Hotărârea nr. 22/2019

Hotãrârea nr. 22 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 22

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„ CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 48/06.02.2019 a domnului primar Adrian Florin DOBRE și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 1343/06.02.2019 și al Direcției Economice nr. 20/06.02.2019 prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale cartier Bereasca44;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 38 din Legea locuinței nr. 114/1996;

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 în sensul introducerii unui nou articol. Astfel, după Art.l se introduce un nou articol, Art. 11 cu următorul cuprins:

„Art.11 Valoarea totală a investiției este de 8.430.100,50 lei cu TVA din care suma eligibilă ce poate fi decontată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform prevederilor art. 1, pct. 6 din Hotărârea nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 aprobate prin H.G. 1275/2000, este de 3.843.997,50 lei cu TVA conform anexei la prezenta hotărâre”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 615/20.12.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 februarie 2019

A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,  George-Sbrin-Niculae BOTEZ


DEVIZ GENERAI al obiectivului de investiții

Nr.cn.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA-

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.3

Amenajarea terenului

912,100.00

173.299.00

1.085.399.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

32,200.00

6.118.00

38.318.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protedia utilifaliior

-

-

Total capitol 1

944,300.00

179,417.00

1,123,717.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea ulSitatitor necesare

258,700.00

49,153.00

307.853.00

Total capitol 2

258,700.00

49,153.00

307,853.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

16,700.00

3,173.00

19,873.00

3.1.1

Studii teren

16.700.00

3.173.00

19,873.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatli-suportsl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

-

I

3.3

Expertiza re tehnica

-

3.4

Certificarea performantei energetice si aurfitul energetic al clădirilor

1,500.00

286.00

1,785.00

3.5

Proiectare

380.800.00

72,352.00

453,152.00

3.5.1

Tema de proiectare

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

3.5.3

Studiu de fezabîlitate/documentaliB de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

208,700.00

39,653.00

248.353.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilcr

7.800.00

1,482.00

9,282.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

7,800.00

1.482.00

9.282.00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

156.500.00

29,735.00

186.235.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.7

Consultante

67,800.00

12,882.00

B0,682.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

67.800.00

12,882.00

80,682.00

3.7.2

Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

74,000.00

14,060.00

88,060.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26,000,00

4.940.00

30.940.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.100.00

2,109.00

13.209.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14,900.00

2.831.00

17.731 00

3,8.2

Dirigentîe de șantier

48.000.00

9,120.00

57,120.00

TolaJ C4p/tO/ J

553,800,00

105,222.00

S59,022.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.130,950.00

784,830.50

4,915.830.50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționate

5,200.00

988.00

6,188.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

203.700.00

38,703.00

242.403.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dolari

20.200.00

3,838.00

24,038.00

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

4,360,050.00

828,409.50 l

5,188,459.50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

283,600.00

53,884.00

337,484.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

80,000.00

15.200.00

95,200.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

203,600.00

38.684,00

242.284.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

74,700.00

2,660.00

77,550.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2

Cota aferenta (SC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

27,100.00

27.100.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% ‘ 4.U5.1.11)

5.500.00

-

5.500.00

5.2.4

Dota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27,100.00

- I

27.100.00

5.2.5

Faxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiiniare

15,000.00

2.850.00

17,850.00

6.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute (10% • (1.2+1.3+1.4+2+3.6+3J5+4J)

601,700.00

114,323.00

716,023.00

6.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

16,800.00

3,192.00

19,992.00

Total capitol 5

976,800.00

174,249.00

1,151,049.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

aregatirea personalului de exploatare

-

6.2

3robe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

TOTAL GENERAL

7,093,650.00

1,336,450,50

8,430,100.50

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+S.l.l)

5,419,150.00

1,029,638.50

6,448,788.50

I........... ■...... .......” ??...................

Uu'Uk'Ab.noi^.                 ... •

r*t■ _

CAPITOLUL f CMttuM ptnflru obținerea il amendarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea r< renului

355,400.00

67.716.00

424,116.00 .

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

-

1.4

Cheltuieli pentn relocarea/protecfia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

356,400.00

67,716.00

424,116.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

-

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1

Studii teren

3,1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Docurnentatll-suport «I cheltuieli pentru obținere» de avize, acorduri sî autorizații

3.3

Expertizare tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice sl audltul energetic al clădirilor

3.6

Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz genere)

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizetor/acordurilor/aut criza liil or

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3,7

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2

Auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

3.8.2

Dirigentie de șantier

Total capitol 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,419,350.00

459,676.50

2,879.026.50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

I      4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.6

Dotări

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

2,419,350.00

459,6 76.50

2,879,026.50

CAPITOLUL S Alte cheltuieli

5.1

Organizare da șantier

141,800.00

26,942.00

16B.742.D0

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

40,000.00

7,600.00

47,600.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

101,800.00

19,342.00

121,142.00

6.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% • 4.1*5,1.1)2

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de con struire/desfîn tare

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute {10% * (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4))

312,700.00

59,413.00

372,113,00

5.4

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

Total capitol 5

454,500.00

S6,355.00

540,855.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

8.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice sl teste

Total capitol 6

-

....DEVIZ GENERAL al obiectivului de mvesttlw (chehuietile aferente platformelor rutiere, rețelelor edilitare, capitolului 3 st 5- supratate din bugetul fecal al mun$ptului Ploiești}

Nf,Crt

Denumirea capitolelor sr subcapitolelor da cheltuieli

Valoare ton TVA'

TVA

Valoare cu TVA

toi

toi

toi

1

2

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

555.700.00

105,583.00

661,283.00

1.3

Amenajări centru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

32.200.00

6,118.00

38,318.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia uliTitalilor

-

-

-

Total capitol 1

587,900.00

111,701.00

699,601.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitalitornecesare obiectivului de investiții

CheHuleti pentru asigurarea utilităților necesare

258,700.00

49,153.00

307.853.00

Total capitol 2

258,700.00

49,153.00

307,853.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

16,700.00

3,173.00

19,873.00

3.1.1

Studii teren

16.700.00

3.173.00

19,873.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3

Alia studii specifice

-

-

—-—■ I

3.2

Documentatii-suport st cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri st autorizații

-

-

3.3

Expertizare tehnica

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice sl audttul energetic al clădirilor

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5

Proiectare

380,600.00

72,352.00

453,152.00

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

*

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

208,700.00

39,653.00

248,353.00 |

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiBor

7.800.00

1,482.00

9.282.00

3.5.5

Verificarea lehnica de calitate a proteclului tehnic si a detaliilor de execuție

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.5.6

Proiectul tehnic sl detalii de execuție

156,500.00

29,735.00

186.235.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

13,000.00

2,470.00

15.470.00

3.7

Consultanta

67,800.00

12,882.00

80,682.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

67,800.00

12.882.00

80,682.00

3.7.2

Audilul financiar

-

-

3.8

Asistenta tehnica

74,000,00

14.060.00

BB,060.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

26.000.00

4,940.00

30,940.00

3.6.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11,100,00

2,109.00

13.209.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

14,900.00

2,831.00

17.731,00 *

3.8.2

Dirirjentia de șantier

48,000.00

9,120.00

57,120.00 i

Total capitul 3

553,800.00

105,222.00

659,022.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,711,600.00

325,204.00

2,036,804.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5 200.00

988.00

6,188.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

203,700.00

38,703.00

242,403.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

4.6

Dotări

20,200.00

3,838.00

24.038.00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

1,940,700.00

368,733.00

2,309,433.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

141,800.00

26,942.00

168,742.00

5,1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

40,000.00

7,600.00

47,600.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

101,800.00

19,342.00

121.142.00

6.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

74,700,00

2,250.00

77,660.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calițatii lucrărilor de construcții

27,100.00

-

27.100.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru centralul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%4 4.1+5.1.11)

5,500,00

-

5.500.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27,100.00

-

27,100.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme st autorizația de construire/desfiintare

15,000.00

2,850.00

17,850.00

6.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute (10% * (1.2+1.3+ft4+2+3.5+3.8+4))

289,000.00

54,910.00

343,910.00

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

16,800.00

3,192.00

19,992.00

Total capitol 5

522,300.00

87,894.00

610,194.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si țeste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6

-

TOTAL GENERAL

3,863,400.00

722,703.00

4, $86,103.00

din care C+M (1.2+l.HlA+2+4.1M,2*5.1.1)

2,503.400.00

494,646.00

3,098.046.00