Hotărârea nr. 215/2019

Hotãrârea nr. 215 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unor imobile construcții aferente unor unităţi de învăţământ situate în municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 215


privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile construcții aferente unor unități de învățământ situate în municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 287/25.06.2019 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 216/25.04.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.230/26.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 184/25.06.2019 la Direcția Economică, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor imobile construcții aferente unor unități de învățământ situate în municipiul Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 20.06.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de eleborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

Văzând adresele Consiliului Județean Prahova nr. 11282/07.06.2019 și 11283/12192/11.06.2019 ;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 10/31.01.2019 și nr. 105/29.03.2018 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor imobile construcții aferente unor unități de învățământ, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz casării acestora;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, potrivit unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3, art. 4 și art. 8 (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 10/31.01.2019.

Art. 2 Se aprobă revocarea art.l al Hotărârii Consiliului Local nr. 105/29.03.2018.

Art. 3 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației a două imobile construcții din spații aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 38 situată în Ploiești, str. Poștei, nr. 23, în spații la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea demolării acestora, imobile ce se identifică în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 4 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unui imobil construcție din spațiu aferent Grădiniței cu program prelungit nr. 23 situată în Ploiești, Aleea Râșnovenilor, nr. 46, în spațiu la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea demolării acestuia, imobil ce se identifică în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 5 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilelor prevăzute la art. 3 și 4 începând de la data emiterii avizului conform de schimbare a destinației Ministerului Educației Naționale.

Art. 6 Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 10/31.01.2019 și nr. 105/29.03.2018 rămân neschimbate .

Art. 7 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează:

SECRETAR, oana Geanina SERBINOV


ANEXA NR. 1 LA HCL NR...

TABEL CUPRINZÂND IMOBILELE CONSTRUCȚII AFERENTE GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38 SITUATĂ ÎN PLOIEȘTI, STR. POȘTEI, NR. 23 PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCHIMBAREA DESTINAȚIEI

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Sef Serviciu SIEB,

Gabriela Mindrutiu
Nr. Crt.

Denumirea imobilului

1

W.C. in suprafață de 18 mp inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143808, avand nr. cadastral 143808-C3

2

Magazie în suprafață de 33 mp inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143808, avand nr. cadastral 143808-C4


ANEXA NR. 2 LA HCL NR... P.!?./ .Wtâ

TABEL CUPRINZÂND IMOBILUL - CONSTRUCȚIE AFERENT GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 SITUATĂ ÎN PLOIEȘTI, ALEEA RÂȘNOVENILOR, NR. 46 PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCHIMBAREA DESTINAȚIEI

Sef Serviciu SIEB,

Gabriela MindrutiuNr. crt.

Denumirea imobilului

Construcție

1.

Magazie in suprafața construita de 50 mp, cu nr. cadastral 141480 -C5

Director Executiv, Carmen Daniel Bucur r