Hotărârea nr. 219/2019

Hotãrârea nr. 219 privind constituirea unei comisii pentru analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice în Municipiul Ploiești


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 219


privind constituirea unei comisii pentru analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 291/26.06.2019 a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Marcian Cosma, Alina Sorescu, a domnului Viceprimar Cristian Ganea și Raportul de specialitate tehnic nr. 4350/26.06.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice în Municipiul Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 25.06.2019;

în baza prevederilor contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 -Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei, atribuit în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

în temeiul prevederilor contractelor: nr. 3635/20.02.2018 pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire; nr. 13029/25.06.2018 pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție; nr. 13782/22.06.2017 pentru colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, nr. 5107/12.03.2018 pentru serviciul de iluminat public; pentru contractul din 14.06.2000 pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare; nr.2776/5246/29.04.2004 prelungit act adițional nr. 4/25.04.2019 pentru încălzire urbană; contract nr. 18579/04.11.2013 pentru transport public local de persoane realizate de către operatorii de servicii publice în Municipiul Ploiești;

luând în considerare prevederile art. 8, alin. 1, 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. o si alin. 2 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, litera d și alin. 6, litera a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă constituirea Comisiei pentru analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice (serviciul de salubrizare -colectare, transport, transfer deșeuri municipale, curățenie căi publice și deszăpezire, dezinsecție, deratizare, dezinfecție; serviciul de iluminat public, serviciul de alimentare cu apă și canalizare; serviciul de transport public local de persoane; serviciul de încălzire urbană) prestate în Municipiul Ploiești, formată din reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în următoarea componență:

  • - Botez Sorin Niculae George

  • - Ganea Cristian Mihai

  • - Andrei Gheorghe

  • - Hodorog Bogdan

  • - Mateescu Marius Nicolae

(2) Comisia numită la alin. (1) se completează cu membri din executiv, numiți prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești și reprezentanți din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice.

Art. 2 Comisia numită la articolul 1 va aduce la cunoștința, în baza unui Raport, soluțiile identificate de îmbunătățire a tuturor serviciilor de utilități publice prestate în Municipiul Ploiești.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.