Hotărârea nr. 217/2019

Hotãrârea nr. 217 privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 217

privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 276/20.06.2019 a domnilor consilieri Ștefan Dănescu, Robert-Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și a domnilor Viceprimari Cristian Mihai Ganea, George Pană și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 212/20.06.2019, al Direcției Economice nr. 175/20.06.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr.205/20.06.2019, referitoare la modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.

Având în vedere Procesul Verbal din data de 12.06.2019, Procesul verbal si Raportul din data de 20.06.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 142/25.04.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 245/29.06.2018;

în temeiul art. 36, alin. (1), art. 45 și art. 54, alin. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea perioadei de funcționare a Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.358/31.10.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 142/25.04.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 245/29.06.2018, până la data de 31.12.2019.

Art. 2 Prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 142/25.04.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 245/29.06.2018, se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează:

SECRETAR,


George-Sorii^Niculae                  Ioana Geanina SERBINOV