Hotărârea nr. 216/2019

Hotãrârea nr. 216 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2019 la 31 decembrie 2019 a Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea spaţiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 80/25 februarie 2016


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 216

privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2019 la 31 decembrie 2019 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 277/20.06.2019 a domnilor consilieri Ștefan Dănescu, Robert - Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și a domnilor Viceprimari Cristian Mihai Ganea, George Pană și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 213/20.06.2019, al Direcției Economice nr. 174/20.06.2019, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr.206/20.06.2019 și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr.305164/20.06.2019, referitoare la modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2019 la 31 decembrie 2019, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

Având în vedere Procesul Verbal din data de 12.06.2019, Procesul verbal și Raportul din data de 20.06.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.80/25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 210/26.06.2017 si prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 244/29.06.2018.

în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. h) și art. 11, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea termenului de intrare în vigoare, de la 01 iulie 2019 la 31 decembrie 2019, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, nr. 446/25.12.2016, nr. 210/26.06.2017 și nr. 244/29.06.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Serviciul Public Finanțe Locale și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.