Hotărârea nr. 214/2019

Hotãrârea nr. 214 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părți în suprafaţă de 18 mp din imobilul - clădire din incinta Colegiului Naţional „I.L. Caragiale” din str. Romana nr. 57


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 214

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți în suprafață de 18 mp din imobilul - clădire din incinta Colegiului Național „I. L. Caragiale” din str. Romana nr.57


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 282/25.06.2019 a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr. 6255/26.06.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 214/25.06.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.233/26.06.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți în suprafață de 18 mp din imobilul - clădire aferent Colegiului Național „I. L. Caragiale” situat în Ploiești, str. Romana nr.57, în vederea stabilirii sediului și atribuirii către Asociația „AP 150 CNILC - Asociația părinților din Colegiul Național „I. L. Caragiale” pentru desfășurarea activității specifice;

în conformitate cu raportul din data 25.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în conformitate cu art.112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în temeiul art.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în conformitate cu art.8 și art.9, pct.l din Ordinul nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum si condițiile necesare acordării acestuia;

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, în care în Anexa 2, pozițiile 103-105 figurează imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, fiind înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144311 ;

Având în vedere solicitarea nr.2611/21.06.2019 a Colegiului Național „I. L. Caragiale”;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă determinată (5 ani), a unei părți în suprafață de 18 mp din imobilul - clădire aferent Colegiului Național „I. L. Caragiale”, din Ploiești, str. Romana nr.57, din spațiu anexă clasă în spațiu cu destinația de sediu al Asociației „AP 150 CNILC” - Asociația părinților din Colegiul Național „I. L. Caragiale” pentru desfășurarea activității specifice;

Art. 2 Se aprobă emiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinației imobilului menționat la articolul 1, care va fi însoțită de documentele prevăzute la art.9 din Ordinul nr.5819/25.11.2016.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să efectueze toate demersurile necesare obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 4 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii de către Ministerul Educației Naționale a avizului conform.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2019