Hotărârea nr. 218/2019

Hotãrârea nr. 218 privind aprobarea formei revizuite a documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ŞI STRADA MIMIULUI- PODUL DE LEMN aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 75/27.02.2014


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                   / /.Ec* f ^1,^11

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI S P r 1

HOTĂRÂREA NR. 218 privind aprobarea formei revizuite a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ȘI STRADA MIMIULUI- PODUL DE LEMN” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 273/14.06.2019 a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. 948/14.06.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea formei revizuite a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ȘI STRADA MIMIULUI-PODUL DE LEMN” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 26.06.2019;

Având în vedere avizul nr. 12/13.06.2019, al Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-a avizat favorabil, fără condiții, documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici;

în temeiul art.44, alin.l, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(4) lit.d și art.115, lit.(b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă forma revizuită a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI ȘI STRADA MIMIULUI- PODUL DE LEMN” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019PREȘEQ1N

George-
Contrasemnează: SECRETAR, ana Geanina SERBINOV
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

sCREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI Șl STRADA MIMIULUI


DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA

ANTREPRENOR:

ASOCIEREA

S.C. EUROPAN PROD S.A., S.C. DALEX GRUP S.R.L., S.C. DARIA CONST S.R.L. Lider asociere: S.C. EUROPAN PROD S.A.

EUROPAN PRODS. A.

E u

PROIECTANT:

ASOCIEREA

S.C. VIO-TOP S.R.L., S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L., S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L

EflOTOP


RQAD CONSTRUCTBiotop


&

}AD Snstruct

PASAJ RUTIER

EXEMPLAR


MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Capitolul I - DATE GENERALE

1.1. Den urnirea lucrării:

CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI Șl STRADA MIMIULUI

1.2.Titularul investiției:

>

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1.3.Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1.4. Antreprenor:

ASOCIEREA S.C. EUROPAN PROD S.A. (lider asociere), S.C. DALEX GRUP S.R.L., S.C. DARIA CONST S.R.L.

1.5.Proiectant general:

ASOCIEREA "S.C. VIO-TOP S.R.L., S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L., S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L

1.6.Nr. contract:

21615/2018

Capitolul II - DESCRIEREA GENERALĂ

2.1 Amplasament


E^iotop

RQAD CONSTRUCT


^^7

CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI Șl STRADA MIMIULUI ffa % 7' PASAJ RUTIER                                        EXEMPLAR NR.

c f .

--------------------------------------------------------------------------------------------------7“îp--’-r------------—

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Ploiești, jud. Prahova, teren <Ce aparține' domeniului public al municipiului. Conform PUZ, terenul este situat in zona de prdtectie a infrastructurii feroviare.

Folosința actuală: infrastructură de transport.

2.2 Date geologice generale

Din punct de vedere geologic, zona este încadrata la limita dintre zona externa necutata si cea interna, cutata a Avant-fosei, acoperita in cea mai mare parte de depozite pliocene si cuaternare.

Litologic formațiunile de la suprafața aparțin Cuaternarului si sunt de varsta Holocen superioare.

Holocenul superior (qh2) corespunde sesului aluvial Prahova-Teleajen-Cricov si este reprezentat prin depozite tinere, in general uniforme, alcătuite la partea superioara din nisipuri fin-argiloase, de aproximativ 2,00m grosime, iar spre baza din pietrișuri cu stratificatie torențiala cu lentile subțiri de nisipuri grosiere si mărunte.

Grosimea acestor depozite aluvionare atinge in unele puncte 25m-30m si dovedește o activitate de subsidenta intensa.

In compoziția petrografica a pietrisurior din zona sesului aluvial predomina

2.3 Cadru geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul se incadreaza in marea unitate Campia Romana, in zona mai înalta, piemontana, cunoscuta sub numele de Campia Ploieștilor, in apropierea limitei cu Subcarpatii de Curbura.

Campia Ploieștilor reprezintă o câmpie subcolinara ce apare sub forma unei fasii înguste, situata la contactul cu Subcarpatii de Curbura si prezintă altitudini de peste 100m.

Din punct de vedere hidrografic zona este tributara râurilor Prahova si Teleajen, iar local râului Dambu.

RQAD CONSTRUCT


PASAJ RUTIER                                      EXEMPLAR NR • 2.4 Zonarea seismica

Accelerația terenului

din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013, valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0.35g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depășire in 50 ani.

EjlOTOP


Perioada de colt

valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de răspuns este Tc=1,65; normativ P100-1/2013.


Macrozonarea seismica

din punct de vedere al macrozonării seismice, perimetrul se încadrează în gradul 81, corespunzător gradului VIII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 de ani, conform STAS 11100/1-93.


2.5 Date climatologice

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat are următoarele caracteristici: v temperatura medie multianuală a aerului 10-11°C;

E^iotop


 • > prima zi cu îngheț: 21X - 1XI;

 • > ultima zi de îngheț: 11 .IV - 21 .IV. J umezeala relativă ( % ):

>

ianuarie 80 - 84; aprilie 64 - 68; iulie 56 - 64; octombrie <72.


>

>

>

S frecvența medie a umezelii relative r > 80% la ora 14:00:

 • > iarna 35 - 40;

 • > primăvara 10 -15;

 • > vara 5-10;

 • > toamna <20.

J nebulozitatea:

 • > număr mediu anual zile senine: 100-120;

 • > număr mediu anual zile acoperite: 120 - 140.

J precipitații atmosferice:

 • > media anuala 400 - 500mm;

 • > număr mediu anual zile cu cantitate precipitații p > 0,1 mm: 80 - 90;

 • > număr anual zile cu ninsoare: 15-20;

 • > număr anual zile cu strat de zapada: 40 - 60.

S vânt: frecvente ( % ) si viteze ( m/s ) medii anuale pe direcții:

 • > NE 20 % 2.2 m/s; ’

 • > SV 12% 1.7 m/s;

 • > N5%1.5m/s

2.6 Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054-77 adancimea maxima de îngheț a zonei este cuprinsa intre 80 si 90 cm.


RQAD CONSTRUCT


PASAJ RUTIER


LXHHrtf? NR.

' - A


2.7 încadrarea obiectivului in „Zone de risc"

încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a arie^SttMiete se va face în Legea nr. 575/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -Secțiunea a V-a: zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României nr.726/2001. Riscul este o estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane și materiale pe o perioada de referință viitoare și intr-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru.

Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundațiile si alunecările de teren.

 • 1. cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 81, cu o perioada de revenire de cca. 50 ani;

 • 2. inundații: aria studiata se incadreaza in zone cu cantitati de precipitații cuprinse intre 100 -150 mm in 24 de ore;

 • 3. alunecări de teren: aria studiata se incadreaza in zone cu potențial de producere a alunecărilor scăzut, cu probabilitate de alunecare “foarte redusa”.

în vederea determinării litologiei zonale, au fost executate mai multe sondaje geotehnice ce scot in evidenta atat natura terenului de fundare a infrastructurilor noi cat si natura umpluturilor din rampele existente peste care se vor realiza rampele noi.

2.8 Suprafața și situația juridică a terenului care urmează a fi ocupat de ~ lucrare
 • • Suprafața terenului ce cuprinde lucrările definitive noi este situata pe domeniul public ai statului: 7600.00mp (suprafața pod 1400.00mp, suprafața rampe 6200.00mp)

 • • Suprafața terenului ce cuprinde platforme tehnologice: 2115.00 mp

 • • Suprafață de amenajat spații verzi: Nu este cazul.

 • • Număr de locuri de parcare: Nu este cazul.

NOTĂ:

Suprafețele nu includ depozitele și gropile de împrumut temporare, respectiv definitive. Acestea vor fi achiziționate sau închiriate pe durata execuției lucrărilor de către Antreprenor, numai cu aprobarea Beneficiarului. Exploatarea acestor suprafețe se va face cu respectarea normelor pentru protecția mediului în vigoare.

Capitolul III - NECESITATEA Șl OPORTUNITATEA LUCRĂRII

3.1. Descrierea situației existente

Pasajului era alcătuit din șase tabliere metalice IPCJN (inimă plină cale jos nituite), simplu rezemate, de câte 15,00m deschidere fiecare, însumând o lungime de 90,00m.

Infrastructura era alcătuită din două culee și cinci pile lamelare, cu fundații directe. Lățimea părții carosabile era de 4,50 m. Trotuarele existente aveau lățimea de 0,95m, realizate în consolă fată de grinzile principale și nu sunt funcționale. Pasajul existent nu mai prezintă siguranța in exploatare.

Qiotop.*-•              ►'                                    ț.             .                   <=

Fig.5 - Vedere laterală a pasajului existent

Prin Autorizația de desființare nr. 105/26.10.2018 (anexată prezentei documentații), emisă de Primăria Municipiului Ploiești, a fost autorizată demolarea podului de lemn ce supra traversează calea ferată - în regim de urgență.

3.2. Date avute în vedere la elaborarea proiectului
 • V Măsurători topografice transpuse în sistemul de proiecție stereografic 1970 și cu nivelul de referință Marea Neagră. Din aceste măsurători au fost extrase profilele longitudinale și transversale prin axa drumului;

v Studiul Geotehnic;

 • V Expertiza Tehnică întocmită de către expertul tehnic autorizat MLPĂT, Dr.ing. lonut Radu Răcănel;

> ’ „

v Date culese pe teren;

CAPITOLUL IV - SOLUȚIA PROIECTATĂ

în conformitate cu prevederile Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, prin proiect, pentru realizarea pasajului, s-au prevăzut realizarea următoarelor categorii de lucrări:

 • V Lucrări de dezafectare a pasajului existent;

 • V Lucrări de realizare pasaj rutier nou;

 • V Lucrări de realizare rampe de acces la pasaj și racordare la drumurile existente;

 • V Relocarea/protecția utilităților existente;

 • V Lucrări de iluminare pasaj nou.

4.1. Lucrări de realizare rampe propuse in cadrul documentație faza SF

Lucrările de realizare a rampelor pasajului nou proiectat la teren constau in:

 • •  Refacerea umpluturi din spatele culei pana la cotele proiectate.

 • •  Realizarea sferturilor de con si a pereului aferent.

4.2. Lucrări de realizare rampe propuse in cadrul documentației faza PTE

Din considerente de gabarit, intradosul pasajului nou a fost ridicat, sporind gabaritul pe înălțime cu peste 50cm fata de intradosul pasajului existent.

RQAD CONSTRUCT


Rampele pasajului trebuie sa se racordeze la dimensiunile pasajului proiectat. In acest sens rampele pasajului aferent proiectului CREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI Șl STRADA MIMIULUI au fost proiectate având in vedere normele de proiectare pentru drumuri / străzi precum si modul de amenajare a intersecțiilor. Ca acte normative menționam STAS 863, AND 600 si STAS 10144. Din condițiile impuse in normative (ex, declivitatea maxima a rampelor 4.5%, asigurarea unui palier cu declivitate mica, max 1.5%, pe o lungime de mim 25,00 m, in zona intersecției pentru asigurarea vizibilități, etc...) au rezultat lungimile rampelor pentru asigurarea circulației rutiere in condiții de siguranța.

Un alt aspect care a stat la stabilirea soluției tehnice a fost limita de proprietate a Beneficiarului si rețelele de utilități din zona. In acest sens soluția propusa pentru rampele pasajului este un zid din pământ armat având la fațada elemente prefabricate din beton de ciment. Acesta este un procedeu de ranforsare a materialului granular, prin includerea de geogrila in rambleu, conectate la fațada de blocuri din beton ce constituie suprafața văzută. Prin aceasta soluție nu sunt necesare exproprieri de teren si relocarea magistralei de gaz (care alimentează fabrica de rulmenții).

Soluția aleasă pentru realizarea rampele se va face prin închiderea circulație publice si construirea străzilor de la zero. Din punct de vedere al execuție, rampele pasajului trebuiesc făcute odată cu realizarea pasajului, deoarece zidul din pământ armat se va racorda la culeele pasajului. In consecință prin soluția propusa nu mai este nevoie de realizarea sferturilor de con sau a aripilor, pentru susținerea taluzelor aferenta rampelor.

 • 4.2.1 Rampe din pământ armat

Soluția propusa pentru rampe este sistem de pamant armat cu ziduri din prefabricate. Acesta este un procedeu de ramforsare a pământului, prin includerea de geogrila in rambleu, conectate la fațada de blocuri din beton ce constituie suprafața văzută.

Sistemul consta in utilizarea armaturilor compozite sintetice care oferă, in toate situațiile, foarte bune caracteristici mecanice, durabilitate si ușurința la punerea in opera. Mai mult, prin natura lor, geogrilele nu sunt supuse la coroziune, indiferent de natura chimica a pământului.

Principalele părți componente ale sistemului de pământ armat:

 • •  Elemente prefabricate realizate din beton;

 • • Grinda de rezemare (talpa de beton);

 • •  Geogrila din polietilena de înalta densitate pentru armare umpluturi;

 • •  Elemente pentru prinderea geogrilei de blocurile din beton.

  RQAD CONSTRUCT


  PASAJ RUTIER


  EXEMPLAR NR.


O. Si' _/■■■,

Blocuri modulare prefabricate din beton                             >• ( ~       ' p

Fața văzută este dată de blocurile modulare prefabricate din beton realizate' cir o formă specială, amplasate unul peste altul, cu o înălțime de 15 cm, lățime de-20,5 cm și o lățime lungime de 40 cm.                                                           '

Blocurile modulare din beton sunt realizate din beton clasa minim C30/37, corespunzătoare clasei de expunere XF2 (supus mecanismului de degradare la saturație moderată cu apă, cu agenți de dezghețare). Conform CP 012/1 - 2007 elementele din beton expuse mediului ambiant trebuie sa fie realizate dintr-un beton a cărui clasa sa corespunda claselor de expunere aferente ciclurilor de inghet - dezgheț repetat si a prezentei clorurilor din acțiunea de dezapezire.

S-a prevăzut execuția unui bloc de fundație din beton (talpă de egalizare), acesta având un rol de nivelare a suprafeței pentru blocurile de parament.

Caracteristici tehnice

Descriere element fațada

Baza

Standard

Finisare part văzută

Neteda

Neteda

Unghi al paramentului

86,2 grade

Dimensiuni

H x I x L (mm)

150x205x400

150x205x400

Greutate nominala (kg)

24

25

Rezistenta la strivire

Nu mai mica de 30 N/mmp

Nu mai mica de 30 N/mmp

Consum de material (buc /mp)

16,67

16,67

Conexiuni între geogrila si fațada

Prinderea dintre geogrile si blocul modular se face cu ajutorul conectorilor din HDPE. Conectorii sunt realizați din HDPE (PEID - polietilena de înalta densitate) și sunt furnizați de către producătorul de geogrila.

RQAD CONSTRUCT


PASAJ RUTIER


CONECTOR DIN HDPE

VEDERE


Geogrila

Deoarece geogrilele prezintă rezistență la rupere și un fluaj mai mare decât deformarea admisibilă a terasamentelor de drumuri, dimensionarea lor s-a făcut luând în considerare acest criteriu.

Criteriile de alegere a geogrilelor:

rezistentă UV;

J                7

rezistență la substanțe chimice de bază, în special la acidul humic din teren, precum și o bună comportare la variațiile de temperatură care pot fi între -20° si +30°C

Proprietati/TIP GEOGRILA

520

540

Material

Polietilena de inalta densitate

Polietilena de inalta densitate

Procent carbon negru

2%

2%

Masa/unitatea de măsură [kg/mp]

>0,36

>0,45

Rezistenta la tracțiune pentru durata de viata la120 ani la 10grd. C [kN/m]

>25

>33

Rezistenta la tracțiune la rupere [kN/m]

>55

>65

Aiungirea [± 3%]

11

11

Material rezistent pentru valori ale ph sol de la 2 la 12,5 fe=1.0

*** Valorile de mai sus sunt valori nominale

 • 4.2.2 Sistemul rutier la rampele pasajului

Prin realizarea noului pasaj peste calea ferata, ținând cont de condițiile impuse de

CFR noua cota a pasajului va fi cu cca 0.60 m mai sus decât cota actuala a pasajului

RQAD CONSTRUCT


* x

PASAJ RUTIER                                      EXEMPLAR

existent. Rampele principale ale pasajului (strada Mimiului si strada Marin Menedîn^arn^ ^ vor avea următoarea structura rutiera:                                                     /;/

 • •  4 cm strat uzura BA16 (EB 16rul 50/70);

 • •  6 cm strat de legătura BAD 22.4 ;

 • •  Geocompozit antifisură ;

 • •  8 cm strat de baza AB 2 ;

• 20 cm strat de balast stabilizat;

 • •  40 cm strat de balast;

 • •  Geocompozit cu rol de separație.

Strada Depoului este prinsa într-un proiect de modernizare mai amplu derulat de primăria municipiului Ploiești. In cadrul proiectului de modernizare strada Depoului va trebui ridicata la cota proiectata a pasajului si racordarea acestuia cu strada Depoului, conform planșei numărului PL-02.

Rampa pasajului de pe strada Depoului va fi modificata doar in zona pasajului pe o lungime de 167m, pentru a putea permite circulația rutiera. Modificarea consta in ridicarea liniei roșii cu cca 0.50 m. Pe lungimea sectorului de 176 m se va realiza un sistem rutier nou având următoarea alcătuire:

 • •  4 cm strat uzura BA16 (EB 16rul 50/70) ;

 • •  6 cm strat de legătura BAD 22.4 ;

 • •  20 cm strat de balast stabilizat;

 • •  20 cm strat de balast;

Prin ridicarea profilului longitudinal de pe strada Mimiului, punctul de distribuție gaz amplasat pe partea dreapta a străzi va fi blocat de zidul din pământ armat. Pentru a asigura accesul la punctul de distribuție gaz s-a prevăzut realizarea unui drum cu lățime de 4.00 m si trotuar de 1.00 m pe o singura parte drumului. Racordarea drumului cu strada Mimiului se va face la km 0+140 al străzi Mimiului, sistem rutier nou având următoarea alcătuire:

 • •  4 cm strat uzura BA16 (EB 16rul 50/70) ;

 • •  6 cm strat de legătura BAD 22.4 ;

 • •  20 cm strat de balast stabilizat;

 • •  20 cm strat de balast;

 • 4.2.3 Profilul longitudinal

Profilul longitudinal a fost proiectat astfel încât sa asigure racordarea pasajului nou la străzile adiacente. Declivitatea minima este de 1.012% iar declivitatea maxima de 4.50%.

Razele racordărilor verticale sunt după cum urmează:

Pentru racordările concave razele sunt:

&OTOP


PASAJ RUTIER


o Raza minima 1000 mo Raza maxima 1700 m

Pentru racordările convexe razele sunt:

o Raza minima 500 m o Raza maxima 2000 m.

Pe unele zone, razele de racordare în profil longitudinal s-au ales pentru a respecta constrângerile existente pe teren.

Axa în plan și profilul longitudinal respecta prevederile STAS 10144 - 91 privind “Elementele geometrice ale străzilor - prescripții de proiectare”

 • 4.2.4 Profil transversal tip

Profil transversal tip acces pasaj

 • •  Lățime parte carosabila - 8.40 m ;

 • •  Panta transversala strada - 2.5% ;

 • •  Trotuar cu lățime variabila - 1.80m - 4.08m ;

 • •  Panta transversala strada - 1.0%

PROFIL TRANSVERSAL TIP

ACCES PASAJEiioTOP

PASAJ RUTIER


Pe terasamente, in contiunuarea parapetului pietonal de pe pod perâmbelei amonte si aval se vor dispune parapete de protecție H4b cu limită maximă conform STAS 1948/1,2 si SR EN 1317/1,2, 3, 4, 5.

Profil transversal tip strada:

 • •  Lățime parte carosabila - 7.00 m ;

 • •  Panta transversala strada - 2.5% ;

 • •  Lățime trotuar - 1.50m;

 • •  Panta transversala strada - 1.0%
Amenajarea circulației a fost analizată conform standardelor și normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea circulației printr-o presemnalizare corespunzătoare. O atenție deosebită s-a acordat siguranței circulației, atât pietonale cât și auto.

 • 4.2.5 Siguranța circulației

Semnalizări și marcaje:

QiotopCREARE PASAJ DE TRECERE ÎNTRE STRADA DEPOULUI Șl STRADA M1MIULUI

PASAJ RUTIER                                        E      R A/aLP

Proiectarea sistemului de semnalizare și marcaj va fi efectuat în                  J

prevederile STAS 1848/7.

O proiectare atentă a sistemului de semnalizare și marcaje concura ia spofîrea siguranței circulației, ducând în final la sporirea fluenței traficului.

O avertizare și o informare corectă, vizibilă sporește confortul conducătorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminându-se confuziile și a manevrelor periculoase, în final a accidentelor.

Semnalizarea orizontală:

O componentă principală a sistemului de orientare și dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe suprafața părții carosabile și pe alte elemente situate în apropierea acesteia (borduri, parapeți).

Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circulație și a părții carosabile, marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire, pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potențial pericol.

Semnalizare verticală:

Sistemul de semnalizare pe verticală se va studia cu atenție pentru a avea o concordanța între acesta și sistemul de marcare orizontală, pentru a nu creaxoQfuzii și interpretări greșite, pentru a fi citit cu ușurință atât pe timp de zi cât și pe tîipp ^egicgipte.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente trebuie să cup “ '    ~    *

avertizare cat și de obligativitate.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, indicatoare etc) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 și cele care nu sunt agrementate vor fi însoțite d^ueft^cate d Calitate.

Pe pod și pe rampele acestuia, se vor realiza lucrări de sem verticală în conformitate cu prevederile SR 1848 -1+7 cu acordul Poliției
Verificat,

Specialitatea poduri

dr. ing. Andrei Mihai BAICU

z <

Specialitatea drumuri (rampe acces)

dr. ing. Andrei Mihai BAICU

GRAFIC FIZIC

Creare pasaj trecere Intre strada Depoului sl strada Mlmlulul Podul de lemn (proiectare+executie)

DURATA DE EXECUȚIE -12 LUNI

Nccr t.

Grupa de obiecte                              Denumire

obiect

Poolect 1100%]

Lunal [%]

Luna 2 l%l

Luna 3 [%]

Luna 4

[%1

Luna 5 l%]

Luna 6 [%]

Luna 7 (%]

Luna 8 l*l

Luna 9 [%]

Luna 10 1*1

Luna 11 !%]

Luna 12 [%]

ti

Lucrări de construcții

1

DEMOLARE PASAJ EXISTENT

100.00

2

DESFIINȚARE , DEVIERE , PROTECȚIE CONDUCTE SI CABLURI

100.00

3

SUPRASTRUCTURA SI INFRASTRUCTURA PASAJ

100.00

4

RAMPE DE ACCES LA PASAJ

100.00

5

SEMNALIZARE SI MARCAJE

100.00

III

ORGANIZARE DE ȘANTIER

100.00

ASOCIEREA SC EUROPAN PROD SA -SC DALEX GRUP SRL-SC DARIA CONST SRL-SC VIQ-TOP SRL ; SC ROAD CONSTRUCT SRL-SC RIA DESIGN CONSULTING SRLDEVIZUL GENERAL
•'Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului - Podul de lemn'rȚî’13V

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare totala (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL I - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea in starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

580,170.41

110,232.38

690,402.79

TOTAL CAPITOLUL I

580,170.41

110,232.38

690,402.79

CAPITOLUL II - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL II

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL III - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1.Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2.Raportprivind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

1,055,736.00

200,589.84

1,256,325.84

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

65,983.50

12,536.87

78,520.37

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de execuție

989,752.50

188,052.98

1,177,805.48

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

398,934.00

75,797.46

474,731.46

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

263,934.00

50,147.46

314,081.46

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in arogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

|3.8.2. Dirigentie de șantier

135,000.00

25,650.00

.160.650.00

TOTAL CAPITOLUL III

1,454,670.00

276,387.30

1,731,657.30

CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investiția de baza

- i

4.1.

Construcții si instalații

21,494,103.47

4,083,879.66

25,577,^.13

4.1.1

DEMOLARE PASAJ EXISTENT

1,021,680.46

194,119.29

1,215,799.75

4.1.3

SUPRASTRUCTURA SI INFRASTRUCTURA PASAJ

15,788,758.83

2,999,864.18

18,788,623.01

4.1.4

RAMPE DE ACCES LA PASAJ

4,678,500.24

888,915.05

5,567,415.29

4.1.5

SEMNALIZARE SI MARCAJE

5,163.94

981.15

6,145.09

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL IV

21,494,103.47

4,083,879.66

25,577,983.131

CAPITOLUL V - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

269,917.60

51,284.34

321,201.94

5.1.1.Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

269,917.60

51,284.34

321,201.94

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

246,492.66

46,833.61

293,326.27

5.2.1 .Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

112,042.12

21,288.00

133,330.12

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

22,408.42

4,257.60

26,666.02

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

112,042.12

21,288.00

133,330.12

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desflintare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

210,500.00

39,995.00

250,495.00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL V

726,910.26

138,112.95

865,023.21

CAPITOLUL VI - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL VI

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

24,255,854.14

4,608,612.29

28,864,466.43

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

22,344,191.48

4,245,396.38

26,589,587.86


PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA: 'S.C. VIO-TOP S.R.L, S.C. ROAD ) CONSTRUCT S.R.L, S.C. RIADESIGN CONSULTING S.R.L’


Dr. Ing. Andrei QA~ICU Ing. Tlti TOMA '|Zid de sprijin


NUME / SEMNĂTURĂ


CREARE PASAJ; STRADA DEPOULUI?:


PLAN DE SftUATÎE v*

i * *


SEF PROIECT

DATA

02.2019

1:1000

EXEMPLAR NR.

1

FAZA PROIECT

P.T.E.

NUMĂR PROIECT

21615/2018

Număr piansa

PS-01

lcopynp.*'t ©. Potent» documenta

strict fotei

ie este p     r - .i •;                 a datorai mi,w. Copierea, publicarea, fosusirea sau Misama el sub orice forma, integral sau parti . acordiri

rzisa conform Legii nr. 8 din H, martie 1998 publicata !n M Q. nr. 60 din 26 martie 1996.m=2.024 R=1000 T=10.12 B=5.118

KM 0+015.450 i1 =2.477 i2=4.500 L=20.235


P=4.S00%


Cote teren


Kilometraj


L=59.55 B=280.3743


L=51.10

R=170.00


rn=2.50Q R=2000 T=25.00 B=15.630 KM 0+139.573 i1=4.500 i2=2.000 L=50.008


^8.2F

B=299.5099


Varianta provizorie de racordare cu strada Depoului


R=2000 L=50.008


L=38.76

R=35.00


L=95,17 B=370.0133


Ș[8 g]8 S S : g S 8


PROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA: "S.C. VIO-TOP S.R.L, S.C. ROAO

CONSTRUCT S.R.L. S.C. RIA OESIGN CONSULTING S.R.LKM U+Z40.0B4 i1=2.000 i2--2.00C L=19.981m=2.024 R=1000 T=10.12 B=5.118

KM 0+015.450 i1=2.477 i2=4.500

L=20.235


L=89.001


P=4.500%


m=2.500

R=2000

T=25.00

B=15.630 KM 0+139.573 i1=4.500 i2=2.000

L=50.008


PROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA: -S C. VIO-TOP S.R.L. S.C. ROAO CONSTRUCT S.R.L.. 3.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L


PROIECTANT OE R0AD

SPECIALITATE: CONSTRUCT


BENEFICIAR:   MUNICIPIUL PLOIEȘTI

-------------r

NUME


VERIFICATOR/ EXPERT


LUCRARE


□BIECT


Varianta finala de racordare cu strada Depoului


NUME / SEMNĂTURĂ


CERINȚA


CREARE PASAJ D STRADA DEPOULUI


NUMĂR PROI

21616/2018
0+000.00 0+000.01 0+004.65 0+010.00 0+020.00 0+023.23 0+027.91 0+030.00


155.86

155.86

155.B8

155.74 154,06 154.00 153.66 153.76

0+057.79 0+060.00 0+060.49 0+061.30 0+070.00 0+077.55 0+080.00 0+087.67 0+090.00


153.20

153.09

153.07

153.03

152.76

152.59

152,53

 • 152.36

 • 152.31


  Copm'aM O. prazants   un^ntaiia aste pmrieta^a spirituala si Inlettttuala a data •totului.          publicarea, însușirea sau utHitama ei sub .-k* forma, inkg'v saupârtiei f! J acontul


  0+130.00 0+134,15 0+138.40 0+140.00 0+140.67 0+142.50 0+150.00+150.63 0+155.96 0+159.93 0+160.00 0+170.00 0+177.02 0+180,00


  0+200.00 0+205.27 0+207,90 0+210.00 0+218.63 0+220.00 0+230.00 0+233,52 0+236.01 0+236.87


 • 151.37

 • 151.39

 • 151.40

 • 151.40

 • 151.32

 • 151.30

 • 151.30

 • 151.33

 • 151.36

 • 151.37

156.93

156.93

156.88

156.83

156.73

156.70

156.65

156.63

156.12 156.07 156.05 156.03 155.78 155.53 155.44 155,15 155.06

152.63

152.43

152.29

152.28

151.97 151,78 151.71

151.29

151.27

151.27

 • 151.31

 • 151.34

 • 151.36

 • 151.37

+1.069 +1.068 +1.008 +1.086 +2.663 +2.694 +2.989 +2.865

+2.921 +2.972 +2.982 +3.003 +3.024

+2.941 +2.909

AX-Drum acces gaz


+0.949 +0.930 +0.750 +0.631 +0.628 +0.369 +0.243 +0.206

AX Drum secundar Mimiului


+0.007 -0.066 -0.091 -0.105 -0.051 -0.032 +0.005 +0.002 +0.001 +0.000


0+010.00

0+020.00

0+030.00

0+040.00

0+050.00

0+050.37

0+060.00

0+070.00

0+075.37

0+075.37

0+076.79

0+080.00

0+087.75

0+090.00

0+098.14

0+099.96

0+100.00

0+101.61

0+103.96

0+110.00

0+118.33

0+120.00

0+120.91

0+120.91

0+123.13

0+130.00

0+140.00

0+145.91

0+150.00

0+160.00

154.23

154.64

155.05

155.47

155.88

155.90

156.29

156.68

156.89

156.89

156.95

157.07

157.38

157.48

157.69

157.74

157.74

157.77

157.74

157.59

157.33

157.27

157.25

157.25

157.18

156.96

156.68

156.51

156.39

156.09


157.21

157.48

157.48 15755

157.70

157.97

158.03

158.15


+0.532 +0.586 +0.586

+0.601 +0.625 +0.591 +0.557 +0.461


158.16

 • 158.16

 • 158.17

158.16

158.10

157.89

157.83

 • 167.79

 • 157.79


+0.429 +0.428 +0.393 +0.417 +0.509 +0.561 +0.554 +0.548 +0.548 +0,525 +0.443 +0.300 +0.215 +0.158 +0.028Profil Longitudinal str DEPOULUI


Profil Longitudinal drum secundar str. MIMIULUI

€)


m=0.224 KM 0+000.000 i1=-3.215 i2=-3.439


m=3.142 R=600

T=9.43

B=7.403

KM 0+026.819 i1=-3.439 i2=-0.297

L=18.851PROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA: "S.C. VIO-TOP S.R.L, S.C. ROAD

CONSTRUCT S.R.L., S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L"


PROIECTANT DE RQAD

SPECIALITATE: CONSTRUCT


BENEFICIAR:   MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NUME.


PROIECTAT


Ing. Cristian P<


VERIFICAT


Dr. Ing. Andrei


SEF PROIECT


Ing.TitiTOMA
arse HAT1/FSPfRTIZA

NR / DAjAl


PLANȘA


DATA

02.2019

£ apyrfght Q.Frrr anta tfocvmanle

v i al eiaboratwviu/ este sfffct interzisa conform lean nr 6 din ta nvutm tfnut         hun


EXEMPLAR NR.


PROFIL L DRUM SECUND


FAZA PROIECT


l                                            ii

rttiețwrla Vv

MIMIULUI


21615/2018


Profil Longitudinal drum acces punct gazem=0.000

KM 0+003.500

11 =-2.500 i2=-2.500


m=2.980

R=500

T=7.45 B= 5.550


KM 0+027.060 i1 =-2.500

I2-0.480 L= 14.900


m=4.06B R=500 T»11.67 B-13.819

KM 0+065.965 i 1=0.480 i2=5.14«

L=23.340


Sfârșit proiect__________

drum acces punct gaze


C. Ref.
PROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA: "S C. VIO-TOP S.R.L. S.C. ROAD

CONSTRUCT S.R.L.. S.C. RIA DESK3N CONSULTING S.R.L"

PROIECTANT OE   QA

SPECIALITATE: CONSTRUCT

VERIFICATOR / EXPERT

NUME 1 SEMNĂTURĂ

CRUNTA® p

REFERAT/EXPERTIZA NR 4 DATA

BENEFICIAR:   MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LUCRARE

CREARE PASAJ QE TRECERE ÎNTRE

STRADA DEi^Ljji Șl STRADA MIM1ULUI

NUME

OBIECT

t DRUMURI * •' J i f-ilj

-V                               *, q

PROIECTAT

Ing. Cristian POPÎNA

VERIFICAT

Dr. Ing. Andrei EțAIdi)/

PLANȘA

PROFILLONGITUDINAL :

DRUM ĂbCEȘ^yNCT GAZE' ;Z

SEF PROIECT

Ing.TltiTOMA     . (

DATA

02.2019         notortiroo

, opi nuM». Prezenta tfocu/nenta ie asta prorietatea spirtua/sahn

EXEMPLAR NR.

1

'•ala a eîabotalwu

FAZA PROIECT

P.T.E.

w. C ' rrea. oubticaraa. însumi

MJ’-T PKOXcî 1

21615/2018

sau utUizarno ol Bir n<in forma

îiUMAR PLANȘA

PL-06

ManmJ ea>» narIM £5/* arr\rrii<l


PROFILE TRANSVERSALE TIP Str. DEPOULUI


Aplicabilitate:

Km 0+000/ Km 0+060, L=60m

Km 0+140 / Km 0+167, L=27m


4cm Beton asfaltic BA8 (EB 6 rul 50/70)

10cm strat de baza din beton C16/20

10cm strat de fundație din balast


4cm strat de uzuri BA16 conform AND 605 9A16 rul conform ȘR EN 13108

6cm nraț-de binder BAD22.4 conform AND 605 jBAZ2 4_feaconform SR EN 13108) 20cm balast stabilizat


minim 20cm balast


Psrnoei oioiorml -mana curenta- ~— Paraoei fanași» adanrJa j rXfe


1.50


8.00


GOxi» de beton C3O/37 înlocuiește bordura existate


Trotuir exfatel - se păstrau ■


1.00


-I

4cm Baton asfaltic BA8 (EB 8 rul 50170)


10cm strat de baze din baton 016120


10cm strat de fundație din balast


Peslscer» lalem rutier existent


4cm strat da uzura BA16 conform ANO 605 (BA18 rul conform SR EN 13108)

Bem strat de binder BAD224 conform ANO 605 IBA22.4 leu conform SR EN 13108) 20an balast stabilizat

minim 20cm balastPROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA: "S.C. VtO-TOP S.R.L, 8.C. ROAD

CONSTRUCT S.R.L., S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L"BENEFICIAR:    MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECTAT


6cm strat de binder BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 teq conform SR EN 13108)


20cmbalast stabilizat


VERIFICAT


minim 20crn balast


SEF PROIECT


Aplicabilitate:

Km 0+095 / Km 0+115, L=20m


Aplicabilitate:

Km 0+060 / Km 0+095, L=35m

Km 0+115 / Km 0+140, L=25m

Ing. Cristian POPlNA'Af


DATA

02.2019

■7 oprr<vt't^ • Votanta document*: i jM ar elaboratorului aste strictim^.PROFILE TRANSVERSALE TIP Str. MARIN MEHEDINTEANU si Str. MIMIULUI
Parapet pietonal (mana curenta)4cm astemere strat uzura din BA16 (EB 16rul 50770)

6cmstrat de legătura BAD22.4____________''

8cm stratde baza AB 2____________________

20an strat de balast stabBizat ___________________

40cm strat de balast


Trasee tuburi PVC DN1 poziționare cabluri


8 rui 50/70) n C18/20


Swaiil» cu roziitenta la tracțiune 2 55kN/m lungime variabila


Aplicabilitate:

 • - Str. Marin Mehedinteanu:

Km 0+060 / Km 0+130, L=70m

 • - Str. Mimiului:

Km 0+000 / Km 0+140, L=140m


PROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA: “S.C. V1O-TOP S.R.L, S.C. ROAD

CONSTRUCT S.R.L, S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L"

PROIECTANT DE RCjAD

SPEdALITATE: CONSTRUCT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNĂTURĂ

CEHLNM-...

REFERAT/EXPERTIZA NR/OATA

BENEFICIAR:   MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LUCRARE

CREARE PASAjrfflȘ^CE^E;,INTRE STRADA DEPOULUrȘISTRKDA'MȘMIULUI

NUME       [sEMN^|ftA

OBIECT

PROIECTAT

Ing. CrMIui P$^MA

VERIFICAT

Dr. Ing. Andrei Wlcy

NSA

PROFIL^TRANSVERSALE TlP„ fc

STR. MARIWMEHEDINȚEANU SI STR. MIMIULUI

SEP PROIECT

Ing. TW TOMA • V ”     ’

DATA

02.2019             1?»T

EXEMPLAR NR.

1

FAZA PROIECT '

P.T.E.

< Hlta.R-PROIECT

îișisăttigft

«rtuwțÎR PLANȘA

£ PTT-02

apyri,7 te. Pmefita ^aimantu a prarietafea ' ' si‘ VHactuaia aa^.-ttam!ui. otatna,                   , xau           subșnca              sau parțial, - S acontul

. a/              vita              ■ ,nfam> ai.. nr.8dn1' ..<!«■      , uWfcBta ?n M O. nr. 60 d/n 2fi martfe 1996                   -Racordare cu

Parte carosabia

Trotuar

Strada MIMIULUI

(7.00/8.40)

1.80

Geocompozit antifisura

20 x 25 cm \

2.5 %

1.0%

Geocompoziț cu rol de separare


Bonluri otirfrtnwiia

10 x 15 cm


8 rul 50/70) C16/20Bordura mare proiectata 20x25


4cm Beton astaBc BAS (EB 8 rul 5W70)

10cm strat de baza din beton C16/20

10cm strat de fundație din balast


Onteara diltm rullw «fotont

4cm strat de uzura BA16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN13108)

6cm strat de binder BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 teq conform SR EN 13108) 20cm balast atabtairt minim 20cm balast


Aplicabilitate:

- Str. Marin Mehedinteanu:

Km 0+130 / Km 0+155, L=25mAplicabilitate:

 • - Str. Marin Mehedinteanu:

Km 0+000 / Km 0+060, L=60m

 • - Str. Mimiului:

Km 0+140 / Km 0+237, L=93m


PROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA: "S.C. VJO-TOP 5.R.L, S.C. ROAO

CONSTRUCT S.R.L, S.C. RIADESIGN CONSULTING S.R.L’

PROIECTANT DE RtTAD

SPECIALITATE: CONSTRUCT

VERIFICATOR / EXPERT

NUME/SEMNĂTURĂ

ceșinSÂ s 5

-REFERAT /EXPERTIZA NR,/ DATA

BENEFICIAR:   MUNICIPIUL PLOIEȘTI

LUCRARE

CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE- \ STRADA DEPOULUI.ȘI STRADA MIMIULUI x

NUME ,-^S^

OBIECT

p

■l DRUMURI                  î,

PROIECTAT

Ing. Cristian POPIHA

VERIFICAT

Dr. Ing. Andrei OAtCp^

Ț" "planSa

PROFILE TRANSVERSALE TIP // # STR. MARIN MEHEDINȚEANU SI STR MIMIULUI

SEF PROIECT

Ing. TttiTOMA

DATA

02.2019              1:50

EXEMPLAR NR.

1

FAZA PROIECT

P.T.E.

NUMĂR PROIECT

21616/2018

. NUMAȘ.PLANSA

’ PTT-03

COpf7^’ii ®. ► wenta documentație aste prorfetefea spirituala s/ /rtefedua/a a flfabora-cnrtu/. Copierea. publicarea, însușirea sau utAiama ei sub onc« fr mu integral sau pat Hal. firi acordul KJf» al rtubQHMtulviaule st/f.i^teizisacQfrlom lwM iw     M martie WguOKya In M.O. nr. 50 din         19Sg,

4cm alternare stratigura din BA16 (EB 16rul 50/70>


Bem itrrt de natura BAD 22.4


8cm itret da baza AB 2


fisoftoMIMai

20 x 25 cm


Gaogrlla cu rezistenta la tracțiune a 55kWn lungime variabila


B rul 50/70)


Aplicabilitate:

- Str. Marin Mehedinteanu:

Km 0+155 / Km 0+165, L=10m

Km 0+235 / Km 0+253, L=18m


PROIECTANT GENERAL:

ASOCIEREA: "S.C. VKXTOP S.R.L, S.C. ROAD

CONSTRUCT S.R.L, S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L"


PROIECTANT DE RQAD

SPECIALITATE CONSTRUCT


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME! SEMNĂTURĂNUME

PROIECTAT

Ing. Cristian POPINa f

VERIFICAT

Or. Ing. Andrei ȘAMStf V

SEF PROIECT

Ing. Tm TOMA


DATA

02.2019CREARE PASAJ DE TRL, ,_.......

STRADA DEPOULUI ȘISTRADA MMULUbr?» \

X


TTT f / '

I '


FAZA PROIECT

P.T.E.


DRUMi

1G3

PROFILE TR

STR. MARIN MEHEPIțITEANu


\ * I

~~,if


--+"—

NUMĂR PRO:, CT

21615/2011^


Capyrtghr e. rt. ... doewnemaila sale pmrialalea wtuala a IntebKluala a elabora.-^., pareo ptihllcaiaa, Insusna sau ulUtâălee el sub oâce loma!™>p*aaa p-sXâ.’‘ art aconjuf . ”ja p .J.te/jita/w a»e rtA-.r Inlmaiaa w, pr. «ar. rafsale lase eabKaia le M.O. nr- 80 eln 26 n<M/e rsn______________