nefinanciare finanțate din restituiri ,n

Plăti efectuat.- anii niecrdenti recuperate in anul

85

000

LOCUNTE. SERI ICII SI DL/A. />( BUC. 1

7002

1.9763'

6.088.97

8.065.34

Active ncfinanciaic piimaric

71

1.983.57

6.088 97

8.072,54

Active ncfinanciare Serviciul Public Finanțe

71

000

active nefinanciare finanțate din restituiri an

0 00

Plăti efectuate .inii nreccdenti recuuerate in anul

85 .

-7.20

-7.20

PROTECȚIA MEDICEI !

7402

>.6//5.0V

5.00 1

2.610.09 i

Active ncfinanciare

71

2 605 09

M)0|

2.610.09

85

oooCOMRUSTIRILI SI ENERGIE

8102

32231

0.00

322.31

Active ncfinanciare

71

322.31

TRANSPORTE R1

8402

■I.IS43I

L 198.00

5.352.^1

Active ncfinanciare

71

4.154.71

1 198.00

5.352.71

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

anexa^


LISTA

obiective de investiții pe anul 2019

Rectificare 1

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL 2019

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE t

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

Zș>2:ț557;7Ș>Z

. 8033•

j-ifrijooșft:

:<j:99i;97::

; 10936147

: • 80-33 ■■

■■16991;.9Ț;-,

Cap.51.02.71.01

AUTOR1TATI PUBLICE

■ojffii'Z

0.00

< 487.55

-300.00

18735

0.00

",

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

487.S5

0.00

0.00

487.55

-300.00

187.55

0.00

0.00

187.55

1

Dotări informatica

0.00

8.16

0.00

0.00

8.16

0.00

8.16

0.00

o.oo

8.16

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila” pentru Polul de Creștere Ploiești

0.00

230.00

0.00

0.00

230.00

-200.00

30.00

0.00

0.00

30.00

3

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0.00

167.14

0.00

0.00

167.14

-100.00

67.14

0.00

0.00

67.14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești” si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

S

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice”

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

■■ OdJ»

■ : â.oo<:.:

: : 96xs. •

J 96.65

:.';O;6o:; Z

;ojta:; •

X-Vx XiAArf'» » . » ........... ......... ■                                                               «.»...

B

Lucrări noi

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

96.00

0.00

0.00

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

96.00

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0.00

96.00

0.00

0.00

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

96.00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

v 98.80 y

yOJKLy

: 0;i)0: y

yȘ8.«0/y:

i:

iyO&sjo./y

B

Lucrări noi

0.00

33.00

0.00

0.00

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

33.00

1

Separatie/Inslalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilorfincinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

14.00

0.00

0.00

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

14.00

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 zi

*x

4

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rarcș Vodă nr. 2), Colegiul National ”1. L. Caragiale” (str Romana nr 57), Școala Gimnazială ”Sf Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr,28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

Z'. z% 4

h’

i !

S

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

: v

_

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL 2019

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 1

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul loca!

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

65.80

0.00

0.00

65.80

0.00

65.80

0.00

0.00

65.80

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

5

ET, DAU, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0,00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivu!"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuT'Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitari invatamant, etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Platforma electronica de management educațional

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

WTÂE- i ' A-:--—.’y

■v-itW' ;

■ W.::-

> lEO0/<

.: :

■ : 1MM» :: :

: • &.W -, ■ ■ '

::':-li< .<

A

Lucrări in continuare

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

B

Lucrări noi

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

1

Documentarii necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.0^ %

'•'fiiEflo?

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

,4‘o/z;

L0°

Z

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

i 0.00   ■

O

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL 2019

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 1

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERF. SI RELIGIE

IWAi;:                                                            .■

■ o,w;:

?■:

:0;M> •;

•: m.- :

■’ W32 <

• : W

A

Lucrări in continuare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

99.32

0.00

0.00

99.32

0.00

99.32

0.00

0.00

99.32

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

0.00

39.31

0.00

39.31

0.00

0.00

39.31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

• ' ăi» <

Jțșțoo :::

E. țȘș»

: $

: 39.uo:

:ă<»: ■

; Jăob: ’ :

;ii;oo: :■

::iȘc.bȘȘ:,>:

:::

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICH SI DEZVOLTARE PUBLICA

-—- —

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

181.00

0.00

0.00

181.00

5 975.17

181.00

5 975.17

0.00

6 156.17

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l IA

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans 9 Mai Ploiești, etapa a n a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

B

Lucrări noi

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.l3 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectaret-executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

1 796.57

0.00

0.00

1 796.57

113.80

1 910.37

0.00

o.șțrC

o

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

72.55

0.00

0.00

72.55

0.00

72.55

0.00

ĂoM'z

, 72.55 V;

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

38.32

0.00

0.00

38.32

0.00

38.32

0.00

te/

'.Xîsr^i      '    »

38.32 (

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

81.01

0.00

0.00

81.01

0.00

81.01

0.00

0.00^

8i L

Nr. cri

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL 2019

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 1

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

112.60

0.00

0.00

112.60

74.80

187.40

0.00

0.00

187.40

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

139.00

0.00

0.00

139.00

0.00

139.00

0.00

0.00

139.00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

970.00

0.00

0.00

970.00

0.00

970.00

0.00

0.00

970.00

8

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

9

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr 15 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

PUZ str.Cosminele nr.llA

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Consultanta management proiecte (URBACT HI, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

79.09

0.00

0.00

79.09

0.00

79.09

0.00

0.00

79.09

18

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALVPT

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

19

întocmire documentarii tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str Libertății nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

20

SF PT DE Realizarea zidului de sprijin din Gabioane,impotriva inundațiilor a depozitului de deșeuri neconform Ploiești si lucrări in albia majora a râului Teleajan

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

39.00

40.00

0.00

0.00

40.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

EOÎAir--?:-r"'ff’•        S’f'-:

■ .::;4:p7ții2q::-:

?i:6dșiȘ<

: ștop-.-:

'• ■

..Ș: jfciȘb-liăâf ■'

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

402.00

0.00

0.00

402.00

0.00

402.00

0.00

0.00

402.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa n (str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

400.00

0.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

400.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.lepilor, Str Cărvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

0.00

1 345.00

0.00

0.00

1 345.00

0.00

1 345.00

0.00

0.00

1 345.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

2

Asigurarea utilitarilor si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia-Rest de executat

0.00

1 300.00

0.00

0.00

1 300.00

0.00

1 300.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

858.09

0.00

0.00

858.09

5.00

863.09

0.00

0.00^?

kV^63.09

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

573.00

0.00

0.00

573.00

0.00

573.00

0.00

o.otr-o

z/^găpLM;-;. -

\ Ol

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

5.00

65.00

0.00

o.$. *

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

__.**. / _

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investirii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

Cap.81.02.7L01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

* •.

din care

Alte cheltuieli de investiții

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

2

SF Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

din care

A

Lucrări in continuare

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

B

Lucrări noi

1

Modernizare strada Amaradiei

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2 (proiectare+executie)

4

Modernizare strada Cozia

Alte cheltuieli de investirii

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul' ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

2019

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 1

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

:■ W’ <

■ 8iț33: ■

:-:-3ii.Șl j

::

; ■ :lifȘ8’: •<

:

■: ::So^3:';:

> .J122.-3Î:

0.00

241.98

0.00

80.33

322.31

0.00

241.98

0.00

80.33

322.31

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

160.65

0.00

0.00

160.65

0.00

160.65

0.00

0.00

160.65

■ .88325.59: :

: .415X71- ■

. :&«> . :

y.-oM :

■ 4-15X71

■Kiia-oo::

: "535x71:::

-.0.00.

-. -5:352.71

9 435.59

1431.35

0.00

0.00

1 431.35

0.00

1 431.35

0.00

0.00

1 431.35

606.33

570.00

0.00

0.00

570.00

0.00

570.00

0.00

0.00

570.00

6 307.00

80.19

0.00

0.00

80.19

0.00

80.19

0.00

0.00

80.19

1 562.26

780.16

0.00

0.00

780.16

0.00

780.16

0.00

0.00

780.16

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11 382.00

452.00

0.00

0.00

452.00

528.00

980.00

0.00

0.00

980.00

459.52

450.00

0.00

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

450.00

3 500.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7 422.48

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

528.00

528.00

0.00

0.00

528.00

67 508.00

2 271.36

0.00

0.00

2 271.36

670.00

2 941.36

0.00

0.00

2 941.36

0.00

302.00

0.00

0.00

302.00

396.80

698.80

0.00

0.00

698.80

0.00

45.46

0.00

0.00

45.46

0.00

45.46

0.00

ooox

0 o4**

• *

0.00

553.00

0.00

0.00

553.00

0.00

553.00

0.00

fag "fel.

L—W

Msxoâ iJȘw

7 oi
Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

2019

FINANȚAT DIN:

Observații

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

RECTIFICARE 1

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

95.33

0.00

0.00

95.33

0.00

95.33

0.00

0.00

95.33

S

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0.00

11.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

11.00

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

149.00

0.00

0.00

149.00

65.20

214.20

0.00

0.00

214.20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

82.00

0.00

0.00

82.00

151.00

233.00

0.00

0.00

233.00

10

SF-Amenajarc maluri parau Dambu, zona Polux

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect. Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31 508.00

709.00

0.00

0.00

709.00

0.00

709.00

0.00

0.00

709.00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36 000.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

17

PUZ strada Ștrandului

0.00

38.08

0.00

0.00

38.08

0.00

38.08

0.00

0.00

38.08

18

DALI.PT,DE Modernizare strada Cozia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00

22.00

0.00

0.00

22.00

19

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

35.00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela I
SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNlTATl4)fc’ INVATAMANT SI SANATATEPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

APROBAT,

p. PRIMAR

Cristian Mihai

VICEPJU A / /

/1DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

Anexa 0 VC-C £<£0/ otyl

NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2019 Buget Local-Rectificare 1

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A.Lucrari in continuare.

 • 1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus a fost incheiat contractul de lucrări nr. 26468/29.11.2017 cu asocierea SC Colen Impex SRL - SC Europan Prod SRL.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Valoare contract lucrări: 9.812.629,73 lei fara TVA.

 • -  Pentru executarea lucrărilor a fost obtinuta autorizația de construire nr. 166/22.04.2016.

 • - Din sumele alocate se decontează si serviciile de dirigentie de șantier, proiectre, asistenta tehnica si taxa ISC.

Informații financiare

 • 1. Valoarea totala a proiectului (investiției) - 16.377.600,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                          - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Grafic de finanțare

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

 • - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local

5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local

2014 - 33.000 lei - cheltuieli proiectare - refacere documentație tehnica pentțju^^ rest de executat.


2018- 1.228.563,28 lei cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

3.783.026,59 lei cheltuieli execuție lucrări - buget local(Credit Exî

 • 3. Stadiul fizic actual: lucrări executate: 80%.

Obiectivul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, pentru fin^

lucrărilor de constructii-montaj, conform contract de finanțare inchefaf7țu^vc > M.D.R.A.P. inregistrat la P.M.P. cu nr. 11198/04.06.2019, in suma de 5.975. lTiF'^ lei.

Propunem modificarea listei conform contractului de finanțare in suma de 5.975.170 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM-2019 este 2.500.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 8.475.170 Iei.

C.Alte cheltuieli de investiții

4. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești.

In programul propus la finanțare pentru reabilitare termica prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, au fost depuse cererile de finanțare pentru 4 (patru) loturi de blocuri, insumand un total 14 blocuri ce vor fi reabilitate termic, pentru care au fost aprobați documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico - economici conform următoarelor Hotarari de Consiliu Local:

LOT 1 - Bloc 10D, Str. Sinăii nr. 1;

-AvizCTEAnr. 11/22.02.2018

-HCL nr. 57/26.02.2018

-valoare totala - 1.268.322,44 inclusiv TVA

- contribuția inițiala buget local - 542.781,44 lei inclusiv TVA Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”;

-AvizCTEAnr. 10/22.02.2018

-HCL nr. 60/26.02.2018

-valoare totala - 1. 329.923,60 inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 550.542,98 lei inclusiv TVA

LOT 2 - Bloc 8 B, str 8 Martie nr. la;

-Aviz CTEA nr. 4/22.02.2018

-HCL nr. 52/26.02.2018

-valoare totala - 1. 221.362,56 inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local - 522.293,03 lei inclusiv TVA Bloc 8 CI, BD. Republicii nr. 183;

-Aviz CTEA nr. 5/22.02.2018

-HCL nr. 53/26.02.2018

-valoare totala - 1. 815.201,401ei inclusiv TVA


-contribuția inițiala buget local - 737.593,44 lei inclusiv TVA Bloc 8 C2, BD. Republicii nr. 183;

-Aviz CTEA nr. 6/22.02.2018

-HCL nr. 54/26.02.2018

-valoare totala- 1.762.515,71 lei inclusiv TVA

-contribuția inițiala buget local - 716.519,16 lei inclusiv TVA

Bloc 10C1C2, Str. SinăiiNr. IA;

-Aviz CTEA nr. 16/22.02.2018

-HCL nr. 55/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 360.445,36 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 580.925,89 lei inclusiv TVA

Bloc 10 F, BD. Republicii nr. 179;

-Aviz CTEA nr. 3/22.02.2018

-HCL nr. 56/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 772.850,74 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 719.808,33 lei inclusiv TVA

Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A;

-Aviz CTEA nr. 9/22.02.2018

-HCL nr. 61/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 488.982,38 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 655.725,55 lei inclusiv TVA LOT 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4;

-Aviz CTEA nr. 7/22.02.2018

-HCL nr. 58/26.02.2018

 • - valoare totala - 2.572.230,40 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 1.078.954,87 lei inclusiv TVA

Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA

-Aviz CTEA nr. 8/22.02.2018

-HCL nr. 59/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 324.806,62 lei inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local - 575.120,90 lei inclusiv TVA

LOT 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B;

-Aviz CTEA nr. 12/22.02.2018

-HCL nr. 62/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 059.569,23 lei inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local - 467.125,37 lei inclusiv TVA

Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173;

-Aviz CTEA nr. 13/22.02.2018

-HCL nr. 63/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 211.790,94 lei inclusiv TVA -contribuția inițiala buget local - 530.818,10 lei inclusiv TVA

Bloc 34 Al, str. Gheorge Doja 35;

-Aviz CTEA nr. 14/22.02.2018

-HCL nr. 64/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 465.637,55 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 734.662,221ei inclusiv TVA

Bloc 28 E, str. Colinii nr 2

-Aviz CTEA nr. 15/22.02.2018

-HCL nr. 65/26.02.2018

 • - valoare totala - 1. 006.471,29 lei inclusiv TVA

 • - contribuția inițiala buget local - 464.694,82 lei inclusiv TVA Pentru toate aceste loturi au fost depuse cereri de finanțare.

Pentru plata serviciilor realizate propunem alocarea sumei 74.800 lei/ Suma totala prevăzută in buget: 187.400 Iei.                   fe'V

Director Executiv,

Mihaela IAM.ANDI T

SERVICIUL INVESTIȚII

Stochita Mariana

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

&& 20/4

3 U tf-a JUofaa


APROBAT

P.PRIMAR


VICEPRIMAR Cristian Mihai GANEA

NOTA DE FUNDAMENTARE


X

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2019

RECTIFICARE 1

Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

Modernizare strada Cozia

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale pe strada Cozia, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier.

Documentația tehnica, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.51/26.02.2018.

Pentru demararea lucrărilor si plata taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem introducerea unei poziții noi si alocarea sumei de 528.000 lei, inclusiv TVA, Cap.84.02.71.01, TRANSPORTURI, B. Lucrări noi

Totodată, pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune introducerea unei poziții noi si alocarea sumei de 22.000 lei, Cap.84.02.71.01, TRANSPORTURI, C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi: 0

Buget rectificat: 528.000 lei, inclusiv TVA

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 0

Buget rectificat: 22.000 lei, inclusiv TVA

Cap.C - Alte cheltuieli de investițiiSF/PUZ - Modernizare rețea rutiera/stradala: lărgirea la -4' benzi str.Gh.Gr.Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare str.Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - limită oraș, inclusiv terminal multimodal

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 396.800 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 302.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 698.800 lei, inclusiv TVA

SF/CF - Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești -cartier Pictor Rosenthal

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 65.200 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 149.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 214.200 lei, inclusiv TVA

PUZ/SF/CF - Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 151.000 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 82.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 233.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela 1AMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE

RAMPA TELEAJENInconformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 598/2018


privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Ploiești a fost încadrat în regimul de gestionare II pentru indicatorii particule în suspensie (PM10), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și benzen (C6H6), îar Comuna Brazi a fost încadrată în regimul de gestionare II pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și benzen (CâHâ).

Pentru cele două unități administrativ-teritoriale, respectiv municipiul Ploiești și comuna Brazi, este necesară elaborarea unui plan integrat comun de calitate a aerului, care va avea în vedere transferul de poluanți emiși în atmosferă de la sursele situate în cele două unități administrative învecinate.

Se va întocmi un studiu de calitate a aerului necesar întocmirii planului ce se bazează în principal pe modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă precum și identificarea măsurilor de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie. După realizarea studiului se va elabora Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru reducerea nivelului de emisii (PM10, NOx, Benzen) specifice fiecărei localități din sursele identificate.

Având în vedere prevederile legislației în vigoare, primarul municipiului Ploiești și primarul comunei Brazi au următoarele atribuții:

 • -  asigură elaborarea planului integrat de calitate a aerului;

 • -  participă la elaborarea planului de menținere a calității aerului și pune în aplicare măsurile prevăzute în plan care intră în responsabilitatea lor;

 • -  realizează măsurile din planul integrat de calitate a aerului, care intră în responsabilitatea lor și asigură fonduri financiare în acest scop.

Ținând cont și de prevederile art. 12 alin 1 și alin 2 din Anexa HG nr. 257/2015 prin care se precizează că în termen de 20 de zile lucrătoare de la publicarea Ordinului nr. 598/2018 decurg termenele de realizarea a planului integrat de calitate a aerului.

După adoptarea hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Comuna Brazi în vederea realizării Planului integrat de calitate a aerului și împuternicirea primarului în vederea semnării contractului de


a aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi” a fost primită o;bfertă, care'priA valoarea ei depășește suma estimată. Pentru reușita acestei achiziții tirebuie ca suma ’ estimată de 40000 de lei, să fie majorată la valoarea de 45000 lei la viitoarea rectificare bugetară, respectiv asigurarea unei sumei in plus de 5000 lei.

Finanțarea se va realiza în cota de 70,92 % din total de către Municipiul Ploiești cu asigurarea sumei estimate de 45000 lei fără TVA, iar Comuna Brazi în cota de 29,08 % din total cu asigurarea sumei estimate de 20000 lei fără TVA. Suma definitivă fiind cea rezultată din procedura de achiziție.

Solicităm suplimentarea sumei inițiale de 40000 lei cu suma de 5000 lei fără TVA, suma totală ajungînd la valoarea de 45000 lei, fără TVA.

Valoarea sumei estimate de 45000 lei fără TVA, în capitolul cap. 74.02. Protecția Mediului oferă posibilitatea de angajare a municipalității pentru realizarea studiului si a planului integrat de calitate a aerului cât și conformarea cu cerințele legale

Director,

RÂUL PETR/ESCU

Șef Birou Protecția Mediului Monitorizare Postînchidere Rampa Teleajen

OLIVIA NICULESCU

RASP/ BPMMPRT nr.

Localitatea

A. Suprafața [ha]

B. Număr locuitori

C. Indicatori

Ploiești

5845

227951

3

Brazi

4544

8319

2

Suprafața totală aglomerare urbană SA

10389

Total populație aglomerare urbană SB

-

236.270

Total Indicatori

SC

5Localitatea

p% (LJ

p% (SB)

p% (Sc)

Ploiești

56,26143036

96,47902823

60

Brazi

43,73856964

3,52097177

40

Total

100

100

100

44675,4963

18324,5037

63000


Ploiești (%)

70,9134862

Brazi (%)

29,0865138

Total

100


63000


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI


MONITORIZARE POȘTÎNCHIDERE

RAMPA TELEAJEN

2) ^(dCL

NOTA DE FUNDAMENTARE

 • - Ținând cont de Raportul operativ nr. 4238/21.06.2019 privind urmările situațiilor de urgenta produse pe raza municipiului Ploiești in data de 21.06.2019, prin care s-a înregistrat distrugerea Digului de Gabioane aflat la obiectivul Depozit Ecologizat Teleajen si Procesul verbal încheiat la data de 26.06.2019, in urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 6890/II/E/VI/2019, s-a stabilit ca măsură, ”sa se intervină de urgenta pentru punerea in siguranța a depozitului de deșeuri prin devierea cursului râului Teleajen pe axul central”.

 • - Având in vederea alocarea prin Hotararea de Consiliul Local nr. 144/30.05.2019 a sumei de 1.000,00 lei pentru realizarea Studiului de prefezabilitate, la obiectivul anterior aminitit, propunem suplimentarea si asigurarea in bugetul local a sumei de 39.000,00 lei (fara TVA); estimata pentru întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) cu respectarea H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

 • - Propunem ca suma estimata mai sus sa fie prevăzută in Bugetul Direcției Tehnic Investiții, care poate gestiona lucrări de asemenea amploare.ȘefBPMMPRT, ing.Olivia Niculescu

BPMMPRT nr 1 408/26 06.2019


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECTIV RELAȚII INTERNATIONALE

Nr......./...... ^><6- 2£>/^


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND SUMELE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

In anul 2019, pentru plata sau achiziția serviciilor de consultanta pentru proiectele aflate in derulare sau care se intenționează sa se depuna/realizeze, se vor avea in vedere următoarele modificări in lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local:

 • 1.   „Actualizarea PLANULUI de MOBILITATE URBANA DURABILA pentru POLUL de CREȘTERE PLOIEȘTI” - 30,0 mii lei;

Se diminuează prevederea de 230, 00 mii lei cu 200, 00 mii lei, la 30,00 mii lei

 • 2.   „Actualizarea/revizuirea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA DURABILA pentru POLUL de CREȘTERE PLOIEȘTI 2014-2020” -67,14 mii lei;

Se diminuează prevederea de 167,14 mii lei cu 100, 00 mii lei, la 67,14 mii lei Aceste diminuări sunt necesare in vederea prioritizarii altor proiecte de investiții finanțate din fonduri europene.

Sef Serviciu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala,ONG

Milena PERPELEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

BMTU 1365/26.06.2019


2> M ff CC


Aprobat, p. Primar Cri


NOTA DE FUNDAMENTARE

In anul 2017, Municipiul Ploiești a incheiat Acordul-Cadru nr. 11681/24.05.2017, cu S.C. Altimate S.R.L. București, avand ca obiect “Servicii de întreținere, revizie, reparații sisteme de semaforizare in Municipiul Ploiești”, cu o valabilitate de 2 ani.

In baza acordului-cadru, au fost încheiate contracte subsecvente privind serviciul de mentenanta si reparații la sistemele de semaforizare.

In data de 22.05.2019 a fost incheiat ultimul contract subsecvent cu nr. 10.365/22.05.2019 avand ca obiect doar seriviciul de întreținere sisteme de semaforizare valabil pana la 31.12.2019.

In scopul menținerii siguranței participantilor la traficul rutier, precum si evitarea ambuteiajelor ca urmare a defecțiunilor aparate la sistemele de semaforizare din municipiul Ploiești (accidente, intemperii, vandalism, etc.), propunem alocarea sumei de 100.000 lei inclusiv TVA in vederea menținerii in stare de funcționare conform prevederilor legale a sistemelor de semaforizare.

Anexat va transmitem Informarea BMTU nr. 1295/05.06.2019, adresa Direcției Economice nr. 226/12.06.2019 si Contractul Subsecvent nr. 10.365/22.05.2019

mandi


DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela Iamandi


Direcția Economica


Serviciul Financiar Contabilitate

Nr.

Către,

Direcția Tehnic-Investitii

Ca răspuns la Informarea DTI nr.5416/05.06.2019 va aducem la cunoștința ca este necesara intocmirea unei note de fundamentare aprobata de către ordonatorul principal de credite, ce urmeaza a fi luata in considerare la rectificarea bugetului local, daca veniturile proprii permit acest lucru.

Va mulțumim pentru colaborare!


Nume, prenume

Funcția publica

natura.

ypa1a

ELABORAT

Sima Geanina

Consilier

VERIFICAT

Taracila Manuela

Sef Serviciul Financiar Contabilitate

6 \


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

BMTU.. / 23.1......./.. $??.<?£■.ceprimar - dlui Cristian Mihai GANEA - Viceprimar 'C

- Cabinet Primar - dlui Adrian Florin DOBRE - Primar VtV)

Urmare a adresei nr. 10.954/30.05.2019, anexata in copie la prezenta, transmisa

S.C. ALTIMATE S.A. București privind starea sistemelor de semaforizare din municipiul

Ploiești va aducem la cunoștința următoarele :


Instalațiile de semaforizare de tip vechi cu automate de dirijare a circulației (AJ*C), ce nu au fost supuse modernizării, nu mai prezintă siguranța in exploatere datorita faptului ca toate componentele sistemului de semaforizare nu mai sunt fabricate, iar subansa-nblele acestora sunt greu de procurat sau de reparat.

Deasemenea, datorita alocărilor bugetare insuficiente ce au dus la diminuarea pana la eliminarea surselor de finanțare a lucrărilor de reparații a instalațiilor de semaforizare sistemele de semaforizare precum si activitatea in sine are de suferit prin imposibilitatea de c interveni urgent in vederea remedierilor defecțiunilor aparate in modul de funcționare a semaforizării. In aceasta situație se afla cele 13 intersecții semaforizate, in special sitemul de semaforizare din intersecția str. Eroilor cu str. Marasesti si str. Torcători. La areasta intersecție sunt o serie de neconformitati in sensul ca, deși este funcțional, sistemul nu prezintă siguranța in exploatare, existând riscul producerii de evenimente neplăcute.

Odata cu precipitațiile din perioada 24.05 - 31.05.2019, ADC-ul din intersecta str. Eroilor cu str. Marasesti si str. Torcători a avut o serie de defecțiuni. In data de 31.05.Z319 a fost repus in funcțiune, pe cheltuiala prestatorului de servicii, dar datorita complexității defecțiunii repunerea in funcțiune este făcută fara protecțiile necesare, conform STAS 1248 -SEMAFORIZARE (roșu ars, verde antagonist, roșu si verde aprinse in acelsi timp pe același semafor, etc). In aceasta situație, in cazul arderii unei culori a semafoarelor, riscul producerii de accidente este foarte mare. In cazul unui accident cu victime omenești si/sau pagube materiale, răspunderea pica in sarcina Amdinistratorului Drumului, respectiv in sarcina

Municipiului Ploiești.

In aceeași situație se afla si sistemul de semaforizare din intersecția str. Gh. Dfi,?,f \ î i

h'Vr »r w HjLf\^i 4V» wr» i                             ’,♦*■     i <,ț_

numărul victimelor vafi’fitsire^r /

-4 lo^-


str. Carpati si str. Văleni.                                                           —<«r;

X '-

Evidențiem faptul caprin aceste intersecții, societatea de transport local( S.^Țrar^fi^f^^ Calatori Express S.A.), are trasee cu frecventa crescută ce transporta un nutrii nare dgv i calatori. In eventualitatea producerii unui eveniment rutier,         ' ’

implicațiile legale va fi extinsa.


Având in vedere faptul ca intram in perioada cu caiduri foarte mari (anotimpul ->ara cu temperatuie la sol de aproximativ 60°C), riscul de creștere a numărului de defec~iuni la sistemele de semaforizare (in special la cele vechi), va creste, neavand posibilitatea financiara de a putea fi reparate si repuse in funcțiune conform STAS.

Prin urmare, pentru a preîntâmpina evenimentele nedorite, propunem alocarea unei sume de 100.000 lei inclusiv TVA, care sa acopere cheltuielile de repunere in funcțiune in condilii de siguranța a celor doua sisteme de semaforizare amintite mai sus, precum si pentru rerredierea eventualelor defecțiuni neprevăzute ce pot aparea la sistemele de semaforizare din municipiul Ploiești.Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa analizați si sa dispuneți in consecirta.


DIRECTOR EXECUTIV, MihaeJalamandi

Nume, prenume

Funcfia publică

.Semnă! uita

Date

Elaborat

Bogdan Voinea

Referent

1      4^

Verificat

Lucian Leosteanu

Șef birou

ZZJ


CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII


nr. - 103^5 data ?     2019    ,

SERVICII DE ÎNTREȚINERE, REVIZIE, REPARAȚII A SISTEMULUI DE

SEMAFORIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI '

1. Părțile contractului subsecvent

în temeiul Acordului Cadru nr. 11681 din data de 24.05.2017, a intervenit prezentul contract subsecvent, încheiat

între

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, 100316, telefon 0244-516699, fax 0244-510736, cod fiscal 2844855, cont RO 07TREZ 24A840303200109 deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin d~l Adrian Florin Dobre, Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

S.C. ALTIMATE S.A., cu sediul în București, sector 4, Șos. Olteniței, nr.107 A, Corp CI, etaj 6, camera 1613, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J40/14079/2014, CUI RO33870323, cont bancar RO47TREZ7005069XXX012705 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată legal de d-1 Claudiu Balan, Director General, în calitate de prestator, pe de altă parte.

 • 2. Definiții

  • 2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

^..contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

^.achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

(„prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

^servicii -activități a căror prestare face obiectul prezentului contract;

tproduse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate in vederea aducerii la îndeplinire a obiectului prezentului contractului;

f/or/rt majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind^-exhaustivă, ci enunțiativă.                                                     1 } /X


Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea din părți;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1 - In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

4.1- Prestatorul se obligă sa presteze servicii de întreținere, revizie, reparații a sistemului de semaforizare in Municipiul Ploiești, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, in termenul prevăzut la art 7.2 si in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1 - Prețui convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este determinabil pe parcursul executării contractului, pe baza preturilor unitare prevăzute in Anexa la Formularul de oferta si in funcție de necesarul constatat in teren, in limita valorii estimate de 143.215,24 lei, fara T.V.A., pentru servicii de intretinere/revizie sisteme de semaforizare din Municipiul Ploiești.

5.2. - Preturile unitare aferente serviciilor ce fac obiectul prezentului contract sunt cele prezentate in Anexa la Formularul de oferta din cadrul Propunerii financiare.

 • 6. Durata contractului

6.1. - Contractul intra in vigoare de la data inregistrarii lui la achizitor, după semnarea de către ambele parti contractante si produce efecte pana la data efectuării recepției, fara obiectiuni, a serviciilor prevăzute in Caietul de Sarcini, si prestate in baza contractului.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1 ~ Executarea contractului incepe după constituirea garanției de buna execuție.

  • 7.2 - Termenul de prestare a serviciilor in baza prezentului contract este pana la data de 31.12.2019.

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1 -- Documentele contractului sunt:

 • - Caietul de Sarcini;

 • - Anexa 1-Estimare cantitatii servicii de întreținere, revizie si reparații ia sistemul de semaforizare in Municipiul Ploiești;

 • - Oferta tehnico-financiara;

 • - Dovada constituirii garanției de buna execuție a contractului.


 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 9.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu normele$||S vigoare si cu prevederile caietului de sarcini, la standardele și performanțele menționate în oferta tehnica, anexa la contract.

  • 9.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile, sa furnizeze echipamentele si dotările si sa execute lucrările la standardele si performantele prezentate in propunerea tehnica.

9.3- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile cu personal specializat.

 • 9.3.1- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamații și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din culpa achizitorului.

 • 9.3.2 - Despăgubirile precizate mai sus se datoreaza doar daca sunt produse din culpa prestatorului si se refera doar la acest contract.

 • 10. Terți susținători

  • 10.1 - In cazul in care prestatorul intampina dificultăți, sau este in imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător, tertul susținător se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligațiilor contractuale, prin implicarea directa pentru acea parte a contractului pentru care prestatorul a primit susutinere din partea terțului susținător.

  • 10.2 - Achizitorul va urmări orice pretenție la daune pe care prestatorul ar putea sa o aiba impotriva terțului susținător, pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere.

  • 10.3 - Tertul susținător va răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului, ca urmare a nerespectarii obligațiilor prevăzute in angajamentul ferm de susținere, achizitorul a vând posibilitatea de acțiune directa impotriva terțului susținător.

 • 11. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 11.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate, echipamentele si dotările furnizate si lucrările executate în termenul convenit.

11.2- Achizitorul se obligă să plătească prețui convenit pentru serviciile prestate, pe baza preturilor unitare prevăzute in Anexa la Formularul de Oferta către prestator, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, după confirmarea de către beneficiar a indeplinirii obligațiilor asumate de prestator.

 • 11.3 - (1) Achizitorul nu va achita contravaloarea serviciilor prestate la sistemele de semaforizare defectate în termenul de garanție, decât dacă se constată și se dovedește că avariile au survenit din cauze neimputabile prestatorului (cauze naturale, vandalizări ale sistemelor de semaforizare cu autori necunoscuți, supratensiuni din rețeaua de alimentare cu energie electrică, furturi, accidente, etc).

(2) Un sistem de semaforizare care nu funcționează timp de cel puțin 48 de ore consecutiv, nu este considerat funcțional, drept pentru care beneficiarul nu va achita contravaloarea întreținerii/reviziei pe perioada în care respectivul sistem de semaforizate. nu a funcționat corespunzător - program de lucru tricolor (este valabil și pentru,

care un sistem de semaforizare intră în program "GALBEN INTERMIT^OT^^Jt.;. \\ . excepția situației în care beneficiarul dispune în scris această schimbare).             ~      52|

(3) In cazul accidentelor de circulație, costul avariilor sistemelor de semafârizare^^v/ fi suportat de către făptuitorul identificat, sau respectiv de către asigurătorul                  >'

'"S..C A V.X"

12 Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 12.1 - în cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea corespunzătoare pârtii de contract neexecutata, pe fiecare zi de întârziere.

 • 12.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit la art. 11.2, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, calculata de la data scadentei obligației de indeplinit când achizitorul este de drept in întârziere.

 • 12.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 12.4 - Pact comisoriu

 • (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligațiilor contractuale principale (art.9) de către prestator, precum si al întârzierii in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 10 zile de la data scadentei, achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificata de către achizitor prestatorului si numai daca prestatorul nu a remediat respectiva incalcare inauntrul termenului indicat in notificare.

 • (2) In cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori întârziere in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 10 zile, prestatorul datoreaza daune compensatorii, care se determina astfel:

 • - pentru neexecutarea totala a obligațiilor asumate si/sau care ii revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15% din prețul total, fara TVA, al contractului;

 • -  in cazul in care executarea este numai parțiala si este corespunzătoare, daunele reprezintă 15% din valoarea serviciilor neprestate la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de întârziere calculate de la data scadentei obligației neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate stabili proporția serviciilor neprestate, prestatorul datoreaza achizitorului daune compensatorii in cuantum de 10% din prețul total, fara TVA, al contractului;

 • - in cazul in care executarea este parțiala si, totodată, necorespunzatoare, prestatorul datoreaza achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15% din valoarea totala, fara TVA, a contractului, Ia care se adauga, daca este cazul, si penalitati  de întârziere calculate de la data scadentei obligației neindeplinite pana la data la gafe a intervenit rezilierea.

 • 12.5 - Pact comisoriu                                              <^^7*

 • (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligațiilor principale (art. 1 1) de către achizitor, precum si al întârzierii in indeplinire^bfj perioada mai mare de 10 zile de la data scadentei, prestatorul are dreptul de?^ contractul desființat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata, operează de drept după expirarea perioadei de remediere a incalcarif-cop notificata de către prestator achizitorului si numai daca achizitorul nu respectiva incalcare inauntrul termenului indicat in notificare ori, deși respectiva remediere s-a produs, aceasta nu mai poate asigura îndeplinirea obiectului contractului.


 • (2) In caz de reziliere a contractului achizitorul datoreaza prestatorului, cu titlu de daune compensatorii o suma egala cu 15% din valoarea contractului, fara TVA.

 • 12.6 - Daunele prevăzute la art.12.1 si art.12.4 se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care achizitorul le are fata de prestator si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuție (daca acestea nu sunt indestulatoare pentru acoperirea prejudiciului achizitorul va acționa conform art. 23).

Clauze specifice

 • 13. Garanția de bună execuție a contractului

  • 13.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului.

 • (2) Modul de constituire a garanției de buna execuție: integral, prin scrisoare de garanție bancara, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data înregistrării contractului la autoritatea contractanta, după semnarea acestuia de către ambele parti, conform art. 40, alin. (1) si (3)-(9) din H.G. nr. 395/2016.

 • (3) In cazul neindeplinirii obligației prevăzute la alineatele precedente, achizitiorul are dreptul de a aplica sancțiunea instituita de art.12.4.

 • 13.2 - Achizitorul se obligă să emită nota de comanda a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție, in termenul prevăzut la art. 13.1 alin.2.

 • 13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat si dovedit, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate

 • 13.4  Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție prestatorului in cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către acesta a obligațiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.

 • 14. Alte resposabilități ale prestatorului

  • 14.1 - (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa.                                                                   i z

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umanef. materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie,'neA definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. . , r ; •' j '"■

 • 14.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele prevăzute in graficul de prestare a serviciilor. Totodată, este răspuhzătof-atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 14.3 - Prestatorul va asigura o garanție de 12 luni pentru lucrările executate in baza contractului.

 • 14.4 - Prestatorul se obliga sa emită factura cel târziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei in care ia naștere faptul generator al obligației de plata (conform art. 319, alin. 16 Cod Fiscal).

 • 14.5 - Prestatorul va îndeplini toate celelalte obligații prevăzute in Caietul de Sarcini.

 • 15. Alte responsabilități ale achizitorului

  • 15.1 - Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului toate documentele necesare îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract.

 • 16. Recepție și verificări

  • 16.1 - (1) Achizitorul prin reprezentanții sai imputemiciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificațiile tehnice si prevederile din propunerea tehnică.

(2) Predarea, respectiv primirea documentației de proiectare se va realiza pe baza de proces-verbal, semnat de părțile contractante.

 • 17. începere, finalizare, întârzieri, sistare

  • 17.1 - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului de către ambele parti.

  • 17.2 - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

  • 17.3 - In caz de întârziere produsa din cauza achizitorului, contractul se prelungește in mod automat.

 • 18. Ajustarea prețului contractului

  • 18.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt preturile unitare declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

  • 18.2 - Preturile unitare se ajusteaza numai in situația în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului”, conform art.28, alin.(5), din H.G. nr. 395/2016.

 • 19. Amendamente

  • 19.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a c(

modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au puttftV fi prevăzute la data încheierii contractului.                                      ■'W- VZl


F7»

 • 20. Subcontractanți                                                     __

  • 20.1 - Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din coi^rgct^ă a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

  • 20.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

 • 20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

 • 20.5 - Pe parcursul derulării contractului, prestatorul are dreptul de a înlocui subcontractanții, cu acordul autoritarii contractante, in următoarele situații:

 • a) înlocuirea subcontractanților nominalizați in oferta si ale căror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractant!;

 • b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnării contractului de achiziție publica in condițiile in care serviciile ce urmeaza afi subcontractate au fost prevăzute in oferta fara a se indica inițial opțiunea subcontractarii acestora;

 • c) renuntarea/retragera subcontractanților din contractul de achiziție publica.

 • 20.6 -Noii subcontractanti au obligația de prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de către contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

 • 20.7 -Autoritatea contractanta are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate intre prestator si subcontractanti! declarați ulterior, care sa conțină obligatoriu, cel puțin următoarele:

 • a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

 • b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanti;

 • c) valoarea aferenta prestațiilor noilor subcontractanti.

 • 20.8 - Contractele prezentate conform punctului 20.7 vor fi in concordanta cu oferta si vor fi anexa la prezentul contract.

20.9-Autoritatea contractanta va efectua plăti direct către subcontractant/ subcontractanti! care isi exprima opțiunea in acest sens, printr-o înștiințare, doar atunci când prestația acestora este confirmata prin documente ageate de toate cele trei parti, respectiv autoritatea contractanta, prestator si subcontracatant, sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci când, in mod nejustificat, prestatorul blochează confirmajxa obligațiilor asumate de subcontractant.


20.10 -Subcontractantul/subcontractantii isi exprima opțiunea de a fi plșttiVț>lâfilîWep de către autoritatea contractanta, la momentul încheierii contractului de ach ‘ sau la momentul introducerii acestora in contractul de achiziție publica.^ 20.11-Dispozițiile prevăzute la art. 20.9 si art.20.10, nu diminuezi prestatorului in ceea ce privește modul de îndeplinire a prezentului contra* publica.

 • 21. Cesiunea

 • 21.1- Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a cesiona creanțele născute din prezentul contract, dar numai după primirea acordului scris al celeilalte parti, sub sancțiunea rezilierii contractului in condițiile prevăzute de art. 11.

 • 22. Forja majoră

  • 22.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 22.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 22.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 22.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 23. Soluționarea litigiilor

  • 23.1 - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente de la sediul achizitorului.

 • 24. Litnba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 25. Comunicări

 • 25.1- (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 25.2- Comunicările între părți se pot face si prin telefon, fax cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

 • 26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract astazi.......................

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,


Municipiul Ploiești Primar, Adrian Florin


Direcția Econ Director Exe<4itiv, Nicoleta Craciunoiu

2 2 -05- 2019

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Mihaela Zaharia

•Z

Director Executiv Adjunct,

Adina Camelia Brotea

Direcția Tehnic-Investitii

Director Executiv,

Mihaela Iamandi

Biroul Mibțlitate si Trafic Urban,

Sef Birou,

Leosteanu țJucian Augustin

ESTIMARE VALORICA CANTITATI MINIME SI MAXIME CARE FAC OBIECTUL CONTACTULUI ' > t

SUBSECVENT PANA LA 31 DECEMBRIE 2019             ' 'X.  •. \ >

^~A\EXA2

i NTREȚDIERE / REVIZIE

Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cantități estimate

Preț unitar LEI

(fără TVA)

Valoare minima estimata lei (fără TVA)

Valoare maxima estimata lei (fărăTVA)

minime 28 intersecții

maxime 28 intersecții

1 %

T'*'

întreținerea 1 revizia sistemului de semaforizare in Municipiul Ploiești (28 Intersecții)

buc

196

196

730,69

143.215,24

143.215,24

fc ■                    TOTAL ÎNTREȚINERE (exclusiv TVA)

143.215,24

143.215,24

ț         j             TOTAL ÎNTREȚINERE (inclusiv TVA)

170.426,14

170.426,14

ț

Director Executiv,Mihaela lamandi

Nume, prenume

Funcția publica

natura

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

09.05.2019

VERIFICAT

Lucian Leosteanu

SefBMTU

LZ

09.05.2019

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


țvf6 £84/ 266>62c>/$

NOTA FUNDAMENTARE


■   a"/

Expertiza tehnica pentru proiectul „Creșterea mobilității transportului public p^trifgpbjlitârea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - obiect “Mutări protejări rețele alimentare cu apa

Municipiul Ploiești a derulat o serie de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, printre care si proiectul „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare”, COD SMIS 40252.

In cadrul proiectului sus menționat, au fost executate lucrări privind reabilitarea traseului tramvaiului 101, precum si lucrări de mutări, protejări rețea alimentare cu apa. Lucrările s-au executat pe tronsonul tramvaiului 101, cuprins intre Bulevardul Republicii (tronson cuprins intre intersecția străzilor Șoseaua Nordului si Șoseaua Vestului si Piața Mihai Viteazu) si strada Gheorghe Doja (tronson cuprins intre Piața Mihai Viteazu si strada Candiano A. Popescu) fiind recepționate, conform Procesului Verbal de Receptei la Terminarea Lucrărilor nr. 019805/13.10.2015.

In data de 09.02.2019, s-a constatat de către Apa Nova o avarie la rețeaua de alimentare cu apa, iar in urma măsurătorilor fiind indicat tronsonul de rețea de pe Bulevardul Republicii, zona Caraiman, pe traseul rețelei de alimentare cu apa realizat in cadrul proiectului sus menționat.

Deoarece lucrările la obiectivul de investiții sus menționat sunt inca in perioada de garanție de buna execuție, a fost solicitat constructorul SC TANCRAD SRL GALAȚI sa remedieze defecțiunea constatata. In perioada cat constructorul a executat lucrările de remediere la rețeaua de alimentare cu apa, au fost vizualizate in săpătură realizata anumite zone fara umplutura, umplutura cu bolovani, precum si lipsa stratului suport si de protecție a conductei montata in sânt (nisip).

Pentru a identifica motivul apariției defecțiunii la rețeaua de apa, precum si modul de realizare a lucrărilor executate de constructorul SC TANCRAD SRL GALAȚI, se dorește a se iniția procedura de achiziție publica pentru incheierea unui contract de prestări servicii de expertiza tehnica, pentru proiectul sus menționat, pentru obiectul “Mutări protejări rețele alimentare cu apa”.

Pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor sus menționate, solicitam alocarea din Bugetul Local a sumei de 35.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA UMAN 1)1

Nume, orenume

Funcția publica

Semnatara

Data

Elaborat

Nicolescu Irina

Consilier

2.7 vG To'TZL

Verificat

Nearu Mihail

Sef Serviciu